Vejděte těsnou branou! (Mt 7,13) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

16. 11. 2008

33. neděle v mezidobí – cyklus A

Liturgie eucharistické slavnosti je pojata jako dialog, jako vzájemná komunikace, výměna, mezi člověkem a Bohem i mezi námi lidmi. Kněz od okamžiku svého příchodu k oltáři vykonává svou úlohu prostředníka tohoto dialogu mezi věřícími a Bohem. Proto jeho prvními úkony jsou pozdrav oltáře a pozdrav shromážděného společenství, aby byla naše pozornost obrácena ke Kristu a abychom vytvořili společenství s ním. Oltář kněz zdraví dvojím způsobem: úklonou nebo pokleknutím (to v případě, kdy je v blízkosti oltáře svatostánek) a políbením. Oltář reprezentuje Krista ne jako živé znamení, ale jako symbol. Jádro tohoto symbolu spočívá v tom, že oltář je místem, kde se stýká čas a věčnost – na něm konáme oběť, kterou se dotýkáme věčnosti; oltář je tedy místem komunikace. A stejně i Kristus je naším prostředníkem. Svou lidskou přirozeností, spojenou s druhou božskou osobnou, spíná dohromady časné a věčné (srov. Pokorný L., Prostřený stůl, ČKCH Praha, 1990, str. 64n). Každou eucharistií, i tou, kterou právě začínáme, smíme tedy Bohu nabídnout náš čas, to nejcennější, co máme, přítomnost a on se k nám přibližuje s nezměrným darem své věčnosti.

VSTUPNÍ ANTIFONA A MODLITBA

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

VSTUPNÍ MODLITBA

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tyto verše jsou převzaté z chvalozpěvu ženy ctnostné. Kvality této "dokonalé ženy" jsou pracovitost, zájem o chudé, mluvení s moudrostí a dobrotou, nasazení pro děti a partnera, bázeň Boží.

Př 31,10-13.19-20.30-31

Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou.
Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi.
Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

ŽALM 128

Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře.
Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu.
Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.

2. ČTENÍ

Pán přijde náhle a nečekaně jako zloděj, ve chvíli, kdy to lidé nebudou čekat. Z toho jasně plyne, že nejpřiměřenější postoj je bdění "ve střízlivosti". Je dobré si všimnout, že Pavel přesměrovává pozornost soluňských z přehorlivého očekávání Kristova příchodu na život podle evangelia – už tady a teď.

1 Sol 5,1-6

Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, (bratři a sestry), abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci.
Až budou lidé říkat: "Je pokoj a bezpečí", tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, (bratři a sestry), nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo!
Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

EVANGELIUM

V linii předchozího podobenství i zde se zdůrazňuje, že čekání na Pána nemá být pasivní, ale aktivní. V dnešním podobenství se nemá přehlédnout, že Pán nejprve každého služebníka vybavil a uschopnil. A od každého služebníka očekával... službu, věrnost ve svěřeném úkolu. Ne věrnost "zkostnatělou", ale kreativní, hledající stále nové možnosti, jak využít svěřené hřivny.

Mt 25,14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství:
"Jeden člověk se chystal na cesty: zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval. Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl.
Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování.
Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ´Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ´Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ´Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ´Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’
Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ´Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’
Pán mu odpověděl: ´Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’"

K ZAMYŠLENÍ

Touha znát co nejpřesněji datum konečného Pánova příchodu a tím i konce světa nebo chvíli naší smrti je člověku vlastní. Každý, třebaže chceme být nesmrtelnými a domníváme se, že nás se to netýká, si takové otázky přece jen klade. Zůstanou však neuspokojeny nikoli proto, že by si s námi Bůh chtěl zahrávat a napínat nás, ale proto, že bychom tuto znalost lidsky neunesli. Svatý apoštol Pavel ve svém prvním listě Soluňanům připomíná tradiční křesťanské učení, přímo navazující na Kristova slova, že ten den přijde zcela nečekaně. To je jistota. Okamžik Kristova příchodu nebo naší smrti nezná nikdo, ani dobří, ani zlí, překvapí však právě zlé! Pro apoštola Pavla jsou Soluňané "syny světla a syny dne", ale zároveň je vybízí je k tomu, aby zůstali bdělými a střízlivými. Namísto zkoumání času a snahy proniknout do Božího tajemství by tedy člověk měl chránit sám sebe a učit se věrnosti, být připraveným na tuto jistotu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

17. 11.

Zj 1,1-4; 2,1-5a

Lk 18,35-43

Komentář: Zj 1,1-4; 2,1-5a
I pro dnešní den mi Bůh ("který je, který byl a který přijde") dává svou milost a pokoj. Jsem schopen to vidět, jsem schopna v síle těchto Božích darů jednat?

18. 11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31

Mt 14,22-33

Komentář: Sk 28,11-16.30-31
Pavel "nabyl nové odvahy". Možná o ni potřebuji prosit i já, v místě, kde jsem usazen, kde jsem si na různé věci zvykl, tam, kde je třeba odložit své pohodlí a říci jasné slovo, něco udělat...

19. 11.

Zj 4,1-11

Lk 19,11-28

Komentář: Zj 4,1-11
Dva chvalozpěvy v druhé části textu ("Svatý, svatý..." a "Pane, náš Bože, jsi hoden...") mohou dnes být i mojí modlitbou chvály, vyznáním toho, kým je pro mne Bůh, co pro mne v mém životě dělá...

20. 11.

Zj 5,1-10

Lk 19,41-44

Komentář: Zj 5,1-10
I dnešní chvalozpěv v závěru textu "Jsi hoden vzít..." může být mou modlitbou ... několikrát opakovanou v tomto dni v různých časech i na různých místech...

21. 11.

Zj 10,8-11

Komentář: Lk 19,45-48
Visím na Kristu? Co to konkrétně znamená v mém životě? Naslouchám mu ráda?

22. 11.

Zj 11,4-12

Lk 20,27-40

Komentář: Zj 11,4-12
Kniha zjevení, v mnohém nejasná, se spoustou symbolů... je především výzvou k věrnosti víře v dobách pronásledování, chce křesťanům dodat odvahu a důvěru. I když žijeme v jiných časech, je tato výzva k věrnosti důležitá. Co konkrétně znamená v mém životě, dnes?

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED

SOUTĚŽ O VSTUPENKY na festival UNITED
(24. 6. 2024) Víra.cz ve spolupráci s festivalem UNITED vyhlašují soutěž o vstupenky na festival UNITED, který se uskuteční 22. -…

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024

MANŽELSKÁ SETKÁNÍ - Letní kurzy v roce 2024
(23. 6. 2024) Kurzy zaměřené na obnovu a prohloubení vztahů mezi manžely a v rodině s názvem ´Manželská setkání´…

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2024) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik

Blaise Pascal - teolog, filozof, fyzik, matematik
(20. 6. 2024) Papež František zveřejnil dopis, který se věnoval životnímu dílu francouzského filozofa a teologa Blaise Pascala.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2024) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.