Kéž mohu slyšet, co mluví Bůh. (Ž 85,9) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

25. 12. 2018

Narození Páně - Cyklus C

Slavíme druhý nejposvátnější den církevního roku. Pán dnes přišel, stal se jedním z nás, aby nás zachránil. Dnes je den radosti a obdarování.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostal jméno: podivuhodný rádce.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys obdivuhodně stvořil člověka a s ještě větší láskou jsi ho obnovil, vždyť tvůj Syn se stal jedním z nás a má účast na našem lidském životě; dej, ať my máme účast na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

V roce 586 př. Kr. byl Izrael dobyt Babyloňany, Jeruzalém byl zničen, lid se ocitl v zajetí. Tato situace trvala až do roku 539 př. Kr. Před koncem zajetí vystoupil prorok Deuteroizaiáš a hlásal Boží záchranu. V kapitolách 49–55 se objevuje na scéně postava Služebníka Hospodinova. Toto proroctví se naplní na Kristu.

Iz 52,7-10

Jak je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu, který zvěstuje pokoj, hlásá blaho a oznamuje spásu, který praví Siónu: „Bůh tvůj kraluje!“ Slyš! Tvoji strážní pozdvihují hlas a jásají spolu, neboť vidí na vlastní oči, jak se Hospodin vrací na Sión.
Radujte se a jásejte vespolek, jeruzalémské trosky, neboť Hospodin utěšil svůj lid, vykoupil Jeruzalém. Obnažil Hospodin své svaté rámě před očima všech národů a všechny končiny země uzří spásu našeho Boha!

ŽALM 98

Spása již není otázkou jen malé skupiny lidí, ale všech národů. Zpívejme radostný chvalozpěv společně s celou církví.

Odpověď: Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – neboť učinil podivuhodné věci. – Vítězství je dílem jeho pravice, – jeho svatého ramene.
Hospodin uvedl ve známost svou spásu, – před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost. – Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost – Izraelovu domu.
Všechny končiny země uzřely – spásu našeho Boha. – Jásejte Hospodinu, všechny země, – radujte se, plesejte a hrejte!
Hrejte Hospodinu na citeru, – na citeru a s doprovodem zpěvu, – za hlaholu trub a rohů, – jásejte před králem Hospodinem.

2. ČTENÍ

Úvod do listu Židům shrnuje základní otázku dopisu: Může být Ježíš veleknězem, který mohl přinést oběť za lid? Argumentace je postavena především na Starém zákoně. Všimněme si klíčových věroučných konstatování, která autor uvádí.

Žid 1,1-6

Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Jeho ustanovil dědicem všeho a skrze něj také stvořil svět. On je odlesk jeho božské slávy a výrazná podoba jeho podstaty, on všechno udržuje svým mocným slovem. Když vykonal očistu od hříchů, zasedl na výsostech po pravici Boží velebnosti a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje svou důstojností, které se mu trvale dostalo. Vždyť komu z andělů kdy Bůh řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“? A dále: „Já mu budu otcem a on mi bude synem.“ A až bude opět uvádět svého Prvorozeného na svět, řekne: „Ať se mu klanějí všichni Boží andělé!“

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo. Aleluja.

EVANGELIUM

Prolog Janova evangelia je nejen úvodem, ale také zásadním shrnutím učení o Ježíšovi jako Božím Synu. Ne náhodou začíná Jan evangelium podobně, jako začíná Bible v knize Genesis.
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Jan 1,1-18

To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
V něm byl život a ten život byl světlem lidí. To světlo svítí v temnotě a temnota ho nepohltila.
Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. On sám nebyl tím světlem, měl jen svědčit o tom světle.
Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho nepřijali.
Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi, těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zrodili ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Viděli jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
Jan o něm vydával svědectví a volal: „To je ten, o kterém jsem řekl: ‘Ten, který přijde po mně, má větší důstojnost, neboť byl dříve než já.’“
Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí. Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.
Boha nikdo nikdy neviděl. Jednorozený Bůh, který spočívá v náručí Otcově, ten o něm podal zprávu.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Milosrdný Bože, tys nám poslal svého Syna, Spasitele světa, a jeho narození je počátkem našeho zrození k božskému životu; doveď nás skrze něho až do věčné slávy. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Jan využije řecké slovo Logos, které znamená „slovo“, ale také „výrok“, zde současně označuje druhou božskou osobu. Ježíš – Boží Syn – je Otcem vyslovené Slovo. Kristus nevstupuje do světa jako potulný kejklíř, ale jako Otcem milovaný Syn. Radujme se dnes z této obrovské Bohem připravené skutečnosti. Ježíš, Bůh, se stal člověkem, a tak se nám přiblížil fascinujícím způsobem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

Motto webu: Ten, kdo doufá v Boha a spoléhá se na něj, je jako strom u vody. (srov. Jer 17,5)
 

Časopis pro dívky IN! - červenec

Časopis pro dívky IN! - červenec
(1. 7. 2022) Už je to tu! Prázdniny začaly a my jsme pro vás připravily skvělé číslo na dny volna. A jako každý rok, i tentokrát je…

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty

Milada Horáková byla 27. 6. 1950 zavražděna komunisty
(26. 6. 2022) Den památky obětí komunistického režimu.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21. 6. 2022) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Srdce Ježíšovo - slavnost

Srdce Ježíšovo - slavnost
(19. 6. 2022) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Svátek…

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce
(19. 6. 2022) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Boží tělo -svátek

(12. 6. 2022) Slavnost Těla a krve Páně