Vezměte. To je mé tělo. (Mk 14,22) - Citát z Bible na každý den

Sekce: Nedělní liturgie

27. 2. 2022

8. neděle v mezidobí - Cyklus C

Změna čtení a modliteb tuto neděli kvůli válce na Ukrajině.

Tuto neděli bude při bohoslužbách v ČR použity mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a zároveň proběhne kostelní sbírka, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s Charitou ČR katolická církev humanitární pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům. Zároveň se církev v ČR připojuje se k výzvě papeže Františka, aby v den Popeleční středy věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu.

Poznámka:

Mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ je v Českém misálu na str. 890 (oddíl Mše a modlitby za různé potřeby/ Za veřejné záležitosti), č. 24; II. eucharistická modlitba „O smíření“ je na straně 411 (záložka S2)
Biblická čtení k tomuto formuláři jsou k výběru v Lekcionáři VI/1 od str. 429 dále
Liturgická barva je zelená, případně fialová.


****Jak rádi zvláště starší lidé poučují mládež. Ale učit, předávat zkušenost a moudrost života, není taková samozřejmost. Mnohé zkušenosti platí jen v dobovém kontextu, jindy nejde o zkušenost, ale zahořklost… Skutečná moudrost života je vázaným darem. Jakou moudrost života předáváme my?

 

 

K reflexi: 

Možná už vás někdo napomenul 
a vy jste měli pocit,
že se trefil přesně vedle... 

 


Popeleční středou začíná Postní doba 

Co je náplní a účelem postní doby?
Co a proč v postní době dělat?!

Samotný název tohoto čtyřicetidenního období není zcela jednoznačný,
půst jako takový totiž není jeho jedinou náplní.

Popeleční středa - základní informace

 

 

VSTUPNÍ ANTIFONA a modlitba

Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Sirachovcova je velmi pozdním textem Starého zákona (začátek 2. stol. př. Kr.). Pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů poučuje mladého muže o životě, víře i tradici otců.

Sir 27,5-8 (řec. 4-7)

V sítu, kterým se třese, zůstane smetí, právě tak zůstane vina na člověku, když je prozkoušen.
V peci se osvědčí nádoba od hrnčíře, člověk se osvědčí, když s ním mluvíš.
Ovoce ukáže, jak byl strom pěstěn, právě tak slovo vyjádří myšlenky lidského srdce.
Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš, tak se totiž osvědčí člověk.

ŽALM 92

Tento žalm je písní ke dni odpočinku. Kdo jedná podle Božího zákona, bude žít. Všimněme si přirovnání ze světa přírody, ze zahrady. Jižní Izrael leží na hranici polopouště a vláha je tam vzácná, také rostliny a stromy jsou vzácné. Cedr je příbuzný jedlím, v Izraeli vzácný, ale v sousedním Libanonu častější.

Odpověď: Dobré je chválit Hospodina.

Dobré je chválit Hospodina, – opěvovat tvé jméno, Svrchovaný! – Zrána hlásat tvé milosrdenství – a za noci tvou věrnost.
Spravedlivý pokvete jako palma, – poroste jak cedr na Libanonu. – Kdo jsou zasazeni v domě Hospodinově, – pokvetou v nádvořích našeho Boha.
Ještě ve stáří budou přinášet užitek, – zůstanou šťavnatí a svěží, – aby hlásali, jak spravedlivý je Hospodin, – má skála, v němž není nepravosti.

2. ČTENÍ

Pokračujeme ve čtení 15. kapitoly 1. listu Korinťanům, v němž mimo jiné svatý Pavel odpovídal na otázku, co znamená vzkříšení mrtvých. Čteme závěr této dlouhé teologické úvahy.

1 Kor 15,54-58

Bratři! Až toto tělo porušitelné vezme na sebe neporušitelnost, a toto tělo smrtelné vezme na sebe nesmrtelnost, potom se vyplní to, co stojí v Písmu: „Vítězně je smrt navždy zničena! Smrti, kdepak je tvoje vítězství? Smrti, kdepak je tvůj bodec?“ Ten bodec smrti je hřích, a hřích zase čerpal svou moc ze Zákona. Ale Bohu díky! On nám popřává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista.
Proto buďte pevní, moji milí bratři, nedejte se zviklat a vždy vynikejte v díle Páně. Víte přece, že vaše námaha není marná, když ji konáte ve spojení s Pánem.

ZPĚV PŘED EVANGELIEM

Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja.

EVANGELIUM

Již minulou neděli jsme otevřeli blahoslavenství z Lukášova evangelia a tzv. Řeč na rovině (6,17-49). Jde o určitý duchovní kodex a současně Ježíšův komentář, jak naplnit smysl Desatera. Textu předchází zvolání: „Nesuďte, a nebudete souzeni… Dávejte, a bude vám dáno.“ (6,37-38)

Lk 6,39-45

Ježíš řekl učedníkům přirovnání: „Může slepý vést slepého? Nespadnou oba do jámy?
Není žák nad učitele; když se dokonale vyučí, bude jako jeho učitel.
Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Jak můžeš říkat svému bratru: ‘Bratře, dovol, ať ti vyndám z oka třísku’, a sám nevidíš ve svém oku trám? Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra.
Není dobrý strom, který dává špatné ovoce, ani zase špatný strom, který dává dobré ovoce. Každý strom se pozná po vlastním ovoci. Z trní nesbírají fíky a z bodláčí nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vydává z dobré pokladnice svého srdce dobro, ale zlý ze zlého vydává zlo. Jeho ústa mluví to, čím přetéká srdce.“

ANTIFONA, MODLITBA PO PŘIJÍMANÍ

Zazpívám Hospodinu, který mě zahrnul dobrem, a budu opěvovat jeho jméno.

K ZAMYŠLENÍ

Jak rádi poučujeme druhé. Je to však vždy na místě? Nejde spíše o nevyžádané rady, které ostatní jen rozčilují, nebo jsou dokonce směšné. Ježíš varuje zhruba takto: „Nepohrdejte tím, kdo dnes ví méně než vy. Brzy bude stejně chytrý a možná mnohem více. Nedávejte rady ʻna počkáníʼ, když tušíte, že sami mnoho věcí nevíte.“ Je důležité, abychom znali své limity a byli schopni uznat vlastní omezení. Dnes se ale zde rodí nový problém. S rozvojem počítačové gramotnosti se starší generace mnohdy jeví jako ta méně znalá. Kristova výtka není mířena jen starším lidem, kteří možná rádi poučují. Je mířena i mladé generaci, která je v něčem více znalá. Úcta k druhému je klíč k moudrosti bez ohledu na věk!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

28.2.

1. čtení – 1 Petr 1,3-9

Krista milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte a zato budete jásat v nevýslovné radosti.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, (na dědictví) skvělé a trvalé. Je pro nás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc (a vede) ke spáse, která se má ukázat (nyní) v poslední době. A proto budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky, aby se vyzkoušela vaše víra, vzácnější než pomíjející zlato, které přece bývá čištěno v ohni. Až se pak zjeví Ježíš Kristus, bude vám to ke chvále, slávě a cti. Toho milujete, ačkoli jste ho neviděli; v něho věříte, třebaže ho ještě nevidíte. Zato budete jásat v nevýslovné a zářivé radosti; až dosáhnete cíle své víry, totiž spásy duše.Mezizpěv – Žl 111,1-2.5-6.9+10c
Hospodin bude neustále pamatovat na svou smlouvu.

Nebo:Aleluja.

Oslavím Hospodina celým srdcem,
ve sboru spravedlivých i ve shromáždění.
Veliká jsou Hospodinova díla,
ať o nich uvažují všichni, kteří je milují.

Dal pokrm těm, kdo se ho bojí,
neustále bude pamatovat na svou smlouvu.
Své mocné činy ukázal svému lidu,
když jim dal majetek pohanů.

Vykoupení seslal svému lidu,
sjednal navěky svou smlouvu;
svaté a velebné je jméno jeho,
jeho chvála zůstává navždy.Zpěv před evangeliem – 2 Kor 8,9
Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.

Evangelium – Mk 10,17-27

Prodej všechno, co máš, a následuj mě.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký (člověk), poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" Ježíš mu odpověděl: "Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: `Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!'" On mu na to řekl: "Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí." Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: "Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!" On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: "Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!" Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: "Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království." Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno!"

Komentář: 1 Petr 1,3-9
Raně křesťanská katecheze naplňovala povzbuzením a nadějí. Tím je pro nás stále inspirující. Neklade naše zvěstování přílišné důrazy na „musíš – nesmíš“?

1.3.

1. čtení – 1 Petr 1,10-16

Na věci se dívejte střízlivě a s nadějí.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

Milovaní! Jak (se uskuteční) spása, to se snažili poznat a to zkoumali už proroci. Předpovídali o těch dobrodiních, (kterých se mělo dostat) vám. Zkoumali, na který čas a na jaké okolnosti poukazoval Kristův Duch, (který) v nich (působil), protože on už předem potvrzoval, že Kristus musí trpět a pak být oslaven. Dostalo se jim zjevení, že tuto službu konají ne pro sebe, ale pro vás - a teď jsou vám (ty pravdy) zvěstovány od hlasatelů evangelia skrze Ducha Svatého poslaného z nebe. (Jsou to pravdy,) do kterých i andělé touží důkladněji nahlédnout. Mějte proto ochotnou mysl, (na věci se dívejte) střízlivě a celou svoji naději upněte k tomu Božímu daru, kterého se vám dostane, až se zjeví Ježíš Kristus. Jste-li poslušné děti, nepřizpůsobujte se (špatným) vášním z minulého života, kdy jste ještě neměli poznání. Ale v celém svém chování buďte svatí, jako je svatý ten, který vás povolal. Stojí přece v Písmu: `Buďte svatí, neboť já jsem svatý.'Mezizpěv – Žl 98,1.2-3ab.3cd-4
Hospodin uvedl ve známost svou spásu.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.
Vítězství je dílem jeho pravice,
jeho svatého ramene.

Hospodin uvedl ve známost svou spásu,
před zraky pohanů zjevil svou spravedlnost.
Rozpomenul se na svou dobrotu a věrnost
Izraelovu domu.

Všechny končiny země uzřely
spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země,
radujte se, plesejte a hrejte!Zpěv před evangeliem – Srov. Mt 11,25
Aleluja. Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že jsi tajemství Božího království odhalil maličkým. Aleluja.

Evangelium – Mk 10,28-31

V tomto čase dostanete stokrát víc, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.

Slova svatého evangelia podle Marka.

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný! A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními."

Komentář: 1 Petr 1,10-16
Ochotná mysl a odhodlání k následování – stát se podobným samotnému Stvořiteli. Odkaz a úkol i pro mě!

2. 3., Popeleční středa

1. čtení – Jl 2,12-18

Roztrhněte svá srdce, a ne šaty.

Čtení z knihy proroka Joela.

Nyní – praví Hospodin – obraťte se ke mně celým svým srdcem, v postu, nářku a pláči! Roztrhněte svá srdce, a ne (pouze) šaty, a obraťte se k Hospodinu, svému Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky, slituje se v neštěstí. Kdo ví, zda se neobrátí a neodpustí, nezanechá po sobě požehnání: obětní dar a úlitbu pro Hospodina, vašeho Boha? Na Siónu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, shromážděte děti i kojence; ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví v potupu, aby nad ním nevládli pohané!“ Proč se má mezi národy říkat: „Kdepak je ten jejich Bůh?“ Velkou láskou se Hospodin roznítil ke své zemi, smiloval se nad svým lidem.Mezizpěv – Žl 51,3-4.5-6a.12-13.14+17
Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Stvoř mi čisté srdce, Bože!
Obnov ve mně ducha vytrvalosti.
Neodvrhuj mě od své tváře
a neodnímej mi svého svatého ducha.

Vrať mi radost ze své ochrany
a posilni mou velkodušnost.
Otevři mé rty, Pane,
aby má ústa zvěstovala tvou chválu.2. čtení – 2 Kor 5,20-6,2
Smiřte se s Bohem! Hle, teď je ta doba příhodná!

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.

(Bratři!) Jsme Kristovi vyslanci, jako by skrze nás napomínal Bůh. Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem! S tím, který byl bez hříchu, jednal kvůli nám jako s největším hříšníkem, abychom my skrze něho byli spravedliví u Boha. Jako (Boží) spolupracovníci vás proto napomínáme, abyste nepřijali milost Boží nadarmo! (Bůh) přece říká: „V době příhodné jsem tě vyslyšel, v den spásy jsem ti pomohl.“ Hle, teď je ta „doba příhodná“, hle, teď je ten „den spásy“!Zpěv před evangeliem – srov. Žl 95,8ab
Nezatvrzujte dnes svá srdce, ale slyšte hlas Hospodinův.

Evangelium – Mt 6,1-6.16-18

Tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.

***

Po homilii říká kněz vstoje a se sepjatýma rukama:

Prosme pokorně Boha, našeho Otce, aby se nad námi smiloval, až budeme tímto popelem označeni jako hříšníci, kteří chtějí konat pokání.

Po krátké tiché modlitbě pokračuje:

Bože, ty dáváš pokorným svou milost
a odpouštíš těm, kdo činí pokání.
Vyslyš naše prosby,
a když si dáváme sypat na hlavu popel,
zahrň nás svým + požehnáním.
Dej, ať konáme opravdové pokání po celý půst,
abychom s čistým srdcem mohli slavit Velikonoce
ve spojení s Kristem.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

O: Amen.

Nebo:

Bože, ty nechceš smrt hříšníka,
ty chceš, aby se obrátil a byl živ.
Smiluj se a vyslyš naše prosby:
Požehnej + tento popel,
který si dáváme sypat na hlavu
na znamení, že jsme hříšní a chceme konat pokání.
Ačkoli jsme prach a v prach se obrátíme,
přece věříme, že nám odpustíš
a vzkřísíš nás k novému životu,
jako jsi vzkřísil svého Syna,
našeho Pána Ježíše Krista.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

O: Amen.

Kněz pokropí popel svěcenou vodou a označuje tímto popelem všechny přítomné, kteří k němu přistupují. Každému přitom řekne:

Čiňte pokání a věřte evangeliu. (Srov. Mk 1,15) Nebo: Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš. (Srov. Gn 3,19

Komentář: 2 Kor 5,20 – 6,2
Mt 6,1-6.16-18Přijetím křtu jsem i já Kristovým vyslancem. Kéž mě naplní touha po smíření s Bohem. V letošní postní době se chci soustředit na to, aby Bůh přišel tam, kde jsou ve společnosti nepřekonatelné bariéry. Začnu u sebe!

3.3.

1. čtení – Dt 30,15-20

Hle, předkládám vám dnes požehnání nebo kletbu (Dt 11,26).

Čtení z páté knihy Mojžíšovy.

Mojžíš pravil lidu: „Hleď, předkládám ti dnes život a štěstí, smrt i neštěstí. Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která já ti dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se a Hospodin, tvůj Bůh, ti požehná na zemi, do níž přicházíš, abys ji obsadil. Když se však tvé srdce obrátí a nebudeš poslouchat, dáš-li se svést, aby ses klaněl jiným bohům a ctil je, oznamuji vám dnes, že jistě zahynete a nebudete žít dlouho na zemi, kterou se chystáte obsadit, až přejdete Jordán. Nebe a zemi beru si dnes proti vám za svědka: Předkládám ti život, nebo smrt, požehnání, nebo kletbu. Vyvol si život, abys žil ty a tvoje potomstvo. Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu, neboť jen tak budeš žít a dlouho zůstaneš na zemi, o níž přísahal Hospodin, že ji dá tvým otcům Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi.“Mezizpěv – Žl 1,1-2.3.4+6
Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.

Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní,
nepostává na cestě, kudy chodí hříšní,
a nezasedá ve shromáždění rouhačů,
ale má zalíbení v Hospodinově zákoně -a o jeho zákoně přemítá dnem i nocí.

Podobá se tak stromu zasazenému u vodních proudů,
ve svůj čas přináší ovoce,
listí mu nevadne
a daří se mu vše, co koná.

Jinak je tomu s bezbožnými, zcela jinak:
jsou jako pleva rozvátá větrem,
vždyť Hospodin dbá o cestu spravedlivých,
ale cesta bezbožných skončí záhubou.Zpěv před evangeliem – Mt 4,17
Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království.

Evangelium – Lk 9,22-25

Kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš řekl svým učedníkům, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí?“

Komentář: Lk 9,22-25
Možná budu odmítán se svým svědectvím. Provázet Ježíše a sdílet s ním i nepochopení může však být cenným impulzem k soucítění a lásce…

4.3.

1. čtení – Iz 58,1-9a

Či není půst, jaký si přeji, spíš toto?

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto řekl Pán, Bůh: „Volej plným hrdlem, nepřestávej, jak polnice povznes svůj hlas! Vyčti mému lidu jeho nepravost, Jakubovu domu jeho hříchy! Neboť den co den mě hledají a usilují poznat mé cesty jako lid, který jedná spravedlivě a neopouští zákon svého Boha. Žádají ode mě spravedlivé soudy a touží po blízkosti Boha. `Proč se postíme, když to nevidíš, proč se trápíme, když na to nedbáš?' Hle, v postní dny vyřizujete své záležitosti a trýzníte všechny své dělníky! Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí. Přestaňte se takhle postit, a váš hlas bude slyšet až do výšin. Je tohle půst, jaký se mně líbí, den, v němž se člověk umrtvuje? Sklonit hlavu jako rákos, ustlat si na žínici a prachu? Tohle nazveš postem, dnem milým Hospodinu? Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo? Lámat svůj chléb hladovému, popřát pohostinství bloudícím ubožákům; když vidíš nahého, obléci ho, neodmítat pomoc svému bližnímu? Tehdy vyrazí tvé světlo jak zora, tvá jizva se brzy zacelí. Před tebou půjde tvá spravedlnost a za tebou Boží sláva. Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: `Zde jsem!'”Mezizpěv – Žl 51,3-4.5-6a.18-19
Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství,
pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
Úplně ze mě smyj mou vinu
a očisť mě od mého hříchu.

Neboť já svou nepravost uznávám,
můj hřích je stále přede mnou.
Jen proti tobě jsem se prohřešil,
spáchal jsem, co je před tebou zlé.

Vždyť nemáš zálibu v oběti,
kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
Mou obětí, Bože, je zkroušený duch,
zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.Zpěv před evangeliem – srov. Am 5,14
Hledejte dobro, a ne zlo, abyste žili, a Pán bude s vámi.

Evangelium – Mt 9,14-15

Až jim ženicha vezmou, potom se budou postit.

Slova svatého evangelia podle Matouše.

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“

Komentář: Mt 9,14-15
Zdánlivou nepřítomnost Boha a pocit odloučení od něj zná asi každý. Ale trpělivé snášení tohoto stavu může být tím pravým postem!

5.3.

1. čtení – Iz 58,9b-14

Nasytíš-li hladového, vzejde v temnotě tvé světlo.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.

Toto praví Pán: „Přestaneš-li utlačovat, ukazovat prstem, křivě mluvit, nasytíš-li svým chlebem hladového, ukojíš-li lačného, tehdy v temnotě vzejde tvé světlo, tvůj soumrak se stane poledním jasem. Hospodin tě stále povede, v nedostatku ukojí tvou touhu, posílí tvé údy. Budeš jako zavlažovaná zahrada, jako (živé) zřídlo, jehož voda nevysychá. Co od věků leží v troskách, tvůj rod znovu vystaví, obnovíš základy (zdiva) zašlých pokolení. Budou tě nazývat: Ten, který zazdívá trhliny, ten, který obnovuje trosky k přebývání. Zastavíš-li svou nohu v sobotu, nebudeš-li vyřizovat své záležitosti v den mně zasvěcený, nazveš-li sobotu svou rozkoší a Hospodinův svátek úctyhodným, oslavíš-li ho tím, že nebudeš cestovat, že nebudeš vyřizovat své záležitosti a zbytečně tlachat, tu bude tvá radost v Hospodinu. Povznesu tě na výšiny země a nasytím tě dědictvím Jakuba, tvého otce. Ano, Hospodinova ústa to řekla.“Mezizpěv – Žl 86,1-2.3-4.5-6
Pouč mě o své cestě, Hospodine, abych kráčel v tvé pravdě.

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a vyslyš mě,
vždyť jsem ubohý a chudý.
Zachovej mou duši, neboť jsem ti oddán,
pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.

Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane,
neboť stále k tobě volám.
Obvesel život svého služebníka,
neboť k tobě, Pane, pozvedám svou duši.

Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý,
nejvýš milosrdný ke všem, kdo volají k tobě.
Vyslyš, Hospodine, mou modlitbu,
všimni si hlasu mé snažné prosby.Zpěv před evangeliem – srov. Ez 33,11
Nechci, aby bezbožný zemřel, praví Pán, ale aby se obrátil a žil.

Evangelium – Lk 5,27-32

Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.

Ježíš uviděl jednoho celníka – jmenoval se Lévi – jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou!“ (Lévi) nechal všeho, vstal a šel za ním. Ve svém domě pak mu vystrojil velkou hostinu. Spolu s nimi bylo u stolu celé množství celníků a jiných lidí. Farizeové a jejich učitelé Zákona reptali a řekli jeho učedníkům: „Proč jíte a pijete s celníky a hříšníky?“ Ježíš jim odpověděl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní! Nepřišel jsem povolat k obrácení spravedlivé, ale hříšníky.“

Komentář: Lk 5,27-32
Nekritizuji i já církev a její představitele, když se víc věnují lidem na okraji než „zbožným a věrným“?

 

 

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:

KRATIČKÉ ZAMYŠLENÍ
"Téma týdne" reflektující text z neděle
https://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

 

NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
(i přímluvy na základě biblických textů)
https://www.pastorace.cz/kazani

AKTUÁLNÍ PŘÍMLUVY
na každou neděli na základě současného dění:
https://www.vira.cz/red/primluvy-dle-aktualniho-deni

 

VIDEO-ÚVODY K NEDĚLNÍM ČTENÍM

"Lomecká vigilie" od P. Josefa Prokeše z poutního místa Lomec u Vodňan
https://www.vira.cz/red/lomecka-vigilie 

Úvody od P. Vojtěcha Kodeta O.Carm
https://www.vira.cz/red/Videouvod-do-nedele-Kodet

 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
https://www.pastorace.cz/liturgicky-kalendar 

 

BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
www.tvnoe.cz  
www.proglas.cz 

 

 

Kdo se spoléhá na Boha, je jako strom u vody. (Jr 17,5)

Boží tělo -svátek

(27. 5. 2024) Slavnost Těla a krve Páně

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic

Pěší pouť ke sv. Vintíři v Dobré Vodě u Hartmanic
(23. 5. 2024) V neděli 2. června 2024 půjdou pěší poutníci z bavorského Rinchnachu k místu zesnutí sv. Vintíře 

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22. 5. 2024) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nejsvětější Trojice

Nejsvětější Trojice
(20. 5. 2024) V  neděli po Letnicích (Slavnosti seslání Ducha svatého) se připomíná mysterium Boha v Trojici.

Letnice, Svatodušní svátky...

(16. 5. 2024) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc. Datum Letnic v roce 2024:…