Otče, přišla ta hodina. (Jan 17,1) - Biblický citát na dnešní den

11.1.2017, IMA

Pátek třináctého!!! Máme se bát pověr? (krátké video)

 

Co je pověra

Pověra je jakousi pomýlenou vírou - „pa-vírou“, která vidí nadpřirozenou sílu skrytou v nejrůznějších věcech a událostech. Pověra předpokládá, že věci a události mohou nadpřirozeně a nevysvětlitelně ovlivňovat život člověka. A to buď kladně, či záporně.

Vírou v pověry se člověk dobrovolně vydává všanc a nechává smýkat svůj život strachy z nejrůznějších neznámých mocí a sil, „před kterými je třeba se buď chránit, anebo je naopak využívat ve svůj prospěch“.

Pověry jsou jakousi formou polyteistické víry – vírou v mnohá neznámá a nevyzpytatelná „božstva“, která ovlivňují naše konkrétní životy. A těchto neznámých a nevyzpytatelných božstev je třeba se bát a posluhovat jim, abychom s nimi nepřišli do konfliktu.

Tato pomýlená víra praktikuje vztah k tajemným, nadpřirozeným a jakýmsi božským mocnostem nejrůznějšími úkony, věštěním, zkoumáním horoskopů atd. Pověra se tak jakožto stará lidová víra odráží v nejrůznějších rituálech, zvycích a mravech. Historicky má své kořeny v magickém pojetí světa, kde i například modlitba byla ještě kouzelnou formulkou a průpovídkou. V tzv. primitivních společnostech byla víra v magickou moc základem náboženských obřadů. I dnes je někdy dalším krokem pověrčivých lidí praktikování okultismu a magie.

Ani současná moderní a technologicky vyspělá společnost se pověr nezbavila. Možná právě naopak. Člověk se ve složité přetechnizované a odosobněné civilizaci stále cítí sám a vydaný všanc nevyzpytatelnému osudu, který chce ovlivňovat. Každý z nás občas stojí před problémem, který nemá jednoznačné dobré řešení. Pověrčiví lidé se domnívají, že řešení této situace pomohou nějakým osvědčeným a jasným úkonem nebo slovem (např. poklepáním na dřevo).

Anglický spisovatel a myslitel G. K. Chesterton k tomuto řekl: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé přestanou věřit v Boha, nebudou věřit v nic. Naopak! Budou věřit úplně v cokoliv.“

„Náhoda? Nemyslím.“

Ze zkušenosti lze říci, že když člověk hledí na život pod nějakým svým úhlem pohledu, situace a věci mu do sebe nějak zapadají. Když například stejnou událost nahlíží optimista i pesimista, oba dva si z ní mohou udělat naprosto odlišný závěr, který zapadne do jejich životní filozofie a potvrdí ji… Pro oba dva tak může být ta samá událost potvrzením jejich zcela opačných životních teorií. Tak tomu může být i v jiných oblastech. Někdo se může cítit být nemocný a nikdo mu nevymluví, že nemocný není.

A tak je tomu mnohdy i ve světě pověr. Jde o naučený a navyklý úhel pohledu. Kdo chce věřit, že jisté nevysvětlitelné události do sebe zapadají, ten tomu věřit bude a každá nová událost mu jen potvrdí jeho teorii.

Neexistuje ale žádná statistika, která by potvrzovala, že v pátek třináctého je více nehod, úmrtí, zločinů a neštěstí. Neexistuje statistika, že by ve 13. patře nebo v hotelovém pokoji číslo 13 bylo více nehod, neštěstí atd. Problém je ale v tom, že pokud se nějaká nehoda stane v pátek třináctého, lidé si to snadněji zapamatují a utvrdí se ve svém přesvědčení. A potom vám přesvědčeně a přesvědčivě řeknou: „Náhoda?! Nemyslím.“

Lidé jsou přesvědčeni (a naučeni), že praktikováním pověr si ve svém životě pomohou a uleví. Paradoxně se ale vnitřně zamotávají do jakýchsi neviditelných pavučin a přidělávají si mnohé zbytečné starosti a trápení. Pověrčiví lidé se stávají otroky neznámé neviditelné a nevyzpytatelné ruky osudu. Jednou z významných "pohonných látek“ pověrčivého života je strach. Strach nevykonat nějaký úkon, což by mohlo mít negativní následky… A další "pohonnou látkou" je komerční zisk mnoha podvodníků a šarlatánů, kteří obchodují s lidských strachem a neštěstím. 

Pověry nemusí určovat náš život

Jak se k pověrám tedy postavit? V Bibli je na mnoha místech řečeno, že víra v Boha může člověka osvobozovat od strachu z nevypočitatelného osudu a z vlivu nejrůznějších božstev. „Ježíš vysvobodil ty, kdo byli strachem celý život drženi v otroctví“ (srov. Žd 2,15). Bůh každému v Ježíši Kristu nabízí, že strachy a pověry náš život ovlivňovat nemusí. Ježíš Kristus je totiž Pánem nad všemi božstvy. „Jemu se všichni bohové klanějí. A všichni, kteří slouží modlám, poznají tuto blamáž“ (srov. Žl 97).

Křesťanská víra zvěstuje svrchovaného a nejvyššího Boha, který je s námi, kterému na každém záleží, a který přišel k lidem, kteří se od něj odvrátili, aby je zachránil („spasil“). A je na každém z nás, zda jeho nabídku přijmeme a budeme ji uplatňovat v každodenním životě. Boží Duch je stále s námi. Využívejme tedy toho, a odevzdávejme se neustále do jeho rukou, do jeho ochrany a do jeho vedení… Nikdo z nás pak nebude zklamán!

S touto vírou je pak možné akceptovat a integrovat do svého života i těžké věci, které neumíme přímo ovlivnit. S touto vírou je pak možné prožít i těžké situace. Neboť „vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (srov. Řím 8,28).

Někteří lidé, kteří se v síle víry v Ježíše Krista vymanili z diktátu pověr, to popisují přirovnáním, jako když motýl opustí kuklu, ve které dosud žil zamotán do šedivého a těsného světa strachu.  

A na závěr jeden otřepaný a známý vtip:
„Víte, proč věřící lidé nevěří na pověry?
Protože to přináší smůlu.“

Druhy a seznam některých pověr

 • vysvětlující – nabízejí výklad, jak některé situace vznikají: např. nemoc je následkem uhranutí nebo nedodržením nějakého pověrčivého úkonu
 • zasahující – určitá činnost ovlivní chování (druhých) lidí: uhranutí, recept na nápoj lásky
 • ochranné – určité jednání ochrání před působením nadpřirozených sil: ochrana před prokletím; amulety, chránící před bouří; návody pro těhotné ženy, aby se jim narodilo zdravé dítě.
 • věštící budoucnost - astrologie, čtení z ruky, výklad z karet, horoskopy atd.

Seznam některých dalších pověr

 • trojí poklepání na dřevo („něco zaklepat na dřevo“)
 • házení soli přes rameno
 • předměty pro štěstí: amulety, talismany, koňské podkovy, zaječí pacičky, čtyřlístky, figurky kominíčků
 • černá kočka (či zajíc) přes cestu
 • chůze přes kanál
 • sfouknutí řasy
 • čtyřlístek
 • dotyk kominíka
 • svrbění oka
 • vstávání levou nohou z postele

Mnoho pověr se pojí k s důležitými životními událostmi (narození, svatba, vánoce, smrt, pohřeb).

 


Jeden z dotazů našich čtenářů: "Pověry jsou sice blbost, ale co kdyby přece jenom...?"

Dobrý den,

reaguji na váš článek o pověrách. Myslím si osobně, že pověry jsou blbost. Ale někdy mě v určitých situacích, kde se uplatňují pověry, stejně trochu přepadne obava, špatná předtucha (třeba v právě v pátek 13, nebo když mi přeběhne černá kočka přes cestu a já sedím za volantem). To jsem pak nervózní a promítá se to do mého chování a jednání i vůči druhým. Jak s tím zacházet? A může mít oblast pověr něco společného se zlým duchem (ďáblem)?  
(V.P.)

 

Dobrý den,

těší nás důvěra, se kterou se na nás obracíte. Je normální, když člověka někdy přepadne úzkost a strach i v této oblasti. A právě v takovémto okamžiku je dobré si uvědomit a vědomě říci dvě věci: 1/ Že pověry jsou opravdu „blbost“, jak píšete. 2/ Pokud by mohly mít pověry něco společného se zlou duchovní oblastí, je dobré si v tu chvíli připomenout to, co bylo napsáno ve zmíněném článku o pověrách. A sice: že Ježíš Kristus je svrchovaným Bohem nade všemi duchovními silami. Proto v tu chvíli můžete třeba vědomě udělat znamení kříže a svěřit se a odevzdat do Boží ochrany a ve Jménu Ježíše Krista se zříci všeho zla, které se vám pokouší vzít pokoj. K tématu Vám doporučuji např. článek: Úzkost patří k lidskému údělu.

S pozdravem vira.cz

 

A ještě dva citáty křesťanských klasiků a jeden biblický citát:

Náš odpůrce je obratný a lstivý.
Poněvadž je ve svém boji pro nás neviditelný,
utíkejme se pod ochranu toho, který jej vidí,
a prosme jej, aby on sám jej zneškodnil.
(Aphrahat z Mosulu - kolem 345)

Démoni probouzejí strach u bázlivých lidí. 
Vy se však označte znamením Ježíšova kříže a jděte s odvahou.
(podle: sv. Atanáše, Život svatého Antonína Poustevníka 13)

Mimo mne není jiný Bůh!
Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne!
Obraťte se ke mně a dejte se spasit!
Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný!
Jen v Hospodinu je vítězství a síla. (srov. Bible Iz 45,15-25)

 

Katolická charismatická konference Brno 5.-9.7.2017

Mediálně spolupracujeme

Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze

Jedinečný koncert křesťanské hudby - kapela Rend Collective - pátek 2. 6. 2017 v Praze
(27.5.2017) Skupina Rend Collective patří mezi výrazné světové křesťanské kapely. Formace pochází z přístavního...

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(23.5.2017) Arcibiskupství pražské nabízí vzdělávací "Týden pro školy" 19. — 25. června 2017

Svatodušní novéna

(22.5.2017) Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého.

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

(22.5.2017) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Nanebevstoupení Páně

(20.5.2017) Ježíš nám otevřel přístup k Bohu.

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.

 

Motto

Ničím se neznepokojuj,
ničím se nermuť,
všechno pomíjí,
Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha,
nic ti nechybí,
jeho láska stačí.
(Terezie z Avily)

Viz Taizé kánon
"Nada te turbe" (Ničím se neznepokojuj)

 

Citát webu vira.cz

Člověk, který doufá v Boha
a spoléhá se na něj,
je jako strom, 
který zapustil své kořeny
u vody. (Jer 17)

CSM 2017 Olomouc / Celostátní setkání mládeže

Rend Collective Praha 2.6.2017

Mediálně spolupracujeme

Mediálně spolupracujeme