Podřiďte se Bohu. (Jak 4,7) - Biblický citát na dnešní den

4.10.2001, IMA

Jubileum roku 2000

NAŠE JISTOTA JE VE VĚRNÉM BOHU

Přechod do třetího tisíciletí upoutává pozornost mnoha lidí. U některých vyvolává naděje, u jiných vzrušení a obavy. Řada lidí se dívá do budoucnosti s optimismem, jiní s obavami a strachem a někteří se domnívají, že svět už nemůže pokračovat dál tak, jako dosud. A tak očekávají nové změny, nové mesiáše nebo nové či konečné katastrofy.

A křesťané?

Papež Jan Pavel II. výstižně vyjádřil křesťanský postoj, když svůj apoštolský list k Velkému jubileu Tertio millennio adveniente postavil na větě z listu Židům: "Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i  navěky" (Žid 13,8). Tento Ježíš, který uzdravil malomocného, osvobodil lidi spoutané démony a odpustil setníkovi i cizoložné ženě, nezměnil svůj postoj ani k nám dnes. Jistota křesťanů není tedy ani ve změně letopočtu, ani v nějakých proroctvích, ani v žádných politicích, ani v nás samotných, ale je ve věrném trojjediném Bohu !
 
"JUBILEUM"

Slovo "jubileum" původně (v latině) znamená "jásat". Toto slovo v sobě nese radost; radost nejen vnitřní, ale také radost projevovanou navenek. Jubileum roku 2000 chce být velikou modlitbou chvály a díkůvzdání především za dar vtělení Syna Božího - Ježíše Krista a za dar vykoupení, které vykonal pro každého člověka.

JEŽÍŠ - CESTA K NAPLNĚNÍ

Když apoštol Pavel mluví o narození Syna Božího, říká, že se tak stalo "v plnosti času" (Gal 4,4). Čas se skutečně naplnil, protože Bůh tělesně vstoupil do dějin člověka. Věčnost vstoupila do času: k jakému většímu "naplnění" by mohlo ještě dojít?

Život lidí na zemi je ale vytyčen hranicí času. Přesto se v hlubině srdce člověka hlásí o slovo neuhasitelná touha žít věčně, žít naplněný život. Cesta k tomuto naplnění neuvede jinak než skrze osobní setkávání s Bohem u kterého je plnost. Právě Ježíš Kristus je "Cestou k Bohu" (srv. Jan 14,6) a zároveň "Immanuelem - Bohem s námi" (srv. Mt 1,23). "Dát se vést jeho Duchem je život a pokoj" (Řím 8,6).

OSLAVA VELKÉHO JUBILEA

S pohledem upřeným na tajemství vtělení Božího syna se církev chystá překročit práh třetího tisíciletí. Dějiny záchrany člověka - dějiny spásy vrcholí v Ježíši Kristu a mají v něm svůj svrchovaný význam. V něm jsme všichni přijali “milost za milostí“ (Jan 1,16), tím že se nám dostalo smíření s Otcem (srov. Řím 5,10; 2Kor 5,18).


Volání po obrácení

Svatý rok (Milostivé léto) je obdobím volání po obrácení. To je rovněž první slovo Ježíšova kázání, které se významně spojuje s ochotou uvěřit: „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Imperativ, který Ježíš používá, vyplývá z vědomí toho, že „se naplnil čas“ (Mk 1,15). Naplnění Božího času se stává výzvou k obrácení, které je především plodem milosti. Právě Duch vyzývá každého k tomu, „aby šel do sebe“ a uvědomil si potřebu vrátit se do domu Otce (srov. Lk 15,17-20). Zpytování svědomí je tedy jednou z nejvýznamnějších chvil osobního života. Odhaluje tak, jak jsou jeho skutky vzdáleny od ideálu, který si stanovil.


Kdy jubileum začíná

Velké jubileum roku 2000 začalo v noci Narození Páně roku 1999 otevřením svaté brány v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, zakončeno bude 6.1.2001. V jednotlivých diecézích (diecéze = církevní správní oblast; v ČR je diecézí 8) pak bude zahájení Jubilea probíhat v katedrálách ve svátek Kristova narození.

KDE A JAK SE BUDE JUBILEUM SLAVIT


Světová církev

Hlavními ohnisky světových oslav bude Řím, sídlo Petrova nástupce, a Svatá země, v níž se Syn Boží narodil jako člověk a kde vznikla první křesťanská komunita. Do těchto dvou míst budou směřovat poutě křesťanů. V naší zemi se organizuje celonárodní jubilejní pouť do Říma ve dnech 31.3.-2.4.2000 a kromě toho řada poutních zájezdů do Svaté země. Celosvětové slavení Jubilejního roku (Milostivého léta) bude ukončeno o Slavnosti Zjevení Páně 6.1.2001.


Diecéze

Jednotlivé diecéze mají své programy pro oslavu Jubilejního roku. Diecéze české a moravské církevní provincie pak uspořádají společné poutě pro celou provincii, a to pro moravskou provincii na svátek sv. Cyrila a Metoděje v roce 2000 na Velehradě a pro pražskou k svátku sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.


Farnosti

Pro farnosti je připraven program jedenácti jubilejních dnů v roce 2000, ze kterých si diecéze i farnosti vyberou ty podněty, které jsou pro ně vhodné a které navazují na život farnosti. V každém případě by bylo dobré, aby farnosti uspořádaly ve spolupráci s orgány obcí a měst takové akce, které budou přístupny širokému okruhu obyvatelstva, které přiblíží dějiny křesťanství v daném místě i v naší zemi a které budou znamením naděje do budoucnosti. Zvlášť na venkově by bylo dobré otevřít obecní i farní kroniky a zpřístupnit důležité body jejich obsahu, dohodnout se na vysazení jubilejních stromů, které by připomínaly dalším generacím příchod třetího tisíciletí apod.


Jednotlivci

Bez osobní cesty ke svatosti, bez osobní obnovy víry, není možná obnova víry ani v rodině, ani ve farnosti, ani v celé zemi. Cesta k lepšímu vede přes smíření.Svátost smíření, mnohdy slavená v rámci kající bohoslužby celé farnosti, bude v každém případě nejen zdrojem osobního pokoje jednotlivce, ale příspěvkem křesťanů k šíření pokoje ve světě.


Rodiny

Tak jako země, obec nebo farnost má i rodina svou historii, která se má zpřístupnit všem generacím. Proto i pro rodiny by bylo dobré, aby se ohlédly po svých dávnějších kořenech, připomněly si šťastná i bolestná místa ve své historii a nacházely tak pouta jednoty, ale také motivy vděčnosti a důvěry vůči Bohu. Příprava na Jubilejní rok by mohla být příležitostí k nalezení vhodného času a vhodné formy ke společným modlitbám rodiny, ke společné četbě Písma, zkrátka jak k upevnění duchovního života, tak k upevnění rodinné pospolitosti.

Bylo by velmi dobré, kdyby rodiny s velkou citlivostí vnímaly neúplné rodiny, osamělé lidi, nemocné a trpící ve svém okolí a přispěly k tomu, aby tito lidé právě v citlivých chvílích změn letopočtu a všeobecných oslav nezůstali osamělí, propadlí do svých smutků a trápení.

ŽÁDÁM, ABY V TOMTO ROCE CÍRKEV POKLEKLA PŘED BOHEM
A NALÉHAVĚ PROSILA O ODPUŠTĚNÍ
MINULÝCH A SOUČASNÝCH HŘÍCHŮ.

VŠICHNI ZHŘEŠILI A NIKDO NEMŮŽE PŘED BOHEM TVRDIT,
ŽE JE SPRAVEDLIVÝ(srov. 1 Kor 8,6).

AŤ JE OPAKOVÁNO BEZ OBAV: "ZHŘEŠILI JSME" (Jer 3,25),

ALE AŤ SE UDRŽUJE ŽIVÁ JISTOTA, ŽE "TAM, KDE SE ROZHOJNIL HŘÍCH,
ROZHOJNILA SE I MILOST"(Řím 5,20).

(JAN PAVEL II.)

JAK PROBÍHALA PŘÍPRAVA NA JUBILEUM

Křesťané se nemohou připravit na závěr druhého tisíciletí žádným jiným způsobem, než v Duchu svatém. Co se stalo "v plnosti času" skrze Ducha svatého, nemůže vyvstat z paměti církve jinak než skrze něho. Nelze totiž věřit v Ježíše Krista, jestliže člověk nemá podíl na jeho Duchu. Protože právě Duch svatý zjevuje lidem, kdo je Ježíš a zpřítomňuje jeho zvěst, aby byla živá a účinná...

Příprava na Velké jubileum byla pojata jako cesta. Měla tři důležité úseky, tři tématicky zaměřené roky:

1997: Ježíš Kristus, jediný Spasitel,

1998: Duch svatý,

1999: Bůh - Otec.

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.