Ukládejte si poklady v nebi. (Mt 6,20) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

25.5.2014

6. neděle velikonoční – cyklus A

Velikonoční doba spěje ke svému vrcholu. Proto se v evangeliu jako klíčové téma objeví dar Přímluvce, ale také odvaha hlásat Krista (první a druhé čtení). V následujícím týdnu pak oslavíme Nanebevstoupení Páně a zahájíme svatodušní novénu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

S radostným voláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán vykoupil svůj lid. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, dej, ať prožíváme velikonoční dobu tak opravdově, aby se naše spojení se vzkříšeným Kristem trvale projevovalo v celém našem životě. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

1. ČTENÍ

Církev zakusí první pronásledování a mnozí se rozptýlí do okolních zemí (rok 37-41 po Kr.). Filip odešel do Samaří a tam hlásá evangelium (cca 140 km). Všimněme si, jak Sk jasně rozlišují křest od daru Ducha svatého, který je dán pokřtěným až po modlitbě apoštolů.

Sk 8,5-8.14-17

Filip přišel do hlavního samařského města a hlásal tam Krista. Všichni lidé dávali pozor na to, co Filip mluví, protože slyšeli a viděli, že dělá zázraky. Z mnoha posedlých totiž vycházeli nečistí duchové s velkým křikem. Také bylo uzdraveno mnoho ochrnutých a chromých. Celé město se z toho převelice radovalo. Když se apoštolové v Jeruzalémě dověděli, že Samařsko přijalo Boží slovo, poslali k nim Petra a Jana. Ti tam přišli a modlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Do té doby totiž na nikoho z nich nesestoupil, byli jen pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. Vložili tedy na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého.

ŽALM 66

Bůh je mocný, když dokáže pronásledování proměnit v šíření evangelia. Pokud i my máme s Bohem nějakou podobnou zkušenost, je to důvod ke chvále.

Odpověď: Jásejte Bohu, všechny země! Nebo: Aleluja.

Jásejte Bohu, všechny země, – opěvujte slávu jeho jména, – vzdejte mu velkolepou chválu! – Řekněte Bohu: „Jak úžasná jsou tvá díla! Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá, – nechť opěvuje tvé jméno.“ – Pojďte a pozorujte Boží skutky: – podivuhodně jednal s lidmi! Moře proměnil v souš; – suchou no-hou přešli řeku, – proto se radujme v Bohu! – Vládne svou mocí navěky. Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, – chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši. – Bůh buď veleben, – že neodmítl mou prosbu, – že mi neodňal svou lásku.

2. ČTENÍ

Apoštol povzbuzuje křesťany, kterým pravděpodobně hrozí ústrky. Nejde jen o osobní statečnost, ale i odvahu svědčit o víře.

1 Petr 3,15-18

Milovaní! Mějte v srdci posvátnou úctu ke Kristu jako k Pánu a buďte stále připraveni obhájit se před každým, kdo se vás ptá po důvodech vaší naděje, ale ovšem s jemností a skromností. Musíte však mít přitom sami dobré svědomí! Pak se budou muset zastydět za své špatné řeči ti, kdo pomlouvají vaše dobré křesťanské chování. Je přece lépe, abyste snášeli utrpení – chce-li to tak Bůh – za to, že jednáte dobře, než za to, že jste udělali něco špatného. Vždyť i Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. Aleluja.

EVANGELIUM

Téměř plynule navazujeme na minulou neděli. Vracíme se do večeřadla a nasloucháme Ježíšovým slovům během poslední večeře. Ježíš hovoří o Božích přikázáních, jak je Izraelité dostali na Sinaji, tedy navazuje na pojem smlouvy, jak ho Židé znali.

Jan 14,15-21

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání. A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy. Svět ho nemůže přijmout, protože ho nevidí a nezná. Vy ho znáte, neboť přebývá u vás a bude ve vás. Nenechám vás sirotky. Zase k vám přijdu. Ještě krátký čas, a svět mě už neuvidí, ale vy mě zas uvidíte, protože já jsem živ a také vy budete živi. V onen den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně, jako já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, ten mě miluje, a kdo mě miluje, toho bude milovat můj Otec a také já ho budu milovat a dám se mu poznat.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jestliže mě milujete, budete zachovávat má přikázání, praví Pán; a já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Kristovým vzkříšením jsi nám, Bože, otevřel cestu ke spáse a svátostným pokrmem nás posiluješ, abychom došli do plnosti věčného života; dej, ať v nás tento velikonoční odkaz stále přináší své ovoce. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíš vstal z mrtvých, překročil brány smrti a apoštoly naplnila radost. Snad lze říci, že si oddechli. Ale to není úplný obraz událostí Velikonoc. Ježíš zvítězil nad smrtí, ale nyní je akcent položen na apoštoly, resp. na každého, kdo Ježíše přijal do svého života. Nyní jsme my vysláni do světa, abychom s odvahou hlásali evangelium. Ale pozor. Nikoli jen vlastními silami a nadšením. Ježíš dává Božího Ducha – zvláštní dar, který uschopňuje, utěšuje, posiluje… Mnozí lidé v dějinách s nadšením přijali zvěst o Ježíšově vítězství, ale nečekali na dar Ducha svatého a vrhli se do díla. A bolestné dopady bylo brzy vidět. Nyní je čas prosit o vzácný a jedinečný Boží dar Ducha svatého. Bůh ho touží darovat všem, kteří prosí!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26.5.

Sk 16,11-15

Jan 15,26 – 16,4a

Komentář: Jan 15,26 – 16,4a
„Vy také vydávejte svědectví“ – protože jste poznali Otce i Syna, protože jste zakusili Boží milosrdenství, jeho lásku, radost ze spásy.

ÚTERÝ 27.5.

Sk 16,22-34

Jan 16,5-11

Komentář: Jan 16,5-11
Ježíšův odchod k Otci a příchod Přímluvce staví apoštoly na vlastní nohy, teď už je předávání Kristovy radostné zvěsti na nich samých... a dnes i na mně (společně s mými bratry a sestrami).

STŘEDA 28.5.

Sk 17,15.22 – 18,1

Jan 16,12-15

Komentář: Jan 16,12-15
Pros dnes Ducha pravdy o vrůstání do celé pravdy, o stále hlubší poznání Boží lásky a jeho milosrdenství vůči sobě, o stále hlubší poznání svého povolání – být jeho učedníkem.

ČTVRTEK 29.5. slavnost Nanebevstoupení Páně

Sk 1,1-11; Ef 1,17-23

Mt 28,16-20

Komentář: Sk 1,1-11
I já jsem poslán být Kristovým svědkem kdekoli na této zemi. I já nemám hledět k nebi, ale hledat Ježíše mezi chudými a trpícími tohoto světa.

PÁTEK 30.5.

Sk 18,9-18

Jan 16,20-23a

Komentář: Jan 16,20-23a
„Vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme.“ Prožij dnešní den v radosti z Kristova Zmrtvýchvstání, v radosti z patření do jeho království, v radosti ze záchrany, z povolání ke službě, ze společenství...

SOBOTA 31.5. svátek Navštívení Panny Marie

Sof 3,14-18 nebo Řím 12,9-16b

Lk 15,39-6

Komentář: Sof 3,14-18
Opětovné pozvání k radosti, vždyť „Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe“. A jako Maria jej s radostí přinášej všem, se kterými se setkáš, všem, kdo potřebují tvoji pomoc či útěchu.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.