Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

2.5.2012, spimi

Geopatogenní zóny

Navigace: Katalog dotazů > Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

Dobrý den,

mám otázky, se kterými si nevím rady, proto se obracím na vás s prosbou o odpověď. Je hřích nechat si změřit v bytě geopatogenní zóny a podle toho rozestavit nábytek? Pokud ano, tak proč?
Začala jsem trpět migrénami a v poslední době se mi i hůř usíná. Napadlo mě, že by tam mohla být geopatogenní zóna (nepříznivé záření vystupující ze Země způsobené na příklad vodním tokem, půdními zlomy atp.). Můžeme si s čistým svědomím nechat změřit geopatogenní zóny a přemístit podle toho nábytek?
Jaký má na to církev názor?

Problém hledejte úplně jinde

Vezmu to poměrně ze široka a je to tedy třeba dočíst do konce.

Geopatogenní zóny, Patogenní zóny, dračí žíly, Curryho pásy, geoanomální zóny?

Základní otázka, kterou si o Geopatogenních zónách (dále GZ) musíme položit je: Jaké je povahy tento údajný jev? První a základní je pro nás skutečnost, že sám termín a jím označovaný jev pochází z oblasti psychotroniky a léčitelství nikoli z oblasti věd přírodních, technických či humanitních. A proto, je-li GZ z oblasti psychotroniky a léčitelství či jiných náboženství, budeme muset hledat tam. Jelikož však zdroje o GZ se odvolávají směsně jak na přírodní vědy, tak na psychotroniku musíme se zabývat obojím.

Je-li GZ přece jen nějak z oblasti přírodních věd pak jak? Jedním dechem je mluveno o elektrických a magnetických polích, ale taktéž o polích radiomagnetických – ta současná fyzika nezná. Jak elektrické tak elektromagnetické pole jsou, ale srozumitelně popsané a měřitelné v příslušných jednotkách. V GZ je na jednu stranu tvrzeno, že tyto „údajné jevy“ nelze měřit současnou technikou. Na druhou stranu se dnes objevují úd,ajné přístroje jimiž má být možno tyto zóny měřit (např. Kubešův Indikátor GZ), ale přitom je zároveň stále platné, že tato tzv. „pole“ nejsou neměřitelná současnými prostředky. Co je to geostatické pole nevíme! Jednotky neznáme! Proto si dovoluji říci, že veškeré pokusy vysvětlit GZ pomocí standardních věd je jen pokusem legitimizaci GZ. (Jde o zmatení pojmů a člověka a vyvolání dojmu vědeckosti a podloženosti, která však evidentně neexistuje.)

Veškeré pokusy o ztotožnění GZ s geologickými zlomy se jeví též jako naprosto kontraproduktivní a vlastně vedoucí k vyloučení této eventuality. Neboť tak jak jsou jasně popsány geologické zlomy je oproti tomu „jev“ nazývaný Geopatogenní zónou zcela jiný – projevující se jinak a popsaný jinak. Z toho, co je zatím napsáno, je zjevná nejasnost a neuchopitelnost GZ přírodními vědami – není se o co opřít kromě opření se o psychotroniky. Nezbývá tedy než buď psychotronika anebo podvod. Anebo někdo z psychotroniků přijde zase s novým vysvětlením, které zas jen podstatu zatemní.

Jaké je duchovní pozadí GZ? GZ se jeví jako pokračování středověké esoterické praxe geomancie oblečené do pseudovědeckého hávu. Geomancie byla užívána k věštění budoucnosti je svázána s pohanskými náboženstvími. Je jistou obdobou čínského feng-shui, které se však týká především umístění lidských obydlí, ale též i rozmístění interieru atd.. Pozadí GM můžeme nazvat esoterické a magické v širokém slova smyslu je tedy stejné jako u veškeré psychotroniky a léčitelství. Jedná se tedy v zásadě o jasnovidectví, které je zcela jasně mimo křesťanské mantinely. Ne leckterých www věnujících se propagaci GZ je přímo návod jak si udělat kyvadélko a pustit se do tohoto druhu věštění. Experimentálně je i zkušenost s tím, že na leckterých místech, kde se lidé opravdu modlí ke Kristu, praktiky proutkařů nefungují a GZ kupodivu nejsou.

Další zajímavostí je, že jsou lokality, jako například Malta, kde vůbec neznají GZ. Další skutečnost velmi důležitá je, že tato praxe a víra vede člověka do závislosti na psychotronikovi a potažmo na temných silách, které využívá, nebo ho uvádí minimálně do omylu anebo je aspoň útokem na jeho peněženku. Žádná z těchto skutečností opravdu nepatří do Božího plánu s člověkem. Zkrátka veškerá nauka o GZ je z hlediska přírodních věd mimo reál a z hlediska duchovního vedoucí k otevření se temným silám. Takže mohu jen říci vyhněte se všemu, co s tím souvisí. Psychotronika je duchovně ze strany Božího nepřítele. (Účel nesvětí prostředky, i kdyby nabízely výsledky!!!) Hledat odpovědi pomocí Božího nepřítele vede do záhuby bez ohledu na to zda ten či onen jev je reálný či nereálný. Nepřítel si vždy svoji daň vybere dřív nebo později, to je zkušenost staletí.


Problém hledejte úplně jinde, v tom co prožíváte, nebo jste prožila, obnovte život z víry, nechte požehnat dům či byt atd. A navštivte rozumného lékaře.

Ke studiu doporučuji:
DVD Psychotronika k dostání na www.ikarmel.cz
Výkladový slovník esoteriky a pavěd Jiří Heřt
http://www.sysifos.cz/files/Zpravodaj-1-2002.pdf - komentář ke Kubešovu indikátoru
Alternativní medicina pomoc nebo nebezpečí vydal, Návrat domů

Kategorie otázky: Alternativní směry - léčitelství, reiky, terapie,....

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.