Miloval jsem tě odvěkou láskou. (Jer 31,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

2.2.2014

Svátek Uvedení Páně do chrámu – cyklus A

Na dnešní neděli připadá svátek Uvedení Páně do chrámu. Proto se nečtou čtení 4. neděle v mezidobí, ale ze svátku. Ve starých liturgiích se objevuje tento den pod názvem „Očišťování Panny Marie“. Jde o připomínku rituálu, kdy rodiče po čtyřiceti dnech od narození dítěte přicházeli do chrámu a rituálně byla matka očištěna obětí podle starozákonních předpisů. Při této příležitosti k Marii a Josefovi promlouvají proroci Simeon a Anna. Prohlašují Ježíše za „světlo národů“. Proto se na začátku této liturgie světí svíce.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, když se tvůj jednorozený Syn stal člověkem, byl ti představen v chrámě; my si to dnes připomínáme a pokorně prosíme: očisti naše nitro, abychom mohli předstoupit před tebe. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Izraelité se na konci 6. stol. př. Kr. vrátili na své území. Země byla zničená, bez zázemí. Podobně i chrám. Prorok především kritizuje nepořádné vedení bohoslužeb v chrámě, který spravoval kmen Levi.

Mal 3,1-4

Toto praví Pán Bůh: „Hle, pošlu svého anděla, aby mi připravil cestu. Hned potom přijde do svého chrámu Panovník, jehož hledáte, a anděl smlouvy, po němž toužíte. Hle, přichází – praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu, kdo obstojí, až se objeví? Vždyť je jako oheň, kterým se taví, jako rostlina valchářů! Usadí se, aby tavil a tříbil stříbro, očistí syny Leviho a vytříbí je jako zlato a stříbro a potom zase budou obětovat Hospodinu ve spravedlnosti. Zase bude Hospodinu příjemná oběť Judy a Jeruzaléma jako za dávných dnů, jako za minulých let.“

ŽALM 24

Přichází vítězný král. K jeho příchodu se všechno chystá. A tímto vítězem je Bůh. Může vstoupit i do bran našeho srdce? A je zde vítaným králem?

Odpověď: Hospodin zástupů, on je král slávy!

Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastaré vchody, – ať vejde král slávy! Kdo je ten král slávy? – Silný a mocný Hospodin, – Hospodin udatný v boji. Zdvihněte, brány, své klenby, – zvyšte se, prastaré vchody, – ať vejde král slávy! Kdo je ten král slávy? – Hospodin zástupů, – on je král slávy!

2. ČTENÍ

List Židům velmi pečlivě vysvětluje Židovským konvertitům ke křesťanství význam a smysl Kristovy oběti. Opírá se o tradiční autority (Písmo, anděly, Mojžíše...). V předchozích verších cituje autor Písmo, kde se říká „budu zvěstovat bratřím…“ Jestliže jsme bratry Krista, pak platí následující argumentace.

Žid 2,14-18

Protože sourozenci mají krev a tělo společné, i Ježíš přijal krev a tělo, aby svou smrtí zbavil moci toho, který má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a vysvobodil všechny ty, kteří byli po celý život drženi v otroctví strachem před smrtí. Je přece jasné, že se neujal andělů, ale Abrahámových potomků. Proto se ve všem musel připodobnit svým bratřím, aby se stal v jejich záležitostech u Boha veleknězem milosrdným a věrným, a tak usmiřoval hříchy lidu. A protože sám prožíval utrpení a zkoušky, dovede pomáhat těm, na které zkoušky přicházejí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pán je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. Aleluja.

EVANGELIUM

Lukáš ve svém evangeliu představuje Ježíše jako nového Mojžíše. Proto věnuje velkou pozornost jeho narození. V úryvku různí lidé potvrdí Kristovo poslání. Náš text lze srovnat se zaslíbeními Starého zákona (viz 1. čtení nebo Iz 52,8-10…).

Lk 2,22-40

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do chrámu, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: `Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duší pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Nevycházela z chrámu a sloužil Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty jsi splnil očekávání Simeonovo, že nezemře, dokud se nesetká s Kristem; dej i nám, kteří jsme Krista přijali ve svátosti, ať se s ním setkáme v jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Je velmi užitečné zkusit si představit souvislosti dnešního svátku. Maria i Josef jsou velice obyčejní a chudí lidé, kterým není věnována v chrámě pozornost. Takových přichází denně řada. A najednou se strhne kolem nich určitý rozruch. Zřejmě nešlo o nic obrovského, ale zazní zvláštní proroctví o dítěti: „On je světlo k osvícení pohanů.“ Ježíš má být světlem, které osvítí pohany! Tedy i nás. Simeon mluví o nás! Nakolik se naplnila jeho slova nejen v církvi, ale především v našem osobním životě? Lukáš zaznamenal tato slova pro nás. Vždyť jde o naši spásu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 3.2.

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a

Mk 5,1-20

Komentář: 2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a
David vnímá za Šimejovým zlořečením Hospodina. Uvědomuje si hříšnost svoji i Abšalomovu, která rozvrací jednotu jejich rodu... Není i má hříšnost či neochota odpustit na překážku smíření s mými blízkými?

ÚTERÝ 4.2.

2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,4

Mk 5,21-43

Komentář: 2 Sam 18,9-10.14b.24-25a.30 – 19,4
Davidova láska ke vzbouřenému synu Abšalomovi je obrazem bezmezné a lidským rozumem nepochopitelné Otcovy lásky k nám...

STŘEDA 5.2.

2 Sam 24,2.9-17

Mk 6,1-6

Komentář: 2 Sam 24,2.9-17
Znát počet lidu znamená spoléhat se více na své vlastní síly než na Hospodina, na jeho sílu a moc. Na co se spoléhám já?

ČTVRTEK 6.2.

1 Král 2,1-4.10-12

Mk 6,7-13

Komentář: 1 Král 2,1-4.10-12
Choď po Hospodinových cestách, zachovávej jeho nařízení – Davidův odkaz Šalamounovi je jeho odkazem i pro mne...

PÁTEK 7.2.

Sir 47,2-13

Mk 6,14-29

Komentář: Sir 47,2-13
Spolu s Davidem, který „v každém svém činu velebil Svatého, Svrchovaného oslavnými slovy“, veleb svého Pána a vzdej mu chválu.

SOBOTA 8.2.

1 Král 3,4-13

Mk 6,30-34

Komentář: 1 Král 3,4-13
I ty pros spolu s Šalamounem o chápavé a prozíravé srdce, o schopnost rozlišovat na svých cestách dobro a zlo...

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.