Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

28.12.2014

Svátek Svaté rodiny – cyklus B

Dnes církev slaví nejen narození Ježíše, ale také veliký dar rodiny. V mnoha kostelích probíhá obnova manželského slibu. Můžeme připojit i prosbu za požehnání evropského setkání mládeže v Praze připravované komunitou Taizé. Dnes je možné číst texty jak z cyklu A, tak z cyklu B. V evangeliu si připomeneme starozákonní předpis očišťování rodičky, který rodiče Pána Ježíše naplňují při návštěvě Jeruzalémského chrámu. Evangelista však zachytil především prorockou událost, která nastala při této příležitosti. Zároveň se zde naráží na druhý zvyk spojený s narozením dítěte. Nejen, že rodička měla po čtyřiceti dnech být očištěna obětí v chrámě, ale po osmi dnech se dítě obřezalo a dostalo jméno (Lk 2,21). Pokud šlo o prvorozeného syna, byl zasvěcen Bohu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

VSTUPNÍ MODLITBA

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tato kniha vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako soubor rad mladému muži připravujícímu se na život, náš text je zaměřen na stárnoucí rodiče. Nejde tedy primárně o poučení nezletilých dětí.

Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.

ŽALM 128

V záhlaví žalmu je označení „poutní píseň“. Lze si tedy představit rodinu putující do chrámu, kdy rodiče s hrdostí pohlížejí na své děti. A pak je snadné připojit se k radostné chvále i prosbě za děti i celou rodinu.

Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.

2. ČTENÍ

V protikladu k „pozemským sklonům“ (Kol 3,5-11) křesťané jednají novým způsobem, jak ukazuje náš text. Výzva k jednotlivým členům rodiny je spíše letmým povzbuzením než propracovanou normou. Zkusme srovnat s velmi podobným textem Ef 5,1-6,9.

Kol 3,12-21

Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpěli-vost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův po-koj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. Aleluja.

EVANGELIUM

Příběh evangelia odpovídá požadavku Tóry (Lv 12), aby matka byla po čtyřiceti dnech od porodu syna rituálně očištěna tím, že přinese do Jeruzalémského chrámu oběť. Zároveň každý prvorozený chlapec byl zasvěcen Bohu.

Lk 2,22-40

Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: „Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!“ Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon: byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí Ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle Zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha: „Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji, neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou jsi připravil pro všechny národy: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvé-ho izraelského lidu.“ Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil: „On je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se bude odporovat – i tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí.“ Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku: mladá se vdala a sedm roků žila v manželství, potom sama jako vdova – bylo jí už čtyřiaosmdesát let. Ne-vycházela z chrámu a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle Zákona Páně, vrátili se do Galileje do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Náš Bůh se ukázal na zemi a stýkal se s lidmi.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdrojem síly, abychom žili podle příkladu Svaté rodiny a po všech pozemských strastech radovali se navěky v jejím společenství. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Požehnání rodiny je pevně spojeno s životem víry, protože uvěřit Pánu není jen záležitost abstraktního duchovna! Platí to jak o mladých rodičích, tak také o dětech, které se staly dospělými (1. čtení). Maria a Josef jsou chudí manželé, jak naznačuje oběť hrdliček. Vstupují do chrámu jako zcela nenápadní, ale i oni uvěřili Bohu a v jejich životech začal Pán podivuhodně jednat. S vírou zasvěcují syna Hospodinu, netušíce, že Bůh skrze něj žehná jim. Meč v Mariině srdci není výhrůžka, ale proroctví: Jestliže věří, má obrovský podíl na Božím díle, které dalekosáhle překračuje hranice osobního života. To platí o každém, kdo Hospodinu uvěřil.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 29.12.

1 Jan 2,3-11

Lk 2,22-35

Komentář: 1 Jan 2,3-11
Světlo vánoční noci a svátečních dní se poměrně snadno může rozlít i do dnů všedních. Mojí zásluhou. Může být však také zatemněno. Mojí zásluhou.

ÚTERÝ 30.12.

1 Jan 2,12-17

Lk 2,36-40

Komentář: 1 Jan 2,12-17
Jan nás přesvědčuje a ujišťuje, že Slovo, které přišlo na svět, zůstává právě v nás. Výborná příprava před vstupem do následujícího roku a před vyslechnutím Prologu, který uslyšíme zítra.

STŘEDA 31.12.

1 Jan 2,18-21

Jan 1,1-18

Komentář: Jan 1,1-18
Prolog Janova evangelia je básnickým shrnutím všech vyprávění o Ježíši z Nazareta, jak jsou zaznamenána u synoptiků. Pokus se vlastními slovy převyprávět události uplynulého roku, ve kterých ses setkal s Ježíšem. Pak se vrať k úryvku. Poděkuj na kolenou.

ČTVRTEK 1.1.2015 slavnost Matky Boží, Panny Marie

Nm 6,22-27; Gal 4,4-7

Lk 2,16-21

Komentář: Lk 2,16-21
Pečlivě uchovávat události a v srdci o nich uvažovat. Jednoduché předsevzetí pro nový rok. A zároveň nejtěsnější přiblížení se k dívce z Nazareta. Tedy počátek pravé mariánské úcty!

PÁTEK 2.1.

1 Jan 2,22-28

Jan 1,19-28

Komentář: Jan 1,19-28
Jan Křtitel dává třikrát negativní odpověď. Taková výpověď je někdy těžší, ale tím přesvědčivější. Pokud to neumíme, nedivme se, že naše okolí má o Bohu falešné představy.

SOBOTA 3.1.

1 Jan 2,29 – 3,6

Jan 1,29-34

Komentář: 1 Jan 2,29 – 3,6
Vztah otcovství–synovství není založen na moci, ale na lásce. Kéž se mi to podaří promítnout do pozemských, všedních vztahů.


SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz
zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.