Miloval jsem tě odvěkou láskou. (Jer 31,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

29.12.2013

Svátek Svaté rodiny – cyklus A

Svátek svaté rodiny je příležitostí k za¬stavení se nejen u dítěte Ježíše a Vánoc, ale na podkladě těchto svátků můžeme reflektovat základní kámen kvalitní společnosti – rodinu. Na příběhu evangelia zakusíme péči otce o matku a dítě, v prvním čtení bez většího kontextu s evangeliem upneme pozornost ke stárnoucím rodičům a vztahu dospělých dětí k nim. Druhé čtení spojuje vnitřní fungování rodiny s proměněným pohledem na život u lidí, kteří poznali Krista a přijali jeho učení. V některých kostelích se dnes koná obnova manželského slibu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pastýři spěchali a nalezli Marii a Josefa i děťátko položené v jeslích.

VSTUPNÍ MODLITBA

Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě následujeme příklad Svaté rodiny a svůj pozemský domov naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově dosáhli věčné odměny a radosti. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Tato kniha vznikla jako soubor poučení mladému muži zřejmě ve 2. stol. př. Kr. a náš text je zaměřen na poučení o stárnoucích rodičích. Nejde tedy primárně o poučení nezletilých dětí.

Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)

Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn, a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít, kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když ze-stárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jím, když ty jsi v plné síle. Nezapomene se ti, žes měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za tvé hříchy.

ŽALM 128

V záhlaví žalmu je označení „poutní píseň“. Lze si tedy představit rodinu putující do chrámu, kdy rodiče s hrdostí pohlížejí na své děti. A pak je snadné připojit se k radostné chvále i prosbě za děti i celou rodinu.

Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.

2. ČTENÍ

V protikladu k „pozemským sklo-nům“ (Kol 3,5-11) křesťané jednají novým způsobem, jak ukazuje náš text. Výzva k jednotlivým členům rodiny je spíše letmým povzbuzením než propracovanou normou. Zkusme srovnat s velmi podobným textem Ef 5,1-6,9.

Kol 3,12-21

Bratři! Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně. Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny, jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ní mrzoutsky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby neztrácely odvahu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. Aleluja.

EVANGELIUM

Historicita tohoto příběhu je otázkou. Raději se ptejme, proč Matouš zařadil tento text do evangelia. První kapitola ukázala původ Ježíše. Nyní evangelista pomocí příběhu otevírá zásadní srovnání: Ježíš je nový Mojžíš. Proto je důležité porovnat Mt 2 s prvními kapitolami knihy Exodus.

Mt 2,13-15.19-23

Když mudrci odešli, zjevil se Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby ho zahubil.“ Vstal tedy, vzal v noci dítě i jeho matku, odebral se do Egypta a byl tam až do Herodovy smrti. Tak se splnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Z Egypta jsem povolal svého syna.“ Když Herodes zemřel, zjevil se v Egyptě Josefovi ve snu anděl Páně a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země, protože ti, kdo ukládali dítěti o život, už zemřeli.“ Vstal tedy, vzal dítě i jeho matku a odebral se do izraelské země. Ale když uslyšel, že je v Judsku místo svého otce Heroda králem Archelaus, bál se tam jít a podle pokynu ve snu se odebral na území galilejské. Šel tedy a usadil se v městě, které se jmenuje Nazaret, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků: „Bude nazýván Nazaretský.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, dobrotivý Otče, ať se v nás tento svátostný pokrm stane zdro¬jem síly, abychom žili podle příkladu Svaté rodiny a po všech pozemských strastech navěky se radovali v jejím spole¬čenství. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Rodina je klíč ke kvalitní společnosti, a to bez ohledu na víru. Jestliže však Bůh ve svém plánu spásy nechá Ježíše vstoupit do rodiny, pak je zřejmé, jak zásadní roli rodina hraje i v plánu Boží záchrany. Každý z členů rodiny má nezaměnitelnou úlohu. S úžasem sledujeme obraz jednotlivých vztahů (matka – otec; dítě – otec; dítě – matka), které jsou nezbytné pro utváření zdravého života dítěte, a to včetně Ježíše, a kvalitního života obou partnerů. Dnešní svátek je tak nejen vánočním svátkem, ale také vzácnou příležitostí modlitby za bezpečí rodinného kruhu a ochrany vztahů. Snad lze i zahlédnout, jak velikou a nezaměnitelnou hodnotu má každý jednotlivý člen rodiny!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 30.12.

1 Jan 2,12-17

Lk 2,36-40

Komentář: Lk 2,36-40
Milost Boží je i s tebou. Uvědomuj si Boží přítomnost v dnešním dni, děkuj za jeho blízkost a viditelné požehnání ve svém životě. Pozvi jej do situací, v kterých ho nevnímáš, kde se (zdán¬livě) nenachází.

ÚTERÝ 31.12.

1 Jan 2,18-21

Jan 1,1-18

Komentář: Jan 1,1-18
Ohlédni se s vděčností za uplynulým rokem a vnímej, že „všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“.

STŘEDA 1.1.2014 slavnost Matky Boží, Panny Marie

Nm 6,22-27; Gal 4,4-7

Lk 2,16-21

Komentář: Lk 2,16-21
Jméno dítěte Ježíš = Bůh je záchrana (spása, pomoc) je ujištěním a pozváním pro tvoji cestu celým novým rokem.

ČTVRTEK 2.1.

1 Jan 2,22-28

Jan 1,19-28

Komentář: Jan 1,19-28
I ty jsi zván přivádět ve známost Ježíše, ohlašovat jeho blízkost, poukazovat na toho, který je pro mnohé ne-známý, i když se i pro ně narodil.

PÁTEK 3.1.

1 Jan 2,29 – 3,6

Jan 1,29-34

Komentář: Jan 1,29-34
Vyznej spolu s Janem: „Toto je Syn Boží.“ A tak jako on si připomeň situace, kdy jsi jej zažil jako Spasitele, kdy jsi jej poznal jako svého Vykupitele.

SOBOTA 4.1.

1 Jan 3,7-10

Jan 1,35-42

Komentář: Jan 1,35-42
Svědčit svým blízkým o nalezení Mesiáše je i tvůj úkol a tvoje zodpo-vědnost. I oni potřebují poznat Krista, přijít k němu, vidět jeho činy.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.