Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

14.9.2014

Svátek Povýšení svatého Kříže – cyklus A

Místo 24. neděle v mezidobí čteme tuto neděli texty ze svátku Povýšení svatého Kříže, který připadá na 14. září. Tento svátek souvisí s nalezením ostatků Kristova kříže a jeho slavení je doloženo v Jeruzalémě již v 5. století. Před našima očima není jen utrpení Ježíše, ale především kříž jako nástroj naší záchrany. Jde nám o tajemství vykoupení či lépe teologii kříže, jak to podivuhodně vystihuje hymnus ve druhém čtení. Také evangelium připojuje základní pohled na význam kříže a první čtení předkládá prorocký symbol, který souvisí již s vysvobozením Izraelitů z Egyptského otroctví.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje, život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys chtěl, aby všichni lidé byli spaseni křížem tvého Syna; dej, ať pochopíme, že jeho smrt na kříži je vítězstvím nad smrtí, a doveď i nás do slávy vzkříšení. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Izraelité byli Bohem vysvobozeni z otroctví Egypta někdy před rokem 1225 př. Kr., ale jejich cesta do zaslíbené země vedla přes Sinajskou poušť (rozlohou asi tři čtvrtiny ČR). Museli se vyhnout pouštní zemi Edóm, aby stanuli u Jordánu. Putování trvalo dle Písma čtyřicet let a není divu, že bylo psychicky vysilujícím. Symbol vztyčeného hada se stal pro křesťany proroctvím o významu kříže.

Nm 21,4b-9

Hebrejové táhli směrem k Rákosovému moři a lid už omrzelo být stále na cestě. Lidé mluvili proti Bohu i Mojžíšovi: „Proč jste nás vyvedli z Egypta? Abychom umřeli tady na poušti? Není chléb ani voda. Už máme dost té hladové stravy.“ Hospodin poslal proto na lid jedovaté hady, jejichž uštknutí způsobilo smrt mnoha lidí z Izraele. Lidé přišli k Mojžíšovi a řekli: „Hřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě; modli se k Hospodinu, aby od nás odstranil hady.“ A Mojžíš se modlil za lid. Hospodin řekl Mojžíšovi: „Udělej si hada a vztyč ho na kůl; každý uštknutý, když se na něj podívá, zůstane na živu.“ Mojžíš zhotovil měděného hada, vztyčil ho na kůl, a když had někoho uštkl a ten pohlédl na měděného hada, zůstal na živu.

ŽALM 78

Velmi chybně se opakuje klišé tvrdící, že Bůh Starého zákona je nemilosrdný. Opak je pravdou. Starý zákon je svědectvím o nezměrném Božím milosrdenství plném moudré pedagogiky. A takový je Bůh i dnes.

Odpověď: Nezapomínejte na Boží skutky!

Slyš, můj lide, mé naučení, – nastav uši slovům mých úst! – Otevřu k průpovědi svá ústa, – vyložím tajemné události z pradávných dob. Když Hospodin hubil Izraele, hledali ho, – obraceli se a sháněli se po Bohu. – Vzpomínali si, že Bůh je jim skálou, – že Nejvyšší, Bůh, je jim zachráncem. Lísali se k němu ústy, – ale svým jazykem mu lhali, – neboť jejich srdce nebylo k němu upřímné – a nebyli věrni jeho smlouvě. On však milostivě odpouštěl vinu a nehubil je, – často potlačoval svůj hněv – a nedal zcela vzplát své nevoli.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel povzbuzuje k věrnému naplnění evangelia. Říká: „Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši,“ a na to navazuje náš liturgický text, který je citací jakéhosi hymnu, zřejmě dobře známého v efezské komunitě. Tento text je jedním z nejzásadnějších výkladů významu Kristova kříže v Novém zákoně.

Flp 2,6-11

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Klaníme se ti, Kriste, a velebíme tě, neboť svým křížem jsi vykoupil svět. Aleluja.

EVANGELIUM

V noci přichází za Ježíšem velmi významný farizeus. Ptá se po tom, kdo Ježíš je a jak může být člověk zachráněn. Náš liturgický text obsahuje zřejmě nejslavnější novozákonní větu, která je zároveň skvělým shrnutím křesťanské víry.

Jan 3,13-17

Ježíš řekl Nikodémovi: „Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho, který sestoupil z nebe, totiž Syn člověka. Jako Mojžíš vyvýšil na poušti hada, tak musí být vyvýšen Syn člověka, aby každý, kdo věří, měl skrze něho život věčný. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě, praví Pán.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Pane Ježíši Kriste, přijali jsme tvé tělo obětované za život světa a prosíme tě: ať je nám tvá vykupitelská smrt na kříži stálým zdrojem síly, abychom došli do slávy věčného života. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Kříž zdobí snad každý kostel a každou domácnost křesťanů přesto, že jde de facto o nástroj k zabíjení. Bůh však proměňuje lidskou zrůdnost vedoucí ke strašné smrti v cestu záchrany. A platí to nejen o kříži, ale i o člověku samotném. Bůh nás vede k životu, a když my sami jsme nestačili na vlastní rozhodnutí se pro Boha, on sám bere na sebe naše selhání a otevírá cestu záchrany. Z mučicího nástroje se rázem stává symbol života, protože Ježíš smrt překonal. Nikoli bolestí a utrpením, ale poslušností Otci, která, ač tvrdě zkoušena bolestí, Nebeského Otce nezklamala. Ježíš Boží mocí vstává z mrtvých a nástroj smrti ztrácí svůj hrůzostrašný obsah. Proto je dnes znamením radostného vítězství Boha.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 15.9. památka Panny Marie Bolestné

Žid 5,7-9

Jan 19,25-27 nebo Lk 2,33-35

Komentář: Jan 19,25-27
Jan se ujímá Marie, plné bolesti, opuštěné… Nemám být pro někoho ve svém okolí Janem, nepotřebuje někdo utěšit, pomoci, povzbudit?

ÚTERÝ 16.9.

1 Kor 12,12-14.27-31a

Lk 7,11-17

Komentář: 1 Kor 12,12-14.27-31a
„Všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo“ a každý z nás dostal dar k prospěchu druhých, ke službě svým bratřím a sestrám. Usiluji o růst ve službě, usiluji o „dary lepší“?

STŘEDA 17.9.

1 Kor 12,31 – 13,13

Lk 7,31-35

Komentář: 1 Kor 12,31 – 13,13
Kde v mém životě, kde v mém jednání, v kterých situacích mi schází láska, která musí být nade vším?

ČTVRTEK 18.9.

1 Kor 15,1-11

Lk 7,36-50

Komentář: 1 Kor 15,1-11
„Boží milostí jsem to, co jsem“ – spolu s apoštolem Pavlem vyjádři Pánu svou vděčnost a přemýšlej, jak dnes jednat, aby jeho milost nezůstala ležet ladem…

PÁTEK 19.9.

1 Kor 15,12-20

Lk 8,1-3

Komentář: 1 Kor 15,12-20
„Ale Kristus z mrtvých vstal“! V této jistotě vnímej nejrůznější situace dnešního dne, své otázky, tápání, hledání, svá trápení…

SOBOTA 20.9.

1 Kor 15,35-37.42-49

Lk 8,4-15

Komentář: 1 Kor 15,35-37.42-49
Náš původ je v nebi a tam směřujeme. Jsme Boží děti, koruna jeho stvoření. Děkuj za dar života, za dar spásy, za „otevřené nebe“, do kterého směřuje tvoje cesta.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.