Podřiďte se Bohu. (Jak 4,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

9.11.2014

Svátek Posvěcení lateránské baziliky – cyklus A

Lateránská bazilika stojí uprostřed Říma a jde o papežský chrám (vedle baziliky sv. Petra a dalších). Je zasvěcena přesvaté-mu Spasiteli, sv. Janu Křtiteli a sv. Janu Evangelistovi. Je chápána jako první z kostelů celého světa. Byla postavena v roce 324 a později několikrát přestavěna. Proto se dnešní texty vrací k tématu chrámu a jeho teologii, která přímo navazuje na pojem církve. Zkusme tedy nemít před očima pouze „nějaký kostel“, ale dívejme se na církev a její tajemství.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Uviděl jsem svaté město, nový Jeruzalém, jak sestupuje z nebe od Boha; bylo vystrojeno jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty si z nás jako z živých kamenů buduješ svůj duchovní chrám; rozmnož ve své církvi působení svého Ducha, aby tvůj věrný lid dorůstal do plnosti, kterou bude mít u tebe v nebi. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

V 6. stol. př. Kr. je Izrael ve vyhnanství v Babylonii. Jeruzalém i chrám jsou zničeny. Vše se zdá ztracené. Ezechiel ale v prorocké vizi popisuje nový chrám. Jeruzalém leží na hřebenu pohoří. Na východ od něj začíná poušť svažující se 1000 m k Mrtvému moři. Zde se zeleň a květy objeví jen v době podzimních dešťů. Stromy zde nerostou…

Ez 47,1-2.8-9.12

Anděl mě zavedl ke vchodu do chrámu, a hle – pod chrámovým prahem prýštila voda směrem na východ – na východ totiž bylo chrámové průčelí – voda stékala pravou chrámovou stranou na jih od oltáře. Pak mě vyvedl severní branou a venku mě vedl až k vnější bráně směřující na východ, a hle – voda vytékala z jižní strany. Řekl mi: „Tato voda, která vytéká do východní krajiny, stéká do pouště a končí v moři ve slaných vodách a jeho voda je tím uzdravena. Kamkoli se řeka dostane, oživnou všichni živočichové, kteří se v ní hemží; velmi mnoho ryb bude tam, kam se dostane tato voda, a vše se uzdraví.Nad řekou pak, na jejím břehu z obou stran vzroste všeliké ovocné stromoví; neopadne jeho listí, nepřestane jeho ovoce; každý měsíc ponese čerstvé plody, neboť jeho voda bude vytékat ze svatyně: jeho ovoce bude pokrmem, lékem jeho listí.“

ŽALM 46

Jestliže je Bůh také v našem středu, budeme i my pevní. Nyní v modlitbě žalmu prosme o tuto milost.

Odpověď: Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího.

Bůh je naše útočiště a síla, – osvědčil se jako nejlepší pomocník v nouzi. – Proto se nebojíme, i kdyby se kácela země, – i kdyby se hory řítily do hlubin moře. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, – přesvatému stánku Nejvyššího, – Bůh je v jeho středu, nepohne se, – od časného jitra ho Bůh bude chránit. S námi je Hospodin zástupů, – Bůh Jakubův je naší tvrzí. – Pojďte, pozorujte Boží skutky, – které učinil k úžasu země.

2. ČTENÍ

Spory o správnou teologii v Korintské komunitě nutí svatého Pavla k reflexi. Základem není ten či onen učitel, ale Kristus. V textu se však otevírá teologie církve: Bůh přebývá nikoli v budově, ale v živém společenství pokřtěných.

1 Kor 3,9c-11.16-17

Bratři! Vy jste Boží stavba. Podle Boží milosti, která mi byla dána, položil jsem jako zkušený stavitel základy, dále na tom staví už jiný. Každý však ať se dívá, jak na tom dále staví. Neboť nikdo nemůže položit jiný základ nežli ten, který je už položen – a tím je Ježíš Kristus. Nevíte, že jste Božím chrámem a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by ničil Boží chrám, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy!

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Vyvolil jsem tento dům a posvětil, praví Pán, aby tam bylo mé jméno navěky. Aleluja.

EVANGELIUM

Janovo evangelium začíná prologem, na který naváže povolání apoštolů. Ti jsou svědky prvního zázraku v Káně, kde Maria přichází za Ježíšem, prosí o pomoc a on koná znamení. V kontrastu s tím navazuje text, v němž vystupuje Ježíš „před Velikonocemi“ v chrámě. Také zde je řeč o znameních, která však Židé nevidí. Kána i náš text jsou úvodem k porozumění celému Janovu evangeliu.

Jan 2,13-22

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovce-mi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys nám dal v církvi předobraz nebeského Jeruzaléma a svátostným pokrmem nás posiluješ, abychom ti v ní věrně sloužili a společně kráčeli cestou, která vede k tobě; prosíme tě: učiň nás chrámem tvé milosti a doveď nás do příbytku své slávy. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Většinou je nedělní cesta do kostela zcela automatická. Jistě víme o kos¬tele v jiné obci či městě, ale je nám poněkud cizí, není to „náš kostel“. Chrám je však mnohem více než jen shromaždiště věřících z našeho okolí. Chrám je znamením církve – společenství těch, kdo jdou za Bohem. Církev – chrám je znamením Boží blízkosti člověku. Chrám už není místo, kde si s obavami kupujeme odpuštění a s napětím čekáme, zda bude odpuštěno (srov. chrám v pojetí starozákonního Orientu). Chrám je díky Kristově oběti místo, kde Bůh čeká na svůj lid a kam my přicházíme domů, k Bohu. Lateránská bazilika je tak především vnímána jako místo církve. Proto je zde úzká vazba na papeže, proto se zde konaly koncily. Slavíme tedy svátek církve – Božího těla, kterým je v posledku sám Kristus.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 10.11.

Tit 1,1-9

Lk 17,1-6

Komentář: Tit 1,1-9
Jak mohu v dnešním dni růst v poznání pravdy, jak uctívat Boha; v poznání pravdy, z níž pochází a vyrůstá naděje na věčný život?

ÚTERÝ 11.11.

Tit 2,1-8.11-14

Lk 17,7-10

Komentář: Tit 2,1-8.11-14
Co pro moji současnou životní situaci konkrétně znamená žít „rozvážně, spravedlivě a zbožně“?

STŘEDA 12.11.

Tit 3,1-7

Lk 17,11-19

Komentář: Tit 3,1-7
Spaseni „v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým“ modleme se za své představené, za nová zastupitelstva, starosty … a buďme ochotni přispět „ke všemu, co je správné“.

ČTVRTEK 13.11. památka sv. Anežky České

Flm 7-20

Lk 17,20-25

Komentář: Flm 7-20
Komu mohu svojí láskou (povzbuzením, pozorností či pomocí) způsobit „velkou radost a útěchu“?

PÁTEK 14.11.

2 Jan 4-9

Lk 17,26-37

Komentář: 2 Jan 4-9
Žít v pravdě = milovat se navzájem! Žít v lásce, zůstávat v Kristu. – Všechny tyto janovské termíny nás zvou ke hlubšímu ponoření se do Krista, do jeho lásky, zvou nás k následování, k napodobování…

SOBOTA 15.11.

3 Jan 5-8

Lk 18,1-8

Komentář: 3 Jan 5-8
Jak já podporuji misie a misionáře?

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.