Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

11.1.2015

Svátek Křtu Páně – cyklus B

Dnešním svátkem končí doba vánoční. Liturgie se vlastně vrací ke svátku Zjevení Páně, protože tradice v něm slavila nejen zjevení pohanským mágům (králům), ale také odhalení Ježíšovy moci v Káně Galilejské a začátek jeho veřejného působení, když byl pokřtěn Janem u Jordánu. Janův křest byl pouze symbolický, nikoli svátostný. A právě tento bod si Pán vybral, aby se stal počátkem jeho cesty záchrany. Vánoce tedy končí začátkem Ježíšova veřejného vystoupení.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v němž jsem si zalíbil.“

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora než v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude vypadat?

Iz 42,1-4.6-7

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“

ŽALM 29

Tento žalm mluví o „hlasu“ Hospodina, který může porážet cedry… ale především vzbuzuje chválu věrných. Platí to i o nás?

Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak je mocný, – hlas Hospodinův, jak je velkolepý! Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! – Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.

2. ČTENÍ

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo…

Sk 10,34-38

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh niko-mu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Jan viděl Ježíše, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Aleluja.

EVANGELIUM

Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde Ježíš symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se nyní plně projeví.

Mk 1,6b-11

Jan kázal: „Za mnou už přichází mocnější, než jsem já; nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánků. Já jsem vás křtil vodou, ale on vás bude křtít Duchem svatým.“ V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordáně pokřtít. Hned jak vystupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší Duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hle, ten, o němž Jan Křtitel řekl: „Já jsem to viděl a dosvědčuji: To je Syn Boží.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Děkujeme ti, Bože, žes nás nasytil svátostným pokrmem, a pokorně tě prosíme: dej, abychom se směli nazývat a skutečně byli tvými dětmi a věrně poslouchali tvého jedno-rozeného Syna. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní svátek je dnem veliké radosti a naděje. Uprostřed starostí světa Bůh začíná odvíjet plán záchrany člověka a jeho dílo nemůže nikdo a nic přerušit. Kajícníci přichází k Jordánu a prosí proroka Jana Křtitele o znamení obmytí, které naznačuje omezené duchovní možnosti člověka. Právě u Jordánu začíná Ježíš skutečný příběh Boží očisty od zla. Není to dílo šikovného kazatele, ani nového politika. Je to dílo celé Nejsvětější Trojice a půjde daleko za hranice Jeruzaléma či Izraele, jak naznačuje druhé čtení. Náš pohled se tedy soustředí jak na Ježíše, Božího Syna, tak na dílo, které Bůh začal rozvíjet a které budeme sledovat po celý liturgický rok.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 12.1.

Žid 1,1-6

Mk 1,14-20

Komentář: Mk 1,14-20
I dnes jsme zváni odpovědět na Ježíšovu výzvu: „Obraťte se a věřte evangeliu.“ I v obyčejnosti dnešního dne, vědomi si toho, že se „naplnil čas“, máme především hledat jeho království.

ÚTERÝ 13.1.

Žid 2,5-12

Mk 1,21b-28

Komentář: Mk 1,21b-28
Již na začátku svého působení zažívá Ježíš, co to znamená být „znamením odporu“. Jen „nové učení, podávané s mocí“ dokáže zastavit zlo. Bez kompromisu!

STŘEDA 14.1.

Žid 2,14-18

Mk 1,29-39

Komentář: Mk 1,29-39
Ježíš bere za ruku a pozdvihuje i tebe. To proto, abys po svém uzdravení obsluhoval druhé. Vždyť i modlitbou můžeš pomáhat na dálku, třeba z lůžka.

ČTVRTEK 15.1.

Žid 3,7-14

Mk 1,40-45

Komentář: Mk 1,40-45
Přímo z malomocenství jsme zřejmě vyléčeni nebyli. Ale víc horlivosti šířit jeho pověst bychom mít mohli…

PÁTEK 16.1.

Žid 4,1-5.11

Mk 2,1-12

Komentář: Mk 2,1-12
Pokud máš Ježíše opravdu rád a připadá ti v nedostupném obležení, odkryj střechu, proraž otvor! Možná zas budou „všichni ohromeni“ jeho působením.

SOBOTA 17.1.

Žid 4,12-16

Mk 2,13-17

Komentář: Mk 2,13-17
Ztotožníš-li se s hříšníky, které právě Kristus povolal, aby mu byli nejblíž, můžeš získat pocit naplnění. Myslíš-li si o sobě víc, než jsi, získáš jistě pocit prázdnoty.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.