Jděte i vy na mou vinici! (Mt 20,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

12.1.2014

Svátek Křtu Páně – cyklus A

Událost křtu Páně v církevní tradici spadá do svátku Zjevení Páně. Ale později je příběh o Ježíšově křtu oddělen a tvoří přechod mezi událostmi začátku Ježíšovy činnosti a vlastním působením našeho Pána. Nejde tu ani tolik o „příhodu ze života“. Význam je mnohem zásadnější! Od tohoto okamžiku Ježíš jedná jako zjevně Bohem vyslaný zachránce, který se zcela ztotožnil s člověkem. Všimněme si zjevného důrazu na jednání celé Trojice!

VSTUPNÍ ANTIFONA

Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v něm jsem si zalíbil.“

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Od 40. kapitoly se styl proroka Izaiáše mění. Proto se domníváme, že jde o jiného autora než v předešlých kapitolách. Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude vypadat?

Iz 42,1-4.6-7

Toto praví Hospodin: „Hle, můj Služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v němž jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.“

ŽALM 29

Tento žalm mluví o „hlasu“ Hospodina. Jak tento Boží hlas působí? Může bořit, obracet cedry… ale především vzbuzuje chválu věrných. Platí to i o nás?

Odpověď: Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

Vzdejte Hospodinu, Boží synové, – vzdejte Hospodinu slávu a moc. – Vzdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, – v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu! Hospodinův hlas nad vodami! – Hospodin nad spoustami vod! – Hlas Hospodinův, jak je mocný, – hlas Hospodi-nův, jak je velkolepý! Vznešený Bůh zaburácel hromem, – v jeho chrámu však všichni volají: Sláva! – Hospodin trůnil nad potopou, – Hospodin jako král bude trůnit věčně.

2. ČTENÍ

Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo...

Sk 10,34-38

Petr se ujal slova a promluvil: „Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné.Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je Pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! Aleluja.

EVANGELIUM

Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost. Nejde jen o projev pokory. Jan správně ví, že Ježíš nepřijímá křest jako znamení obrácení či pokání z vlastních hříchů. Ježíš takto zahajuje své veřejné vystoupení, mandát mu dává sám Otec! Zjevně je při díle celá Nejsvětější Trojice.

Mt 3,13-17

Ježíš přišel z Galileje k Jordánu za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Ale on se bránil a říkal: „Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty přicházíš ke mně?“ Ježíš mu však řekl: „Nech tak nyní, neboť je třeba, abychom zcela splnili Boží vůli.“ A tak mu vyhověl. Jakmile byl Ježíš pokřtěn, vystoupil hned z vody. A hle – otevřelo se nebe a viděl Ducha Božího jako holubici, jak se snáší a sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Děkujeme ti, Bože, žes nás nasytil svátostným pokrmem, a pokorně tě prosíme: dej, abychom se směli nazývat a skutečně byli tvými dětmi a věrně poslouchali tvého jednorozeného Syna. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Ale proč se Ježíš nechává pokřtít Křtitelem? Vždyť jde o křest symbolický. Takových gest jako určitého vyjádření lítosti a pokání najdeme v tehdejším Izraeli více. Proč tento křest přijímá Ježíš, když hříšníkem není? Odpovědí může být opět důraz na symboliku! Jako lidé v Jordánu symbolicky zanechávali své hříchy, tak Ježíš tyto hříchy na sebe bere. Nyní viditelně přijímá úkol, který mu Otec uložil. Proto se ozývá hlas: „To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení.“ Proto sestupuje viditelně Duch. Toto viditelné pomazání na proroka a Mesiáše dává Ježíšovi mandát, aby jednal jako Bohem poslaný služebník.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 13.1.

1 Sam 1,1-8

Mk 1,14-20

Komentář: Mk 1,14-20
„Přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu.“ Jak vážně vezmu tuto výzvu v dnešním dni? K čemu mne vede?

ÚTERÝ 14.1.

1 Sam 1,9-20

Mk 1,21b-28

Komentář: Mk 1,21b-28
Skloň se v modlitbě úžasu před tím, který je Svatý Boží. Vnímej jeho blízkost a touhu přinášet do tvého života naději a uzdravení.

STŘEDA 15.1.

1 Sam 3,1-10.19-20

Mk 1,29-39

Komentář: Mk 1,29-39
Setkej se i ty na opuštěném místě se svým Pánem, slož před něj všechny své tíživé starosti, načerpej sílu pro cestu dnešním dnem.

ČTVRTEK 16.1.

1 Sam 4,1-11

Mk 1,40-45

Komentář: Mk 1,40-45
I dnešek je dnem, kdy můžeš rozhlašovat veliké věci, které Bůh ve tvém životě učinil, a poukazovat na Krista – svého Spasitele.

PÁTEK 17.1.

1 Sam 8,4-7.10-22a

Mk 2,1-12

Komentář: Mk 2,1-12
Prožij dnes znovu velikost odpuštění, které můžeš zakoušet ve svém životě; krásu svátosti smíření, kdy sám Otec ti běží naproti, aby tě přijal zpět do svého domu.

SOBOTA 18.1.

1 Sam 9,1-4.17-19; 10,1a

Mk 2,13-17

Komentář: Mk 2,13-17
Jsem hříšník a potřebuji Ježíše, to je jisté. A možná někdy hřeším i svou (samo)spravedlností, povyšováním se nad ty, kteří jsou v mých očích většími hříšníky…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně
(20.8.2018) Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.