Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

28.9.2014

Slavnost sv. Václava – cyklus A

Na dnešní den připadá slavnost svatého Václava, hlavního patro¬na českého národa, a proto texty budeme číst ze slavnosti a nikoli z 26. neděle v mezidobí. Svatý Václav se narodil kolem roku 907 na Stochově jako syn vévody Vratislava a byl zde vychováván babičkou sv. Ludmilou. Zdá se, že uměl číst slovanské i latinské texty. V roce 921 se ujala vlády jeho matka Drahomíra, která zřejmě byla pohankou. Václav se ujal vlády kolem roku 925. Založil chrám sv. Víta. Byl zavražděn bratrem Boleslavem. Datum jeho mučednické smrti bylo předmětem diskuse (asi 935, dříve 929).

VSTUPNÍ ANTIFONA

Dorostl k svatosti za krátký čas a naplnil mnohé věky.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha patří mezi nejmladší texty Starého zákona (1. stol. př. Kr.), reaguje na řecký vliv filosofie v tehdejším vzdělaném světě. Pojem moudrost se v nejmladší době Starého zákona stává de facto synonymem Božího Ducha. Není to tedy chytrost či vzdělanost, ale Boží dar, který vede k plnému životu.

Mdr 6,9-21

Vládcové, k vám se obracejí má slova, abyste se naučili moudrosti a neklesli. Ti totiž, kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté, ti, kdo jsou o nich poučeni, najdou ospravedlnění. Buďte tedy žádostiví mých slov, mějte po nich touhu, a poučí vás. Moudrost září a nevadne, snadno ji vidí ti, kdo ji milují, dává se nalézt těmi, kdo ji hledají. Předchází ty, kdo po ní touží, a ukazuje se jim první. Neunaví se, kdo k ní časně přichází, najde ji, jak mu sedí u dveří. Myslet totiž na ni je svrchovaná prozíravost, kdo kvůli ní bdí, brzy je bez starosti. Vždyť sama obchází a hledá ty, kdo jsou jí hodni, na cestách se jim ukazuje s přízní a při každé myšlence jim vychází vstříc. Neboť její začátek je zcela upřímná touha poučit se, chtít se poučit je láska k ní, láska k ní je zachovávat její přikázání, dbát o při¬kázání je zajistit si nesmrtelnost, nesmrtelnost pak dává místo u Boha. A tak touha po moudrosti přivádí ke kralování. Vládcové lidí, když se tedy těšíte z trůnů a žezel, ctěte moudrost, abyste kralovali navěky.

ŽALM 1 Kron 29

Kdo je skutečným vládcem světa? Bůh má svět pevně ve svých rukou a vede ho k cíli, jak sám uzná za moudré.

Odpověď: Ty, Hospodine, vládneš nade vším.

Tvá je, Hospodine, velikost a moc, – nádhera, lesk i vznešenost, – neboť tobě patří všechno na nebi i na zemi. Tobě, Hospodine, přísluší kralovat, – ty jsi svrchovaně povýšený nade vším, – od tebe je bohatství a velebnost. Ty vládneš nade vším, – v tvé ruce je síla a moc, – z tvé ruky pochází všechna velikost a vláda.

2. ČTENÍ

Text složený ze dvou různých částí vyjadřuje podstatu křesťanské víry a naděje v posmrtný život.

1 Petr 1,3-6; 2,21b-24

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine, na dědictví skvělé a trvalé. Je pro vás připraveno v nebi; protože totiž máte víru, chrání vás Boží moc a vede ke spáse, která se má ukázat nyní v poslední době. A pro¬to budete potom jásat, i když vás musí trápit teď ještě na krátký čas všelijaké zkoušky. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. „On nezhřešil a nikdo od něho neslyšel nic neupřímného.“ Když mu spílali, on jim to spíláním neoplácel, když trpěl, nevyhrožoval, ale ponechal vše tomu, který soudí spravedlivě. On sám na svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom byli mrtví hříchům a žili spravedlivě. Jeho ranami jste uzdraveni.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Aleluja.

EVANGELIUM

Na otázku, za koho lidé pokládají Ježíše, Petr vyznal, že Ježíš je mesiáš (pomazaný, zachránce). Pak ale Kristus začal mluvit o svém utrpení a Petr nebyl schopen taková slova přijmout. Na to reaguje Ježíš slovem, které čteme v dnešní liturgii.

Mt 16,24-27

Ježíš řekl svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, přijali jsme z tvého stolu pokrm, který posiloval svatého Václava a všechny, kdo šli v jeho šlépějích; dej, ať v síle tohoto pokrmu dojdeme k nebeské hostině a jsme s nimi spojeni navěky. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Svatý Václav, vévoda české země, je postavou, která dnes hluboce symbolizuje českou státnost, historii, národní sebevědomí. Takové symboly jsou velmi obtížně srovnatelné s obyčejným lidským životem. A přeci nelze popřít, že sv. Václav byl ve srovnání s našimi podmínkami mužem z velice chudých poměrů. Církev neidealizuje žádného člověka. I on byl člověk jistě v mnoha ohledech hříšný či slabý. Církev ale vnímá věrnost Bohu, zvláště jestliže položil život pro Krista. Takový člověk stojí před Bohem. A pak se také může přimlouvat za nás, kteří ve stejné zemi dnes žijeme a snažíme se o věrnost evangeliu...

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Dan 7,9-10.13-14 nebo Zj 12,7-12a

Jan 1,47-51

Komentář: Jan 1,47-51
Zastav se u významu jmen andělů: Michael – Kdo je jako Bůh?; Gabriel – Bůh ukázal svoji sílu a Rafael – Bůh uzdravil. S kterým „andělem“ (s kterou z těchto výpovědí o Bohu) už ses setkal ve svém životě a můžeš za ni Boha chválit?

ÚTERÝ 30.9.

Job 3,1-3.11-17.20-23

Lk 9,51-56

Komentář: Job 3,1-3.11-17.20-23
Job bojuje s Hospodinem, jeho srdce je plné hořkosti, klade otázky po smyslu jeho utrpení. I toto vše patří k víře v Boha, k víře člověka, který hledá Boha ve svém neštěstí a utrpení...

STŘEDA 1.10.

Job 9,1-12.14-16

Lk 9,57-62

Komentář: Job 9,1-12.14-16
Job uznává Boží velikost převyšující vše, jeho přesažnost a „nepochopitelnost“. To je ale jen část pravdy, potřebuje poznat a setkat se s Bohem blízkým, který je s ním v jeho neštěstí, který sedí vedle něj v popelu na smetišti, který s ním oplakává jeho blízké...

ČTVRTEK 2.10. památka Svatých andělů strážných

Ex 23,20-23a

Mt 18,1-5.10

Komentář: Mt 18,1-5.10
Děkuj za Boží ochranu, za jeho anděla, který tě stráží a provází tvým životem.

PÁTEK 3.10.

Job 38,1.12-21; 40,3-5

Lk 10,13-16

Komentář: Job 38,1.12-21; 40,3-5
Hospodin ve své řeči z bouře (připomínající jeho neomezenou, nezkrotnou sílu) připomíná opět svoji moc a přesažnost. Za jeho otázkami může Job a zároveň i my vnímat důvod celého stvoření – Boží lásku ke každému člověku, k celému stvoření.

SOBOTA 4.10.

Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17)

Lk 10,17-24

Komentář: Job 42,1-3.5-6.12-16 (hebr. 1-3.5-6.12-17)
Jobovy oči se otevřely, uznává nepatřičnost svých námitek, svoji neznalost a nepochopení Hospodina. A Boží odpovědí je požehnání...

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.