Ukládejte si poklady v nebi. (Mt 6,20) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

29.6.2014

Slavnost sv. Petra a Pavla – cyklus A

Slavnost sv. Petra a Pavla má přednost před nedělními texty liturgického mezidobí. Proto dnes nasloucháme čtením z této slavnosti. Svatý Petr je první papež církve a jeden ze tří blízkých učedníků, kteří Krista doprovázejí v nejdůležitějších okam-žicích. Svatý Pavel je považován za prvního velkého misionáře světa. Nejen že s odvahou hlásá evangelium pohanům, ale patří mezi první hlasatele ve vzdálených končinách Římské říše. První čtení připomene jednu z událostí života svatého Petra, druhé čtení vyjme několik vět, které svatý Pavel téměř mimochodem poznamenává, ale ukazují jeho dramatickou životní dráhu. Evangelium pak nastíní klíčovou roli, kterou svatý Petr sehrál a která dala podnět k zásadním opěrným bodům církve.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou krev; měli podíl na kalichu utrpení Páně a stali se Božími přáteli.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný v dnešní slavný den tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek života tvé církve. Skrze tvého Syna..

1. ČTENÍ

Pán provází svoji církev. Neznamená to však, že by se nedostávala do složitých situací, například když je pronásledována (Sk 11,19). Naše událost se odehrává kolem roku 41 či po něm, kdy krátce vládne Herodes Agrippa I. (v Písmu se objevili již dva jiní Herodové).

Sk 12,1-11

Král Herodes začal zle zakročovat proti některým členům církevní obce. Janova bratra Jakuba dal popravit mečem. Když viděl, že se to židům líbí, dal zatknout také Petra. Byly právě Velikonoce. Zmocnil se ho tedy, dal ho zavřít do žaláře a hlídat od čtyřnásobné stráže vždycky po čtyřech vojácích. Měl v úmyslu, že ho po Velikonocích dá popravit. Tak byl Petr hlídán ve vězení; církevní obec se však naléhavě za něho modlila k Bohu. V noci před tím dnem, kdy ho chtěl Herodes popravit, spal Petr mezi dvěma vojáky a byl spoután dvěma řetězy. I přede dveřmi stála stráž. Najednou se objevil anděl Páně a v kobce zazářilo světlo. Strčil Petra do boku, vzbudil ho a řekl: „Rychle vstaň!“ Tu mu spadly řetězy z rukou. Pak mu anděl řekl: „Opásej se a obuj si opánky!“ Udělal to. Dále mu nařídil: „Přehoď si plášť a pojď za mnou!“ Šel tedy za ním ven, ale nevěděl, že je skutečnost, co se dělo skrze anděla. Myslel, že má vidění. Přešli tak první i druhou stráž a došli k železné bráně, která vede do města. Ta se jim sama od sebe otevřela. Vyšli tedy ven a šli dál jednou ulicí. A hned nato anděl zmizel. V tom přišel Petr k sobě a řekl: „Teď vím jistě, že Pán poslal svého anděla a vytrhl mě z Herodových rukou a ze všeho, na co čeká židovský lid.“

ŽALM 34

Vysvobození není jen zážitek apoštola Petra, ale jev, který k víře patří. Každý, kdo zakusil vysvobození Boží, může zpívat se žalmistou chválu našemu Pánu.

Odpověď: Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.

Ustavičně chci velebit Hospodina, – vždy bude v mých ústech jeho chvála. – V Hospodinu nechť se chlubí moje duše, – ať to slyší pokorní a radují se. Velebte se mnou Hospodina, – oslavujme spolu jeho jméno! – Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě, – vysvobodil mě ze všech mých obav. Pohleďte k němu, ať se rozveselíte, – vaše tvář se nemusí zardívat hanbou. – Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel, – pomohl mu ve všech jeho strastech. Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl – kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je. – Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý, – blaze člověku, který se k němu utíká.

2. ČTENÍ

Druhé čtení patří svatému Pavlovi. Píše svému spolupracovníkovi Timotejovi, biskupovi v Efesu. Náš text je ze závěru listu a je složen ze dvou částí. První zaznívá v souvislosti s povzbuzením Timoteje, aby statečně hlásal Boží slovo. Druhý odstavec zaznívá uprostřed popisu situace, v níž se apoštol aktuálně nalézá (vězení v Římě).

2 Tim 4,6-8.17-18

Milovaný! Já už mám prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod. Pán stál při mně a dal mi sílu, abych plně hlásal evangelium a aby ho slyšeli lidé ze všech národů. A tak jsem byl vysvobozen ze lví tlamy. Pán mě vysvobodí ode všeho zlého a zachrání pro své nebeské království. Jemu buď sláva na věčné věky! Amen.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Aleluja.

EVANGELIUM

Klíčový text, který se stal základním biblickým podkladem pro papežství, tedy pro roli „prvního mezi biskupy“. Řecké slovo „petra“ znamená skála, takže jde o slovní hříčku, kterou zde Ježíš užívá. Tento text je ale také určitým dělítkem v evangeliu. Víra učedníků dozrála až k vyznání Ježíše jako mesiáše. Od této chvíle začne Ježíš mluvit o svém utrpení.

Mt 16,13-19

Když Ježíš přišel do kraje Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: „Za koho lidé pokládají Syna člověka?“ Odpověděli: „Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků.“ Řekl jim: „A za koho mě pokládáte vy?“ Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“ Ježíš mu na to řekl: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Petr řekl Ježíšovi: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha. Ježíš mu odpověděl: Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostným pokrmem, naplň nás také duchem své lásky, abychom se chovali k sobě navzájem jako první křesťané: setrvávali v lámání chleba i v apoštolské nauce a byli jedno srdce a jedna duše. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Církev je společenství těch, kdo přijali Krista jako svého Pána. Část členů církve je ještě na cestě do království. Jiní nás předešli a jsou již u Boha. Ale naše spojení se neztrácí. Oni se za nás přimlouvají a jejich modlitby jsou velmi cenné. A také jejich příklad je povzbuzení, abychom i my putovali s odvahou. Na jejich životech je patrné, jak Bůh jedná v životě lidí, jak zachraňuje a vede.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 30.6.

Am 2,6-10.13-16

Mt 8,18-22

Komentář: Mt 8,18-22
Následování Ježíše je ze všeho nejdůležitější, vše mu má být pořízeno, nic v mém životě nemá být postaveno nad ně (a samozřejmě pak mohu dělat spoustu dalších věcí, pokud mne od následování Krista neodvádějí).

ÚTERÝ 1.7.

Am 3,1-8; 4,11-12

Mt 8,23-27

Komentář: Mt 8,23-27
Cesta s Ježíšem je někdy krokem do nejistoty a zároveň cestou jeho zdánlivé nepřítomnosti („On však spal.“). Přesto je – i ve tvém životě – mocný a jednající...

STŘEDA 2.7.

Am 5,14-15.21-24

Mt 8,28-34

Komentář: Mt 8,28-34
Cesta Ježíšova učedníka, může vést i do temných míst, po nebezpečných cestách, jeho přítomnost nemusí být vždy vítaná. Je-li však na tuto cestu poslán Pánem, může počítat s jeho provázením a pomocí.

ČTVRTEK 3.7. svátek sv. Tomáše

Ef 2,19-22

Jan 20,24-29

Komentář: Jan 20,24-29
Tomáš je opatrný, potřebuje situaci prozkoumat, přesvědčit se osobně, nestačí mu svědectví druhých. Zároveň je ochoten uznat svoji ne(dů)věru, vyznat Krista jako Mesiáše a následovat jej. Jak je tomu u mne?

PÁTEK 4.7.

Am 8,4-6.9-12

Mt 9,9-13

Komentář: Mt 9,9-13
Ježíš je milosrdný a jde mu o uzdravení „nemocných“. Dává tak příklad svým učedníkům i v dnešní době.

SOBOTA 5.7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Iz 61,1-3a; 2 Kor 4,1-2.5-7

Lk 10,1-9

Komentář: Iz 61,1-3a
Cyril a Metoděj se nechali poslat, aby zvěst o Kristu přišla do naší země, aby byla hlásána srozumitelnou řečí. Ke komu jsem poslán já? A dokážu mluvit „srozumitelnou řečí“ o svém Pánu, o své víře a naději?

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.