Můj duch jásá v Bohu. (Lk 1,47) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

5.7.2015

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje – cyklus B

Slavíme svátek světců, kteří mají mimořádný význam pro rozšíření evangelia v slovanském světě, nejen v naší zemi. Jejich evangelizační přístup byl zcela nevšední a odrážel obrovskou vzdělanost především Cyrila. Také vybrané texty reflektují tuto událost. Dnešní slavnost je příležitostí k modlitbě za slovanské země, především za Ukrajinu a Rusko.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Slyšte Slovo, které od Boha přišlo, slovo, které krmí lidské duše, slovo, které sílí srdce i rozum, slovo, které vede k poznání Boha.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys poslal našim předkům svaté Cyrila a Metoděje, aby jim hlásali evangelium slovanským jazykem; dej, ať i my přijímáme s radostí tvé poselství a řídíme se jím ve svém životě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

V textech „Třetího“ Izaiáše se ocitáme v Izraeli po návratu z Babylonského zajetí (po roce 539 př. Kr.). Už v předchozích kapitolách byla vykreslena postava „služebníka Hospodinova“. On zachrání a nyní přináší radostnou zvěst (řecky evangelion).

Iz 61,1-3a

Duch Páně, duch Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění, svobodu uvězněným, hlásat Hospodinovo milostivé léto a den pomsty našeho Boha, potěšit všechny soužené, zarmoucené na Siónu obveselit, dát jim věnce místo popela, olej radosti místo smutku, šat jásotu místo malomyslnosti.

ŽALM 116

Všechny národy mají zakusit Boží milosrdenství, to platí také pro Slovany!

Odpověď: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, všichni lidé, – oslavujte ho, všechny národy. Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství – a Hospodinova věrnost trvá navěky.

2. ČTENÍ

Od konce druhé kapitoly mluví sv. Pavel o službě hlasatelů evangelia. Zvěstují větší slávu, než poznal Mojžíš a ona je také jejich nadějí. Není však důvodem vychloubání!

2 Kor 4,1-2.5-7

Bratři! Když jsme pověřeni službou, nenecháváme se ovládnout malomyslností, protože nám Bůh milosrdně pomáhá. Nepoužíváme nečestných úskoků, nepočínáme si chytrácky ani nefalšujeme Boží slovo. Ale hlásáme pravdu naprosto otevřeně, a tak se doporučujeme lidskému úsudku před Bohem. Vždyť přece nehlásáme sebe, ale kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci kvůli Ježíši. Neboť Bůh, který řekl: „Ať ze tmy zazáří světlo!“, zazářil i v našem srdci, aby osvítil lidi poznáním Boží velebnosti, která je na Kristově tváři. Poklad víry máme v nádobě hliněné. To proto, aby se ta nesmírná moc připisovala Bohu, a ne nám.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Jděte a učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. Aleluja.

EVANGELIUM

Lukášovo evangelium je koncipované tak, že od 9,51 vkládá autor velkou vsuvku (do 19,27). Neobsahuje vyprávění o událostech na cestě do Jeruzaléma, ale řadu Ježíšových výroků. Hned na úvod Pán napomíná učedníky: „Nepřišel jsem zahubit, ale zachránit.“ A po té vyzývá k rozhodnutí následovat ho. Na to navazuje naše perikopa.

Lk 10,1-9

Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát učedníků, poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: „Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec ani mošnu ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‘Pokoj tomuto domu!’ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: ‘Přiblížilo se k vám Boží království!’“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Slovo Páně se šířilo po celé krajině.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

S vírou ve tvé vítězství a v tvůj slavný příchod přijali jsme, Pane, tvé tělo a tvou krev; dej nám na přímluvu svatých Cyrila a Metoděje, ať jsme všichni spojeni v jednotě víry a lásky, abychom v den soudu stáli po tvé pravici. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Je až neuvěřitelné, sledujeme-li životopis našich světců, jakou měli odvahu a sílu vyrazit do země, která z jejich pohledu byla zcela barbarská. Přichází z nejvyspělejší země světa na samý okraj. A navíc budou mnohokrát čelit nařčení západních představitelů církve, že jejich forma hlásání a především liturgie je v rozporu se zbytkem učení církve. Avšak tito světci jdou evangelium obhájit před papežem, a to opakovaně. Tragický osud nepřijetí či kalkulování „mocných“ nemohou zastavit evangelium. Velkým objevem našich světců bylo sestavení abecedy, která dokázala zachytit slovanský jazyk, a díky tomu bylo také možné přeložit Bibli. Je zjevné, že Boží slovo v životě těchto mužů hrálo klíčovou roli. Dnes jsme o tisíc let dál. Jak vypadá dnešní hlásání evangelia? Najdeme odvážné, kteří žijí z Božího slova, uposlechnou Boží výzvu a vyjdou znovu hlásat Slovanům radostnou zvěst?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 6.7.

Gn 28,10-22a

Mt 9,18-26

Komentář: Gn 28,10-22a
Skrze Ježíše, který sestoupil na naši lidskou úroveň, se Hospodin naprosto odhalil a vydal. Je na mně, abych žebřík, opřený o nebe, využil k výstupu!

ÚTERÝ 7.7.

Gn 32,23-33

Mt 9,32-38

Komentář: Gn 32,23-33
Co není vybojováno, za mnoho nestojí. Jakub bojoval s Hospodinem i za mě. Na konci svých životních bojů poznám i já jméno toho, se kterým jsem zápasil.

STŘEDA 8.7.

Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a

Mt 10,1-7

Komentář: Gn 41,55-57; 42,5-7a.17-24a
Přečti si úryvek znovu; zažil jsi někdy slzy radosti ze smíření, krásný pocit z odpuštění? V tu chvíli ožívá Starý zákon a Bůh se zpřítomňuje v tvé duši…

ČTVRTEK 9.7.

Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5

Mt 10,7-15

Komentář: Gn 44,18-21.23b-29; 45,1-5
Jen Bůh dovede zlo obrátit k dobrému. Josef Egyptský je obrazem Božích vlastností. I Ježíš, kterého jsme zaprodali, stává se rád znovu naším bratrem.

PÁTEK 10.7.

Gn 46,1-7.28-30

Mt 10,16-23

Komentář: Gn 46,1-7.28-30
Mám i já ve svém životě, ve své širší rodině, podobnou zkušenost s Božím vedením? Cesty, kolikrát na první pohled nesmyslné, vedou k setkáním, při kterých mohu spočinout a plakat v Jeho objetí.

SOBOTA 11.7. svátek sv. Benedikta

Př 2,1-9

Mt 19,27-29

Komentář: Př 2,1-9
Úvodní oslovení z tohoto úryvku (můj synu) nahraď výzvou „Evropo, přijmeš-li moje slova…“ A závěrečná věta: „Tu pochopíš spravedlnost a právo, poctivost a každou cestu k dobru“ se stane návodem, který dokáže omladit starý kontinent.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.