Podřiďte se Bohu. (Jak 4,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

5.4.2015

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus B

Vzkříšení je onen „den po sobotě“, kdy se události světa otočily jiným směrem. Jako by právě dnes vyvstal „osmý den“ stvoření. Na tento den čekalo tvorstvo od Adamova pádu. Od této chvíle již nevládne osudu člověka smrt, ale život. Ježíšovo zmrtvýchvstání je zcela reálnou porážkou smrti. Není žádná mocnost, zlo, Ďábel, smrt…, která by mohla člověka oddělit od Boha. Ovšem má to svoji podmínku, totiž, že člověk Boha přijme, vpustí ho do svého srdce (to je význam obnovy víry při vigilii zmrtvýchvstání). Chceme jásat nad vítězstvím života, ale je zde i naše rozhodnutí pro Boha.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vstal jsem z mrtvých a jsem stále s tebou, aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Apoštol Petr poprvé v životě vstupuje do pohanského domu, ale ke svému překvapení se nesetká s pohrdáním vírou. Naopak, Bůh mocně jedná, Duch svatý sestoupí na pohany dříve, než je Petr pokřtil! Na to Petr reaguje zvěstováním evangelia, které je zároveň vzorem sdělení základů křesťanské víry.

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

ŽALM 118

Jestliže Žalm 22 (Květná neděle) je strhující modlitbou kříže, je Žalm 118 nejsilnějším zpěvem vítězství Zmrtvýchvstalého. Nepřehlédněme, že se jeho slova objeví v textech Nového zákona.

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá na věky.“ Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Autor na konci druhé kapitoly rázně odmítá spoutání křesťanů všelijakými zbožnými lidskými předpisy (co se má jíst, nebrat do rukou…). Moc vzkříšení roztrhala všemožná pouta a jsme nyní zcela svobodní pro Boha.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Tímto textem začíná Jan vyprávět o vzkříšení, které dokumentuje na několika konkrétních příbězích (svědectví aktérů). Je třeba nepřeslechnout zlom vyprávění! Ještě předchozí verš mluvil o hrobu. A také postřehněme, jak teprve postupně apoštolové uvěří skutečnosti vzkříšení.

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl ke hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Velikonočními svátostmi dals, Bože, svému lidu nový život; zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Všechny texty liturgie v sobě nesou nějaké překvapení. V prvním čtení je to překvapený Petr, který vidí, že i pohané mají přístup k Bohu skrze Krista. Vedle toho je to nádherný Žalm 118, který by se snad měl recitovat celý, i když to liturgie nedělá. Je výrazem nejen fascinované radosti, ale i shrnutím překvapující dynamiky, kterou Bůh použil. A konečně evangelium ukazuje Marii i učedníky, kteří takový vývoj událostí vůbec nečekali. Pán překročil hranice smrti, ale neopustil člověka. Vytrhuje nás z prokletí smrti a otevírá nám přímou cestu k Bohu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 6.4.

Sk 2,14.22b-33

Mt 28,8-15

Komentář: Mt 28,8-15
V řeckém originále zdraví Pán ženy: Chairete, radujte se. Uvědom si, že jde vstříc i tobě a stejně zdraví i tebe, kdykoli neseš dál informaci o Něm…

ÚTERÝ 7.4.

Sk 2,36-41

Jan 20,11-18

Komentář: Jan 20,11-18
Jaká radost naplnila Magdalenu, když jej po hlase poznala! Zřejmě jako studená sprcha však působilo Pánovo „nedotýkej se mě“. Podobné střídání pocitů je i v našem duchovním životě. Přesto i my jsme posláni jít a zvěstovat: „Viděli jsme Pána!“

STŘEDA 8.4.

Sk 3,1-10

Lk 24,13-35

Komentář: Lk 24,13-35
S Ježíšem cesta ubíhá rychle. Je dobrým společníkem! I ty vyprávěj, co se ti přihodilo v životě, co tě zklamalo. Ač to Pán ví, chce to slyšet od tebe.

ČTVRTEK 9.4.

Sk 3,11-26

Lk 24,35-48

Komentář: Lk 24,35-48
Pán jí ve svém novém životě pečenou rybu. Ryba se stane pro příští staletí jeho symbolem a skrytou zkratkou Ježíšova jména a titulu. Proč jen můj národ zaujímá přední místo v konzumaci vepřového masa?

PÁTEK 10.4.

Sk 4,1-12

Jan 21,1-14

Komentář: Jan 21,1-14
Napadlo tě někdy, jaký je rozdíl mezi lovem do sítí a chytáním ryb na udičku? Není návnada na háčku podvodem na rybě? Dobře, že rybáři v Ježíšově době používali sítě! Nestali jsme se rybáři lidí, kteří loví prutem?

SOBOTA 11.4.

Sk 4,13-21

Mk 16,9-15

Komentář: Mk 16,9-15
Zdá se, že zmrvýchvstalý Ježíš se přednostně zjevuje těm, kdo s ním trpěli. Těm, kteří zakusili jeho odpuštění a plakali pro něj, jako Magdalena. Jedenácti se zjevuje u stolu. Možná v době, kdy byl ukřižován, též seděli mnozí z nich právě u stolu…

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.