Miloval jsem tě odvěkou láskou. (Jer 31,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

20.4.2014

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – cyklus A

Dnešní ráno je okamžikem prozření. Právě dnes ženy i apoštolové zjišťují, že hrob je prázdný. Jde o největší slavnost celého liturgického roku. Proto se mohou číst různé texty (druhé čtení i evangelium). V textech se samozřejmě dotýkáme zvěsti vzkříšení. V prvním čtení shrneme jádro křesťanské zvěsti, ve druhém čtení objevíme důsledky života vykoupeného člověka a konečně v evangeliu zažijeme spolu se ženami a apoštoly první okamžiky vzkříšení.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj jednorozený Syn slavně přemohl smrt a otevřel nám nebe; prosíme tě: dej, ať ve světle jeho vzkříšení vstaneme k novému životu, a obnov nás svým Duchem, abychom směřovali k tobě do nebeské slávy. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Svatý Petr zažije podivuhodnou věc. Zdá se mu sen, že má jít navštívit pohanského setníka Kornélia (pro Židy navštívení pohana byla znečišťující skutečnost). A pak přijdou poslové Kornélia. Díky vidění najde odvahu jít s nimi, a když přijde k setníkovi, ujme se slova a zvěstuje evangelium. Tak zde máme zachycené jedno z nejlepších shrnutí křesťanské zvěsti.

Sk 10,34a.37-43

Petr se ujal slova a promluvil: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku: Jak Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. A my jsme svědky všeho toho, co konal v Judsku a v Jeruzalémě. Ale pověsili ho na dřevo a zabili. Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal mu, aby se viditelně ukázal, ne všemu lidu, ale jen těm, které Bůh předem vyvolil za svědky, totiž nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. On nám přikázal, abychom hlásali lidu a se vší rozhodností dosvědčovali: To je Bohem ustanovený soudce nad živými i mrtvými. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že skrze něho dostane odpuštění hříchů každý, kdo v něho věří.“

ŽALM 118

Tento žalm je považován za velikonoční zpěv. Jeho text kopíruje základní tajemství vykoupení. Proto se během Velikonoc objevuje mnohokrát.

Odpověď: Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! Nebo: Aleluja, aleluja, aleluja.

Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, – jeho milosrdenství trvá navěky. – Nechť řekne dům Izraelův: – „Jeho milosrdenství trvá navěky.“ Hospodinova pravice mocně zasáhla, – Hospodinova pravice mě pozvedla. – Nezemřu, ale budu žít – a vypravovat o Hospodinových činech. Kámen, který stavitelé zavrhli, – stal se kvádrem nárožním. – Hospodinovým řízením se tak stalo, – je to podivuhodné v našich očích.

2. ČTENÍ

Dnes je možné volit mezi naším textem, anebo 1 Kor 5,6b-8. Náš text předchází kritika křesťanů, kteří si nechají předpisovat, co mají jíst či čeho se mají dotýkat. Autor však takovou „askezi“ zásadně odmítá. Je postavena na vnějších věcech tohoto světa a nikoli na Bohu.

Kol 3,1-4

Bratři! Když jste s Kristem byli vzkříšeni, usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus po Boží pravici. Na to myslete, co pochází shůry, ne na to, co je na zemi. Jste přece už mrtví a váš život je s Kristem skrytý v Bohu. Ale až se ukáže Kristus, váš život, potom se i vy s ním ukážete ve slávě.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. Aleluja.

EVANGELIUM

Předchozí text vypráví o pašijích a končí pohřbením Ježíše. A nato následuje náš text. Zanechaná plátna svědčí o tom, že Ježíš nebyl odnesen, ale sám vstal, podobně ani roušku z jeho hlavy by nikdo neskládal. Důležité je slovo o víře druhého učedníka!

Jan 20,1-9

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke hrobu a viděla, že je kámen od hrobu odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi a k tomu druhému učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli a zamířili ke hrobu. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší než Petr a doběhl k hrobu první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel do hrobky a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na Ježíšově hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že Ježíš musí vstát z mrtvých.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Náš velikonoční beránek – Kristus – je obětován. Proto slavme svátky s vnitřní opravdovostí a životem podle pravdy. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Velikonočními svátostmi dals, Bože, svému lidu nový život; zůstávej s námi, nikdy nás neopouštěj a doveď nás ke slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Aleluja naplňuje dnešní den. Toto slovo je rozkazem: „Chvalte Pána!“ Nejen, že apoštolové zakouší překvapení ze setkání s živým Kristem, ale především hřích, který znamenal oddělení od Boha, je přemožen vítězstvím bohočlověka Krista. Jak podivuhodné tajemství. Bůh svět nepředělal, nezahubil, stále běží ve stejných kolejích, a přece je něco zcela jinak. Nejsme již jen otroky hmotného světa, vlastních vášní… ale máme volný přístup do Boží blízkosti. To je dar vykoupení, to je radostné Aleluja.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 21.4.

Sk 2,14.22b-33

Mt 28,8-15

Komentář: Sk 2,14.22b-33
„Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal.“ – Vezmi si toto ujištění (nejen) do dnešního dne, do všeho svého konání...

ÚTERÝ 22.4.

Sk 2,36-41

Jan 20,11-18

Komentář: Sk 2,36-41
Vzkříšený Ježíš – Pán a Mesiáš (Spasitel) – chce i dnes pronikat do srdcí lidí a vést je k Otci. A potřebuje k tomu i tebe, tvoji ochotu svědčit.

STŘEDA 23.4.

Sk 3,1-10

Lk 24,13-35

Komentář: Sk 3,1-10
Je pro mne Ježíš (vzkříšený, přinášející uzdravení a usmíření) opravdu tím největším darem? Darem, o který se nejde nerozdělit?

ČTVRTEK 24.4.

Sk 3,11-26

Lk 24,35-48

Komentář: Sk 3,11-26
„A protože v něho věříme, dalo jeho jméno sílu...“ Bůh působil a chce působit uprostřed svého lidu a potřebuje k tomu ty, kteří v něho věří, nalezli víru a radost a vydávají o tom a o Něm svědectví.

PÁTEK 25.4.

Sk 4,1-12

Jan 21,1-14

Komentář: Sk 4,1-12
Ve jménu Ježíše Krista ukřižovaného a vzkříšeného, ve víře v něj, v radosti ze setkání s ním, v radosti z následování mohu i já konat veliké skutky a poukazovat na Krista.

SOBOTA 26.4.

Sk 4,13-21

Mk 16,9-15

Komentář: Sk 4,13-21
„Je přece nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.“ Pros o otevřené oči a uši, abys vnímal veliké Boží skutky, které koná uprostřed svého lidu a mohl o nich vydávat svědectví.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.