Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

1.11.2015

Slavnost Všech svatých – cyklus B

Když si křesťan uvědomuje svou hříšnost a chabou víru, může se cítit světcům nesmírně vzdálen. Ale svatí jsou obrácení hříšníci, jsou znamením naděje. Jsou to lidé, ve kterých zvítězil Bůh. A naše setkání s Bohem při nedělní bohoslužbě může být neseno stejnou touhou a stejným přáním: touhou po Božím vítězství v našich životech.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Radujme se všichni o slavnosti Všech svatých; vždyť z jejich slávy se radují i andělé a spolu s nimi chválí Božího Syna.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tvoji svatí jsou pro nás příkladem a pomáhají nám na cestě k tobě; při dnešní slavnosti si je všechny společně připomínáme a ve společenství s nimi tě prosíme: vyslyš nás a pro jejich zásluhy nám dávej všechno, co potřebujeme k jejich následování. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Kniha Zjevení byla sepsána zvláštním stylem, který nazýváme apokalyptika. Pomocí velmi výrazných obrazů vyjadřuje duchovní obsah. Autor nejprve vylíčil nebeský trůn a Boha Otce. Pak vykreslil „Beránka“, který zachránil člověka. V 6. a 7. kapitole poprvé rozehraje kontrast mezi těmi, kteří záchranu nepřijali, a doléhá na ně proto zkáza, a na druhé straně zachráněnými, kteří chválí Hospodina (uvedený text). Všimněme si, že je zde citován starokřesťanský hymnus.

Zj 7,2-4.9-14

Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: „Neškoďte zemi ani moři ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!“ A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle – veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: „Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi!“ Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: „Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.“ Tu na mě promluvil jeden ze starců a zeptal se mě: „Kdo jsou tihle zde v bílém rouchu a odkud přišli?“ Odpověděl jsem mu: „Můj pane, to víš ty.“ Řekl mi: „To jsou ti, kdo přicházejí z velikého soužení; roucho si do běla vyprali v Beránkově krvi.“

ŽALM 24

Bůh přes veškeré dění na zemi zůstává pevně stát. Tato jistota uprostřed bouří světa je zcela zásadní. Proto o ní zpíváme chvalozpěvy.

Odpověď: To je pokolení těch, kdo hledají tvou tvář, Hospodine!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho svatém místě? – Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po marnosti. Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. – To je pokolení těch, kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova Boha.

2. ČTENÍ

Janova epištola reaguje na gnostické učitele, kteří přišli do janovské komunity: Bůh si nevybírá lidi podle nějakého zvláštního stupně zasvěcení, ale podle života podle pravdy. On nám získal záchranu, není to náš výkon či zásluha. To ale otevírá novou perspektivu do budoucna.

1 Jan 3,1-3

Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako je on čistý.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím, praví Pán. Aleluja.

EVANGELIUM

Blahoslavenství jsou úvodem do Horského kázání – první velké Ježíšovy řeči v Matoušově evangeliu. Lze je chápat jako určité shrnutí podobné Desateru v Mojžíšově zákoně. Bez dalšího kontextu by mohla být nebezpečným zkreslením, ale v souvislosti celého evangelia či lépe celého Písma jsou klíčem k porozumění Ježíšovu poselství.

Mt 5,1-12a

Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože nejvýš svatý, jediný dárce svatosti, provázej nás svou pomocí, ať v nás tvá milost přináší užitek, abychom ti po celý svůj život věrně sloužili a od tohoto stolu poutníků došli k nebeské hostině do společenství všech svatých. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Otázka, jak to bude jednou na věčnosti, zůstává v Písmu zahalena rouškou symbolického jazyka. Přesto však víme mnoho, i když si to často jen obtížně umíme představit. Je však jasné, že Bůh člověka volá k sobě a že po smrti člověk před Boha předstoupí, a to nikoli proto, aby ho Bůh soudil (i když to je nezbytným momentem), ale především proto, aby byli s Pánem navždycky! Svatí nejsou jen hrdinové typu Jamese Bonda. Církev si je vědoma, že o řadě lidí, kteří jsou u Boha, neví téměř nic, protože šlo o obyčejné lidi: děti, maminky, dělníky… Ale to nic nemění na jejich svatosti, tedy na tom, že plně patří Bohu, Bůh je zahrnuje svojí slávou a oni se nyní společně s celou církví modlí.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2 Mak 12,43-46; Řím 5,5-11

Lk 23,33.39-43

Komentář: Lk 23,33.39-43
Důležitý a jediný starozákonní text, který vyjadřuje víru v očišťování po smrti a též užitečnost modliteb za zemřelé. Rádi Judu Makabejského následujeme. Tím ochotněji, že naše víra je rozvinuta příslibem našeho Pána na kříži…

ÚTERÝ 3.11.

Řím 12,5-16a

Lk 14,15-24

Komentář: Lk 14,15-24
Uvědomím si, že náš Pán chce mít u stolu ve svém království společnost. Máme-li být jeho obrazem, musíme mnohdy svůj individualizmus odložit. Konec výmluv: přijmu pozvání!

STŘEDA 4.11.

Řím 13,8-10

Lk 14,25-33

Komentář: Lk 14,25-33
Celoživotní následování našeho Pána vyžaduje dobré rozložení sil. Bráním se správně „vyhoření“?

ČTVRTEK 5.11.

Řím 14,7-12

Lk 15,1-10

Komentář: Lk 15,1-10
Nezařazuji se i já mezi reptající, když Církvi vyčítám její vstřícnost? Vstřícnost k těm, kdo v manželství neměli sílu a štěstí, i vstřícnost k těm, kdo mají problémy s vlastní sexualitou? Naše rezervovanost je omezením budoucí nebeské radosti!

PÁTEK 6.11.

Řím 15,14-21

Lk 16,1-8

Komentář: Lk 16,1-8
Opravdu, jsou prozíravější! Kéž čerpám z pokladů své Církve (svátosti, odpustky) stejně intenzivně jako nechvalní „vysavači“ privatizačních fondů…

SOBOTA 7.11.

Řím 16,3-9.16.22-27

Lk 16,9-15

Komentář: Lk 16,9-15
Dokážu podporovat opravdu potřebné? Nejsem jako „farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu“? Vždyť tím bych byl směšný sám sobě!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.