Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

8.6.2014

Slavnost Seslání Ducha svatého – cyklus A

Slavnost Seslání Ducha svatého je vedle Vánoc a Velikonoc třetím nejvýznamnějším momentem církevního roku. Současně završuje pouť od Ježíšova narození (vtělení), přes jeho smrt a vzkříšení až k daru Ducha svatého. Proto dnešním dnem vrcholí a končí doba velikonoční. Tato slavnost navazuje na židovské Letnice, ale dává jim zcela nový obsah. Dnes církev děkuje za dar Ducha svatého, ale vnímá tento den také jako zrození církve. Proto prosí o dar Ducha pro celou církev. První čtení připomene okamžik seslání Ducha svatého, druhé čtení reflektuje tento dar teologicky. V evangeliu pak otevřeme pojetí daru Ducha v Janově podání, které pomocí určité zkratky vyjádří zásadní skutečnosti tohoto momentu.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který v nás přebývá. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty shromažďuješ svou církev ze všech národů a posvěcuješ ji svým svatým Duchem; sesílej hojnost jeho darů celému světu a společenství věřících provázej působením své milosti jako na počátku, když se začalo šířit tvé evangelium. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Skutky apoštolů jsou druhým dílem Lukášova vyprávění o Ježíši a jeho následovnících. Knihu Skutků začal letmou zmínkou o nanebevstoupení a nyní přichází popis seslání Ducha svatého. Letnice byly významným židovským svátkem, který původně děkoval za úrodu, ale později byl ztotožněn s darem smlouvy na Sinaji.

Sk 2,1-11

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. V Jeruzalémě bydleli zbožní židé ze všech možných národů pod nebem. Když se ten zvuk ozval, hodně lidí se sběhlo a byli ohromeni, protože každý z nich je slyšel, jak mluví jeho vlastní řečí. Žasli, divili se a říkali: „Ti, co tak mluví, nejsou to všichni Galilejci? Jak to tedy, že každý z nás slyší svou mateřštinu? My Parthové, Médové, Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, Frýgie a Pamfýlie, Egypta a lybijského kraje u Kyrény, my, kteří jsme připutovali z Říma, židé i proselyté, Kréťané i Arabové: slyšíme, jak našimi jazyky hlásají velké Boží skutky.“

ŽALM 104

Žalm je zařazen pro zmínku o duchu stvořiteli. Je ale také chválou Bohu za jeho dílo. Připojme se k této modlitbě.

Odpověď: Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! Nebo: Aleluja.

Veleb, duše má, Hospodina! – Hospodine, můj Bože, jsi nadmíru velký! – Jak četná jsou tvá díla, Hospodine! – Země je plná tvého tvorstva. Hynou, když vezmeš jim život, – a vracejí se do svého prachu. – Když sešleš svého ducha, jsou stvořeni, – a obnovuješ tvář země. Nechť věčně trvá Hospodinova sláva, – ať se Hospodin těší ze svého díla! – Kéž se mu líbí má píseň: – má radost bude v Hospodinu.

2. ČTENÍ

Tento list píše svatý Pavel jako odpověď na řadu otázek, které mu korintská obec položila. Jedním z problémů byla hádka o důležitost jednotlivých členů farnosti, kteří obdrželi odlišné dary Ducha svatého. Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary jednotlivým členům a jejich postavením ve farnosti.

1 Kor 12,3b-7.12-13

Bratři! Jenom pod vlivem Ducha svatého může někdo říci: „Ježíš je Pán.“ Dary jsou sice rozmanité, ale je pouze jeden Duch. A jsou rozličné služby, ale je pouze jeden Pán. A jsou různé mimořádné síly, ale je pouze jeden Bůh. On to všechno ve všech působí. Ty projevy Ducha jsou však dány každému k tomu, aby mohl být užitečný. Jako tělo je pouze jedno, i když má mnoho údů; ale všechny údy těla, přestože je jich mnoho, tvoří dohromady jediné tělo, tak je tomu také u Krista. Neboť my všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo – ať už jsme židé nebo pohané, otroci nebo svobodní – všichni jsme byli napojeni jedním Duchem.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.

EVANGELIUM

Každý z evangelistů vybírá některé události po vzkříšení, aby strhujícím vyprávěním poukázal na nejpodstatnější skutečnosti. Jan popsal setkání Ježíše se ženami, překvapení učedníků u prázdného hrobu i setkání s Marií. A pak konečně přichází setkání s apoštoly. Neztraťme ze zřetele významnou zmínku o Duchu svatém. Vždyť je to první dar, který Ježíš apoštolům přináší.

Jan 20,19-23

Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!“ Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: „Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: „Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Všichni byli naplněni Duchem svatým a hlásali veliké Boží skutky. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty štědře rozdáváš církvi své dary; dej, ať to, co jsme od tebe přijali, nepřijde naší vinou nazmar, aby v nás milost Ducha svatého neustále rostla a duchovní pokrm aby nám prospíval k dosažení spásy. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Není tak neobvyklé, že nám děti kladou otázky, na které jen těžko hledáme odpovědi. A tak zazněla i otázka: „Jak se to stane, že má tatínek rád maminku?“ Dospělý se pousměje, uměl by k tomu připojit mnoho jedovatých komentářů, ale vysvětlit to? Cosi zvláštního je spojuje, není to vidět, ale je to zásadní skutečnost, která utváří celý jejich život, která je inspiruje, dává radost, činí zodpovědnými. I když je to jen srovnání, lze podobně nahlédnout dar Ducha svatého. Je silou, pomocí, útěchou a inspirací. Je to skutečný a jedinečný dar, který dostávají Boží děti, tedy ti, kdo přijali Ježíše jako Božího Syna. Vysvětlit to je možná obtížné, ale žít z moci Ducha svatého je snadné a krásné!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 9.6.

1 Král 17,1-6

Mt 5,1-12

Komentář: 1 Král 17,1-6
Eliáš tě zve, abys i ty stál pevně ve službě Hospodina, Boha Izraele...

ÚTERÝ 10.6.

1 Král 17,7-16

Mt 5,13-16

Komentář: 1 Král 17,7-16
Nechat se Hospodinem vést ve své každodenní práci a úsilí. Přinášet druhým zvěst o Boží blízkosti a jeho milosrdenství...

STŘEDA 11.6. památka sv. Barnabáše

Sk 11,21b-26; 13,1-3

Mt 10,7-13

Komentář: Mt 10,7-13
„Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.“ – Naplňuj dnes ve všem svém konání tato Ježíšova slova...

ČTVRTEK 12.6.

1 Král 18,41-46

Mt 5,20-26

Komentář: 1 Král 18,41-46
Eliášova modlitba, jeho věrnost a poslušnost Hospodinu jsou požehnáním pro celý národ. Komu dnes mohu svojí modlitbou vyprosit požehnání, komu mohu svou poslušností Hospodinu vydat svědectví o něm?

PÁTEK 13.6.

1 Král 19,9a.11-16

Mt 5,27-32

Komentář: 1 Král 19,9a.11-16
Vnímej i ty v jemném vánku dnešního dne Hospodinovu blízkost, jeho nenápadné působení, jeho dotýkání se tebe i druhých...

SOBOTA 14.6.

1 Král 19,19-21

Mt 5,33-37

Komentář: 1 Král 19,19-21
Následování Hospodina je to, čemu Eliáš i Elizeus podřizují ve svém životě vše. Jak je tomu u mne? Je všechno mé jednání „zabarveno“ tímto základním směřováním?

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.