Ukládejte si poklady v nebi. (Mt 6,20) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

31.5.2015

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus B

Tajemství Nejsvětější Trojice je ústředním pilířem naší víry. Vztah Otce, Syna a Ducha svatého dává prostor pro existenci vztahů každého tvora včetně člověka. Církev dnes žasne nad tímto tajemstvím. V prvním čtení zachytíme vyznání víry z Tóry. Druhé čtení poodhalí roli Ducha svatého. Evangelium nás pak uvede ke klíčovým slovům evangelisty Matouše.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Deuteronomium je pojata jako řeč Mojžíše před svojí smrtí k Izraeli. Opakuje, ale také znovu interpretuje celý Zákon. Čtvrtá kapitola je závěrem úvodní části. Autor nejprve připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí, a tak staví před oči Izraelitů velikost Boží. Po textu, který čteme, se bude citovat Desatero, které začíná vyznáním, kdo je Hospodin.

Dt 4,32-34.39-40

Mojžíš řekl lidu: „Ptej se dávných dob, které tě předcházely ode dne, kdy Bůh stvořil člověka na zemi, ptej se od jednoho konce nebes k druhému: stalo se někdy něco tak velkého nebo bylo něco podobného slyšet, aby nějaký národ slyšel hlas Boha, mluvícího z ohně, jako jsi slyšel ty, a zůstal naživu? Nebo zkusil nějaký bůh přijít a vyvolit si národ uprostřed jiného národa zkouškami, znameními, divy, bitvami, mocnou rukou, napřaženým ramenem, úžasnými děsnými činy, jak pro vás to všechno učinil Hospodin, váš Bůh, před vašimi zraky v Egyptě? Uznej to dnes a uvaž v srdci: je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha. Zachovávej jeho nařízení a jeho příkazy, které ti dnes přikazuji, abys byl šťastný ty a tvoji synové po tobě, abys dlouho žil na zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává navždy.“

ŽALM 33

Zákon, tedy pět knih Mojžíšových, je především slovem živého Boha. A toto slovo je spolehlivé. Proto žalmista může jásat a svou písní opěvovat Hospodina.

Odpověď: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti. Jeho slovem vznikla nebesa, – dechem jeho úst všechen jejich zástup. – On totiž řekl — a stalo se, – on poručil — a vše povstalo. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.

2. ČTENÍ

List Římanům se obšírně zabývá otázkou ospravedlnění z víry a nikoli ze skutků. Pozorný čtenář ale zahlédne správný důraz. Křesťané jsou vedeni Duchem Božím a nikoli normami. Kdo je tento Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která nás objala. Proto dnes smíme Boha nazvat Otcem.

Řím 8,14-17

Bratři! Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Nedostali jste přece ducha otroctví, že byste museli zase znova žít ve strachu. Dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat: „Abba, Otče!“ Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. Musíme ovšem jako on trpět, abychom tak mohli spolu s ním dojít slávy.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

EVANGELIUM

Čteme poslední slova Matoušova evangelia. Ježíš odchází k Otci. Ale jeho loučení není jen prodchnuté smutkem či nostalgií. Na tomto místě se nejzřetelněji v Matoušově evangeliu objeví vyznání víry v Nejsvětější Trojici. A každý další učedník má být do tohoto tajemství ponořen!

Mt 28,16-20

Jedenáct učedníků odešlo do Galileje na horu, kam jim Ježíš určil. Uviděli ho a klaněli se mu, někteří však měli pochybnosti. Ježíš k nim přistoupil a promluvil: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Náš nebeský Otče, vyznali jsme dnes, že ty se svým Synem a Duchem svatým jsi jediný Bůh a Pán; kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru a prospěje nám ke zdraví duše i těla. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Tajemství Nejsvětější Trojice se někdy přecházelo s odkazem na nepostižitelnost takové pravdy. Ale Bůh nechtěl toto tajemství člověku skrýt, nýbrž odhalit. Proto Ježíš volí přirovnání tajemství vnitřního božího života ke vztahu uvnitř rodiny, což velmi dobře známe! Bůh tedy ve svém nitru žije vztahem tak důvěrným, jako je vztah dítěte k rodiči? Ale to je ještě mnohem intenzivnější vazba, Boží Syn totiž stojí před apoštoly dospělý! Jaký je vztah dospělého milujícího dítěte ke svému rodiči? Syn dává vše, co má, aby učinil Otce šťastným. A Otec mu dovolí snad nejstrašidelnější výpravu, jaká se dá představit. Cílem je záchrana ztraceného člověka. Bůh Otec i Bůh Syn ho nesmírně milují. A tak Syn dává život a člověk může skrze Syna k Otci. Ale jedno zde chybí. Kde vezme člověk sílu k lásce stejné intenzity, jakou má Bůh ve svém vlastním nitru? Otec a Syn dávají tuto lásku člověku sami – dávají mu svého Ducha svatého. Tak Kristus odhaluje největší tajemství: Láska není jen cit či pocit, ale jedna z osob Nejsvětější Trojice.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 1.6.

Tob 1,3; 2,1a-8

Mk 12,1-12

Komentář: Tob 1,3; 2,1a-8
Tobiáš nedbá nebezpečí, které mu hrozí a uctivě pochovává svého mrtvého krajana. Odehrává se to v osmém století před Kristem! Vzpomeň na všechny nepohřbené, zvláť ve dvou válkách minulého století…

ÚTERÝ 2.6.

Tob 2,9-14

Mk 12,13-17

Komentář: Tob 2,9-14
Tobiáš trpí nejen ztrátou zraku, ale i výčitkami vlastní ženy. Když zbožný a spravedlivý muž ztratí práci, ocitne se v podobné situaci. Sám s Hospodinem.

STŘEDA 3.6.

Tob 3,1-11a.16-17a

Mk 12,18-27

Komentář: Tob 3,1-11a.16-17a
Sám před Hospodinem sténá a pláče. A najednou není sám. Život bude pokračovat po boku Sáry. Oba byli „na dně“ a posléze uzdraveni. Láskou. Pán jejich modlitby vyslyšel. Avšak úplně jinak, než si oba přáli.

ČTVRTEK 4.6. slavnost Těla a Krve Páně

Ex 24,3-8; Žid 9,11-15

Mk 14,12-16.22-26

Komentář: Ex 24,3-8
Slib věrnosti Hospodinu má mnohem větší význam, když je pronesen ve společenství. Kéž letošní Eucharistický kongres prohloubí vědomí společenství Kristova Těla a cítění s jeho ohroženými „končetinami“.

PÁTEK 5.6.

Tob 11,5-17

Mk 12,35-37

Komentář: Tob 11,5-17
Do rodiny, která byla těžce zkoušená utrpením, se vrací radost. Drželi s Hospodinem a nyní drží pospolu. Vzkaz do našich dnů…

SOBOTA 6.6.

Tob 12,1.5-15.20

Mk 12,38-44

Komentář: Tob 12,1.5-15.20
Za štěstím rodiny stojí doprovázející Rafael, uzdravující posel, který byl dosud nepoznán, přestože byl ve všech těžkostech nablízku. Radost zaznívá v mezizpěvu, který následuje po čtení. Kéž vidím Boha podobně i já ve svém životním příběhu!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.