Bůh mě povolal od matčina lůna. (Iz 49,1) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

15.6.2014

Slavnost Nejsvětější Trojice – cyklus A

Slavnost Nejsvětější Trojice navazuje plynule na Letnice. Dnes nahlížíme celé Boží tajemství v celku. Bůh je jistě tajemstvím, ale mnohé skutečnosti o sobě sdělil, protože nechtěl zůstat nepoznaný. Naopak. Odkrývá svoji tvář, jak je patrné z prvního čtení. Výskyt zmínky o celé Trojici není v Novém zákoně tak jednoduchý, proto nám druhé čtení nabízí jedno z takových míst, i když jde překvapivě o úplný závěr listu. Evangelium však soustředí pohled na základní křesťanskou zvěst.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované moci jediného božství ve třech osobách. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

V knize Exodus máme jedno z nejsilnějších vyznání Boha Izraele. Jsme uprostřed Sinajské pouště, asi ve 13. stol. př. Kr. Izrael velmi rychle porušil první smlouvu, kterou s ním Bůh uzavřel. Mojžíš znovu vystupuje na Sinaj, tentokrát desky zákona připravil sám, a prosí za odpuštění Izraeli. Bůh přichází a uzavírá novou smlouvu. Stejně jako je tomu při uzavírání smluv dodnes, nejprve se Bůh představí, řekne, kým je.

Ex 34,4b-6.8-9

Mojžíš časně ráno vstal a vystoupil na horu Sinaj, jak mu přikázal Hospodin; v ruce měl dvě kamenné desky. Tu sestoupil Hospodin v oblaku, Mojžíš se tam vedle něho postavil a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Hospodin prošel kolem něho a zvolal: „Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý, shovívavý, velmi laskavý a věrný!“ Mojžíš se rychle vrhl k zemi, klaněl se a řekl: „Pane, jestliže jsem nalezl u tebe milost, ať jde Pán uprostřed nás. Ano, je to lid tvrdé šíje, ale odpusť naši vinu i náš hřích a přijmi nás jako dědictví.“

ŽALM Dan 3,52-56

Jako zpěv dnes využíváme nikoli žalm, ale hymnus z knihy Daniel. Všimněme si, jak refrén nápadně připomíná slova z prvního čtení. Tento zpěv je zároveň vyznáním víry.

Požehnaný jsi, Pane, Bože našich otců, O: chvályhodný a svrchovaně velebený navěky. Požehnané je tvé slavné svaté jméno O: a svrchovaně chvályhodné a velebené navěky. Požehnaný jsi ty ve svém svatém slavném chrámě O: a svrchovaně chvályhodný a slavný navěky. Požehnaný jsi ty na svém královském trůně O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. Požehnaný jsi ty, který shlížíš na hlubiny a trůníš na cherubech, O: a svrchovaně chvályhodný a velebený navěky. Požehnaný jsi ty na klenbě nebes O: a velebený a plný slávy navěky.

2. ČTENÍ

Závěrečný pozdrav listu navozuje atmosféru dovršení nějakého procesu, což platí jak o sporech v Korintě, tak i aktuální liturgické době. Zařazen však je především pro zmínku o celé Trojici v závěrečném pozdravu. Tento text dnes užíváme ve mši svaté jako jeden z úvodních pozdravů.

2 Kor 13,11-13

Bratři, žijte radostně, zdokonalujte se, buďte přístupní napomínání, buďte svorní, žijte v pokoji, a Bůh, dárce lásky a pokoje, bude s vámi. Pozdravujte se navzájem svatým políbením. Pozdravují vás všichni věřící. Milost Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství svatého Ducha s vámi se všemi!

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.

EVANGELIUM

Rozhovor Ježíše s Nikodémem patří ke katechezím objasňujícím význam rozhodnutí se pro Krista. Objevuje se tu typické janovské vyjadřování, které je postaveno na vyhroceném vidění světa, a díky tomu dostává text dramatický náboj. Naše perikopa připomíná asi nejslavnější větu Nového zákona, která shrnuje základní učení (kérygma) křesťanské víry.

Jan 3,16-18

Ježíš řekl Nikodémovi: „Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh přece neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něho spasen. Kdo v něho věří, není souzen; kdo nevěří, už je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Protože jste synové, poslal vám Bůh do srdce Ducha svého Syna, Ducha, který volá: „Abba, Otče!“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Náš nebeský Otče, vyznali jsme dnes, že ty se svým Synem a Du-chem svatým jsi jediný Bůh a Pán; kéž v nás svaté přijímání posilní tuto víru a prospěje nám ke zdraví duše i těla. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Pokud pozorně čteme Janovo evangelium, zvláště pak kapitoly 14. – 16., nemůže nám uniknout množství narážek na vztah Otce, Syna a Ducha. Ježíš o těchto vazbách mluví v mno¬ha navazujících výrocích, takže se postupně sestaví obraz milujícího Otce, který z nesmírné lásky nejen tvoří svět, ale dokonce dává světu svého Syna (dovoluje mu vstoupit na svět). Ježíš, Bůh a člověk, vstupuje do stvoření, aby ho jako dar své lásky přivedl k Otci. Není to uloupení světa. Je to jeho záchrana před zkázou smrti za cenu Kristova vlastního lidského života. Před našima očima se tak odehrává drama lásky Otce a Syna. A nelze nezahlédnout, že tato láska je nejen citem či emocí. Je někým! Je to Duch svatý.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 16.6.

1 Král 21,1-16

Mt 5,38-42

Komentář: 1 Král 21,1-16
Kde v mém okolí či ve vzdálené zemi se děje zvůle a násilí? Kde je třeba se ozvat, postavit se proti, kde je třeba pomoci?

ÚTERÝ 17.6.

1 Král 21,17-29

Mt 5,43-48

Komentář: 1 Král 21,17-29
Netoužím se zmocnit něčeho, co mi nepatří? Neudělal jsem již něco takového ve svém životě, neměl bych také konat pokání?

STŘEDA 18.6.

2 Král 2,1.6-14

Mt 6,1-6.16-18

Komentář: 2 Král 2,1.6-14
Elizeus spoléhá na Hospodina, Boha Eliášova, Boha svého učitele. Kdo jsou ti, od kterých se (vedle vlastního poznání, četby bible, modlitby, svátostí …) dozvídám – nebo jsem se dozvídal – o Bohu? Jak jim mohu projevit svoji vděčnost?

ČTVRTEK 19.6. slavnost Těla a Krve Páně

Dt 8,2-3.14b-16a; 1 Kor 10,16-17

Jan 6,51-58

Komentář: Jan 6,51-58
Raduj se dnes z daru Eucharistie, z daru věčného života a zůstávání v Pánu, které v tobě přijímání Kris-tova těla a krve posiluje…

PÁTEK 20.6.

2 Král 11,1-4.9-18.20

Mt 6,19-23

Komentář: 2 Král 11,1-4.9-18.20
Boží moc vítězí nad lidskými plány (králův potomek Joaš přežije). Pro mne může být tento příběh povzbuzením k důvěře v nejrůznějších těžkostech a protivenstvích mého života… k vytrvalému přinášení všeho toho v modlitbě před Boží trůn… i k vlastnímu jednání, stavícímu se proti konanému zlu.

SOBOTA 21.6.

2 Kron 24,17-25

Mt 6,24-34

Komentář: 2 Kron 24,17-25
Nevěrnost a nevděčnost ovlivňují i můj život… Kudy se tyto hříšné postoje dostávají do mého života? Jak být více věrný (Bohu, sám sobě, svému poslání, svým blízkým), jak být více vděčný (Bohu, svým blízkým)?

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.