Obraťte se, a budete žít! (Ez 18,32) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.11.2015

Slavnost Ježíše Krista Krále – cyklus B

Slavnost Krista Krále je závěrem církevního roku. Jako by liturgie chtěla velkolepou fanfárou uzavřít celoroční putování od kolébky až po oslavení Krista. Beze sporu jde o den plný slávy Boží, ale také naděje na vítězství Pána, který se nám tolikrát během dějin světa i našich osobních dějin jevil jako prohrávající či ztrácející poslední šanci. A přeci Bůh vítězí. Bůh je Pánem dějin.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

V Dan 7 jde o literární druh apokalypsy. Pomocí barvitých obrazů popisuje scénu konce věků. Nejprve pomocí fantastických obrazů popíše scénu se čtyřmi „zvířaty“, která ohrožují zemi, pak ale vystoupí Bůh, který zasedne na svůj trůn, a zvířata jsou poražena. A na to navazuje náš text.

Dan 7,13-14

Díval jsem se v nočním vidění, a hle – s nebeskými oblaky přicházel někdo jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je moc věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

ŽALM 93

Bůh je Pánem světa. Jak často o tom pochybujeme… Ale dnes máme naplno vyznat: Bůh je Král králů, on vládne světu a nikdo mu jeho moc nemůže vzít.

Odpověď: Hospodin kraluje, oděl se velebností.

Hospodin kraluje, oděl se velebností, – oděl se Hospodin, opásal se mocí. Dal světu základ, – že nezakolísá. – Pevný je trůn tvůj od pradávna, – jsi od věčnosti. Tvé výroky jsou nejvýš spolehlivé, – tvému domu přísluší svatost, Hospodine, – na věčné časy.

2. ČTENÍ

Kniha Zjevení je pojata jako dopis. První část našeho textu je vlastně pozdrav – v originále: „Milost a pokoj… od Ježíše Krista, svědka hodného víry…“ Proto končí „Amen“. A tento dopis je psán jako povzbuzení pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se!

Zj 1,5-8

Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás svou krví zbavil hříchů a udělal z nás královský národ a kněze Boha, svého Otce, tomu buď sláva a vláda na věčné věky! Amen. Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází! Aleluja.

EVANGELIUM

Text je součástí Janova popisu pašijí. Jde tu o každé slovo. Janovská teologie často slova jako „král, království, pravda…“ vyzdvihuje a dává jim teologický význam. Pilát zde stejně jako jiní před ním odmítá Ježíši naslouchat a přijmout jeho království.

Jan 18,33b-37

Pilát se zeptal Ježíše: „Ty jsi židovský král?“ Ježíš odpověděl: „Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?“ Pilát odpověděl: „Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud.“ Pilát se ho zeptal: „Ty jsi tedy přece král?“ Ježíš odpověděl: „Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin jako král bude vládnout věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš chlebem života a voláš nás, abychom věrně sloužili Kristu, Králi nebe i země; pomáhej nám, ať v této službě vytrváme až do konce, abychom mohli spolu s ním věčně žít v nebeském království. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Mnohokrát v životě stojíme před situacemi, které nebudí žádnou naději, a často jsme vyděšeni, že Bůh nejedná či situaci nezabránil. Pán skutečně často jedná jinak, než jak bychom si my přáli. Ba co více, dopouští okamžiky, které jsou bolestné a tragické. Dílem proto, že je stále pro nás nevyzpytatelným tajemstvím, a dílem proto, že je mnohem větším Pánem nad světem, dějinami, člověkem či životem než si běžně umíme představit. Víra a naděje tedy nejsou žádnou maličkostí a přijmout řadu událostí ve světě není snadné. A přeci přes všechny tyto neblahé skutečnosti zůstává Bůh mocným Pánem, který se s láskou sklání k člověku, volá ho, aby přišel za ním, a touží ho zahrnout hlubokou láskou.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.11.

Dan 1,1-6.8-20

Lk 21,1-4

Komentář: Dan 1,1-6.8-20
Zásadovost a neoblomnost mladíků vedla k tomu, že král mohl poznat velikost Hospodina. Nemáme snahu se přizpůsobit okolí až tak, že se naše křesťanská identita vytrácí?

ÚTERÝ 24.11.

Dan 2,31-45

Lk 21,5-11

Komentář: Dan 2,31-45
Zamyslím se dnes nad Danielovým výkladem snu: království, které přetrvá všechny říše a nestojí na hliněných nohou je zde. V Kristově Církvi.

STŘEDA 25.11.

Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28

Lk 21,12-19

Komentář: Dan 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Odvážnému Danielovi je podobný každý, kdo jde proti „duchu doby“ a zneklidňuje (třeba i v církvi).

ČTVRTEK 26.11.

Dan 6,12-28

Lk 21,20-28

Komentář: Dan 6,12-28
Král Dareios se raduje z velikosti Boha, v kterého věří Daniel. Kéž bychom my dovedli odvážně představit svému okolí našeho Zachránce.

PÁTEK 27.11.

Dan 7,2-14

Lk 21,29-33

Komentář: Dan 7,2-14
Dobová představa soudu, s rozhodující postavou Syna člověka. Jaké symboly by zvolil dnes Daniel pro znázornění zla naší doby?

SOBOTA 28.11.

Dan 7,15-27

Lk 21,34-36

Komentář: Dan 7,15-27
Nejhorší z šelem je ta, jejíž vlastností je zpupnost a pronásledování věřících. Zastávání se slabých, šikanovaných je i dnes bojem proti této „šelmě“.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.