Kdo plní vůli Boží, je můj bratr. (Mk 3,35) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

29.3.2015

Květná neděle – cyklus B

Zahajujeme Svatý týden. Květná neděle připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Při svěcení ratolestí se čte evangelium, během mše svaté se pak čtou pašije podle Marka. Lidé v nadšení Ježíše vítají. Čekají krále, ale jejich představa se liší od událostí, které zakrátko nastanou. Žehnání ratolestí v úvodu hlavní mše připomene nejen oslavu Krista jako Pána a krále, ale i plody našeho postního úsilí, které symbolicky klademe před Boha.

VSTUPNÍ ANTIFONA

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Padesátá kapitola Izaiáše patří k textům tzv. Deuteroizaiáše, který vznikl snad kolem roku 550 př. Kr. a je zaslíbením Izraelitům v babylonském zajetí. Od čtyřicáté deváté kapitoly prorok mluví o Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to je, však tehdejším posluchačům zůstalo skryté…

Iz 50,4-7

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

ŽALM 22

Zpíváme úryvek z Žalmu 22, který se Pán začal modlit na kříži. Mluví o nesmírné bolesti, sevření, ale závěr žalmu se mění, mluví o Božím vítězství. Kristovo zvolání na kříži je začátkem recitace tohoto žalmu, ale na poslední verše si musíme počkat do nedělního rána zmrtvýchvstání.

Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“

2. ČTENÍ

Svatý Pavel touží povzbudit křesťany, aby v pokoře sloužili jeden druhému a proto cituje hymnus, který první komunita zřejmě užívala v liturgii. Jde o výklad významu Ježíšovy smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu, ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit člověka a ukázat míru Boží lásky! Klíčové je slovo poslušnost.

Flp 2,6-11

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před Evangeliem

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

EVANGELIUM

Evangelista Marek věnuje pozornost nejen průběhu událostí, ale i vyznání víry: setník pod křížem je první člověk Markova evangelia, který z toho, co zažil, vyznává: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

Mk 15,1-39 (zkrácené)

Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Otče, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš tělem a krví svého Syna a jeho smrt posiluje naši naději, že se na nás naplní tvé sliby; prosíme tě: dej, ať jeho vzkříšení upevní naši víru, že i my dosáhneme věčného života. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Velikonoce jsou časem obnovy naší víry. Nechme se strhnout vyprávěním Písma a objevme, jak veliké věci Bůh udělal z lásky k člověku. Díky této Boží lásce také my máme otevřenou cestu k Bohu. Proto společně vyznejme víru jako setník pod křížem!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 30.3.

Iz 42,1-7

Jan 12,1-11

Komentář: Iz 42,1-7
Skrze trpícího Služebníka přichází nabídka prozření, osvobození. Proč ji tolik lidí nechce přijmout? Snad proto, že je nenápadný, nekřičí…? Kéž je naše zvěstování podobné: ať probíhá formou tiché nabídky!

ÚTERÝ 31.3.

Iz 49,1-6

Jan 13,21-33.36-38

Komentář: Iz 49,1-6
Druhý Služebníkův zpěv. Pán jej povolal již od mateřského lůna a vybavil schopnostmi. Také vše, co já mám, je „na leasing“. Pokud si to uvědomím a budu tím víc sloužit, stanu se podobným Ježíšovi!

STŘEDA 1.4.

Iz 50,4-9a

Mt 26,14-25

Komentář: Iz 50,4-9a
Čím větší dobro Služebník prokazuje, tím víc sílí nenávist proti němu. Syn Boží přistupuje na konfrontaci se zlem vybaven a odhodlaně. Přesto i On zítra večer bude mít strach…

ČTVRTEK 2.4.

Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26

Jan 13,1-15

Komentář: Ex 12,1-8.11-14
Rok, kdy probíhá Eucharistický kongres, kéž je objevením společenského rozměru večeře Páně. Večeře, ke které usedají ti, kdo stojí o záchranu. „Eucharistie ať není jen cílem, ale i cestou k jednotě“, pronesl bratr Alois z Taizé ve svatovítské katedrále.

PÁTEK 3.4.

Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9

Jan 18,1 – 19,42

Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9
Tak jako já při dnešní bohoslužbě soucítím s Ním, tak soucítí On se mnou ve dnech všedních. Kdysi nedostupný Bůh se stává tvým přítelem. Opravdu!

SOBOTA 4.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1; Ex 15 Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Iz 12 Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11;

Mk 16,1-7

Komentář: Mk 16,1-7
Anděl, posel Boží, pověřuje ženy úkolem zvěstovat apoštolům zmrtvýchvstání. Vzkaz dnešního jitra ženám v církvi: naše sestry, nebojte se, neděste se!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

Jiří Grygar říká: Svět se zbláznil

Jiří Grygar říká: Svět se zbláznil
(22.1.2018) Nenapadlo mě, že budu v roce 2018 diskutovat o tom, že je Země kulatá...

Setkání mladých 2.2.-4.2.2018

Setkání mladých 2.2.-4.2.2018
(22.1.2018) Mladí komunity Emanuel zvou do Nitry na Slovensku o víkendu 2.2. - 4.2. 2018 (pololetní prázdniny) na...

21.1.1953 mě zatkla komunistická tajná policie

(21.1.2018) „Jste zatčen, nedělejte žádné hlouposti.“ Když se za mnou pak zavřely vrata věznice, tak hned povel:...

Karel Fořt († 21.1.2014)

Karel Fořt († 21.1.2014)
(21.1.2018) Karel Fořt – známý jako "Otec Karel" z Radia Svobodná Evropa, skaut, kněz, vlastenec.

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci

Kulturní i přírodní bohatství Amazonie leží papeži na srdci
(18.1.2018) Papež František směřuje světovou pozornost k záchraně unikátních světových ekosystémů i kulturám...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.