Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

29.3.2015

Květná neděle – cyklus B

Zahajujeme Svatý týden. Květná neděle připomíná slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Při svěcení ratolestí se čte evangelium, během mše svaté se pak čtou pašije podle Marka. Lidé v nadšení Ježíše vítají. Čekají krále, ale jejich představa se liší od událostí, které zakrátko nastanou. Žehnání ratolestí v úvodu hlavní mše připomene nejen oslavu Krista jako Pána a krále, ale i plody našeho postního úsilí, které symbolicky klademe před Boha.

VSTUPNÍ ANTIFONA

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Padesátá kapitola Izaiáše patří k textům tzv. Deuteroizaiáše, který vznikl snad kolem roku 550 př. Kr. a je zaslíbením Izraelitům v babylonském zajetí. Od čtyřicáté deváté kapitoly prorok mluví o Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to je, však tehdejším posluchačům zůstalo skryté…

Iz 50,4-7

Pán, Hospodin, mi dal dovedný jazyk, abych uměl znaveného poučovat utěšujícím slovem. Každé ráno mi probouzí sluch, abych ho poslouchal, jak je povinnost učedníka. Pán, Hospodin, mi otevřel ucho a já se nezdráhal, necouvl nazpět. Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili, své líce těm, kteří rvali můj vous. Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. Pán, Hospodin, mi však pomáhá, proto nejsem potupen. Proto dávám své tváři ztvrdnout v křemen a vím, že nebudu zahanben.

ŽALM 22

Zpíváme úryvek z Žalmu 22, který se Pán začal modlit na kříži. Mluví o nesmírné bolesti, sevření, ale závěr žalmu se mění, mluví o Božím vítězství. Kristovo zvolání na kříži je začátkem recitace tohoto žalmu, ale na poslední verše si musíme počkat do nedělního rána zmrtvýchvstání.

Odpověď: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Posmívají se mi všichni, kdo mě vidí, – šklebí rty, pokyvují hlavou: – „Spoléhal na Hospodina, ať ho vysvobodí, – ať ho zachrání, má-li ho rád!“ Obkličuje mě smečka psů, – tlupa zlosynů mě svírá. – Probodli mi ruce i nohy, – spočítat mohu všechny své kosti. Dělí se o můj oděv, – losují o můj šat. – Ty však, Hospodine, nestůj daleko, – má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, – uprostřed shromáždění budu tě chválit. – „Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, – slavte ho, všichni z Jakubova potomstva. – boj se ho, celé Izraelovo plémě!“

2. ČTENÍ

Svatý Pavel touží povzbudit křesťany, aby v pokoře sloužili jeden druhému a proto cituje hymnus, který první komunita zřejmě užívala v liturgii. Jde o výklad významu Ježíšovy smrti. Boží Syn přijal lidskou podobu, ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit člověka a ukázat míru Boží lásky! Klíčové je slovo poslušnost.

Flp 2,6-11

Kristus Ježíš, ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před Evangeliem

Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.

EVANGELIUM

Evangelista Marek věnuje pozornost nejen průběhu událostí, ale i vyznání víry: setník pod křížem je první člověk Markova evangelia, který z toho, co zažil, vyznává: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

Mk 15,1-39 (zkrácené)

Pilát chtěl lidu vyhovět, proto jim propustil Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli dovnitř dvora, to je do vládní budovy, a svolali celou četu. Oblékli mu rudý plášť, upletli trnovou korunu a nasadili mu ji. Pak ho začali pozdravovat: „Buď zdráv, židovský králi!“ Bili ho rákosovou holí po hlavě, plivali na něj, klekali na kolena a holdovali mu. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu rudý plášť, oblékli mu zase jeho šaty a vyvedli ho, aby ho ukřižovali. Jistého Šimona z Kyrény, který právě přicházel z pole a šel kolem – otce Alexandrova a Rufova – přinutili, aby nesl jeho kříž. Přivedli ho na místo, kterému se říkalo Golgota, což znamená v překladu Lebka. Dávali mu víno s přimíchanou myrhou, ale on ho nepřijal. Přibili ho na kříž a rozdělili si jeho šaty: losováním o nich rozhodli, co si kdo má vzít. Bylo devět hodin dopoledne, když ho ukřižovali. Jeho provinění hlásal nápis: „Židovský král.“ Zároveň s ním ukřižovali dva zločince, jednoho po jeho pravici, druhého po levici. Ti, kdo přecházeli okolo, potupně proti němu mluvili, potřásali hlavou a říkali: „Hleďme, chceš zbořit chrám a ve třech dnech ho zase vystavět! Zachraň sám sebe a sestup z kříže!“ Stejně tak se mu mezi sebou posmívali i velekněží a učitelé Zákona a říkali: „Jiným pomohl, sám sobě pomoci nemůže. Mesiáš, izraelský král! Ať nyní sestoupí z kříže, abychom to viděli a uvěřili!“ Tupili ho i ti, kdo byli spolu s ním ukřižováni. Když bylo dvanáct hodin, nastala tma po celém kraji až do tří odpoledne. Ve tři hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: „Eloi, Eloi, lema sabachthani?“, to je v překladu: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Když to uslyšeli někteří z těch, kdo stáli kolem, řekli: „Hleďte, volá Eliáše!“ Jeden z nich odběhl, namočil houbu do octa, nastrčil ji na rákosovou hůl a chtěl mu dát pít; říkal přitom: „Počkejte, chceme vidět, zdali ho Eliáš přijde sejmout!“ Ježíš však vydal mocný hlas a vydechl naposled. Tu se chrámová opona roztrhla vpůli odshora až dolů. Když setník, který stál při tom naproti němu, uviděl, že tak vydechl naposled, prohlásil: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Otče, nemůže-li mě tento kalich minout a musím ho vypít, ať se stane tvá vůle.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás sytíš tělem a krví svého Syna a jeho smrt posiluje naši naději, že se na nás naplní tvé sliby; prosíme tě: dej, ať jeho vzkříšení upevní naši víru, že i my dosáhneme věčného života. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Velikonoce jsou časem obnovy naší víry. Nechme se strhnout vyprávěním Písma a objevme, jak veliké věci Bůh udělal z lásky k člověku. Díky této Boží lásce také my máme otevřenou cestu k Bohu. Proto společně vyznejme víru jako setník pod křížem!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 30.3.

Iz 42,1-7

Jan 12,1-11

Komentář: Iz 42,1-7
Skrze trpícího Služebníka přichází nabídka prozření, osvobození. Proč ji tolik lidí nechce přijmout? Snad proto, že je nenápadný, nekřičí…? Kéž je naše zvěstování podobné: ať probíhá formou tiché nabídky!

ÚTERÝ 31.3.

Iz 49,1-6

Jan 13,21-33.36-38

Komentář: Iz 49,1-6
Druhý Služebníkův zpěv. Pán jej povolal již od mateřského lůna a vybavil schopnostmi. Také vše, co já mám, je „na leasing“. Pokud si to uvědomím a budu tím víc sloužit, stanu se podobným Ježíšovi!

STŘEDA 1.4.

Iz 50,4-9a

Mt 26,14-25

Komentář: Iz 50,4-9a
Čím větší dobro Služebník prokazuje, tím víc sílí nenávist proti němu. Syn Boží přistupuje na konfrontaci se zlem vybaven a odhodlaně. Přesto i On zítra večer bude mít strach…

ČTVRTEK 2.4.

Ex 12,1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26

Jan 13,1-15

Komentář: Ex 12,1-8.11-14
Rok, kdy probíhá Eucharistický kongres, kéž je objevením společenského rozměru večeře Páně. Večeře, ke které usedají ti, kdo stojí o záchranu. „Eucharistie ať není jen cílem, ale i cestou k jednotě“, pronesl bratr Alois z Taizé ve svatovítské katedrále.

PÁTEK 3.4.

Iz 52,13 – 53,12; Žid 4,14-16; 5,7-9

Jan 18,1 – 19,42

Komentář: Žid 4,14-16; 5,7-9
Tak jako já při dnešní bohoslužbě soucítím s Ním, tak soucítí On se mnou ve dnech všedních. Kdysi nedostupný Bůh se stává tvým přítelem. Opravdu!

SOBOTA 4.4. Vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně

Gn 1,1 – 2,2; Gn 22,1-18; Ex 14,15 – 15,1; Ex 15 Iz 54,5-14; Iz 55,1-11; Iz 12 Bar 3,9-15.32 – 4,4; Ez 36,16-17a.18-28; Epištola Řím 6,3-11;

Mk 16,1-7

Komentář: Mk 16,1-7
Anděl, posel Boží, pověřuje ženy úkolem zvěstovat apoštolům zmrtvýchvstání. Vzkaz dnešního jitra ženám v církvi: naše sestry, nebojte se, neděste se!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.