Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

3.5.2015

5. neděle velikonoční – cyklus B

Velikonoční doba se pomalu posouvá ke slavnosti Seslání Ducha svatého. V evangeliu se vrátíme do večeřadla, abychom slyšeli, co nám Ježíš klade na srdce pro čas, kdy už nebude s námi ve viditelné podobě. První i druhé čtení pak ukazují, jak se tento příkaz objevil v praktické (první čtení) i teoretické rovině (druhé čtení). Vše směřuje k životu s Bohem naplno.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci; před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni, kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. Skrze tvého Syna ...

1. ČTENÍ

Skutky apoštolů vypráví, co všechno se dělo po Velikonocích. S rostoucí komunitou křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla na cestě do Damašku, z něhož čteme až závěrečné verše, v nichž sám obrácený zakusí pronásledování.

Sk 9,26-31

Když přišel Šavel do Jeruzaléma, pokoušel se navázat styk s učedníky, ale všichni se ho báli. Nemohli uvěřit, že on je učedníkem. Ujal se ho však Barnabáš. Uvedl ho k apoštolům a vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána, který s ním mluvil, a jak v Damašku neohroženě vystupoval ve jménu Ježíšově. Od té chvíle byl s nimi v Jeruzalémě stále ve styku a směle vystupoval ve jménu Páně. Také rozmlouval s helénisty a přel se s nimi. Ti mu však začali ukládat o život. Jakmile se to bratři dověděli, doprovodili ho dolů do Césareje a odtamtud ho vypravili do Tarsu. Církev měla pokoj v celém Judsku, Galileji i Samařsku. S úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého.

ŽALM 22

Zpíváme závěr Žalmu 22. Je to ten žalm, který známe z kontextu Kristova ukřižování, a jenž začíná: „Bože můj, proč jsi mne opustil…“ Žalm však postupuje až ke zlomu, volající dochází vyslyšení a zakusí proměnu situace, jak slyšíme v dnešním textu.

Odpověď: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění. Nebo: Aleluja.

Své sliby splním před těmi, kdo ctí Hospodina. – Chudí se najedí do sytosti, – kdo hledají Hospodina, budou ho chválit: – „Navěky ať žije vaše srdce!“ Rozpomenou se, k Hospodinu se obrátí – všechny končiny země, – před ním se skloní – všechna lidská pokolení. – Jen jemu se budou kořit všichni, kdo spí v zemi, – před ním se skloní všichni, kdo sestupují v prach. I má duše bude pro něho žít, – mé potomstvo bude mu sloužit. – Bude vyprávět o Pánu příštímu pokolení, – lidu, jenž se narodí, budou hlásat jeho spravedlnost: – „To udělal Hospodin!“

2. ČTENÍ

Již minulou neděli jsme slyšeli, že Janovská komunita bojuje s gnostiky, kteří se považovali za osvícené, výjimečné a na vrcholu cesty víry. „Výjimečnost“ vykoupení není žádný důvod k pohrdání ostatními.

1 Jan 3,18-24

Děti, nemilujme jen slovem a jazykem, ale činem, doopravdy! Podle toho poznáme, že jsme z pravdy, a to uklidní před ním naše svědomí, když by nám něco vyčítalo, neboť Bůh ví všechno dokonaleji a lépe než naše svědomí. Milovaní, jestliže nás svědomí neobviňuje, dodá nám to radostné důvěry v Boha a dostaneme od něho všechno, zač prosíme, protože zachováváme jeho přikázání a konáme, co je mu milé. A to je to jeho přikázání: abychom věřili ve jméno jeho Syna Ježíše Krista a navzájem se milovali, jak nám nařídil. Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. A že v nás zůstává, poznáváme podle Ducha, kterého nám dal.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

EVANGELIUM

Janovo evangelium má dvě části. Druhá je koncipována jako popis Velikonoc. Obsahuje dlouhou řeč Ježíše při poslední večeře, kam patří i patnáctá kapitola. Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je silným motivem základního refrénu: „zůstaňte ve mně“.

Jan 15,1-8

Ježíš řekl svým učedníkům: „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Vy jste už čistí tím slovem, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce, neboť beze mne nemůžete dělat nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest; uschne, seberou ji, hodí do ohně – a hoří. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li ve vás moje slova, můžete prosit, oč chcete, a dostanete to. Tím bude oslaven můj Otec, že ponesete mnoho ovoce a osvědčíte se jako moji učedníci.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Já jsem pravý vinný kmen, vy jste ratolesti, praví Pán. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Svými svátostmi nás, Bože, uvádíš do nového života; pomáhej svému lidu, ať se nevrací k tomu, co je staré a špatné, ale vytrvá na cestě k tobě. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Obraz ratolestí, které budou spáleny, protože nezůstaly na kmeni, může až vyděsit. Janovo evangelium často staví skutečnosti do černobílého protikladu „buď – anebo“. Buď budeme spojeni s Pánem se vším, co to obnáší, anebo se od Boha odloučíme. Zní to velice vyhroceně. Je to skutečně jen nadsázka? Podstatná v celém úryvku jsou však jiná Ježíšova slova: „Zůstaňte ve mně!“ O to přeci běží! Jak toho dosáhnout? Není to nic složitého, stačí jen dovolit Bohu, aby směl v našem životě působit. Pozvat Ježíše, aby jednal v našem životě. Dovolit mu, aby „suché větve“ našeho života pročistil. A Bůh to umí učinit s elegancí a láskou.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 4.5.

Sk 14,5-18

Jan 14,21-26

Komentář: Jan 14,21-26
Vzájemná láska a spolupráce Tří Božských Osob ať je odrazem naší kooperace, našich mezilidských vztahů!

ÚTERÝ 5.5.

Sk 14,19-28

Jan 14,27-31a

Komentář: Jan 14,27-31a
Vazba mezi Ježíšem a Otcem je zárukou, že proti němu nepřítel nic nezmůže. Zárukou je vztah založený právě na lásce, ne na síle. Vzor pro naše vztahy: neustálé předávání lásky teprve vytvoří sílu!

STŘEDA 6.5.

Sk 15,1-6

Jan 15,1-8

Komentář: Sk 15,1-6
Strážci Zákona pečlivě dbali na jeho přesné dodržování. Nenecháváme si my kazit radost z toho, co Bůh svobodně koná? Nestavíme mu do cesty naše plány, „přikázání“ a obyčeje?

ČTVRTEK 7.5.

Sk 15,7-21

Jan 15,9-11

Komentář: Sk 15,7-21
Popsaný sněm apoštolů a starších může být vzorem současným poradám, koncilům, synodám. Ani my nenakládejme zbytečná břemena…

PÁTEK 8.5.

Sk 15,22-31

Jan 15,12-17

Komentář: Jan 15,12-17
V čem spočívá povýšení Ježíšova služebníka v jeho spolupracovníka? Zdá se, že v tom, že zná jeho záměry, cíle a metody!

SOBOTA 9.5.

Sk 16,1-10

Jan 15,18-21

Komentář: Jan 15,18-21
Pokud následujeme našeho Pána věrně, musí zákonitě dojít k okamžikům, kdy budeme nenáviděni. „Svět“ není schopen ocenit, co není z něho.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.