Měj se mnou strpení. (Mt 18,26) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

5.2.2012

5. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle otevírá zajímavou scénu. Nejprve nahlédneme realitu lidského života ve vší syrovosti, jak ji zobrazí zoufalá modlitba trpícího Joba. On položí klíčovou otázku: „Máme pro Boha vůbec nějakou cenu? Nebo je jen „hlídačem lidí?“ (Job 7,20) Následně v evangeliu uvidíme, jak Bůh skutečně jedná. Nahlédneme, jak vypadá „pracovní den“ Krista. Nestojí tu v žádném případě jako „hlídač“, ale odhaluje tvář dobrého Boha (viz Žalm). Setkání s tímto milujícím Bohem je důvod, který sv. Pavla žene k jednání, o němž uslyšíme ve 2. čtení.

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/VSTUPNÍ ANTIFONA

Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! Neboť on je náš Bůh.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, opatruj nás – svůj lid – s otcovskou láskou; a protože nemáme oporu jinde než v naději na tvou milost, chraň nás stále svou mocí. Skrze tvého Syna ...

1. ČTENÍ

Kniha Job je napsána jako divadelní hra postavená na dialozích, resp. spíše monolozích čtyř aktérů. Tématem této hry je hledání odpovědi na lidské utrpení. Job je spravedlivý, nezhřešil, a přeci trpí. 7. kapitola je modlitbou, v níž Job Bohu předkládá svou bolest jako naléhání: „Nepomůžeš-li, Bože, můj život ztratí smysl a význam i pro tebe.“

Job 7,1-4.6-7

Job řekl: „Což nejsou svízele údělem člověka na zemi, dni jeho jako dni nádeníka? Jak otrok touží po stínu, jak nádeník čeká na svou výplatu, tak jsem dostal v úděl měsíce bídy a noci soužení byly mně přiděleny. Když uléhám, říkám si: Kdy asi vstanu? Když končí večer, sytím se neklidem do úsvitu. Mé dny jsou rychlejší než tkalcovský člunek, plynou bez naděje. Pamatuj, že můj život je jako dech, mé oko již nikdy neuzří štěstí.“

ŽALM 147

Odpověď: Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce. Nebo: Aleluja.

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý, – opěvujte našeho Boha, neboť je milý, – zaslouží si chvály. – Hospodin buduje Jeruzalém, – shromažďuje rozptýlené z Izraele.Uzdravuje ty, jimž puká srdce, – a jejich rány obvazuje. – Určuje počet hvězd, – každou z nich nazývá jménem.Velký je náš Pán a přemocný, – jeho moudrost je bez míry. – Pokorné Hospodin pozvedá, – bezbožné však ponižuje k zemi.

2. ČTENÍ

V 9. kapitole 1 listu Korinťanům se Pavel vyjadřuje k otázce odměny (platu) za službu hlásání evangelia. Nejprve obhajuje, že na ni má nárok (9,3-14). Následně však říká, že se jí v Korintě zřekl. Předkládá těm, kteří na něj dorážejí (9,3), že jeho služba komunitě křesťanů je sebevydáním a nikoli cestou k obohacení se.

1 Kor 9,16-19.22-23

(Bratři a sestry!) Že hlásám evangelium, tím se chlubit nemohu; to je mi uloženo jako povinnost, a běda, kdybych ho nehlásal. Odměnu bych mohl čekat, kdybych to dělal z vlastního popudu. Když to však dělám proto, že to mám nařízeno, plním jen úkol, který mi byl svěřen. Jaká je tedy moje odměna? To, že hlásám evangelium, a nic za to nechci, takže se vzdávám práva, které mi evangelium poskytuje. Jsem nezávislý na všech, a přece jsem udělal ze sebe služebníka všech, abych tak získal tím větší počet lidí. U slabých jsem se stal slabým, abych získal slabé. Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé. A to všechno dělám proto, abych zároveň s nimi získal podíl v dobrech evangelia.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pán vzal na sebe naše slabosti a nesl naše nemoci. Aleluja.

EVANGELIUM

Již třetí neděli pokračujeme ve čtení první kapitoly Mk evangelia. Dnešní perikopa je Ježíšův vzorový den. Uzdravuje, není mu lhostejná žádná lidská nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování evangelia – co znamená spasitel, jaká je skutečná tvář Boha.

Mk 1,29-39

Ježíš vyšel ze synagogy a vstoupil s Jakubem a Janem do Šimonova a Ondřejova domu. Šimonova tchyně ležela v horečce. Hned mu o ní pověděli. Přistoupil, vzal ji za ruku a pozvedl ji. Tu jí horečka přestala a ona je obsluhovala. Když nastal večer a slunce zapadlo, přinášeli k němu všechny nemocné a posedlé. Celé město se shromáždilo u dveří. I uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami a vyhnal mnoho zlých duchů. Nedovoloval však zlým duchům mluvit, protože věděli, kdo je. Brzo ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel ven, zašel si na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon se svými druhy se pustili za ním. Našli ho a řekli mu: „Všichni tě hledají!“ Odpověděl jim: „Pojďme jinam, do blízkých městeček, abych i tam kázal, protože kvůli tomu jsem přišel.“ A procházel celou Galilejí, kázal v jejich synagogách a vyháněl zlé duchy.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, tys nám dal jíst z jednoho chleba a pít z jednoho kalicha a spojil jsi nás v Kristu vjedno; dej, ať se to projevuje v našem životě, abychom s radostí spolupracovali na spáse světa. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Člověk se mnohdy ptá, proč ve svém životě trpí. Dnešní perikopy nedávají odpověď na otázku Proč? Ale odpovídají, i když v jiném smyslu. Nemoc je místo, ve kterém nejintenzivněji pociťujeme, že bez Boha jsme „bez-mocní“. Job v skrytu duše doufá v Boží pomoc. Téměř se snaží Boha obvinit, že jím pohrdl, aby rozechvěl jeho soucit (Job 7,21), aby jednal. Ale Bůh vidí nouzi a vstupuje do ní (Žalm 147). Ježíš zjevuje Boha jako soucitného, léčícího lidskou nouzi. Bůh jediný vysvobodí člověka z jeho zajetí zlem, z bolesti, selhání. Bůh je Otec, který nás opatruje (vstupní modlitba). Avšak dnes zaznívá ještě jiná důležitá zpráva: Učedník není především ten, který přichází, když potřebuje pomoc. Pravý učedník zůstává s Bohem v jeho domě (srov. Jan 1,39). Modlí se s Kristem, doprovází ho, ba dokonce napne své síly pro službu radostné zvěsti evangelia (2. čtení).

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 6.2.

1 Král 8,1-7.9-13

Mk 6,53-56

Komentář: Mk 6,53-56
Pros dnes za to, abys v dnešním dni poznal Ježíše, abys poznal, kam dnes přichází, kde se tě chce dotknout, kde ho můžeš potkat…

ÚTERÝ 7.2.

1 Král 8,22-23.27-30

Mk 7,1-13

Komentář: Mk 7,1-13
Jak blízko nebo daleko je mé srdce od mého Pána? Jsou mé rty (má slova) ve shodě s mým srdcem?

STŘEDA 8.2.

1 Král 10,1-10

Mk 7,14-23

Komentář: Mk 7,14-23
Co znesvěcuje můj život, co potřebuji znovu nabídnout Pánu k proměně, k uzdravení?

ČTVRTEK 9.2.

1 Král 11,4-13

Mk 7,24-30

Komentář: Mk 7,24-30
Padnutí k nohám je uznáním Ježíšova božství, vyznáním, že je Spasitelem. Padni před Kristem ve své modlitbě, děkuj za spásu, kterou získal i pro tebe, a pros jej.

PÁTEK 10.2.

1 Král 11,29-32; 12,19

Mk 7,31-37

Komentář: Mk 7,31-37
„Effatha – otevři se!“ Nejspíš nejsi hluchý ani špatně mluvící, přesto jsi zván otevřít svůj život Kristu, i dnes se – znovu, nově – otevřít jeho milosti, jeho uzdravující lásce, jeho vedení.

SOBOTA 11.2.

1 Král 12,26-32; 13,33-34

Mk 8,1-10

Komentář: Mk 8,1-10
I tebe chce Ježíš sytit, pokud ovšem zakoušíš hlad, pokud vůbec máš žízeň …

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.