Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.3.2015

5. neděle postní – cyklus B

Poslední neděle před Svatým týdnem. I dnes mohou proběhnout skrutinia a lze číst texy z cyklu A. Dnešní neděle se již soustředí na tajemství Ježíšova utrpení. Jistě tím nechceme říci, že jde o jediný prvek Velikonoc, ale zároveň právě Kristova oběť je klíčovou cestou k naší spáse.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, zjednej mi právo a ujmi se mé pře proti bezbožnému lidu, zbav mě člověka lstivého a zločinného! Vždyť ty jsi, Bože, má síla.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tvůj Syn nás tak miloval, že se z lásky vydal na smrt za spásu světa; dej nám svou milost, abychom i my milovali své bratry a zůstávali v tvé lásce. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš doprovází tragické roky před pádem do Babylonského zajetí (cca 620–586 př. Kr.). To proběhlo ve dvou vlnách: v roce 597, po němž vznikl zřejmě náš text, a 586, kdy byla země zcela vypleněna. Izrael je konstituován jako lid mající s Bohem smlouvu. Porušením jednoho z příkazů smlouvy přestává dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany Izraele. Izrael ale porušuje smlouvu téměř nepřetržitě. Může tento stav změnit Bůh?

Jer 31,31-34

Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy sjednám s Izraelovým a Judovým domem novou smlouvu: ne jako byla smlouva, kterou jsem sjednal s jejich otci, když jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl z egyptské země; smlouva, kterou zrušili, ačkoli já jsem byl jejich pánem – praví Hospodin. Taková bude smlouva, kterou sjednám s Izraelovým domem po těch dnech – praví Hospodin: Vložím svůj zákon do jejich nitra, napíšu jim ho do srdce, budu jim Bohem a oni budou mým lidem! Nebude již učit druh druha, bratr bratra: „Poznej Hospodina!“ Neboť mě poznají všichni od nejmenšího do největšího – praví Hospodin. Jejich nepravosti jim odpustím a na jejich hřích už nevzpomenu.

ŽALM 51

Kající žalm je chápán jako modlitba krále Davida, který zhřešil. V naší souvislosti je žalm modlitbou kajícníka reflektujícího události, okolo nichž se odvíjelo první čtení. Vyjadřuje nejen lítost, ale také víru v Boží milosrdenství.

Odpověď: Stvoř mi čisté srdce, Bože!

Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, – pro své velké slitování zahlaď mou nepravost. – Úplně ze mě smyj mou vinu – a očisť mě od mého hříchu. Stvoř mi čisté srdce, Bože! – Obnov ve mně ducha vytrvalosti. – Neodvrhuj mě od své tváře – a neodnímej mi svého svatého ducha. Vrať mi radost ze své ochrany – a posilni mou velkodušnost. – Bezbožné budu učit tvým cestám – a hříšníci se budou obracet k tobě.

2. ČTENÍ

Čteme jeden z nejobtížněji přeložitelných textů Nového zákona. Autor v listu vysvětluje, že Ježíš je nový velekněz přinášející jednou provždy oběť otevírající nám nebe (4,14-16). Následují argumenty dokazující, že Ježíš je pravý velekněz (5,1-9). Jako matoucí někdy působí věta o vyslyšení proseb, která zřejmě komentuje přemožení smrti vzkříšením. Smrtí se myslí zřejmě všechno naše zlo, které přednáší velekněz před Boha. Klíčový je pak pojem Kristovy poslušnosti (věrnosti).

Žid 5,7-9

Kristus v době, kdy jako člověk žil na zemi, přednesl s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k tomu, který měl moc ho od smrti vysvobodit, a byl vyslyšen pro svou úctu k Bohu. Ačkoli to byl Syn Boží, naučil se svým utrpením poslušnosti. Když tak dokonal své dílo, stal se příčinou věčné spásy pro všechny, kteří ho poslouchají.

Zpěv před Evangeliem

Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán; a kde jsem já, tam bude i můj služebník.

EVANGELIUM

Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého dne se setká s řeckými poutníky („pohany“). A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje jedno z tajemství Janova evangelia (srov. rozhovor v Káně Galilejské). Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít touto hodinou záchrany.

Jan 12,20-33

Mezi těmi, kdo přišli do Jeruzaléma jako poutníci, aby se o svátcích zúčastnili bohoslužeb, byli i někteří pohané. Ti přišli k Filipovi, který byl z galilejské Betsaidy, a prosili ho: „Pane, rádi bychom viděli Ježíše.“ Filip šel a řekl to Ondřejovi; Ondřej a Filip pak šli a pověděli to Ježíšovi. Ježíš jim na to řekl: „Přišla hodina, kdy Syn člověka bude oslaven. Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek. Kdo má svůj život rád, ztratí ho; kdo však svůj život na tomto světě nenávidí, uchová si ho pro život věčný. Jestliže mi kdo chce sloužit, ať mě následuje; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou. Nyní je moje duše rozechvěna. Co mám říci? Otče, vysvoboď mě od té hodiny? Ale právě kvůli té hodině jsem přišel. Otče, oslav své jméno!“ Tu se ozval hlas z nebe: „Oslavil jsem a ještě oslavím.“ Lidé, kteří tam stáli a uslyšeli to, říkali, že zahřmělo. Jiní říkali: „To k němu promluvil anděl.“ Ježíš jim na to řekl: „Ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. Nyní nastává soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vypuzen. A já, až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ Těmi slovy chtěl naznačit, jakou smrtí zemře.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Amen, amen, pravím vám: Jestliže pšeničné zrno nepadne do země a neodumře, zůstane samo; odumře-li však, přinese hojný užitek.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, přijali jsme tělo a krev tvého Syna Ježíše Krista a prosíme tě, ať stále zůstáváme v živém spojení s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíšova hodina je velkým pojmem Janova evangelia – okamžik, kdy náš Pán je vydán do rukou lidí, věřících i nevěřících. Ale toto utrpení, ačkoli je z hlediska lidí ukázkou vítězství nad Ježíšem a důkazem nepravdivosti jeho slov, se ukáže jako cesta záchrany celého lidstva. Ježíš, jako nový Adam, zůstane poslušným až do posledního okamžiku (druhé čtení). Tak zlomí Adamovu neposlušnost, tak zlomí moc vlády hříchu a smrti. Jeho utrpení je ukázkou míry Boží lásky k člověku. Bůh vede svého syna k této poslušnosti až do krajnosti, abychom my pochopili, co znamená věrnost Bohu, ale také věrnost Boha člověku. Víra je skutečnost, která proniká do všech oblastí osobního života, proměňuje ho a naplňuje zcela novým světlem.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.3.

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62

Jan 8,1-11

Komentář: Jan 8,1-11
Moudrost Danielova a velkorysost Ježíšova jsou pro mě zřejmě nedostižné. Ale zastat se pomlouvaných a neodsuzovat – ani ty, kdo si to v očích lidí „zasluhují“ – mohu vždycky.

ÚTERÝ 24.3.

Nm 21,4-9

Jan 8,21-30

Komentář: Jan 8,21-30
Na závěr těchto slov mnozí uvěřili, přestože zrovna Pán neuzdravoval a nečinil zvláštní znamení. Obracel jejich pozornost ke svému Otci. Vzor pro naši evangelizaci: ani náznak sebestřednosti!

STŘEDA 25.3. slavnost Zvěstování Páně

Iz 7,10-14; Žid 10,4-10

Lk 1,26-38

Komentář: Lk 1,26-38
Je dobré, že postní dobu můžeme přerušit dnešní slavností, kterou přece „všechno začalo“. Hospodin čeká na souhlas prosté, překvapené dívky. Díky její odvaze se odvíjí příběh záchrany lidstva. Zde ať je počátek pravé mariánské úcty.

ČTVRTEK 26.3.

Gn 17,3-9

Jan 8,51-59

Komentář: Gn 17,3-9
Smlouva vyžaduje dvě strany; za mě promluvil Abrahám. Nezpronevěřuji se sjednanému závazku? Ostatně i já mám změněné jméno: křesťan (= kristovec)!

PÁTEK 27.3.

Jer 20,10-13

Jan 10,31-42

Komentář: Jer 20,10-13
Popsaným úkladům Ježíš nakonec podlehl. S pocitem opuštěnosti skonal. Ale závěrečné věty tohoto úryvku již zvěstují jeho Zmrtvýchvstání. Bez něho by bylo Písmo nenaplněné.

SOBOTA 28.3.

Ez 37,21-28

Jan 11,45-56

Komentář: Ez 37,21-28
Nepřehlédněme, že z úryvku čiší Hospodinova radost, že může být se svým lidem; podobnou radost ať mám i já z toho, že právě On je mým pastýřem, pomocníkem, společníkem.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.