Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

1.2.2015

4. neděle v mezidobí – cyklus B

Liturgický rok o nedělích během roku představuje Ježíše podle evangelia, které postupně čteme od začátku. Společně s Izraelity máme Ježíše nejprve potkat. Kdo je ten¬to zvláštní člověk? Mnohé prozradí jeho činy, které nejsou představením baviče, ale prorockým znamením (viz první čtení). Prorok nevěští budoucnost, ale jedná v moci Boží a je hlasem Pána. Téma dnešní neděle je tedy Bůh, který promlouvá k člověku.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno.

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, posilni nás svou milostí, abychom tě milovali celým srdcem a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Děj knihy Deuteronomium se odehrává těsně před vstupem Izraelitů do zaslíbené země. Mojžíš jim před svou smrtí opakuje předpisy a zákony. V kapitolách 17 až 26 předkládá obecné normy. Mezi nimi je i odstavec věnovaný prorokům (18,9-22). V první části (verše 10-13) odsuzuje pohanské věštění a další zvyky. Pohané těmito praktikami chtějí přimět božstva, aby jim řekla něco o budoucnosti. Ale Izrael se bude spoléhat na proroky vybavené Hospodinovým duchem.

Dt 18,15-20

Mojžíš řekl lidu: „Hospodin, tvůj Bůh, ti vzbudí proroka, jako jsem já, z tvého středu, z tvých bratrů, toho budete poslouchat. To jsi právě žádal od Hospodina, svého Boha, na Chorebu v den shromáždění, když jsi říkal: ‘Nemohu už slyšet hlas Hospodina, svého Boha, nemohu se už dívat na tento veliký oheň, abych nezemřel.’ Hospodin mi tehdy řekl: ‘Správně mluví. Vzbudím jim proroka, jako jsi ty, ze středu jejich bratrů a vložím svoje slova v jeho ústa a sdělí jim vše, co mu poručím. Kdo by však neposlechl mých slov, která bude mluvit v mém jménu, toho poženu k zodpovědnosti. Prorok, který by se opovážil mým jménem říkat, co jsem mu neporučil, nebo který by mluvil ve jménu jiných bohů, takový prorok musí zemřít!’“

ŽALM 95

Rozjásejme své srdce radostí z Boží spásy, vždyť Bůh k nám promlouvá! Vyvolený národ ale také zakusil, co znamená neslyšet a neposlechnout Boží hlas. Tato dávná zkušenost z doby putování na poušti (kolem 1300 př. Kr.) je mementem a již by se neměla opakovat.

Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme Skálu své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. ČTENÍ

V návaznosti na minulou neděli pokračujeme ve čtení 7. kapitoly listu Korinťanům; jde o souhrn odpovědí na několik otázek týkajících se manželství a celibátu. Pavlova odpověď si nečiní nárok na systematický výklad. Nemluví zde o zvláštním povolání, tedy o službě v manželství. Naznačuje pouze křehkou hranici mezi lidskou emocionalitou a duchovním světem člověka.

1 Kor 7,32-35

Bratři! Rád bych, abyste byli bez starostí. Kdo nemá manželku, stará se o věci Páně, jak by se líbil Pánu. Ale kdo je ženatý, stará se o věci světské, jak by se líbil manželce, a je rozdělen. A žena nevdaná a panna se stará o věci Páně, aby byla svatá na těle i na duši. Ale když se provdá, stará se o věci světské, jak by se líbila muži. To však říkám ve vašem zájmu, ne abych na vás hodil smyčku, ale abych vás vedl k počestnosti a k nerušené oddanosti Pánu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. Aleluja.

EVANGELIUM

V prvních kapitolách evangelií se setkáváme s Kristem, který svým jednáním i slovy vysvětluje, co znamená spasitel. Jde v první řadě o moc nad duchem zla, ale i nad zlem v dalších formách, jak lze číst v následujících kapitolách.

Mk 1,21-28

V městě Kafarnau vstoupil Ježíš v sobotu do synagogy a učil. Žasli nad jeho učením, protože je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako učitelé Zákona. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Začal křičet: „Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský! Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!“ Ale Ježíš mu přísně rozkázal: „Mlč a vyjdi z něho!“ Nečistý duch posedlým zalomcoval a s velkým křikem z něho vyšel. Všichni užasli a ptali se jeden druhého: „Co je to? Nové učení – a s takovou mocí! I nečistým duchům poroučí, a poslouchají ho!“ A pověst o něm se hned roznesla všude po celém galilejském kraji.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku, zachraň mě svou slitovností, Hospodine, ať nejsem zklamán, že jsem tě vzýval.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty posiluješ svůj lid svátostným pokrmem; dej, ať stále roste život z víry, abychom všichni dosáhli plnosti vykoupení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Už jsme si zvykli na vyprávění o zázracích. Možná je nebereme moc vážně. Ale Ježíš je koná proto, aby lidé uvěřili Bohu. Nejde tedy o cirkusový kousek, který pobaví diváky. Jde o Boží slovo, které promlouvá k člověku tehdy stejně jako dnes. Co nám Bůh říká skrze své slovo, které právě dnes zaznívá v textech Písma? Jeho moc není dnes o nic menší než tehdy a také dnes Bůh touží člověka zachránit.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 2.2. svátek Uvedení Páně do chrámu

Mal 3,1-4 nebo Žid 2,14-18

Lk 2,22-40

Komentář: Lk 2,22-40
Ve svátek všech, kdo se Pánu zasvětili, pochovej v tiché chvíli ve svém náručí malého Ježíška jako Simeon. A kdykoli o něm budeš vyprávět – což je tvým úkolem – pamatuj, že je znamením odporu.

ÚTERÝ 3.2.

Žid 12,1-4

Mk 5,21-43

Komentář: Žid 12,1-4
Znamením odporu může být i pro tebe. Běž o závod s očima upřenýma k Cíli. Množství diváků v tomto závodě ať je pro tebe motivující!

STŘEDA 4.2.

Žid 12,4-7.11-15

Mk 6,1-6

Komentář: Žid 12,4-7.11-15
Bůh s námi jedná lépe, než (mnohý dnešní) otec se svými syny. Opravdu nerozmazluje. Má na nás čas. Spoustu času. Dovedeme takového „tátu“ ocenit?

ČTVRTEK 5.2.

Žid 12,18-19.21-24

Mk 6,7-13

Komentář: Žid 12,18-19.21-24
Snažím se v duchu tohoto úryvku o pravdivý obraz Boha? Uvědomuji si, že falešné představy o Bohu jsou často překážkou pro přijetí víry?

PÁTEK 6.2.

Žid 13,1-8

Mk 6,14-29

Komentář: Žid 13,1-8
Vrať se pozorně k přečtenému úryvku; nepředstavuje „zpovědní zrcadlo“ dokonalejší než v mnohých modlitebních knížkách? Děkuj za návrat k Pramenům, k mučedníkům a vyznavačům, kteří se osvědčili v totalitě…

SOBOTA 7.2.

Žid 13,15-17.20-21

Mk 6,30-34

Komentář: Žid 13,15-17.20-21
Opravdu bdím i já nad dušemi, které jsou mi svěřené? Uvědomuji si, že se za ně budu odpovídat?

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.