Modlete se za ty, kdo vás pronásledují. (Mt 5,44) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

18.12.2011

4. neděle adventní – cyklus B

Až do 17. prosince se mluví o konečném příchodu Pána, o eschatologii,… Ale poslední týden, kam patří i 4. neděle adventní, je věnován událostem předcházejícím narození Ježíše. Nejde jen o pouť těhotné Marie, o jesličky a Betlém… Početí a narození Krista je po staletí očekávaným přelomem v dějinách. Jako bychom měli dnes spoluprožít, že zaslíbení tisíc let stará se právě teď naplňují. Přelom dějin je přede dveřmi. S Kristem přichází milost spásy, volného přístupu k Bohu!

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/VSTUPNÍ ANTIFONA

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

1. ČTENÍ

Po roce 1000 př. n. l. král David získal území celého Izraele. 6. kapitola vypráví o přenesení archy úmluvy – znamení Boží přítomnosti – do Jeruzaléma. Kapitola 7 mluví o chrámu – příbytku Božím. Dům v Izraeli byl především symbolem rodiny. Slovní hříčka tak skrývá zásadní proroctví o Boží přítomnosti mezi lidmi.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“

ŽALM 89

Odpověď: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, – po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ – Na nebi jsi upevnil svou věrnost. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, – přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: – Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, – můj Bůh a skála mé spásy. – Navěky mu zachovám svou milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“

2. ČTENÍ

Úplný závěr listu Římanům shrnuje poselství tohoto dopisu. Bůh vyslovil své tajemství: vnitřní život Boha a jeho láska projevená smrtí a vzkříšením Krista. Kristus je toto vyslovené slovo! Na nás je „pouze“ přijmout ho vírou.

Řím 16,25-27

(Bratři a sestry!) Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

EVANGELIUM

Právě v této chvíli Bůh plní svůj dávný slib. Neustrňme jen na pokusech vysvětlit, „jak to bylo“. Vnímejme literární poselství: milostí přichází Bůh a člověk – Ježíš.

Lk 1,26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostí, v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm na cestě k věčné spáse; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se slavnost narození našeho Spasitele, abychom se v den jeho příchodu mohli radovat ze setkání s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Tento čas je atmosférou očekávání. Pán už se blíží, přijde, je blízko. Teprve ten, kdo něco či někoho čeká, může zažít radost Vánoc. Jedním z témat Janova evangelia je pojem Logos – slovo. Bůh vyslovil toto „slovo“ a to není označení pojmu ani hra zvuků. Toto slovo je někdo. 2. čtení mluví o zjevení tajemství. To je právě vyslovení tohoto „Slova“ v nám srozumitelné řeči. Nemyslíme konkrétní jazyk s jeho pojmy, ale toho, kdo nám ukázal míru Boží lásky. Mariina odpověď andělovi je zároveň ukázkou, jak s tímto vysloveným Slovem máme naložit. Maria andělovo slovo přijala a vyslovila své „staň se“. A toto slovo není souhra hlásek, ale někdo přímo v jejím životě! Řekneme-li Bohu své „ano“, odpovíme-li na Boží slovo, Bůh se stane v našem vlastním životě živým!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 19. 12.

Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

Komentář: Lk 1,5-25
Boží cesty vedou i směry, které bys nikdy neočekával. I tobě platí Gabrielovo: „Neboj se!“ I ty můžeš s důvěrou očekávat naplnění Božích příslibů ve svém životě.

ÚTERÝ 20.12.

Iz 7,10-14

Lk 1,26-38

Komentář: Lk 1,26-38
Rozvíjíme včerejší téma – nemusíš vědět, jak chce Bůh jednat v tvém životě – důležité je dát se mu k dispozici, nechat se jím vést („Jsem služebnice Pána“).

STŘEDA 21.12.

Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a

Lk 1,39-45

Komentář: Lk 1,39-45
„Blahoslavená, která jsi uvěřila …“ Víra vede k růstu, k následování, k proměně života, k naplňování Božích zaslíbení …

ČTVRTEK 22.12.

1 Sam 1,24-28

Lk 1,46-56

Komentář: Lk 1,46-56
Nečti si Mariino Magnificat jen jako její modlitbu, modli se je jako svoji vlastní, zastav se u veršů, které rezonují v tvém srdci, doplň je svými slovy, … veleb Hospodina!

PÁTEK 23.12.

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

Komentář: Lk 1,57-66
Následování Hospodina, naplňování jeho příkazů vede k plodnosti, vede ke svědectví o Boží lásce, o jeho veliké moci…

SOBOTA 24.12.Štědrý den

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Lk 1,67-79

Komentář: Lk 1,67-79
Opět se dnes modli Zachariášův chvalozpěv (Benedictus) jako svůj vlastní, zastav se u veršů, které jsou ti blízké, … chval Hospodina.

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.