Je jenom jeden Bůh. (Řím 3,30) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

18.12.2011

4. neděle adventní – cyklus B

Až do 17. prosince se mluví o konečném příchodu Pána, o eschatologii,… Ale poslední týden, kam patří i 4. neděle adventní, je věnován událostem předcházejícím narození Ježíše. Nejde jen o pouť těhotné Marie, o jesličky a Betlém… Početí a narození Krista je po staletí očekávaným přelomem v dějinách. Jako bychom měli dnes spoluprožít, že zaslíbení tisíc let stará se právě teď naplňují. Přelom dějin je přede dveřmi. S Kristem přichází milost spásy, volného přístupu k Bohu!

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/VSTUPNÍ ANTIFONA

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého...

1. ČTENÍ

Po roce 1000 př. n. l. král David získal území celého Izraele. 6. kapitola vypráví o přenesení archy úmluvy – znamení Boží přítomnosti – do Jeruzaléma. Kapitola 7 mluví o chrámu – příbytku Božím. Dům v Izraeli byl především symbolem rodiny. Slovní hříčka tak skrývá zásadní proroctví o Boží přítomnosti mezi lidmi.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: „Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten.“ Nátan odpověděl králi: „Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!“ Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: „Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě. Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy.“

ŽALM 89

Odpověď: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech

Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, – po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. – Řekl jsi totiž: „Navěky je založena milost.“ – Na nebi jsi upevnil svou věrnost. „Smlouvu jsem sjednal se svým vyvoleným, – přísahal jsem Davidovi, svému služebníku: – Navěky zajistím tvůj rod – a tvůj trůn zbuduji na všechna pokolení. On mě bude vzývat: Ty jsi můj otec, – můj Bůh a skála mé spásy. – Navěky mu zachovám svou milost, – má smlouva s ním platit nepřestane.“

2. ČTENÍ

Úplný závěr listu Římanům shrnuje poselství tohoto dopisu. Bůh vyslovil své tajemství: vnitřní život Boha a jeho láska projevená smrtí a vzkříšením Krista. Kristus je toto vyslovené slovo! Na nás je „pouze“ přijmout ho vírou.

Řím 16,25-27

(Bratři a sestry!) Bůh vás může utvrdit, abyste žili podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale nyní je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova. Aleluja.

EVANGELIUM

Právě v této chvíli Bůh plní svůj dávný slib. Neustrňme jen na pokusech vysvětlit, „jak to bylo“. Vnímejme literární poselství: milostí přichází Bůh a člověk – Ježíš.

Lk 1,26-38

Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostí, v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm na cestě k věčné spáse; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se slavnost narození našeho Spasitele, abychom se v den jeho příchodu mohli radovat ze setkání s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Tento čas je atmosférou očekávání. Pán už se blíží, přijde, je blízko. Teprve ten, kdo něco či někoho čeká, může zažít radost Vánoc. Jedním z témat Janova evangelia je pojem Logos – slovo. Bůh vyslovil toto „slovo“ a to není označení pojmu ani hra zvuků. Toto slovo je někdo. 2. čtení mluví o zjevení tajemství. To je právě vyslovení tohoto „Slova“ v nám srozumitelné řeči. Nemyslíme konkrétní jazyk s jeho pojmy, ale toho, kdo nám ukázal míru Boží lásky. Mariina odpověď andělovi je zároveň ukázkou, jak s tímto vysloveným Slovem máme naložit. Maria andělovo slovo přijala a vyslovila své „staň se“. A toto slovo není souhra hlásek, ale někdo přímo v jejím životě! Řekneme-li Bohu své „ano“, odpovíme-li na Boží slovo, Bůh se stane v našem vlastním životě živým!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 19. 12.

Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

Komentář: Lk 1,5-25
Boží cesty vedou i směry, které bys nikdy neočekával. I tobě platí Gabrielovo: „Neboj se!“ I ty můžeš s důvěrou očekávat naplnění Božích příslibů ve svém životě.

ÚTERÝ 20.12.

Iz 7,10-14

Lk 1,26-38

Komentář: Lk 1,26-38
Rozvíjíme včerejší téma – nemusíš vědět, jak chce Bůh jednat v tvém životě – důležité je dát se mu k dispozici, nechat se jím vést („Jsem služebnice Pána“).

STŘEDA 21.12.

Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a

Lk 1,39-45

Komentář: Lk 1,39-45
„Blahoslavená, která jsi uvěřila …“ Víra vede k růstu, k následování, k proměně života, k naplňování Božích zaslíbení …

ČTVRTEK 22.12.

1 Sam 1,24-28

Lk 1,46-56

Komentář: Lk 1,46-56
Nečti si Mariino Magnificat jen jako její modlitbu, modli se je jako svoji vlastní, zastav se u veršů, které rezonují v tvém srdci, doplň je svými slovy, … veleb Hospodina!

PÁTEK 23.12.

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

Komentář: Lk 1,57-66
Následování Hospodina, naplňování jeho příkazů vede k plodnosti, vede ke svědectví o Boží lásce, o jeho veliké moci…

SOBOTA 24.12.Štědrý den

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Lk 1,67-79

Komentář: Lk 1,67-79
Opět se dnes modli Zachariášův chvalozpěv (Benedictus) jako svůj vlastní, zastav se u veršů, které jsou ti blízké, … chval Hospodina.

Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

Bůh sám je původcem krásy, aneb podzimní variace

(14.10.2017) Boží věčná moc a jeho božské bytí je možné poznat světlem rozumu z toho, co stvořil (Řím 1,20)

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(12.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se za politiky, i za ty chybující

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!
(9.10.2017) Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život
(5.10.2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.