Přijď nás zachránit. (Žl 80,19) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.12.2013

4. neděle adventní – cyklus A

Poslední adventní neděle přesune pozornost od eschatologického příchodu Pána na konci věků na již bezprostřední pohled k událostem spojenými s narozením Ježíše. Evangelium načrtne zázračné početí a odvolá se na text, který uslyšíme i v prvním čtení. Druhé čtení pak nejen potvrdí Ježíšův původ z kmene Davidova, ale načrtne celý teologický význam a důsledek počátku Ježíšova života.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Ocitáme se před rokem 727 př. Kr. v dramatické situaci. Obrovská říše Asýrie se rozpíná a malé státy (Sýrie a Severní Izrael) se spojí do vojenské protikoalice. Pozvou i Judsko, které ovšem odmítne. A tak má judský král Achaz před branami koaliční vojska. Bůh však slibuje perspektivu – „panna počne a porodí“, tedy „budete zde i za devět měsíců…“ Teprve později dostane tento text mesiánský rozměr.

Iz 7,10-14

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je ‘Bůh s námi’.“

ŽALM 24

Bůh je mocnější než veškerá vláda, vojska a intriky. S touto nadějí se připojme k oslavnému zpěvu.

Odpověď: Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho svatém místě? – Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po marnosti. Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. – To je pokolení těch, kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova Boha.

2. ČTENÍ

Úvodní pozdrav listu rozvádí sv. Pavel do velkolepé řeči. Okamžitě obrátí pozornost na Krista a odvolá se na Starý zákon. Ježíšův zmíněný původ je důvodem citování právě tohoto textu.

Řím 1,1-7

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. Aleluja.

EVANGELIUM

Text patří k samému začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě fáze: 1) zasnoubení (ženy od 12 let, muži od 13 let) 2) teprve po roce někdy i více začínají manželé spolu bydlet. Náš text se odehrává po zasnoubení před tím, než spolu začali manželé bydlet. Vyhněme se biologicko-medicínským spekulacím a zaměřme se na teologický význam celé události.

Mt 1,18-24

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostí, v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm na cestě k věčné spáse; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se slavnost narození našeho Spasitele, abychom se v den jeho příchodu mohli radovat ze setkání s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Velmi často se čtenáři textů o početí Ježíše uchýlí ke zkoumání medicínských možností panenského početí. Ale to je velmi zrádné! Vždyť v tomto případě jde o zjevný zázrak, který pro Boha není problémem. Mnohem důležitější je otázka, proč si této skutečnosti první komunita křesťanů všimla a vypíchla ji? Vždyť z technického hlediska pro Boha jistě nebyl problém, aby byl Kristus dítětem přirozených rodičů. V odpovědi však opusťme biologii. Zde jde o zásadní sdělení naznačující vztah Boha Otce a Krista. Ježíš je vázán nesmírně úzkým poutem na Nebeského Otce. A přichází pro člověka a jeho spásu, aby nás učinil svatými, jak to shrnuje sv. Pavel ve druhém čtení.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.12.

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

Komentář: Lk 1,57-66
Bůh chce uvolnit i tvoje ústa a jazyk ke svědectví a chvále Boha. Otevři oči, abys viděl jeho veliké skutky, jeho požehnání v dnešním dni. A otevři ústa ke chvále i k díkům…

ÚTERÝ 24.12.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Lk 1,67-79

Komentář: Lk 1,67-79
Čti znovu Zachariášova prorocká slova, modli se je jako svoji modlitbu, setrvávej ve chvílích ticha u jednotlivých veršů. Pokud jsi zvyklý modlit se breviář, najdi si nějaký jiný překlad, který ti umožní se hlouběji – jinak – ponořit do této modlitby.

STŘEDA 25.12. slavnost Narození Páně

Iz 52,7-10; Žid 1,1-6

Jan 1,1-18

Komentář: Jan 1,1-18
„Slovo… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Zastav se u těchto slov, chval Pána za jeho stvoření, chval jej za jeho zrození do světa, aby své stvoření zachránil.

ČTVRTEK 26.12. svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10; 7,54-60

Mt 10,17-22

Komentář: Mt 10,17-22
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ Tato výzva platí pro každého – mučedníka, pronásledovaného i toho, kdo žije v pokoji a míru. Vytrvalost ve víře, v lásce, v naději…

PÁTEK 27.12. svátek sv. Jana

1 Jan 1,1-4

Jan 20,2-8

Komentář: 1 Jan 1,1-4
Co jsme slyšeli, viděli, pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali… I ty vydej svědectví svému Pánu, Slovu života pro každého, vedoucímu ke společenství a k radosti...

SOBOTA 28.12. svátek sv. Mláďátek

1 Jan 1,5 – 2,2

Mt 2,13-18

Komentář: Mt 2,13-18
Mysli v modlitbě (i konkrétní pomocí) na všechny uprchlíky dnešního světa (z Iráku, Sýrie, na ty topící se u Lampedusy)…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Vánoce z různých úhlů

Vánoce z různých úhlů
(21.12.2017) Vánoce - informace, koledy, omalovánky, mp3, recepty

Betlémské světlo

Betlémské světlo
(21.12.2017) Informace, rozvoz, mapa, historie, náměty, fotogalerie, kontakt. (odkaz na betlemskesvetlo.cz)

Václave Havle, díky!

Václave Havle, díky!
(16.12.2017) 18. 12. 2011 zemřel Václav Havel. Spisovatel a dramatik, jeden z prvních mluvčích Charty 77, vůdčí osobnost...

Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)

Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)
(16.12.2017) (* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013....

Vánoční dokreslovací knížka pro děti

(15.12.2017) Milí rodiče, učitelé, katecheté... připravili jsme pro vás a vaše děti dokreslovací pracovní listy s...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.