Je jenom jeden Bůh. (Řím 3,30) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

22.12.2013

4. neděle adventní – cyklus A

Poslední adventní neděle přesune pozornost od eschatologického příchodu Pána na konci věků na již bezprostřední pohled k událostem spojenými s narozením Ježíše. Evangelium načrtne zázračné početí a odvolá se na text, který uslyšíme i v prvním čtení. Druhé čtení pak nejen potvrdí Ježíšův původ z kmene Davidova, ale načrtne celý teologický význam a důsledek počátku Ježíšova života.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak; ať se otevře země a zplodí spásu!

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, vlej nám do duše svou milost, abychom stále hlouběji prožívali tajemství našeho vykoupení: a dej, ať nás všechny, kteří jsme z andělova zvěstování poznali, že se tvůj Syn stal člověkem, jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého…

1. ČTENÍ

Ocitáme se před rokem 727 př. Kr. v dramatické situaci. Obrovská říše Asýrie se rozpíná a malé státy (Sýrie a Severní Izrael) se spojí do vojenské protikoalice. Pozvou i Judsko, které ovšem odmítne. A tak má judský král Achaz před branami koaliční vojska. Bůh však slibuje perspektivu – „panna počne a porodí“, tedy „budete zde i za devět měsíců…“ Teprve později dostane tento text mesiánský rozměr.

Iz 7,10-14

Hospodin promluvil k Achazovi skrze proroka Izaiáše: „Vyžádej si znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí či nahoře na výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel, to je ‘Bůh s námi’.“

ŽALM 24

Bůh je mocnější než veškerá vláda, vojska a intriky. S touto nadějí se připojme k oslavnému zpěvu.

Odpověď: Ať vejde Hospodin, on je král slávy!

Hospodinu náleží země i to, co je na ní, – svět i ti, kdo jej obývají. – Neboť on jej založil nad moři, – upevnil ho nad proudy vod. Kdo smí vystoupit na Hospodinovu horu, – kdo smí stát na jeho svatém místě? – Ten, kdo má nevinné ruce a čisté srdce, – jehož duše nebaží po marnosti. Ten přijme požehnání od Hospodina, – odměnu od Boha, svého spasitele. – To je pokolení těch, kdo po něm touží, – kdo hledají tvář Jakubova Boha.

2. ČTENÍ

Úvodní pozdrav listu rozvádí sv. Pavel do velkolepé řeči. Okamžitě obrátí pozornost na Krista a odvolá se na Starý zákon. Ježíšův zmíněný původ je důvodem citování právě tohoto textu.

Řím 1,1-7

Pavel, služebník Ježíše Krista, povolaný za apoštola, určený k hlásání radostné zvěsti. Bůh ji už předem slíbil ústy svých proroků ve svatém Písmě o svém Synu. Ten pochází jako člověk z rodu Davidova, duchem svatosti se prokázal jako mocný Boží Syn tím, že vstal z mrtvých: Ježíš Kristus, náš Pán. Od něho jsme dostali milost i apoštolské poslání, abychom na oslavu jeho jména přivedli k ochotnému přijetí víry všecky národy. K nim patříte i vy, protože si vás Ježíš Kristus povolal. Všem v Římě, které Bůh miluje a které povolal do stavu svatých: milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. Aleluja.

EVANGELIUM

Text patří k samému začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě fáze: 1) zasnoubení (ženy od 12 let, muži od 13 let) 2) teprve po roce někdy i více začínají manželé spolu bydlet. Náš text se odehrává po zasnoubení před tím, než spolu začali manželé bydlet. Vyhněme se biologicko-medicínským spekulacím a zaměřme se na teologický význam celé události.

Mt 1,18-24

S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena s Josefem. Ale dříve než spolu začali bydlet, ukázalo se, že počala z Ducha svatého. Protože její muž Josef byl spravedlivý a nechtěl ji vydat pohaně, rozhodl se tajně se s ní rozejít. Když už to chtěl udělat, zjevil se mu ve snu anděl Páně a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se k sobě vzít svou manželku Marii. Vždyť dítě, které počala, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; on totiž spasí svůj lid od hříchů.“ To všechno se stalo, aby se naplnilo, co řekl Pán ústy proroka: „Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel“, to znamená „Bůh s námi“. Když se Josef probudil ze spánku, udělal, jak mu anděl Páně přikázal: vzal svou ženu k sobě.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, svátostí, v níž se nám tvůj Syn dává za pokrm na cestě k věčné spáse; pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se slavnost narození našeho Spasitele, abychom se v den jeho příchodu mohli radovat ze setkání s ním. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Velmi často se čtenáři textů o početí Ježíše uchýlí ke zkoumání medicínských možností panenského početí. Ale to je velmi zrádné! Vždyť v tomto případě jde o zjevný zázrak, který pro Boha není problémem. Mnohem důležitější je otázka, proč si této skutečnosti první komunita křesťanů všimla a vypíchla ji? Vždyť z technického hlediska pro Boha jistě nebyl problém, aby byl Kristus dítětem přirozených rodičů. V odpovědi však opusťme biologii. Zde jde o zásadní sdělení naznačující vztah Boha Otce a Krista. Ježíš je vázán nesmírně úzkým poutem na Nebeského Otce. A přichází pro člověka a jeho spásu, aby nás učinil svatými, jak to shrnuje sv. Pavel ve druhém čtení.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 23.12.

Mal 3,1-4.23-24

Lk 1,57-66

Komentář: Lk 1,57-66
Bůh chce uvolnit i tvoje ústa a jazyk ke svědectví a chvále Boha. Otevři oči, abys viděl jeho veliké skutky, jeho požehnání v dnešním dni. A otevři ústa ke chvále i k díkům…

ÚTERÝ 24.12.

2 Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Lk 1,67-79

Komentář: Lk 1,67-79
Čti znovu Zachariášova prorocká slova, modli se je jako svoji modlitbu, setrvávej ve chvílích ticha u jednotlivých veršů. Pokud jsi zvyklý modlit se breviář, najdi si nějaký jiný překlad, který ti umožní se hlouběji – jinak – ponořit do této modlitby.

STŘEDA 25.12. slavnost Narození Páně

Iz 52,7-10; Žid 1,1-6

Jan 1,1-18

Komentář: Jan 1,1-18
„Slovo… Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ Zastav se u těchto slov, chval Pána za jeho stvoření, chval jej za jeho zrození do světa, aby své stvoření zachránil.

ČTVRTEK 26.12. svátek sv. Štěpána

Sk 6,8-10; 7,54-60

Mt 10,17-22

Komentář: Mt 10,17-22
„Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.“ Tato výzva platí pro každého – mučedníka, pronásledovaného i toho, kdo žije v pokoji a míru. Vytrvalost ve víře, v lásce, v naději…

PÁTEK 27.12. svátek sv. Jana

1 Jan 1,1-4

Jan 20,2-8

Komentář: 1 Jan 1,1-4
Co jsme slyšeli, viděli, pozorovali, čeho jsme se vlastníma rukama dotýkali… I ty vydej svědectví svému Pánu, Slovu života pro každého, vedoucímu ke společenství a k radosti...

SOBOTA 28.12. svátek sv. Mláďátek

1 Jan 1,5 – 2,2

Mt 2,13-18

Komentář: Mt 2,13-18
Mysli v modlitbě (i konkrétní pomocí) na všechny uprchlíky dnešního světa (z Iráku, Sýrie, na ty topící se u Lampedusy)…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Bůh sám je původcem krásy, aneb podzimní variace

(14.10.2017) Boží věčná moc a jeho božské bytí je možné poznat světlem rozumu z toho, co stvořil (Řím 1,20)

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

(12.10.2017) Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se...

Modlete se za politiky, i za ty chybující

(9.10.2017) „Nemodlit se za své vládce je hřích“, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!

Říjnové číslo časopisu pro dívky IN!
(9.10.2017) Zveme vás k přečtení říjnového čísla.

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život

Jak (ne)mluvit o sexu - nové číslo časopisu Rodinný život
(5.10.2017) Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které „hýbe světem“, a právě proto je potřeba o něm...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.