Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

16.11.2014

33. neděle v mezidobí – cyklus A

Vstupujeme do předposlední neděle církevního roku. Jednoznačně převažuje téma konce časů, ale i lidského života, téma posledního soudu. Možná překvapí, že první čtení a žalm se zaměřují na man-želku. Ale v kontextu evangelia či posledních věcí člověka jde o vyšší nadhled. Onou ženou – partnerkou je moudrost života a ta se týká bez výhrad všech. Evangelijní podobenství nám pomůže porozumět, že se jedná o základní životní postoj.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.

VSTUPNÍ MODLITBA

Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra; vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Text je závěrem Knihy přísloví a v hebrejštině má hymnický charakter. Kniha v 9. kapitole mluví o moudrosti a hlouposti v personifikované podobě dvou žen. Tak se i náš text ukazuje v širším porozumění jako chvála správného životního postoje, jako chvála moudrosti samé.

Př 31,10-13.19-20.30-31

Text je závěrem Knihy přísloví a v hebrejštině má hymnický charakter. Kniha v 9. kapitole mluví o moudrosti a hlouposti v personifikované podobě dvou žen. Tak se i náš text ukazuje v širším porozumění jako chvála správného životního postoje, jako chvála moudrosti samé. Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se chápou vřetena. Svou dlaň otvírá ubožákovi, své rámě nabízí chudákovi. Půvab zklame, krása prchne, zato žena, která ctí Hospodina, zaslouží si chválu. Dejte jí z výtěžku jejích rukou, neboť u bran ji chválí její díla.

ŽALM 128

V duchu prvního čtení nejde jen o radost nad dobrým životním partnerem, ale také nad správným postojem životní moudrosti.

Odpověď: Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.

Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, – kdo kráčí po jeho cestách. – Budeš jísti z výtěžku svých rukou, – bude ti blaze a dobře. Tvá manželka bude jako plodná réva – uvnitř tvého domu. – Tvoji synové jako výhonky oliv – kolem tvého stolu. Hle, tak bývá požehnán muž, – který se bojí Hospodina. – Ať ti Hospodin požehná ze Siónu, – abys viděl štěstí Jeruzaléma – po všechny dny svého života.

2. ČTENÍ

Tento asi nejstarší apoštolský list a nejstarší kniha Nového zákona (snad z roku 51 po Kr.) mluví také o posledních věcech. Tehdy, stejně jako dnes, se lidé ptali, kdy to bude a zda se máme bát posledního příchodu Krista.

1 Sol 5,1-6

Co se týká času a chvíle příchodu Páně, není třeba, bratři, abychom vám o tom psali. Víte totiž sami velmi dobře, že onen den Páně přijde jako zloděj v noci. Až budou lidé říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba jako porodní bolesti na těhotnou ženu. Nebudou moci uniknout. Ale vy, bratři, nejste ve tmě, že by vás ten den překvapil jako zloděj. Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo! Nesmíme se tedy oddávat spánku jako ostatní, ale naopak: zůstaňme bdělí a střízliví.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. Aleluja.

EVANGELIUM

Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost čtyřmi řečmi. Všechny směřují k poslednímu soudu (podobenství o věrném služebníku, deseti družičkách, o hřivnách a posledním soudu). Zjevný důraz je kladen na odpovědné chování ve srovnání s pouhým strachem či útěkem před zodpovědností.

Mt 25,14-30

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Jeden člověk se chystal na cesty, zavolal si služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, druhému dvě a třetímu jednu, každému podle jeho schopností, a odcestoval.

Ten, který dostal pět hřiven, hned šel, podnikavě jich využil a vyzískal pět dalších. Stejně i ten, který dostal dvě, vyzískal dvě další. Ale ten, který dostal jednu, šel, vykopal v zemi jámu a peníze svého pána ukryl.

Po delší době se pán těch služebníků vrátil a dal se s nimi do účtování. Přistoupil ten, který dostal pět hřiven, přinesl s sebou pět dalších a řekl: ‘Pane, pět hřiven jsi mi svěřil, hle – dalších pět jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil i ten, který dostal dvě hřivny, a řekl: ‘Pane, dvě hřivny jsi mi svěřil, hle – další dvě jsem vydělal.’ Pán mu řekl: ‘Správně, služebníku dobrý a věrný. Málo jsi spravoval věrně, mnoho ti svěřím. Pojď se radovat se svým pánem.’ Přistoupil pak i ten, který dostal jednu hřivnu, a řekl: ‘Pane, vím, že jsi tvrdý člověk; sklízíš, kde jsi nesel, a sbíráš, kde jsi nerozsypal. Měl jsem strach, a proto jsem tvou hřivnu ukryl v zemi. Tady máš, co ti patří.’ Pán mu odpověděl: ‘Služebníku špatný a líný! Věděl jsi, že sklízím, kde jsem nesel, a sbírám, kde jsem nerozsypal? Měl jsi tedy moje peníze uložit u směnárníků a já bych si při návratu vyzvedl i s úrokem, co je moje. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má deset hřiven. Neboť každému, kdo má, bude dáno a bude mít nadbytek. Kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. A tohoto služebníka, který není k ničemu, hoďte ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Mé štěstí je být nablízku Bohu, mít útočiště v Pánu, Hospodinu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Slavili jsme, Bože, památku smrti a vzkříšení tvého Syna, jak nám to on sám přikázal, a přijali jsme jeho tělo a krev obětované za spásu světa; dej, ať roste naše láska k tobě i k lidem, abychom Krista následovali. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Dnešní doba je zvláštní. Na jedné straně se považuje za dobu velké svobody a na straně druhé má svoje typická tabu. Jedním z nich je slovo smrt a konec světa. Na druhou stranu nejednou v dějinách se někdo pokusil lidi šokovat hrozbami brzkého příchodu Pána. Co tedy znamenají slova o posledním soudu? Především výzvu. Správný ekonom není ani tak ten, který chytře zareaguje v okamžiku krize, ale především ten, který krizi dlouhodobě předcházel a prozíravě se na ni připravil. Pak se není třeba bát. Proto sv. Pavel tak krásně říká: „Vy všichni jste přece synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad vámi právo!“ Skutečně žádná tma nemá právo nad těmi, kteří patří svým duchem, životem, skutky, srdcem Pánu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 17.11.

Zj 1,1-4; 2,1-5a

Lk 18,35-43

Komentář: Zj 1,1-4; 2,1-5a
„Milost vám a pokoj od toho, který je, který byl a který přijde“ – milost pro tvůj život, která tě chce stále znovu přivádět k tvému Pánu, když upouštíš „od své první lásky“.

ÚTERÝ 18.11. Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla

Sk 28,11-16.30-31

Mt 14,22-33

Komentář: Mt 14,22-33
Zkus i ty vnímat ve chvílích krize, propadání se či tonutí, že tvůj Pán je ti nablízku, vztahuje svoji ruku a chce tě zachytit. A v dobách dobrých děkuj za ty chvíle, kdy se tak opravdu stalo, kdy tě Kristus zachránil, vysvobodil…

STŘEDA 19.11.

Zj 4,1-11

Lk 19,11-28

Komentář: Zj 4,1-11
Vyznej spolu s bytostmi: „Svatý, svatý, svatý Pán, Bůh vševládný, který byl, který je a který přijde.“ Vyznej spolu se starci: „Pane, náš Bože, jsi hoden, abys přijal slávu, čest i moc, protože jsi stvořil všechno, z tvé vůle to povstalo a bylo stvořeno.“

ČTVRTEK 20.11.

Zj 5,1-10

Lk 19,41-44

Komentář: Zj 5,1-10
Připoj se i ty k oslavě Beránka, který je „hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protože byl zabit a svou krví vykoupil Bohu“ i tebe…

PÁTEK 21.11.

Zj 10,8-11

Lk 19,45-48

Komentář: Zj 10,8-11
Vzpomeň si na chvíli, kdy jsi cítil jasné Boží povolání, poslání. Děkuj za ně a zůstaň mu věrný.

SOBOTA 22.11.

Zj 11,4-12

Lk 20,27-40

Komentář: Zj 11,4-12
I já jsem povolán být svědkem Kristu. Mám se v tomto povolání spoléhat na svého Pána a věrně vytrvat.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.