Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

8.11.2015

32. neděle v mezidobí – cyklus B

Blížíme se k závěru církevního roku, čteme tedy závěr evangelia proto i téma bude více vyhrocené. Jako by evangelium říkalo: „Už není více času, je třeba v kostce shrnout podstatné.“ Co je tedy to podstatné v naší víře? Co máme dělat, abychom se neztratili?

VSTUPNÍ ANTIFONA

Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy v Severním Izraeli vládne král Achab a jeho pohanská manželka Jezabel (původem ze Sidonu) zavádí pohanské kulty. Hospodin trestá odpadnutí od víry suchem. Paradoxně ve vedlejší pohanské zemi (Sarepta patřila k Sidonu, dnešní Libanon) žije žena – pohanka, která ctí Hospodina a proroka si váží, takže ho přijme k sobě a stará se o něj.

1 Král 17,10-16

Prorok Eliáš šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle – jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: „Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil.“ Když mu pro ni šla, zavolal na ni: „Vezmi s sebou také kousek chleba!“ Ona odpověděla: „Jako že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme.“ Eliáš jí řekl: „Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“ Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.

ŽALM 146

Žalm reaguje nejen na čtení, ale vyjadřuje naši hlubokou víru, že Bůh se zastane těch, kdo jsou mu věrni.

Odpověď: Duše má, chval Hospodina! Nebo: Aleluja

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. ČTENÍ

List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš může být knězem přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským předpisům o kněžství podle Starého zákona. Srovnání se starozákonní obětí smíření svátku Jom Kipur ukazuje, že Ježíšova oběť se již nikdy nemusí opakovat. Předchozí oběti byly jen náznakem toho, co se v Kristu stalo v nejvyšší míře.

Žid 9,24-28

Kristus nevešel do svatyně, zbudované lidskýma rukama, která je jenom napodobeninou té pravé, ale do samého nebe, aby se teď staral o naše záležitosti u Boha. A není třeba, aby víckrát obětoval sám sebe, jako velekněz vchází do velesvatyně rok co rok s cizí krví, jinak by byl musel trpět už mnohokrát od stvoření světa. Ale zjevil se teď na konci věků jednou provždy, aby svou obětí odstranil hřích. A jako je lidem určeno, že musí jednou umřít, a pak nastane soud, podobně je tomu i u Krista: když byl jednou podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí, objeví se podruhé – ne už pro hříchy – ale aby přinesl spásu těm, kteří na něho čekají.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

EVANGELIUM

Tento text navazuje na poslední Ježíšovu kontroverzi s farizeji. Po něm přichází pouze slovo o posledních věcech a události Velikonoc. Proto je třeba význam daru chudé vdovy chápat mnohem symboličtěji. Tento člověk dal Bohu svůj život, svoji budoucnost. To je skutečný akt víry!

Mk 12,38-44

Ježíš učil zástupy: „Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud.“ Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám: tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Děkujeme ti, Bože, za tento svátostný pokrm a prosíme tě: dej, ať nás tvůj svatý Duch neustále obnovuje svou silou působící ve svátostech, abychom ti zůstali upřímně oddáni. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

V životopisech svatých se lze často setkat s tím, že radikalita evangelia často znamenala něco jiného než doslovně pochopený význam textů Písma. Dá se to asi vztáhnout na dnešní text. Je nepředstavitelné, že by Ježíš nabádal opuštěné maminky s malými dětmi, aby hazardovaly s nepatrným živobytím. Cíl Ježíšových slov leží jinde. Klade nám velmi osobní otázku: „Do jaké míry je naše křesťanství otázkou zajímavých intelektuální disputací a do jaké míry má vztah k našemu faktickému životu?“ Ale tato otázka není jediná! Ono to platí také naopak. Spása není otázkou našich skvělých výkonů. Je otázkou Božího daru, který jsme přijali v Ježíši. A tak dost možná ona vdova nebyla ani tak výzvou pro křesťany, zvláště při sbírkách v kostele… Ale je předznamenáním toho, co chtěl Ježíš pro svůj lid vykonat – vydat sám sebe. Porozumí učedníci Ježíšovým slovům? A my?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 9.11. svátek Posvěcení lateránské baziliky

Ez 47,1-2.8-9.12 nebo 1 Kor 3,9c-11.16-17

Jan 2,13-22

Komentář: Ez 47,1-2.8-9.12
Rok co rok i z našich chrámů proudí voda, která dává život tam, kde je ohrožený suchem a vyprahlostí. Tento div se uskutečňuje o Noci kostelů. Nabídka života se tak dostává k těm, kteří by k Prameni cestu nenašli.

ÚTERÝ 10.11.

Mdr 2,23 – 3,9

Lk 17,7-10

Komentář: Mdr 2,23 – 3,9
Služba (a to nejen Hospodinu!) nás má těšit i proto, že jsme „obrazem jeho vlastní přirozenosti“. On není sám, ale Trojjediný, kde se každá Osoba raduje v druhé.

STŘEDA 11.11.

Mdr 6,1-11

Lk 17,11-19

Komentář: Mdr 6,1-11
Čím má kdo větší moc a vliv, tím přísněji je lidmi posuzován. Z úryvku se dozvídáme, že bude podobně hodnocen Bohem. Jaký je však rozdíl mezi oběma soudy? Není pravá moudrost odevzdat se spíš Jemu?

ČTVRTEK 12.11.

Mdr 7,22 – 8,1

Lk 17,20-25

Komentář: Mdr 7,22 – 8,1
Nádherná slova o Moudrosti přenesu na vtělené Slovo, na Ježíše. Pro dnešek si zkusím zúžit pojem filo-sofie (=láska k moudrosti) na lásku k Němu!

PÁTEK 13.11.

Mdr 13,1-9

Lk 17,26-37

Komentář: Mdr 13,1-9
Pokud někomu nestačí krása přírody, aby poznal Stvořitele, posílá mezi nás Bůh svou druhou Osobu plnou lidství!

SOBOTA 14.11.

Mdr 18,14-16; 19,6-9

Lk 18,1-8

Komentář: Mdr 18,14-16; 19,6-9
Hned úvodní věta se zmínkou o půlnoci je součástí vstupního zpěvu mše ve vánočním oktávu. Ano, to Ježíš je onou Moudrostí! Proto tolik chrámů kdysi zasvěcených Sofii, proto láska našeho věrozvěsta Konstantina-Cyrila k Boží Sofii.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.