Chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání. (Mt 19,17) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

25.10.2015

30. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle je někde slavena jako výročí posvěcení kostela. Pokud ale zůstaneme u textů 30. neděle v mezidobí, ponoříme se do zásadního předělu v evangeliu. Zakusíme, co znamená Boží moc, jak ji zaslibuje první čtení. Ježíš je nejen divotvůrce, ale především velekněz Nové smlouvy, jak ukáže druhé čtení.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Tento text spadá přibližně do období po první deportaci (597 př. Kr.), když byl Jeruzalém obležen a vzdal se Babyloňanům. Tehdy byla část obyvatel odvedena a Jeremiáš, který zůstal, prorokuje: „…přicházejí dny, že změním úděl svého lidu, praví Hospodin, a přivedu je zpět do země, kterou jsem dal jejich otcům…“ (Jer 30,3). V této souvislosti pak zaznívá i náš text.

Jer 31,7-9

Tak praví Hospodin: „Oslavujte Jakuba, jásejte nad prvním z národů, ať je slyšet váš jásot: Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země; slepí a kulhaví budou mezi nimi, spolu se ženami v naději a nedělkami; veliký zástup bude těch, kteří se sem vrátí. Přicházejí s pláčem, ale útěchou je doprovázím; přivedu je k vodním proudům přímou cestou, na níž neklopýtnou. Stal jsem se totiž Izraeli otcem, Efraim je mým prvorozencem.“

ŽALM 126

Žalm navazuje na zaslíbení návratu ze zajetí domů, jak čteme v prvním čtení. Lze připojit nejen vzpomínku na dávné události, ale i naději, že Bůh proměňuje každou složitou situaci v našem životě.

Odpověď: Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.

Když Hospodin přiváděl siónské zajatce, – byli jsme jako ve snách. – Tehdy byla naše ústa plná smíchu – a náš jazyk plný jásotu. Tehdy se říkalo mezi pohany: – „Velkou věc s nimi udělal Hospodin!“ – Ano, velkou věc s námi udělal Hospodin, – naplnila nás radost. Hospodine, změň náš osud, – jako se mění údolí na jihu země. – Kdo sejí v slzách, – žnout budou s jásotem. Vycházejí s pláčem, – když nesou semeno k setí: – přijdou však s jásotem – a přinesou své snopy.

2. ČTENÍ

Pokračujeme ve čtení listu Židům, který rozebírá, zda mohl být Ježíš knězem (veleknězem), který přinesl oběť za nás všechny. Autor nejprve předloží podmínky, které musí velekněz splnit, a následně ukazuje, jak se tyto předpoklady odráží na Ježíšovi. Čteme jen část této úvahy.

Žid 5,1-6

Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha, aby podával dary a oběti za hříchy. Protože sám je stejně podroben slabosti, je schopen cítit s chybujícími a bloudícími. A proto musí podávat oběti za hřích sám za sebe jako za ostatní lidi. Nikdo si však nemůže tu důstojnost vzít sám, nýbrž musí být povolán od Boha jako Árón. Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: „Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil“, jak říká i na jiném místě: „Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.“

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu. Aleluja.

EVANGELIUM

Tento text je velmi důležitý. Představuje v evangeliu předěl – jakýsi výsledek, ke kterému by měl dojít každý, kdo se s Ježíšem setkal. Na slepci lze ukázat, co znamená skutečně zaslechnout Ježíše. Setkat se s Kristem znamená nejen být uzdraven, ale poté jako učedník následovat Pána a vstoupit s ním do Jeruzaléma, aby prožil události Velikonoc. / Na základě této biblické události se během dějin vyvinula osvědčená a jednoduchá tzv. Ježíšova modlitba

Mk 10,46-52

Když Ježíš a jeho učedníci s velkým zástupem vycházeli z Jericha, seděl u cesty slepý žebrák – Timaiův syn Bartimaios. Jakmile uslyšel, že je to Ježíš Nazaretský, začal volat: „Synu Davidův, Ježíši, smiluj se nade mnou!“ Mnozí ho okřikovali, aby mlčel. On však křičel ještě víc: „Synu Davidův, smiluj se nade mnou!“ Ježíš se zastavil a řekl: „Zavolejte ho!“ Zavolali tedy toho slepce a řekli mu: „Buď dobré mysli, vstaň, volá tě!“ On odhodil plášť, vyskočil a přišel k Ježíšovi. Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Budeme jásat nad pomocí Páně, budeme oslavovat jméno svého Boha.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, dej, ať v nás tvé svátosti působí milost, kterou obsahují, abychom v plné míře obdrželi to, co konáme svátostným znamením. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Bartimaios je v překladu syn Timaia, tedy člověk nemající ani vlastní jméno. Poslední z lidí. Ale Pán ho slyší. Otevírá mu oči, aby viděl nejen věci kolem, ale viděl i srdcem. Proto se uzdravený vydává okamžitě za Ježíšem. Klíčová je zde víra, že Ježíš má moc ho zachránit. Jako uzdravený se hned vydává, aby následoval svého mistra. Kde jsme v tomto procesu my? Jsme již uzdraveni a následujeme Pána? Možná stojíme na okraji cesty a nevěříme, že máme ještě šanci. Ale právě dnes prochází kolem nás Ježíš…

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26.10.

Řím 8,12-17

Lk 13,10-17

Komentář: Řím 8,12-17
Ve všech těžkostech ať mě pronikne přesvědčení: jsem Jeho dítě, jsem dědic (proto možná ty těžkosti), jsem dík jeho Duchu Boží.

ÚTERÝ 27.10.

Řím 8,18-25

Lk 13,18-21

Komentář: Řím 8,18-25
Jsme součástí celého tvorstva. Ani my „v tom“ nejsme sami. Sounáležitost s okolím je výzvou k šetrnému zacházení s přírodou a k prostému životnímu stylu!

STŘEDA 28.10. svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22

Lk 6,12-19

Komentář: Ef 2,19-22
Spoluobčané ostatních křesťanů v Evropě. V dnešní svátek si mohu uvědomit důsledky. To není „politikum“. Členství v rodině je něco, co mě určuje!

ČTVRTEK 29.10.

Řím 8,31b-39

Lk 13,31-35

Komentář: Řím 8,31b-39
Co mě tedy může odloučit od Jeho lásky? Uvědomuji si, že jsem to pouze já sám…

PÁTEK 30.10.

Řím 9,1-5

Lk 14,1-6

Komentář: Řím 9,1-5
Kristovo „sebezmaření“ je inspirací pro totální Pavlovu lásku, která připouští i vlastní zatracení, jen aby získal druhé.

SOBOTA 31.10.

Řím 11,1-2a.11-12.25-29

Lk 14,1.7-11

Komentář: Řím 11,1-2a.11-12.25-29
Záchrana Izraele, ale i každého jiného národa je v tom, že přijme zvěst o Boží lásce. Pokud se snad příjemce zatvrdí, spása se šíří dál… avšak mimo něj!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.