Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

26.10.2014

30. neděle v mezidobí – cyklus A

Dnes se v mnoha kostelích slaví posvícení a čtou se k tomu příslušné texty. 30. neděle v mezidobí nám nabízí otázku: Co je nejpodstatnějším projevem pravého křesťana? Jak se jeho víra v Boha zračí navenek? Lze nějak shrnout nařízení křesťanské morálky? Evangelium nabízí odpověď, ale již v prvním čtení uvidíme, že jde o postoj dobře známý Starému zákonu. Člověk, který uvěřil a žije s Bohem, svoji radost sdílí, jak popisuje druhé čtení. A tato radost je radostnou zvěstí.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář!

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Tyto pokyny zaznívají jen dvě kapitoly po proklamaci Desatera. Jsou konkretizací přikázání druhé desky o vztahu k bližním. Je dobré si všimnout, že je uvedena i motivace pro takové jednání: „…sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi“.

Ex 22,20-26

Toto praví Hospodin: „Nesužuj přistěhovalce a neutiskuj ho, neboť sami jste byli přistěhovalci v egyptské zemi. Neubližujte vdově a sirotku. Kdybys jim ublížil, že by si mně stěžovali, uslyším jejich stížnost, můj hněv vzplane, zahubím vás mečem, a vaše ženy budou vdovami a vaši synové sirotky. Půjčíš-li peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který bydlí vedle tebe, nechovej se k němu jako lichvář. Nežádej od něho úrok. Vezmeš-li si jako zástavu plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Je to pro něho jediná pokrývka, plášť pro jeho tělo. V čem by měl spát? Bude-li si mně stěžovat, uslyším ho, neboť jsem soucitný.“

ŽALM 18

Zpěv o Zachránci je vyznáním a modlitbou každého, kdo zakusil Boží jednání. Je ale také prosbou, aby takto Bůh jednal i dnes.

Odpověď: Miluji tě, Hospodine, má sílo!

Miluji tě, Hospodine, má sílo, – Hospodine, má skálo, mé útočiště, zachránce můj! Můj Bože, má skálo, na niž se utíkám, – můj štíte, rohu mé spásy, ochrano má! – Budu vzývat Hospodina, jemuž náleží chvála, – a od svých nepřátel budu vysvobozen. Ať žije Hospodin, požehnána buď moje skála, – sláva buď Bohu, mému spasiteli! – Veliká vítězství jsi popřál svému králi, – dáváš přízeň svému pomazanému.

2. ČTENÍ

Vůbec první Pavlův list je povzbuzením pronásledované církve. Text lze chápat jako součást uvedení do dopisu či dokonce jako součást úvodního pozdravu. Poslední věta textu je možná vůbec prvním shrnutím Pavlova vyznání víry, jehož středem je Ježíš.

1 Sol 1,5c-10

Bratři! Vy sami víte, jak jsme se chovali mezi vámi kvůli vám. A vy jste napodobovali nás i Pána, přijali jste nauku v mnohém soužení, s radostí Ducha svatého, takže jste se stali vzorem pro všechny věřící v Makedonii a Achaji. Od vás se přece slovo Páně rozšířilo nejen po Makedonii a Achaji, ale i po všech místech se roznesla zpráva o tom, že jste uvěřili v Boha, takže my o tom už nemusíme nic říkat. Vždyť tam lidé sami o tom vypravují, jakého přijetí se nám u vás dostalo a jak jste se od model obrátili k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a pravému a vyčkávali z nebe jeho Syna, kterého vzkřísil z mrtvých, totiž Ježíše; ten nás vysvobozuje od blížícího se Božího hněvu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. Aleluja.

EVANGELIUM

Jsme blízko Velikonoc. Farizeové dorážejí na Ježíše. Přesto je Ježíšova odpověď odborným vyjádřením teologa. Otázka je skutečně vážná. Kristus zůstává naplno v židovské tradici, ale originálně spojí příkazy, takže skvěle vystihne podstatu přikázání.

Mt 22,34-40

Když se farizeové doslechli, že Ježíš umlčel saduceje, shromáždili se a jeden z nich, znalec Zákona, ho chtěl uvést do úzkých a zeptal se: „Mistře, které přikázání je v Zákoně největší?“ Odpověděl mu: „‚Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘ Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Budeme jásat nad pomocí Páně, budeme oslavovat jméno svého Boha.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, dej, ať v nás tvé svátosti působí milost, kterou obsahují, abychom v plné míře obdrželi to, co konáme svátostným znamením. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Často se hanlivě připisuje židovství množství předpisů (613 nařízení a zákazů). Ovšem nároky a předpisy církve nejsou o nic jednodušší. Co je tedy nejpodstatnější? Ježíšovo známé shrnutí je neuvěřitelně jednoduché, ale přesné. V obou případech při tom cituje Tóru. Je vidět, že se výborně orientuje! Ježíš tedy přikázání neruší ve smyslu pohrdání či odmítnutí. Ale poukazuje na smysl těchto předpisů. A takto také vnímá nároky církev. Ptá se po smyslu a významu. Není jednoduché všechny předpisy a příkazy znát. Kdo však vychází z principu lásky, je na nejlepší cestě. Paradoxní však je, jak mnohdy přikývneme na Ježíšova slova, ale první větu o lásce k Bohu, která je na prvním místě, vůbec nerealizujeme. Co znamená milovat Boha celým srdcem?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 27.10.

Ef 4,32 – 5,8

Lk 13,10-17

Komentář: Ef 4,32 – 5,8
Jako děti světla napodobujte Boha v lásce, napodobujte jej v odpouštění…

ÚTERÝ 28.10. svátek sv. Šimona a Judy

Ef 2,19-22

Lk 6,12-19

Komentář: Lk 6,12-19
„Přišli, aby ho uslyšeli.“ – Zastav se i ty v dnešním dni a naslouchej nebo jdi na nějaké vhodné místo, kde můžeš uslyšet jeho hlas. Hlas, který chce promlouvat i do tvého života, do tvého srdce.

STŘEDA 29.10.

Ef 6,1-9

Lk 13,22-30

Komentář: Ef 6,1-9
Ochota sloužit, být věrným služebníkem, ochotnou služebnicí patří i do těch nejbližších vztahů, s man¬že¬lem, manželkou, v rodině, se sousedy, přáteli…

ČTVRTEK 30.10.

Ef 6,10-20

Lk 13,31-35

Komentář: Ef 6,10-20
Hledat svou sílu v Pánu, v jeho veliké moci. A nezapomínat na to ve chvílích pokušení, ve chvílích své slabosti – i tam je mi Boží (po)moc nablízku…

PÁTEK 31.10.

Flp 1,1-11

Lk 14,1-6

Komentář: Flp 1,1-11
„Kdykoli na vás vzpomenu, s radostí prosím za vás za všechny.“ Napodob Pavla v jeho modlitbě, aby rostla láska a poznání Krista těch, kteří jsou v tvých vzpomínkách…

SOBOTA 1.11. slavnost Všech svatých

Zj 7,2-4.9-14

1 Jan 3,1-3; Mt 5,1-12a

Komentář: Mt 5,1-12a
Jako Boží vyvolený a svatý, jako Kristův učedník, Kristova učednice se dnes raduj z toho, že patříš Kristu, že jeho „Blahoslavení…“ se vztahuje i na tebe.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.