Jděte i vy na mou vinici! (Mt 20,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

4.5.2014

3. neděle velikonoční – cyklus A

Dnešní neděle ještě setrvává v radosti vzkříšení, ale také poukazuje na důsledky, které víra přináší. Nejprve uslyšíme první Petrovo kázání. Ve druhém čtení budeme povzbuzeni, jak žít z daru křtu. Evangelijní příběh patří k nejsilnějším textům Lukášova evangelia. Vydáme se na cestu, aby naše oči byly otevřeny pro živého Krista.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu. Aleluja.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom s pevnou nadějí očekávali slávu vzkříšení. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Skutky apoštolů popisují události, které začínají sesláním Ducha svatého. Hned po něm vystupuje apoštol Petr a mluví veřejně o tom, co se vlastně stalo. Z jeho dlouhé řeči vybíráme některé části. Odvolává se na krále Davida (žil kolem roku 1000 př. Kr.), který se stal vzorem a symbolem mesiáše.

Sk 2,14.22b-33

V den letnic vystoupil Petr s ostatními jedenácti apoštoly a slavnostně promluvil k lidem: „Židé a všichni jeruzalémští obyvatelé, pozorně vyslechněte mou řeč! Bůh vám dal svědectví o Ježíši Nazaretském mocnými činy, divy a znameními, které, jak víte, konal Bůh skrze něho mezi vámi. A on byl vydán, jak to Bůh předem rozhodl a předpověděl, a vy jste ho rukama bezbožníků přibili na kříž a zabili. Ale Bůh ho vzkřísil, zbavil bolestí smrti, protože nebylo možné, aby zůstal v její moci. David přece o něm říká: ‘Mám Pána před očima stále, je mi po pravici, abych se neviklal. Proto se raduje mé srdce a můj jazyk jásá. Ano – i mé tělo odpočine v naději, neboť nevydáš mě podsvětí napospas, nedopustíš, aby tvůj Svatý podlehl porušení. Oznámils mi cesty života, naplníš mě blahem před svou tváří.’“ Bratři, budiž mi dovoleno, abych k vám bez okolků promluvil o praotci Davidovi. Ten umřel a byl pohřben, a jeho hrob máme u nás až dodneška. Byl to prorok a věděl, že Bůh mu přísahou slíbil, že na jeho trůně usadí jednoho z jeho potomků. Viděl tedy do budoucnosti, a když řekl, že nebude ponechán v podsvětí a jeho tělo že nepodlehne porušení, mluvil o Kristově zmrtvýchvstání. Toho Ježíše Bůh vzkřísil, a my všichni jsme toho svědky. Byl povýšen po pravici Boží, od Otce přijal slíbeného Ducha svatého, vylil ho, jak vidíte a slyšíte.

ŽALM

Žalm lze vnímat jako modlitbu víry a naděje v mesiáše. Ale je to žalm také naší naděje a víry!

Odpověď: Ukaž mi, Pane, cestu k životu. Nebo: Aleluja

Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě. – Pravím Hospodinu: „Ty jsi můj Pán.“ – Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší, – ty mně zachováváš můj úděl. Velebím Hospodina, že mi byl rádcem, – k tomu mě i za noci vybízí mé nitro. – Hospodina mám neustále na zřeteli, – nezakolísám, když je mi po pravici. Proto se raduje mé srdce, má duše plesá, – i mé tělo bydlí v bezpečí, – neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, – nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení. Ukážeš mi cestu k životu, – u tebe je hojná radost, – po tvé pravici je věčná slast.

2. ČTENÍ

Pokračujeme ve čtení prvního listu Petrova. Petr povzbuzuje křesťany, aby vytrvali na cestě za Bohem. Jediný svatý je Pán, proto i my usilujeme o svatost.

1 Petr 1,17-21

Milovaní! Když říkáte Otec tomu, který soudí nestranně každého podle jeho činů, žijte v bázni po dobu svého vyhnanství. Víte přece, že jste ze svého prázdného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista jako bezúhonného a neposkvrněného beránka. On byl ovšem k tomu vyhlédnut už před stvořením světa, ale pro vás se objevil teď na konci časů. Skrze něho jste uvěřili v Boha, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil, takže když věříte, můžete zároveň v Boha i doufat.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. Aleluja.

EVANGELIUM

Každý z evangelistů zdůrazní v závěru svého díla jiné akcenty vzkříšení. Lukáš vybere jako dominantní scénu dvou učedníků, kteří vše vzdají a jdou pryč z Jeruzaléma. Spolu s nimi můžeme zakusit, jak vzkříšený Ježíš jedná. Nejen s věrnými, ale i těmi, kteří naději ztratili.

Lk 24,13-35

Ještě ten den první po sobotě se ubírali dva z učedníků do vesnice zvané Emauzy, která je vzdálena od Jeruzaléma šedesát honů. Hovořili spolu o tom všem, co se stalo. Jak tak hovořili a uvažovali, přiblížil se k nim sám Ježíš a připojil se k nim. Ale jako by jim cosi zadržovalo oči, takže ho nepoznali. Zeptal se jich: „O čem to cestou spolu rozmlouváte?“ Zastavili se celí smutní. Jeden z nich – jmenoval se Kleofáš – mu odpověděl: „Ty jsi snad jediný, kdo se zdržuje v Jeruzalémě a neví, co se tam tyto dny stalo!“ Zeptal se jich: „A co se stalo?“ Odpověděli mu: „Jak Ježíše z Nazareta, který byl prorok, mocný činem i slovem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a přední mužové odsoudili k smrti a ukřižovali. My však jsme doufali, že on je ten, který má vysvobodit Izraele. A k tomu všemu je to dnes třetí den, co se to stalo. Některé naše ženy nás sice rozrušily: Byly časně ráno u hrobu, nenalezly jeho tělo, přišly a tvrdily, že měly i vidění andělů a ti prý říkali, že on žije. Někteří z našich lidí odešli k hrobu a shledali, že je to tak, jak ženy říkaly, jeho však neviděli.“ A on jim řekl: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Potom začal od Mojžíše, probral dále všechny proroky a vykládal jim, co se ve všech částech Písma na něj vztahuje. Tak došli k vesnici, kam měli namířeno, a on dělal, jako by chtěl jít dál. Ale oni na něho naléhali: „Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil.“ Vešel tedy dovnitř, aby zůstal s nimi. Když byl s nimi u stolu, vzal chléb, pronesl nad ním požehnání, rozlámal ho a podával jim. Vtom se jim otevřely oči a poznali ho. On jim však zmizel. Tu si mezi sebou řekli: „Což nám nehořelo srdce, když k nám na cestě mluvil a odhaloval smysl Písma?“ Ještě tu hodinu se vydali na cestu a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli pohromadě jedenáct apoštolů i jejich druhy. Ti řekli: „Pán skutečně vstal a zjevil se Šimonovi.“ Oni sami pak vypravovali, co se jim přihodilo na cestě a jak ho poznali při lámání chleba.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Učedníci poznali Pána Ježíše při lámání chleba. Aleluja.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, chlebem věčného života; dej, ať v jeho síle dojdeme k neporušitelné slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Je až neuvěřitelné, jak sv. Lukáš popisuje vzkříšení. Nejen zprávou o prázd¬ném hrobu, ale příběhem těch, kteří naději na vzkříšení vlastně vzdali. Ježíš ani tyto učedníky nezavrhnul. Naopak jim věnuje zvláštní pozornost. Mnoho generací vykladatelů Písma smutně teskní, že nemáme zachyceno, která místa Ježíš vykládá a co k tomu řekl. Ale to zřejmě není to nejpodstatnější! Důležitějším sdělením byl popis okamžiku, kdy ho poznali. Kdy se jim otevřely oči a srdce! Bylo to při lámání chleba. Jak zásadní je toto sdělení! Oni ho poznali nikoli při poučování, ale při slavení hostiny – eucharistie! To není popis historie, to je praxe církve, která ví, že tak se to děje i dnes.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 5.5.

Sk 6,8-15

Jan 6,22-29

Komentář: Sk 6,8-15
Štěpán je „plný milosti a síly“, plný Ducha, „který z něho mluvil“. A je tím pro mne výzvou, abych i já byl napojen na Krista a v jeho milosti a v síle jeho Ducha naplňoval poslání, které jsem od něj dostal.

ÚTERÝ 6.5.

Sk 7,51 – 8,1

Jan 6,30-35

Komentář: Sk 7,51 – 8,1
Štěpán dokázal odpustit i svým nepřátelům, kteří jej zabili. Jak jsem na tom já? Dokážu odpustit (svým blízkým, přátelům i nepřátelům), nebo si v srdci živím své zranění a touhu po pomstě?

STŘEDA 7.5.

Sk 8,1b-8

Jan 6,35-40

Komentář: Sk 8,1b-8
I ty se dnes vnímej a raduj se z toho, že Boží slovo je mocné a plné síly, že i dnes se šíří a přináší uzdravení nemocným, nasycení hladovým a pokoj hledajícím.

ČTVRTEK 8.5.

Sk 8,26-40

Jan 6,44-51

Komentář: Sk 8,26-40
Nově pokřtěný komoří se raduje, protože nalezl Mesiáše a uvěřil v něj. I ty dnes prožívej radost z evangelia, radost z radostné zvěsti, která chce přetvářet tvůj život a být rozdávána druhým.

PÁTEK 9.5.

Sk 9,1-20

Jan 6,52-59

Komentář: Sk 9,1-20
Před Boží mocí kapituluje i Šavel a stává se Pavlem. Je k tomu třeba i přispění Ananiáše, který naslouchá Bohu a koná jeho vůli, i když to pro něj není pohodlné a jednoduché.

SOBOTA 10.5.

Sk 9,31-42

Jan 6,60-69

Komentář: Sk 9,31-42
Církev zažívající pokoj je i současná zkušenost církve v naší zemi. Modli se, aby „s úspěchem se vyvíjela, žila v bázni před Pánem a rostla přispěním Ducha svatého“.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně
(20.8.2018) Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.