Miloval jsem tě odvěkou láskou. (Jer 31,3) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

25.1.2015

3. neděle v mezidobí – cyklus B

Téma dnešní neděle by mohlo znít: Bůh volá či povolává. V prvním čtení se objeví Boží výzva a reakce nejen obyvatel Ninive, ale i Jonáše. V evangeliu se výzva konkretizuje, bude řeč o povolání, tedy pozvání jít za Bohem. A konečně druhé čtení vysvětluje, jak v určitém povolání žít a neztratit to podstatné.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. První scéna: Jonáš utíká před Hospodinem, klesá až na dno… Druhá scéna: Jonáš jde, ač nerad, do Ninive. Prochází jím pouze jeden den, ale ninivští reagují. Jenže tohle právě Jonáš nechtěl. Jeho pohled na spravedlnost je jiný než Hospodinův.

Jon 3,1-5.10

Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

ŽALM 25

Žalm je vybrán tak, aby korespondoval s 1. čtením, resp. evangeliem. Je to odpověď toho, kdo je povolán: „Ukaž mi své cesty, Hospodine!“ Kéž je to i naše modlitba, kterou dnes vyslovuje naše srdce.

Odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na své milosrdenství, které trvá věčně. – Pamatuj na mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě.

2. ČTENÍ

První list Korinťanům je množstvím odpovědí na konkrétní nesourodé otázky položené Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na otázky manželství a celibátu. Liturgií užité verše ukazují na klíč k předporozumění, které bylo typické pro tehdejší křesťany: Pán brzy přijde, žádné manželství a plození dětí již není důležité. Čas ukázal, jak Pán myslel svůj „brzký“ příchod. Písmo se ale nemýlí! Výzva v sedmém verši prvního listu Korinťanům je stále aktuální: žijte, jako by věci tohoto světa měly zítra skončit.

1 Kor 7,29-31

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu! Aleluja.

EVANGELIUM

Jsme na počátku Markova evangelia a začínáme číst o Ježíšově veřejném působení. Ježíš navazuje na cosi již rozběhnutého (Jan Křtitel, tradice Starého Zákona, historická situace 1. stol. př. Kr.). Za druhé: své působení spojuje s konkrétními lidmi. Tedy napřed je povolal, aby následně mohli zažít jeho spásu.

Mk 1,14-20

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Pohleďte k Bohu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás živíš tělem a krví svého Syna, aby rostla naše účast na tvém životě; dej, ať z tohoto svátostného pokrmu čerpáme stále novou sílu. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Co znamená Ježíšem hlásané: „Přiblížilo se nebeské království“? Nejde o formu vlády či politického uskupení. Jde o evangelium – radostnou zvěst. Označuje se tím Boží vláda, která nesahá po majetku či moci, ale zasahuje do vnitřního světa člověka. Bůh vstupuje do světa a je velice blízko člověku. Téměř stačí sáhnout a dotknout se ho. K tomu je třeba naše odvrácení od zlých skutků a víra! Tedy přijmout Pána do svého vlastního srdce, dovolit mu uzdravovat, stavět a proměňovat. A to se právě začíná dít!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26.1. památka sv. Timoteje a Tita

2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5

Lk 10,1-9

Komentář: 2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5
Aniž by měl jakýkoliv vedlejší úmysl, vzpomíná Pavel velmi osobně na Timotejovu maminku a babičku. Ostatně i papež František nás dnes nabádá, abychom byli víc osobní a neměli strach odhalit své lidství.

ÚTERÝ 27.1.

Žid 10,1-10

Mk 3,31-35

Komentář: Mk 3,31-35
Být Ježíšovým bratrem, sestrou, je krásné. Jak vypadají mé vztahy k sourozencům v mé vlastní rodině?

STŘEDA 28.1.

Žid 10,11-18

Mk 4,1-20

Komentář: Mk 4,1-20
Boží slovo je rozsíváno marnotratně a ve stále stejně dobré kvalitě. Záleží na příjemci. To mě nemusí naplňovat výčitkami, ale může do mého nitra vnést klid a radost nad jeho kvalitou a štědrostí.

ČTVRTEK 29.1.

Žid 10,19-25

Mk 4,21-25

Komentář: Mk 4,21-25
Když máš ochotu jeho světlo držet, opatrovat, šířit, bude ti vždy zářit na cestu. Pokud tuto ochotu nemáš, samo zhasne…

PÁTEK 30.1.

Mk 4,26-34

Žid 10,32-39

Komentář: Mk 4,26-34
Z jeho semen rostou klasy bez křečovitého urychlování, popotahování, i bez našeho umělého přihnojování. Tolik útěchy pro všechny, kdo se nasazují pro růst Božího království! Buďme trpěliví.

SOBOTA 31.1.

Žid 11,1-2.8-19

Mk 4,35-41

Komentář: Mk 4,35-41
I když Ježíš odpočívá, jeho moc není menší. Neostýchejme se ho proto budit svými úzkostmi.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun (+ 23. 5. 1951)
(22.5.2018) Působil tam, kde smrt byla lepší než život...

Noc kostelů

Noc kostelů
(21.5.2018) V pátek 25. května 2018 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů v rámci Noci kostelů

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“

Nabídka programů pro školy „Výchova a hodnoty“
(21.5.2018) Arcibiskupství pražské připravilo ve dnech 18. – 24. června 2018 druhý ročník projektu „Výchova a hodnoty...

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu

Slezská lilie zve 8. - 10. června do Ostravy na 8. ročník mezinárodního křesťanského festivalu
(20.5.2018) Těšit se můžete na kapely různých žánrů, přednášky i chvály. Letošní ročník má zaměření na rodinu...

Letnice, Svatodušní svátky...

(19.5.2018) Letnice se slaví padesátý den po Velikonocích. Jsou vyvrcholením, naplněním Velikonoc.

Nový světící biskup v Praze

Nový světící biskup v Praze
(15.5.2018) ThLic. Ing. Zdenek Wasserbauer, ThD. bude vysvěcen v sobotu 19. května 2018 v katedrále sv. Víta v Praze.

15. květen - Mezinárodní den rodiny

(14.5.2018) 15. květen je od roku 1994 ustanoven jako Mezinárodní den rodiny. Texty k tématu: rodina (v katalogu), rodina (v...

Svátek matek 2018

Svátek matek 2018
(13.5.2018) Datum Dne matek připadá v roce 2018 na neděli 13.5.

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel

Pozvánka na fórum mladých s komunitou Emmanuel
(10.5.2018) Chtěli bychom Tě pozvat na mezinárodní setkání mladých, které se uskuteční 14. 8. - 19. 8. ve Francii v...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.