Pojďte na opuštěné místo. (Mk 6,31) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

25.1.2015

3. neděle v mezidobí – cyklus B

Téma dnešní neděle by mohlo znít: Bůh volá či povolává. V prvním čtení se objeví Boží výzva a reakce nejen obyvatel Ninive, ale i Jonáše. V evangeliu se výzva konkretizuje, bude řeč o povolání, tedy pozvání jít za Bohem. A konečně druhé čtení vysvětluje, jak v určitém povolání žít a neztratit to podstatné.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země! Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí, věčný Bože, veď nás, ať žijeme podle tvé vůle, abychom zůstávali stále spojeni s tvým milovaným Synem a přinášeli hojný užitek. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Jonáš je koncipována jako literárně promyšlená novela. První scéna: Jonáš utíká před Hospodinem, klesá až na dno… Druhá scéna: Jonáš jde, ač nerad, do Ninive. Prochází jím pouze jeden den, ale ninivští reagují. Jenže tohle právě Jonáš nechtěl. Jeho pohled na spravedlnost je jiný než Hospodinův.

Jon 3,1-5.10

Hospodin oslovil Jonáše: „Vstaň, jdi do velikého města Ninive a měj tam kázání, které ti ukládám.“ Jonáš tedy vstal a šel do Ninive podle Hospodinova rozkazu. Ninive bylo veliké město před Bohem, tři dny se jím muselo procházet. Jonáš začal procházet městem první den a volal: „Ještě čtyřicet dní a Ninive bude vyvráceno!“ Ninivští obyvatelé však uvěřili Bohu, vyhlásili půst, oblékli se do žínic, velcí i malí. Když Bůh viděl, co učinili, že změnili své hříšné chování, smiloval se a nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.

ŽALM 25

Žalm je vybrán tak, aby korespondoval s 1. čtením, resp. evangeliem. Je to odpověď toho, kdo je povolán: „Ukaž mi své cesty, Hospodine!“ Kéž je to i naše modlitba, kterou dnes vyslovuje naše srdce.

Odpověď: Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na své milosrdenství, které trvá věčně. – Pamatuj na mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě.

2. ČTENÍ

První list Korinťanům je množstvím odpovědí na konkrétní nesourodé otázky položené Korinťany. Sedmá kapitola odpovídá na otázky manželství a celibátu. Liturgií užité verše ukazují na klíč k předporozumění, které bylo typické pro tehdejší křesťany: Pán brzy přijde, žádné manželství a plození dětí již není důležité. Čas ukázal, jak Pán myslel svůj „brzký“ příchod. Písmo se ale nemýlí! Výzva v sedmém verši prvního listu Korinťanům je stále aktuální: žijte, jako by věci tohoto světa měly zítra skončit.

1 Kor 7,29-31

Říkám, bratři, toto: Čas je krátký. Proto ti, kdo mají manželku, ať žijí, jako by ji neměli, a ti, kdo pláčou, jako by neplakali, a ti, kdo se radují, jako by se neradovali, a ti, kdo kupují, jako by jim nemělo zůstat nic, a ti, kdo užívají tohoto světa, jako by ho neužívali, neboť tento viditelný svět pomíjí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu! Aleluja.

EVANGELIUM

Jsme na počátku Markova evangelia a začínáme číst o Ježíšově veřejném působení. Ježíš navazuje na cosi již rozběhnutého (Jan Křtitel, tradice Starého Zákona, historická situace 1. stol. př. Kr.). Za druhé: své působení spojuje s konkrétními lidmi. Tedy napřed je povolal, aby následně mohli zažít jeho spásu.

Mk 1,14-20

Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ Když šel podél Galilejského moře, uviděl Šimona a jeho bratra Ondřeje, jak loví v moři; byli totiž rybáři. Ježíš jim řekl: „Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!“ Ihned nechali sítě a následovali ho. Když popošel o něco dále, uviděl Zebedeova syna Jakuba a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě; a hned je povolal. Zanechali svého otce Zebedea s pomocníky na lodi a odešli za ním.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Pohleďte k Bohu, ať se rozveselíte, vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás živíš tělem a krví svého Syna, aby rostla naše účast na tvém životě; dej, ať z tohoto svátostného pokrmu čerpáme stále novou sílu. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Co znamená Ježíšem hlásané: „Přiblížilo se nebeské království“? Nejde o formu vlády či politického uskupení. Jde o evangelium – radostnou zvěst. Označuje se tím Boží vláda, která nesahá po majetku či moci, ale zasahuje do vnitřního světa člověka. Bůh vstupuje do světa a je velice blízko člověku. Téměř stačí sáhnout a dotknout se ho. K tomu je třeba naše odvrácení od zlých skutků a víra! Tedy přijmout Pána do svého vlastního srdce, dovolit mu uzdravovat, stavět a proměňovat. A to se právě začíná dít!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26.1. památka sv. Timoteje a Tita

2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5

Lk 10,1-9

Komentář: 2 Tim 1,1-8 nebo Tit 1,1-5
Aniž by měl jakýkoliv vedlejší úmysl, vzpomíná Pavel velmi osobně na Timotejovu maminku a babičku. Ostatně i papež František nás dnes nabádá, abychom byli víc osobní a neměli strach odhalit své lidství.

ÚTERÝ 27.1.

Žid 10,1-10

Mk 3,31-35

Komentář: Mk 3,31-35
Být Ježíšovým bratrem, sestrou, je krásné. Jak vypadají mé vztahy k sourozencům v mé vlastní rodině?

STŘEDA 28.1.

Žid 10,11-18

Mk 4,1-20

Komentář: Mk 4,1-20
Boží slovo je rozsíváno marnotratně a ve stále stejně dobré kvalitě. Záleží na příjemci. To mě nemusí naplňovat výčitkami, ale může do mého nitra vnést klid a radost nad jeho kvalitou a štědrostí.

ČTVRTEK 29.1.

Žid 10,19-25

Mk 4,21-25

Komentář: Mk 4,21-25
Když máš ochotu jeho světlo držet, opatrovat, šířit, bude ti vždy zářit na cestu. Pokud tuto ochotu nemáš, samo zhasne…

PÁTEK 30.1.

Mk 4,26-34

Žid 10,32-39

Komentář: Mk 4,26-34
Z jeho semen rostou klasy bez křečovitého urychlování, popotahování, i bez našeho umělého přihnojování. Tolik útěchy pro všechny, kdo se nasazují pro růst Božího království! Buďme trpěliví.

SOBOTA 31.1.

Žid 11,1-2.8-19

Mk 4,35-41

Komentář: Mk 4,35-41
I když Ježíš odpočívá, jeho moc není menší. Neostýchejme se ho proto budit svými úzkostmi.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.