Ratolest, která nese ovoce, čistí. (J 15,2) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

8.3.2015

3. neděle postní – cyklus B

Postní doba je v plném proudu. Nejde ani tolik o důraz na omezení jídla, jako spíš na soustředění se na podstatné prvky naší víry ať v učení, nebo v praxi. V některých farnostech se dnes koná tzv. skrutinium, tedy modlitba za katechumeny. Je možné číst texty z cyklu A. V cyklu B si dnes připomeneme smlouvu mezi Bohem a jeho lidem (první čtení a žalm). Ale budeme také vnímat důraz na kříž, který spojuje druhé čtení a evangelium.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na nás své veliké slitování, odpusť nám a pozvedni nás k sobě. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Čteme Desatero v jeho originální podobě (nikoli v úpravě sv. Augustina). Text zazněl v rámci setkání Mojžíše s Hospodinem na hoře Sinaj. Má formu smlouvy, kde napřed Bůh prezentoval, kým je, a nabídl své doprovázení Izraeli (19. kapitola) a nyní vyjadřuje své podmínky, za kterých bude Izrael chránit a provázet.

Ex 20,1-17

Bůh vyhlásil všechna tato přikázání: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiné bohy mimo mě. Neuděláš si modlu, totiž žádnou podobu toho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají mé příkazy. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval. Pamatuj na den sobotní, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci, ani ty, ani tvůj syn a tvá dcera, ani tvůj otrok a tvá otrokyně, ani tvůj dobytek, ani přistěhovalec, kterého jsi přijal k sobě. V šesti dnech totiž učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin dni sobotnímu požehnal a oddělil ho jako svatý. Cti svého otce i svou matku, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabiješ. Nezcizoložíš. Nepokradeš. Nevydáš křivé svědectví proti svému bližnímu. Nebudeš dychtit po domu svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního, ani po jeho otroku, ani po jeho otrokyni, ani po jeho býku, ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.“

ŽALM 19

Žalm 19 je jásotem nad darem Zákona (Desatera). Tóra – Zákon je označením spíše jakési směrovky života než normativů. Připojme se k jásavé modlitbě chvály Boha za dar směrovek vedoucích k plnému životu.

Odpověď: Pane, ty máš slova věčného života.

Hospodinův zákon je dokonalý, občerstvuje duši, – Hospodinův příkaz je spolehlivý, – nezkušenému dává moudrost. Hospodinovy předpisy jsou správné, – působí radost srdci, – Hospodinův rozkaz je jasný, osvětluje oči. Bázeň před Hospodinem je upřímná, trvá na věky, – Hospodinovy výroky jsou pravdivé, – všechny jsou spravedlivé. Dražší jsou nad zlato, nad hojnost ryzího zlata, – sladší jsou nad med, nad šťávu z plástů.

2. ČTENÍ

V komunitě Korinťanů se objevila řada problémů. Svatý Pavel jí píše několik listů. První list Korinťanům je řadou odpovědí na otázky, zřejmě položené v nějakém listu. Na začátku své odpovědi se však Pavel nejprve musí sám obhájit, protože komunita se začala štěpit na příznivce a odpůrce autora.

1 Kor 1,22-25

Bratři! Židé si přejí zázraky, Řekové zase hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Židy to uráží a pohané to pokládají za hloupost. Ale pro ty, kdo jsou povoláni, ať jsou to židé nebo pohané, je Kristus Boží moc a Boží moudrost. Neboť „pošetilá“ Boží věc je moudřejší než lidé a „slabá“ Boží věc je silnější než lidé.

Zpěv před Evangeliem

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život.

EVANGELIUM

Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky, jinak než ostatní podobné texty. Hned po zprávě o počátku Ježíšova veřejného vystoupení v Káně Galilejské přichází scéna očištění chrámu. Jan začíná slovy o blízkosti Velikonoc, o Ježíšově horlivosti a především o proroctví ukřižování a zmrtvýchvstání.

Jan 2,13-25

Byly blízko židovské Velikonoce a Ježíš se odebral vzhůru do Jeruzaléma. V chrámě zastihl prodavače býčků, ovcí a holubů i směnárníky, jak tam sedí. Tu si udělal z provazů důtky a vyhnal všechny z chrámu i s ovcemi a býčky, směnárníkům rozházel peníze a stoly jim zpřevracel a prodavačům holubů řekl: „Jděte s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržnici!“ Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: „Horlivost pro tvůj dům mě stravuje.“ Židé mu však namítli: „Jakým znamením nám dokážeš, že tohle smíš dělat?“ Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.“ Tu židé řekli: „Tento chrám se stavěl šestačtyřicet let – a ty že bys ho zase postavil ve třech dnech?“ On však to řekl o chrámu svého těla. Teprve až byl vzkříšen z mrtvých, uvědomili si jeho učedníci, co tím chtěl říci, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš řekl. Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnoho jich uvěřilo v jeho jméno, když viděli znamení, která konal. Ježíš se jim však sám nesvěřoval, protože znal všechny a nepotřeboval, aby mu někdo něco o lidech vykládal. Sám totiž věděl, co je v člověku.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Hospodine zástupů, stále tě mohou chválit.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty nás živíš už na zemi nebeským chlebem, a dáváš nám tak už nyní podíl na tom, co je dosud skryté našim očím; prosíme tě: dej, ať se v nás působením této svátosti plně rozvíjí tvůj božský život. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Leckoho překvapí, že Jan soustředí celé své evangelium od začátku k událostem posledních dní před Ježíšovým utrpením o Velikonocích. Jan však míří k velmi symbolickému vyjádření. Rád ukazuje rozdíl mezi nepochopením od židů (i když velmi dobře vnímáme, jak toto označení není přesné; vždyť Ježíš, učedníci i Matka Boží jsou také židé) a přijetím Ježíše obyčejnými či hledajícími. Na čtený úryvek přímo navazuje Kristův rozhovor s Nikodémem. Nyní je ale otázka položena nám. Ke které skupině patříme? K těm, kteří hledají jakýkoli argument, aby Ježíše nemuseli přijmout, anebo k těm, kteří přes svoje nechápání za Ježíšem jdou a naslouchají mu?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 9.3.

2 Král 5,1-15a

Lk 4,24-30

Komentář: 2 Král 5,1-15a
Jak jednoduchá záchrana před malomocenstvím. Ale bylo třeba odložit pýchu a přílišné sebevědomí. Mysli dnes na ty, kdo budou o Velikonocích pokřtěni.

ÚTERÝ 10.3.

Dan 3,25.34-43

Mt 18,21-35

Komentář: Dan 3,25.34-43
Promedituj text, který může být úpěnlivou modlitbou církve, kdekoli je těžce zkoušená pronásledováním. Přemýšlej o podobnosti mezi církví a Izraelem.

STŘEDA 11.3.

Dt 4,1.5-9

Mt 5,17-19

Komentář: Dt 4,1.5-9
Velikost národa je tedy přímo úměrná jeho vztahu k Hospodinu. Pádná odpověď na nacionalismus a ostatní -ismy. A velikost jednotlivce závisí na věrném plnění Ježíšovy vůle. Pádná odpověď na moji pýchu!

ČTVRTEK 12.3.

Jer 7,23-28

Lk 11,14-23

Komentář: Jer 7,23-28
Jak úžasně nově zněla tato slova v době starozákonní! Bůh, který si přeje štěstí člověka! Oproti bůžkům, kteří člověka spoutávali.

PÁTEK 13.3.

Oz 14,2-10

Mk 12,28b-34

Komentář: Mk 12,28b-34
Nemám Jej milovat více ani méně, než sebe. Určitá míra sebelásky je dobrým východiskem k Jeho následování.

SOBOTA 14.3.

Oz 6,1-6

Lk 18,9-14

Komentář: Lk 18,9-14
Kdyby znal pyšný farizej dnešní úryvek z Ozeáše, modlil by se jistě jinak!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Tip na léto

Tip na léto
(29.6.2018) Doporučujeme nové, skvělé, vtipné a hluboké divadlo jednoho herce, který za vámi přijede kamkoliv (anebo vy...

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu

27. 6. Den památky obětí komunistického režimu
(26.6.2018) 27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková (o několik měsíců před ní byl komunisty ubit k...

Prázdninové vydání časopisu IN!

Prázdninové vydání časopisu IN!
(25.6.2018) Nové vydání časopisu pro dívky je na světě.

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.