Obraťte se, a budete žít! (Ez 18,32) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

13.12.2015

3. neděle adventní – cyklus C

Radostná neděle, jak se jí přezdívá, poukazuje na naději, kterou očekáváme. Adventní půst je dobou prosycenou světlem naděje. Očekávání vyzařuje jak z prvního čtení, tak z evangelia. Ale není to pasivní čekání. Bůh touží zachránit lid, který mu jde vstříc svým životem propojeným s ním samým, jak naznačuje druhé čtení.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy.

Sof 3,14-18a

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“

ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Text není žalmem, ale radostným jásotem proroka Izaiáše. Zve k radosti nad Božím dílem, které můžeme vidět a které jsme sami zažili.

Odpověď: Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. – Hospodin je má síla a má chvála, – stal se mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – z pramenů spásy. Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – Hlásejte mezi národy jeho díla, – zvěstujte vznešenost jeho jména! Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, – ať je to známé po celé zemi! – Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

2. ČTENÍ

V závěru listu Filipanům svatý Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost příchodu Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem.

Flp 4,4-7

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

EVANGELIUM

Po úvodních dvou kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj čekáme!

Lk 3,10-18

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se! Hle, náš Bůh přijde a spasí nás.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože, ať nás svátost, kterou jsme přijali, vnitřně očistí, a tak nás připraví na blížící se svátky. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

V žádném z textů nelze přehlédnout jakousi atmosféru očekávání. Je ale zajímavé, že všechna dnešní čtení tuto atmosféru prožívají v jiném kontextu: evangelium v souvislosti s mnohaletou nadvládou pohanských Římanů, která „přece musí jednou skončit“. První čtení mluví o dlouholeté atmosféře odklonu Izraelitů od Boha. List Filipanům o atmosféře věrné komunity, která uprostřed dění světa čeká, že Pán již brzy přijde. Bůh vstupuje do konkrétních dějin našich životů. Je připraven jednat. Ale i opačně: naše představy o jeho příchodu, jednání, řešení situací se mnohdy liší od skutečnosti, která nastane. A nejednou je to spojeno s naším zklamáním, že Bůh nesplnil naše prosby. Ale když sledujeme události všech textů, zdá se, že očekávání splnil v mnohem větší míře! Jsme uprostřed adventní doby, kdy také voláme po příchodu Pána, a to nejen symbolicky v jesličkách (tento aspekt se v liturgii zdůrazňuje až posledních sedm dní před Vánocemi, tedy od 17. prosince). Připojme se k volání mnoha generací a prosme: Pane, přijď! Vstup do našich starostí, strachů, ale i radosti. Přijď a staň se vládcem těchto skutečností, i když to možná nebude podle našich představ.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 14.12.

Nm 24,2-7.15-17a

Mt 21,23-27

Komentář: Nm 24,2-7.15-17a
Poslední věty tohoto úryvku ať jsou konfrontací s mým pohledem na Ježíše a jeho Církev: „vidím jej, ale nikoli nyní, zřím jej, ale nikoli zblízka“.

ÚTERÝ 15.12.

Sof 3,1-2.9-13

Mt 21,28-32

Komentář: Sof 3,1-2.9-13
Většinovou společnost se všemi jejími problémy zachrání i dnes „lid pokorný a chudý“, který žije uprostřed ní. Chci mezi něj patřit?

STŘEDA 16.12.

Iz 45,6b-8.18.21b-25

Lk 7,19-23

Komentář: Iz 45,6b-8.18.21b-25
Právo, spravedlnost, spása (záchrana!). Dary od Hospodina. Nechci nikdy jeho působení překážet. Naopak, chci mu být v prosazování práva nápomocen!

ČTVRTEK 17.12.

Gn 49,1a.2.8-10

Mt 1,1-17

Komentář: Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17
Požehnání Judovi, z jehož rodu vyjde Mesiáš, patří i těm, kdo přicházejícího Krista přijmou. Jeho přijetím a přátelstvím s ním se zařadím i já do jeho rodokmenu, Církve!

PÁTEK 18.12.

Jer 23,5-8

Mt 1,18-24

Komentář: Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Skrze dívku Marii Bůh „přivede a vyvede“ svůj lid… do své země! Budu přemýšlet o tom, že Církev působí věrohodně tehdy, když je pokorná a nesmělá, jako byla Matka Ježíšova.

SOBOTA 19.12.

Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

Komentář: Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25
I dnes je každé narození dítěte Božím darem. I dnes narozené děti mohou jednou zasáhnout do dějin. V tiché chvíli poděkuji Bohu za ztotožnění se s naším lidstvím.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.