Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

13.12.2015

3. neděle adventní – cyklus C

Radostná neděle, jak se jí přezdívá, poukazuje na naději, kterou očekáváme. Adventní půst je dobou prosycenou světlem naděje. Očekávání vyzařuje jak z prvního čtení, tak z evangelia. Ale není to pasivní čekání. Bůh touží zachránit lid, který mu jde vstříc svým životem propojeným s ním samým, jak naznačuje druhé čtení.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Prorok působí někdy po roce 630 př. Kr. a jeho působení spadá do období vlády krále Jošiáše. Předznamenává velkou náboženskou reformu. Sofoniáš mluví o trestech, které ale vedou k očistě a obnově Izraele, což odráží náš text ze závěru knihy.

Sof 3,14-18a

Jásej, siónská dcero, zaplesej, Izraeli, raduj se a vesel celým srdcem, jeruzalémská dcero! Zrušil Hospodin tvůj trest, odstranil tvé nepřátele, uprostřed tebe je Hospodin králem Izraele, zla se už neboj! V onen den bude řečeno Jeruzalému: „Neboj se, Sióne, ať neochabují tvé ruce! Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, hrdina, vítěz; bude nad tebou plesat v radosti, obnovil k tobě svou lásku, s veselím nad tebou zajásá jak za dnů shromáždění.“

ŽALM Iz 12,2-3.4bcd.5-6

Text není žalmem, ale radostným jásotem proroka Izaiáše. Zve k radosti nad Božím dílem, které můžeme vidět a které jsme sami zažili.

Odpověď: Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

Bůh je má spása! – Bez obavy mohu doufat. – Hospodin je má síla a má chvála, – stal se mou spásou. – S radostí budete vážit vodu – z pramenů spásy. Děkujte Hospodinu a vzývejte jeho jméno! – Hlásejte mezi národy jeho díla, – zvěstujte vznešenost jeho jména! Zpívejte Hospodinu, neboť učinil velkolepé věci, – ať je to známé po celé zemi! – Plesejte a jásejte, obyvatelé Siónu, – neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele.

2. ČTENÍ

V závěru listu Filipanům svatý Pavel povzbuzuje křesťany. Nelze přehlédnout motivaci této radosti, která pramení z eschatologické perspektivy – Pán je už blízko. Blízkost příchodu Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem.

Flp 4,4-7

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Vaše ušlechtilost ať je známá všem lidem. Pán je blízko. O nic nemějte starost! Ale ve všem předkládejte Bohu své potřeby v modlitbě a prosbě s děkováním. Pak Boží pokoj, který převyšuje všechno pomyšlení, uchrání vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

EVANGELIUM

Po úvodních dvou kapitolách o Ježíšově dětství začne Lukáš vyprávění o jeho veřejném působení. Tyto události jsou předznamenány Janem Křtitelem. Náš text navazuje na minulou neděli. Podstatné je očekávání lidu podtržené Janovým odmítnutím přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš bude plný moci Ducha. Na něj čekáme!

Lk 3,10-18

Lidé se ptali Jana Křtitele: „Co máme dělat?“ Odpovídal jim: „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, kdo nemá žádné. A kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Přišli také celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: „Mistře, co máme dělat?“ On jim odpověděl: „Nevybírejte víc, než je stanoveno.“ I vojáci se ho ptali: „A co máme dělat my?“ Odpověděl jim: „Na nikom se nedopouštějte násilí, nikoho nevydírejte, buďte spokojeni se svým žoldem.“ Lid byl plný očekávání a všichni uvažovali o tom, zdali Jan není Mesiášem. Jan jim všem na to říkal: „Já vás křtím vodou. Přichází však mocnější než já; jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u opánků. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm. V ruce má lopatu, aby pročistil obilí na svém mlatě a pšenici uložil na sýpce; plevy však bude pálit ohněm neuhasitelným.“ Dával lidu ještě mnoho jiných napomenutí a hlásal radostnou zvěst.

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Řekněte malomyslným: Vzmužte se, nebojte se! Hle, náš Bůh přijde a spasí nás.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože, ať nás svátost, kterou jsme přijali, vnitřně očistí, a tak nás připraví na blížící se svátky. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

V žádném z textů nelze přehlédnout jakousi atmosféru očekávání. Je ale zajímavé, že všechna dnešní čtení tuto atmosféru prožívají v jiném kontextu: evangelium v souvislosti s mnohaletou nadvládou pohanských Římanů, která „přece musí jednou skončit“. První čtení mluví o dlouholeté atmosféře odklonu Izraelitů od Boha. List Filipanům o atmosféře věrné komunity, která uprostřed dění světa čeká, že Pán již brzy přijde. Bůh vstupuje do konkrétních dějin našich životů. Je připraven jednat. Ale i opačně: naše představy o jeho příchodu, jednání, řešení situací se mnohdy liší od skutečnosti, která nastane. A nejednou je to spojeno s naším zklamáním, že Bůh nesplnil naše prosby. Ale když sledujeme události všech textů, zdá se, že očekávání splnil v mnohem větší míře! Jsme uprostřed adventní doby, kdy také voláme po příchodu Pána, a to nejen symbolicky v jesličkách (tento aspekt se v liturgii zdůrazňuje až posledních sedm dní před Vánocemi, tedy od 17. prosince). Připojme se k volání mnoha generací a prosme: Pane, přijď! Vstup do našich starostí, strachů, ale i radosti. Přijď a staň se vládcem těchto skutečností, i když to možná nebude podle našich představ.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 14.12.

Nm 24,2-7.15-17a

Mt 21,23-27

Komentář: Nm 24,2-7.15-17a
Poslední věty tohoto úryvku ať jsou konfrontací s mým pohledem na Ježíše a jeho Církev: „vidím jej, ale nikoli nyní, zřím jej, ale nikoli zblízka“.

ÚTERÝ 15.12.

Sof 3,1-2.9-13

Mt 21,28-32

Komentář: Sof 3,1-2.9-13
Většinovou společnost se všemi jejími problémy zachrání i dnes „lid pokorný a chudý“, který žije uprostřed ní. Chci mezi něj patřit?

STŘEDA 16.12.

Iz 45,6b-8.18.21b-25

Lk 7,19-23

Komentář: Iz 45,6b-8.18.21b-25
Právo, spravedlnost, spása (záchrana!). Dary od Hospodina. Nechci nikdy jeho působení překážet. Naopak, chci mu být v prosazování práva nápomocen!

ČTVRTEK 17.12.

Gn 49,1a.2.8-10

Mt 1,1-17

Komentář: Gn 49,1a.2.8-10
Mt 1,1-17
Požehnání Judovi, z jehož rodu vyjde Mesiáš, patří i těm, kdo přicházejícího Krista přijmou. Jeho přijetím a přátelstvím s ním se zařadím i já do jeho rodokmenu, Církve!

PÁTEK 18.12.

Jer 23,5-8

Mt 1,18-24

Komentář: Jer 23,5-8
Mt 1,18-24
Skrze dívku Marii Bůh „přivede a vyvede“ svůj lid… do své země! Budu přemýšlet o tom, že Církev působí věrohodně tehdy, když je pokorná a nesmělá, jako byla Matka Ježíšova.

SOBOTA 19.12.

Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

Komentář: Sd 13,2-7.24-25a
Lk 1,5-25
I dnes je každé narození dítěte Božím darem. I dnes narozené děti mohou jednou zasáhnout do dějin. V tiché chvíli poděkuji Bohu za ztotožnění se s naším lidstvím.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.