Ukládejte si poklady v nebi. (Mt 6,20) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

15.12.2013

3. neděle adventní – cyklus A

Slavíme advent, dobu připravující na příchod Pána. Proto nás provází postava Jana Křtitele, který na přicházejícího Mesiáše poukazuje. Evangelium nejen zmiňuje Jana Křtitele, ale především vysvětluje, jak poznat příchod Mesiáše. K tomu poslouží citace z proroků, jejichž text se objeví v prvním čtení. Také druhé čtení ukazuje na příchod Mesiáše, i když ve významu konce věků. Zaslíbení záchrany je důvodem k radosti. Proto se této neděli říká „Gaudete“ – radostná.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, očekáváme s vírou slavnost narození tvého Syna a prosíme tě: dej nám svou milost, abychom se mohli radovat z naší spásy a vděčně tě chválit. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Text vznikl v 8. stol. př. Kr., kdy je Judsko ohrožováno silnou Asyrskou říší. Severní Izrael pravděpodobně již padl (722 př. Kr.) do jejich moci, řada obyvatel byla zřejmě odvlečena do otroctví. Ale prorok vidí záchranu, nikoli pád. Subtropické pásmo Izraele zná dobu sucha a dešťů, při nichž celá krajina rozkvete. Jmenované oblasti jsou na severu Izraele a patří k nejúrodnějším oblastem.

Iz 35,1-6a.10

Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte! Malomyslným řekněte: „Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás!“ Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých. Tu poskočí chromý jak jelen a zaplesá jazyk němého. Vrátí se ti, které vykoupil Hospodin, s jásotem přijdou na Sión, věčné veselí bude jim věnčit hlavy, dojdou radosti a veselí, prchne starost a vzdychání.

ŽALM 146

Žalm dokumentuje první čtení. Je chválou Bohu za jeho jednání. To ale platí stále, tedy i pro nás.

Odpověď: Přijď, Pane, a spas nás! Nebo: Aleluja!

Hospodin zachovává věrnost navěky, – zjednává právo utlačeným, – dává chléb lačným. – Hospodin vysvobozuje vězně. Hospodin otvírá oči slepým, – Hospodin napřimuje sklíčené, – Hospodin miluje spravedlivé, – Hospodin chrání přistěhovalce. Hospodin podporuje sirotka a vdovu, – ale mate cestu bezbožníků. – Hospodin bude vládnout na věky, – tvůj Bůh, Sióne, po všechna pokolení.

2. ČTENÍ

Text je součástí poslední kapitoly listu. Zařazen je pro zmínku o příchodu Pána. Opět je třeba vidět subtropické pásmo, kdy mnoho plodin roste v době dešťů, tedy v zimě.

Jak 5,7-10

Bratři, vydržte všechno trpělivě až do té doby, kdy přijde Pán. Podívejte se na rolníka, jak čeká na drahocennou úrodu! Čeká na ni trpělivě, až přijde podzimní a jarní déšť. Vydržte i vy trpělivě a posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. Nestýskejte si, bratři, jeden na druhého, abyste nebyli souzeni. Hle, soudce už stojí přede dveřmi! Vezměte si, bratři, za vzor v utrpení a trpělivosti proroky, kteří mluvili jménem Páně.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíš při svém působení reflektuje postavu Jana Křtitele. Odkazuje se přitom na Iz 35,5-6 (viz první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává. Druhá část textu znovu odkazuje na proroka, tentokrát Malachiáše (3,1), a znovu s mesiánským výhledem.

Mt 11,2-11

Jan Křtitel slyšel ve vězení o Kristových činech. Poslal tedy k němu své učedníky s dotazem: „Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?“ Ježíš jim odpověděl: „Jděte a oznamte Janovi, co slyšíte a vidíte: Slepí vidí, chromí chodí, malomocní jsou očišťováni, hluší slyší, mrtví vstávají, chudým se hlásá radostná zvěst. A blahoslavený, kdo se nade mnou nepohorší.“ Když odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi: „Co jste vyšli na poušť vidět? Snad rákos zmítaný větrem? Nebo co jste vyšli vidět? Člověka oblečeného do jemných šatů? Ti, kdo nosí jemné šaty, jsou přece v královských palácích. Co jste tedy vyšli vidět? Proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno: ‘Já posílám svého posla před tvou tváří, aby připravil cestu před tebou.’ Amen, pravím vám: Mezi těmi, kdo se narodili ze ženy, nepovstal nikdo větší než Jan Křtitel. Ale i ten nejmenší v nebeském království je větší než on.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Snažně tě prosíme, dobrotivý Bože, ať nás svátost, kterou jsme přijali, vnitřně očistí, a tak nás připraví na blížící se svátky. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Kristus nejen odkazuje na Jana Křtitele, ale využívá jeho postavu k dokumentování faktu nastávající mesiánské doby. Vždyť Ježíšovi současníci vidí to, co proroci předpovídali. Teď se realizuje po staletí očekávaná záchrana. Jenže je to jinak, než si představovali. Proto ani pro Jana Křtitele není snadné přijmout, že Ježíš, potulný kazatel, je zaslíbený vysvoboditel. Tato scéna není jen historická událost z dob prvních učedníků. Také my v dnešní době jsme možná mnohé už s Bohem zakusili, a přesto znovu a znovu zápasíme o víru v Ježíše jako Mesiáše. Platí to nejen o miminku v jeslích, ale i tváří v tvář zlu, hříchu a slabosti, které potkáváme. A také nám klade Ježíš před oči stejné argumenty: stačí se dobře dívat a zahlédneme velikost Boží moci, která napříč či skrze lidskou bezmocnost vítězí.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 16.12.

Nm 24,2-7.15-17a

Mt 21,23-27

Komentář: Mt 21,23-27
Farizeové nechtějí naslouchat, ale pouze chytit Ježíše za slovo. Jak jsem na tom já s ochotou naslouchat – třeba těm, které znám tak dobře, u kterých vím (opravdu?), co mi budou říkat? A naslouchám doopravdy Kristu? Ptám se jej a čekám v tichu na jeho odpověď?

ÚTERÝ 17.12.

Gn 49,1a.2.8-10

Mt 1,1-17

Komentář: Mt 1,1-17
Ježíšův rodokmen, zahrnující i ty muže a ženy, o kterých víme z Bible, jak se potýkali s vlastními hříchy a slabostmi, je výpovědí o tom, že se Ježíš „neštítil“ přijít mezi hříšné lidi, včlenit se do našeho rodu a vykoupit nás. Týká se to i mne – hříšníka, ani mne se Ježíš neštítí, ale chce mne zachránit…

STŘEDA 18.12.

Jer 23,5-8

Mt 1,18-24

Komentář: Mt 1,18-24
Emanuel je tady, přichází. I ty můžeš zažít jeho přítomnost, pocítit jeho blízkost, jeho moc i pomoc. Připrav své srdce.

ČTVRTEK 19.12.

Sd 13,2-7.24-25a

Lk 1,5-25

Komentář: Lk 1,5-25
Není divu, že Zachariáš nedůvěřoval Gabrielovým slovům. Jistě dlouho prosil o potomka, doufal, až zestárl… Možná i tebe chce Zachariáš povzbudit k doufání a naději tam, kde už jsi dávno doufat přestal.

PÁTEK 20.12.

Iz 7,10-14

Lk 1,26-38

Komentář: Lk 1,26-38
„Neboj se … u Boha není nic nemožného.“ Vezmi si tato andělova slova do dnešního dne a v jejich síle, v Boží moci kráčej dnešním dnem.

SOBOTA 21.12.

Pís 2,8-14 nebo Sof 3,14-18a

Lk 1,39-45

Komentář: Lk 1,39-45
„Blahoslavená, která jsi uvěřila“ – Maria je pro mne výzvou, vzorem v tom, jak odpovídat na Boží pozvání, jak jej následovat, jak přinášet jeho zvěst dál. Právě dnes…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.