Dobře využívejte času. (Ef 5,16) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

18.10.2015

29. neděle v mezidobí – cyklus B

Dnešní neděle je tradičně zaměřena na misie. Ale texty liturgických čtení budou mít před očima jiné téma: Jaký je význam mesiánské záchrany. Co všechno to znamená a jaké to má důsledky, uvidíme ve všech textech. První čtení nás přivede k proroctví o podstatě vykoupení mesiášem. Druhé čtení ukáže, jaký fantastický důsledek z toho vyplývá. Evangelium pak na jedné z mnoha situací Ježíše s učedníky ukáže, jaké praktické důsledky pro církev má přijetí mesiáše.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Dnešní text je část tzv. čtvrté písně o trpícím Služebníku. Liturgie přebírá jen ty verše, které hovoří o „zástupné“ úloze Služebníka. Tato tajemná postava se nedá ztotožnit s Izajášem, s Kýrem (perským osvoboditelem) ani s izraelským národem, ale jen s Mesiášem Nové smlouvy.

Iz 53,10-11

Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. Pro útrapy své duše uvidí světlo, nasytí se svým poznáním. Můj spravedlivý Služebník ospravedlní mnohé, neboť sám ponese jejich viny.

ŽALM 33

Bůh jedná někdy podivuhodným způsobem jak v Písmu či dějinách, tak i v našich vlastních životech. Můžeme se připojit k žalmistovu obdivu Božích cest, které vedou k naší záchraně.

Odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

Hospodinovo slovo je správné, – spolehlivé je celé jeho dílo. – Miluje spravedlnost a právo, – země je plná Hospodinovy milosti. Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, – nad těmi, kdo doufají v jeho milost, – aby jejich duše vyrval ze smrti, – aby jim život zachoval za hladu. Naše duše vyhlíží Hospodina, – on sám je naše pomoc a štít. – Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, – jak doufáme v tebe.

2. ČTENÍ

Čteme jeden z klíčových textů Nového zákona. Autor listu vysvětluje Ježíšovo velekněžství. Podle Starého zákona jen velekněz mohl vstoupit v chrámě do velesvatyně před Boha a prosit za lid. Ježíš je velekněz, který vstoupil do jiného chrámu – do samého nebe, aby se za nás přimlouval. Jeho kněžství je radikálně jiné, než měli starozákonní levité. A díky němu můžeme vstoupit i my!

Žid 4,14-16

Bratři! Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. Proto se pevně držme svého vyznání. Náš velekněz není takový, že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství a nalezli milost, kdykoli potřebujeme pomoci.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Syn člověka přišel, aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci však zatím stále nechápou, jak dosvědčuje i jejich prosba o čestné místo. A tak Ježíšovi nezbývá, než je znovu poučit o pravém „žebříčku hodnot“: být tím posledním, sloužit druhým skrze sebedarování.

Mk 10,35-45

K Ježíšovi přistoupili Zebedeovi synové Jakub a Jan a řekli mu: „Mistře, rádi bychom, kdybys nám splnil, oč tě požádáme.“ Odpověděl jim: „Co chcete, abych pro vás udělal?“ Řekli mu: „Dej, ať v tvé slávě zasedneme jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici.“ Ale Ježíš jim řekl: „Nevíte, co chcete. Můžete pít kalich, který já piji, nebo dát se ponořit v křest, ve který já budu ponořen?“ Oni mu odpověděli: „Můžeme!“ Ježíš jim řekl: „Kalich, který já piji, pít budete, a v křest, ve který já budu ponořen, ponořeni budete. Ale posadit po mé pravici nebo levici není má věc, nýbrž je pro ty, kterým je to připraveno.“ Když to slyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na Jakuba a Jana. Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi však tomu tak nebude. Ale kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

přijímání svátostného pokrmu pomáhá, abychom správně užívali věcí pomíjejících a celým srdcem toužili po tom, co je věčné. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Náš úryvek evangelia se odehrává krátce před vstupem Ježíše do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Ví, co ho čeká. Ale učedníci jako by vůbec neposlouchali Ježíšova slova. Před jejich očima se změní dějiny kosmu, ale oni „si nevšimli“ této události. Někdy se dostáváme do situací, které jsou tomu podobné. Skoro je mineme, zahleděni do našich běžných a často malicherných věcí. Teprve, když nám někdo zemře či přijdeme o velký majetek, jsme překvapeni. Ježíš nechce, aby učedníci byli stále vyděšeni, co se stane… Ale chce, aby svoji pozornost upnuli na Boha a nikoli na sebe sama. Nejde o to, jak významného postu dosáhnou, ale jak mnoho přispějí ke spáse lidí okolo sebe. Proto jsou služebníky a nikoli vládci. Platí to nejen o apoštolech, představitelích církve, ale také o každém z nás.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 19.10.

Řím 4,20-25

Lk 12,13-21

Komentář: Řím 4,20-25
Máme-li věřit jako Abrahám, nemusíme se stěhovat z Uru chaldejského. Ale musíme vyjít ze svých představ, zvyklostí. Pak bude naše víra ve Vzkříšeného autentická, radostná a přitažlivá pro druhé.

ÚTERÝ 20.10.

Řím 5,12.15b.17-19.20b-21

Lk 12,35-38

Komentář: Řím 5,12.15b.17-19.20b-21
Skrze svou lásku vtělenou do Krista dokáže Bůh hřích obrátit k dobrému. Kéž hledím na zlo a hřích Ježíšovýma očima. Tak budu všem ukazovat jeho Tvář. Tvář milosrdenství!

STŘEDA 21.10.

Řím 6,12-18

Lk 12,39-48

Komentář: Řím 6,12-18
Dávat se Bohu, jako On se daroval nám. Dávat se mu jako „živí“, tedy se všemi projevy, které k životu patří. I když poklesnu, hřích nebude panovat nikdy. Jsem Jeho!

ČTVRTEK 22.10.

Řím 6,19-23

Lk 12,49-53

Komentář: Řím 6,19-23
V dobrovolné podřízenosti Bohu je pravá svoboda. Osvobození od následků hříchu, od smrti, se mi dostalo zdarma Ježíšovou láskou. Chci i já osvobodit druhé tím, že budu Jeho lásku dál zprostředkovávat?

PÁTEK 23.10.

Řím 7,18-25a

Lk 12,54-59

Komentář: Řím 7,18-25a
Nejsme zachráněni vlastním úsilím, skutky zbožnosti, projevy „duchovní atletiky“. Jen a jen milostí Ježíšovou! (Pokud v ní mám ovšem zalíbení…)

SOBOTA 24.10.

Řím 8,1-11

Lk 13,1-9

Komentář: Řím 8,1-11
Bez spojení s Kristem by dějiny světa nebyly dovršeny! I můj osobní příběh by postrádal smysl. Budu přemýšlet, co všechno vyplývá z tohoto napojení na Krista: navrácení Boží přízně každému, kdo o ni stojí. Život Ducha, když mé tělo zanikne. Toto vědomí ať mě žene k plnému prožití všech chvil…

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.