Jděte i vy na mou vinici! (Mt 20,7) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

19.10.2014

29. neděle v mezidobí – cyklus A

Dnes je misijní neděle a v některých kostelích se využijí liturgické texty směřované k misii. V textech 29. neděle v mezidobí Ježíš zažije horké chvilky, ale jak se ukáže, vyvolaná provokace usvědčí provokatéry z jejich vlastního pokrytectví. Bůh je Bohem a jiného Boha není (první čtení, žalm). Platí to i pro nás? Pokud člověk přijal víru a křesťanství, s radostí slyší první slova apoštola Pavla, která napsal.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Čteme z Deuteroizaiáše, tedy textu vzniklého v Babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.), kdy je Izrael, stejně jako Jeruzalém, zcela vypleněn. Prorok předpovídá znovuvybudování města i chrámu. Bůh k tomu použije pohanského perského krále Kýra (557–529 př. Kr.)! Jemu jsou přiřčeny tituly, které později budou vztaženy k mesiáši: pastýř, vyvolený…

Iz 45,1.4-6

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

ŽALM 96

Žít v prostředí pohanů neznamená vždy nepřátelské odmítání. Žalm vyzývá pohany ke chvále Boha. Zkusme se připojit ke chvále národů a s nimi děkovat za svoji záchranu.

Odpověď: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o jeho divech! Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, – je třeba se ho bát více nežli všech bohů. – Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, – Hospodin však stvořil nebe. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. – Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! – Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, – národy řídí podle práva.

2. ČTENÍ

List Soluňanům (jinak Tesalonickým) je nejstarší křesťanský dokument, snad z roku 51 po Kr. Svatý Pavel v něm oslovuje církev, která prošla pronásledováním ze strany Židů i pohanů.

1 Sol 1,1-5b

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja.

EVANGELIUM

Krátce před smrtí o Velikonocích již Ježíš mluví s farizei velmi otevřeně. Nijak je nešetří. Placení daně Římu bylo chápáno jako poručnictví okupaci. Ježíš obrátí hovor zcela jinam. Žádný Izraelita plnící Tóru (Zákon), nesměl mít u sebe „obraz“ – symbol modloslužby. A farizeové, pečliví v plnění Tóry, ho u sebe nosí? (Připomeňme, že Herodiáni jsou podporovatelé Heroda Antipy, syna Heroda Velikého, který vládne v té době v Galileji.)

Mt 22,15-21

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí, nad těmi, kdo doufají v jeho milost, aby jejich duše vyrval ze smrti, aby jim život zachoval za hladu.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, dej, ať nám přijímání svátostného pokrmu pomáhá, abychom správně užívali věcí pomíjejících a celým srdcem toužili po tom, co je věčné. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Evangelijní text byl mnohokrát předmětem diskuse nad vztahem státní moci a církve. Tradičně se vykládá jako nezbytnost dát státu to, co požaduje, stejně jako Bohu dát, co mu právem náleží. Ježíš to nezpochybňuje. Přesto však umístění úryvku krátce před Ježíšovu smrt a lživý zájem farizeů svědčí ještě o jiném významu. Ježíš na tomto místě neřeší placení daně (srov. Mt 17,24-27), ale usvědčuje farizeje z jejich pokrytectví. Oni nepřišli hledat Boha, ale hledají záminku, jak Ježíše zničit. Přestali sloužit Hospodinu, jakkoli se domnívají, že jsou pečlivými naplňovateli náboženských předpisů. Odsoudit tehdejší farizeje je snadné. Ale jaký je správný postoj, když se člověk chce setkat s Ježíšem?

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 20.10.

Ef 2,1-10

Lk 12,13-21

Komentář: Ef 2,1-10
„Nekonečně milosrdný Bůh… Nesmírné bohatství jeho milostivé dobroty vůči nám.“ – Rozjímej tyto úžasné skutečnosti a odpověz na ně svým dnešním životem. – „Jsme jeho dílo, stvořeni k dobrým skutkům.“

ÚTERÝ 21.10.

Ef 2,12-22

Lk 12,35-38

Komentář: Ef 2,12-22
Jsme spojeni s Kristem a skrze něj jsme spojeni se všemi křesťany. Jsme „spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny.“ Jak dnes mohu prožívat tento rozměr své víry, jak se dnes budu podílet na budování společenství věřících?

STŘEDA 22.10.

Ef 3,2-12

Lk 12,39-48

Komentář: Ef 3,2-12
Pro naše spojení s Kristem, pro naši víru v Ježíše můžeme s důvěrou a svobodně přistupovat k Bohu a prosit jej o milost a požehnání pro dnešní den.

ČTVRTEK 23.10.

Ef 3,14-21

Lk 12,49-53

Komentář: Ef 3,14-21
Vezmi si do své dnešní modlitby jednoho blízkého člověka nebo jednu rodinu či jedno (farní) společenství) a Pavlovými slovy za něj pros.

PÁTEK 24.10.

Ef 4,1-6

Lk 12,54-59

Komentář: Ef 4,1-6
Připomeň si dnes své povolání, svá obdarování, své zodpovědnosti, do kterých tě Pán postavil a při jejich uskutečňování usiluj o pokoru, mírnost a trpělivost, snášenlivost v lásce, jednotu…

SOBOTA 25.10.

Ef 4,7-16

Lk 13,1-9

Komentář: Ef 4,7-16
Největší lež v životě člověka může být ne(dů)věra, že i on byl Kristem obdarován. Připomeň si svá obdarování Ježíšem a užívej je dnes k růstu v jednotě ve víře a v poznání Božího syna, k růstu ve zralosti, ve vrůstání do Kristovy podoby.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům
také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z
papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně
(20.8.2018) Od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy
(19.8.2018) 21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a...

Modlitba v době sucha

Modlitba v době sucha
(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.