Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

16.10.2011

29. neděle v mezidobí – cyklus A

Potřebuje-li liturgie znamení ke své existenci, potřebuje je také člověk. Není totiž jen duch – má tělo, také ono musí vzdát čest svému Tvůrci, musí ho chválit a musí mu děkovat – vždyť i ono vzešlo z Boží ruky. Svou vděčnost nemůže vyjádřit lépe než viditelnými znameními v liturgii. Znamení, která provázejí a uskutečňují naše svatá tajemství, vycházejí z kulturního bohatství prostředí, v němž žil Kristus, a jsou jím určena, aby nejen naznačila, nýbrž i uskutečnila to, co Pán svěřil své církvi. Kristus slavil Poslední večeři se svými učedníky podle předpisů svého národa. Takovému stolování předsedal otec rodiny. Lámal chléb a rozdával jej spolustolujícím. Tento chléb vytvářel jednotu všech účastníků hostiny. Během slavnosti žehnal trojí kalich, každý však pil ze své číše. Přitom se zpívaly žalmy a chvalozpěvy. Mezitím byla hostina k nasycení – bylo to skutečné jídlo. Právě k takové hostině připojil Kristus své ustanovení, přičemž některé její obřady pozměnil, například dával pít ze svého kalicha a když lámal chléb a rozdával apoštolům, bylo to už jeho proměněné tělo a v kalichu byla už jeho proměněná krev. Opakovat nenařídil židovskou hostinu, nýbrž eucharistický děj, který do této hostiny vložil. Díky tomu můžeme být i my účastni této Ježíšovy tajemné hostiny, jeho slov a gest, v našem čase a právě na tomto místě. (Srov. Pokorný L., Prostřený stůl, ČKCH Praha, 1990, str. 48nn).
KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- Kázání, promluvy: http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi: http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/


VSTUPNÍ ANTIFONA

Volám k tobě, protože mě vyslyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo! Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, od tebe máme všechno dobré a v tvých rukou je celý náš život; dej, ať chceme vždycky to, co chceš ty, a ať ti sloužíme s upřímným srdcem. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Izaiáš předpovídá znovuvybudování Jeruzaléma a chrámu. Bůh si přitom použije nástroj „neobvyklý“: pohanského perského krále Kýra (kraloval 557 – 529 př. Kr.). Jemu jsou přisouzeny tituly vyhrazené vůdcům a budoucímu mesiáši: pastýř, vyvolený. Hospodin může používat jakékoli nástroje k uskutečnění plánů spásy.

Iz 45,1.4-6

Tak praví Hospodin o svém pomazaném Kýrovi: „Vzal jsem ho za pravou ruku, abych mu podmanil národy, abych odpásal bedra králů, abych před ním otevřel vrata, aby žádná brána nezůstala uzavřena. Pro svého služebníka Jakuba, pro Izraele, svého vyvoleného, zavolal jsem tě jménem, poctil jsem tě, i když jsi mě neznal. Já jsem Hospodin, jiný není, není Bůh mimo mne. Přepásal jsem tě, i když jsi mě neznal, aby se poznalo od východu slunce i od západu, že mimo mne jiný není. Já jsem Hospodin, a nikdo jiný.“

ŽALM 96

Odpověď: Vzdejte Hospodinu slávu a moc!

Zpívejte Hospodinu píseň novou, – zpívejte Hospodinu, všechny země! – Vypravujte mezi pohany o jeho slávě, – mezi všemi národy o jeho divech! Neboť Hospodin je veliký a velmi hodný chvály, – je třeba se ho bát více nežli všech bohů. – Neboť všichni bohové pohanů jsou výmysly, – Hospodin však stvořil nebe. Vzdejte Hospodinu, rodiny národů, – vzdejte Hospodinu slávu a moc, – vzdejte Hospodinu slávu, hodnou jeho jména. – Přineste oběť a vstupte do jeho nádvoří. V posvátném rouchu klaňte se Hospodinu! – Třeste se před ním, všechny země! – Hlásejte mezi pohany: Hospodin kraluje, – národy řídí podle práva.

2. ČTENÍ

Pavel zdraví společenství v Soluni a oslovuje je jako církev. Důvod? Tamější věřící přijali lásku Otcovu, působení Ducha skrze hlásání evangelia. Na tento velkorysý Boží dar pak odpověděli činnou vírou, láskou, která se nevyhýbá námaze, nadějí, která tíhne k setkání s Kristem.

1 Sol 1,1-5b

Pavel, Silván a Timotej soluňské církevní obci, která je ve spojení s Bohem Otcem a s Pánem Ježíšem Kristem. Milost vám a pokoj! Stále děkujeme Bohu za vás za všechny, když si vás připomínáme ve svých modlitbách. Před naším Bohem a Otcem vzpomínáme bez přestání, jak je vaše víra účinná, láska obětavá a naděje v našeho Pána Ježíše vytrvalá. Víme o vašem vyvolení, bratři Bohem milovaní. Když jsme vám přinesli evangelium, nebyla to jen pouhá slova, naopak: bylo to provázeno projevy moci, činností Ducha svatého a hlubokým přesvědčením.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. Aleluja.

EVANGELIUM

Ježíšova odpověď je skutečně božská: kdyby řekl, že není dovoleno platit daň, nařkli by ho ze vzpoury vůči římské vládě. Kdyby naopak řekl, že se má platit, nařkli by ho, že není tím slíbeným Mesiášem – Vysvoboditelem, protože nabádá k podřízenosti vůči okupantům.

Mt 22,15-21

Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je. Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, dej, ať nám přijímání svátostného pokrmu pomáhá, abychom správně užívali věcí pomíjejících a celým srdcem toužili po tom, co je věčné. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Kristova odpověď v dnešním evangeliu, daná všem dotírajícím farizeům, je zcela konkrétním napomenutím, určeným pro dvě podstatné oblasti našeho života. Z jedné strany Pán chválí odvod daní jako čistě lidskou, občanskou a tím i morální povinnost a jeho důrazné doporučení je trvalou výtkou všem těm, kteří se radují, kdykoli se jim podařilo stát v tomto ohledu podvést a okrást… Pod výrazem peněz je Ježíšem uznána oprávněnost celého občanského i společenského uspořádání společnosti. Z druhé strany Pán potvrzuje samostatnost a nezávislost duchovního rozměru života a všeobecněji tak oblast lidské důstojnosti, která nemůže být potlačována žádným politickým systém. Bezvýhradné odevzdání se Bohu ve svědomí nepřipouští žádné konkurenční varianty. Bůh je jediný! Kristu jde tedy o živou víru každého člověka, praktikovanou ve společnosti, ve které poctivě žije.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 17. 10.

Řím 4,20-25

Lk 12,13-21

Komentář: Řím 4,20-25
„Byl vydán na smrt pro naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění“ – jedna z nejstarších křesťanských výpovědí o Kristu. Nech ji zaznít ve svém srdci a odpověz na ni…

ÚTERÝ 18. 10. svátek sv. Lukáše

2 Tim 4,9-17b

Lk 10,1-9

Komentář: Lk 10,1-9
Každý z nás má podíl na poslání učedníků, každý z nás má připomínat: „Přiblížilo se k vám Boží království.“ A zároveň o něm svědčit.

STŘEDA 19. 10.

Řím 6,12-18

Lk 12,39-48

Komentář: Řím 6,12-18
„Byli jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služeb spravedlnosti.“ Žiji jako osvobozený z otroctví hříchu? Jsem ve službě spravedlnosti?

ČTVRTEK 20. 10.

Řím 6,19-23

Lk 12,49-53

Komentář: Řím 6,19-23
„Dar Boží však je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.“ Uvědomuji si velikost tohoto Božího daru, co vše to Ježíše stálo, abych jej mohl obdržet? Jsem vděčný?

PÁTEK 21. 10.

Řím 7,18-25a

Lk 12,54-59

Komentář: Řím 7,18-25a
„Díky Bohu!“ Jsem a opravdu mohu být vysvobozen z moci hříchu „skrze Ježíše Krista, našeho Pána“. Vnímám tak naléhavě jako Pavel potřebnost Krista – Spasitele – ve svém životě?

SOBOTA 22. 10.

Řím 8,1-11

Lk 13,1-9

Komentář: Řím 8,1-11
„A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše …“ – Duch svatý ve mně přebývá, abych z jeho moci a síly žil jako ten, který byl ospravedlněn, jako ten, který je jeho.


Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/
 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.