Obraťte se, a budete žít! (Ez 18,32) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

11.10.2015

28. neděle v mezidobí – cyklus B

Je mnoho věcí, které se v běžném životě snažíme splnit. Mnohdy si ani neuvědomujeme, kolik drobných úkolů denně plníme. Je ale třeba se někdy zastavit a položit si otázku, zda je třeba je všechny plnit a zda jsou opravdu tou nejlepší cestou k cíli. Alespoň tak lze nahlédnout texty prvního čtení a evangelia, které otevírají velmi praktickou otázku, jak dosáhnout věčného života. Druhé čtení podtrhne význam Písma jako Božího slova, které je plné síly.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Moudrosti patří mezi nejmladší ve Starém zákoně. Zmiňovaná moudrost není jen chytrostí, intelektem, ale skutečným uměním života. Ona vede k Bohu. Jako by autor záměrně nevyjádřil, zda moudrost je něco či někdo. Odpověď najdeme až o sto let později v Novém zákoně.

Mdr 7,7-11

Modlil jsem se, a byl mi dán rozum, prosil jsem, a ducha moudrosti v úděl jsem přijal. Jí jsem dal přednost před žezly a trůny a bohatství ve srovnání s ní jsem pokládal za nic. Nesrovnával jsem s ní neocenitelný drahý kámen, protože všechno zlato je vzhledem k ní jen troška písku a za bláto lze počítat vedle ní stříbro. Miloval jsem ji nad zdraví a krásu, chtěl jsem ji mít raději než denní světlo, poněvadž nehasne její záře. Spolu s ní se mi dostalo všeho dobra a skrze ni nespočetného bohatství.

ŽALM 90

Teprve když člověk zjistí, že hranice nejsou jen omezením, ale i cestou k moudrosti, může naplno zpívat tento žalm. Opřeme se s důvěrou o Boha a připojme se k žalmistovi.

Odpověď: Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.

Nauč nás počítat naše dny, – ať dojdeme k moudrosti srdce. – Obrať se, Hospodine, jak dlouho ještě budeš čekat? – Slituj se nad svými služebníky! Nasyť nás brzy svou slitovností, – ať jásáme a radujeme se po celý život! – Potěš nás za dny, kdy jsi nás soužil, – za léta, kdy jsme zakoušeli zlé. Nechť se ukáže tvým služebníkům tvoje dílo, – tvá sláva jejich synům. – Ať je nad námi dobrotivost Pána, našeho Boha, – dej zdar práci našich rukou, – dej zdar práci našich rukou!

2. ČTENÍ

Propracovaný text listu Židům obhajuje legitimitu Kristova kněžství, a tím také jeho podíl na vykoupení. Ve čtvrté kapitole předkládá důkazy z Písma. A právě tyto důkazy autor podtrhuje slovy, která dnes čteme. Jde o moc a sílu Božího slova.

Žid 4,12-13

Boží slovo je plné života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími. Není tvora, který by se před Bohem mohl ukrýt, před jeho očima je všechno nahé a odkryté a jemu se budeme zodpovídat.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Aleluja.

EVANGELIUM

Pokračujeme v textech, které jsou v rámci Markova evangelia věnovány učedníkům, kteří přede všemi mají pochopit! Život věčný není jen otázkou splnění normy (viz Mk 10,2 – minulá neděle). Jde o svobodu srdce, v níž je člověk ochoten opustit vlastní svět jistot a opřít se o Boha. Proto je důležité číst nejen první část úryvku (Mk 10,17-22), ale i druhou (v. 23-31). Bůh skutečně náš život a naše srdce naplní.

Mk 10,17-30

Když se Ježíš vydával na cestu, přiběhl nějaký člověk, poklekl před ním a ptal se ho: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Ježíš mu odpověděl: „Proč mě nazýváš dobrým? Nikdo není dobrý, jenom jeden: Bůh. Znáš přikázání: ‘Nezabiješ, nezcizoložíš, nepokradeš, nevydáš křivé svědectví, nebudeš podvádět, cti svého otce i matku!’“ On mu na to řekl: „Mistře, to všechno jsem zachovával od svého mládí.“ Ježíš na něho pohlédl s láskou a řekl mu: „Jedno ti schází: Jdi, prodej všechno, co máš, a rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě!“ On pro to slovo zesmutněl a odešel zarmoucen, protože měl mnoho majetku. Ježíš se rozhlédl a řekl svým učedníkům: „Jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství!“ Učedníci užasli nad jeho slovy. Ježíš jim však znovu řekl: „Děti, jak je těžké vejít do Božího království! Spíš projde velbloud uchem jehly, než vejde bohatý do Božího království.“ Oni užasli ještě víc a říkali si mezi sebou: „Kdo tedy může být spasen?“ Ježíš na ně pohleděl a řekl: „U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno.“ Tu mu řekl Petr: „My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou.“ Ježíš odpověděl: „Amen, pravím vám: Nikdo není, kdo by opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase: domy, bratry a sestry, matky a děti i pole, a to i přes pronásledování, a v budoucím věku život věčný.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Mocní strádají a hynou hlady, nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás živíš svatým tělem a drahou krví svého Syna; vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať nás přijímání tohoto pokrmu stále pevněji spojuje s tebou, abychom měli účast na tvém božském životě. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Všimněme si drobné poznámky, kterou Ježíš začíná svoji odpověď. Ne náhodou odkazuje na Boha, který je jediný dobrý! Pokud člověk nevěří v dobrotu Boží, pak se bude neustále více či méně snažit Boha nějak koupit či si bude snažit naklonit Boží přízeň nějakými skutky. Bohatství nemusí ani tolik znamenat množství peněz, ale jistoty, o které se opíráme více než o Boha. Jsou pro nás „více dobrými“ než Bůh. Podstatou je tedy odvaha svěřit Bohu svůj život i se vším, co máme. V tom tkví pravá moudrost. Je zřejmé, že jde v posledku o vztah s Bohem a živý vztah není myslitelný jinak než skrze Ducha svatého. Bez Boha není možné do nebe vstoupit. Jen s jeho pomocí. Bohatý muž byl přesvědčen o své dokonalosti. Chtěl spoléhat na sebe. Ježíš ho ale usvědčil, že jeho dokonalost je velmi křehká. Bez Ježíše do nebe nedojde!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 12.10.

Řím 1,1-7

Lk 11,29-32

Komentář: Lk 11,29-32
Nebudou nám, kteří žijeme ve svobodě a hojnosti, vyčítat naši nevíru a vlažnost naši bratři a sestry ve víře, kteří právě procházejí útlakem, bídou a pronásledováním?

ÚTERÝ 13.10.

Řím 1,16-25

Lk 11,37-41

Komentář: Lk 11,37-41
Ježíš přijal pozvání ke stolu, ač mohl tušit, že si s hostitelem neporozumí. Nemáme my snahu sdílet křesťanství jen s těmi, kdo jsou našimi přáteli? Nebyl by Kristův styl, jakým poučoval hostitele, na můj vkus příliš netaktní?

STŘEDA 14.10.

Řím 2,1-11

Lk 11,42-46

Komentář: Lk 11,42-46
Ježíš se zastává těch, pro které je plnění Zákona neúnosné. Nejdu já někdy spíš ve stopách oněch „znalců“ Zákona?

ČTVRTEK 15.10.

Řím 3,21-30a

Lk 11,47-54

Komentář: Lk 11,47-54
U znalců Zákona, kteří vše vědí, ale druhým brání vejít, stála na počátku jejich viny pýcha. Neodrazujeme i my druhé tím, že dáváme najevo jistotu naší víry, která nepřipouští pochybnosti, ale kterou tímto zbavujeme přitažlivosti, tajemství?

PÁTEK 16.10.

Řím 4,1-8

Lk 12,1-7

Komentář: Lk 12,1-7
Ježíš neříká, co chceme slyšet, ale pravdu a varování, která bolí. Snad proto byl tak početný zástup jeho posluchačů: tisíce lidí, takže šlapali jedni po druhých. Není úbytek křesťanů v našich končinách způsobený tím, že Jeho slova dokážeme rozmělnit, „učesat“?

SOBOTA 17.10.

Řím 4,13.16-18

Lk 12,8-12

Komentář: Lk 12,8-12
Ježíš staví do popředí Ducha svatého. Nechce být sám na prvním místě. Každá osoba z Trojice má radost a naplnění, když poukazuje na druhou.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.