Ty máš slova věčného života. (Jan 6,68) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

9.10.2011

28. neděle v mezidobí – cyklus A

V liturgii se setkáváme s věčným a nehmotným. Jsou dva světy, dvě roviny, které se vzájemně nedotýkají. Věčnost a časnost. Hmota a nehmotnost. Svět přirozený a nadpřirozený. Přirozeným způsobem je nelze spojit. Mezi oběma světy je přirozenými prostředky nepřekročitelná propast… Jediný, kdo ji překročil, byl Ježíš Kristus. Byl Synem Božím a jako druhá božská osoba je ve věčnosti trvale přítomen. Tím však, že přijal lidskou přirozenost, sestoupil v čase do oné roviny, která je časná a hmotná. Byl Bůh a zároveň člověk. Ježíšova lidská přirozenost byla první a nesmírnou svátostí, která uskutečnila smysly poznatelnou přítomnost Boha na zemi. Lidé se stýkali s tím, co je jinak přirozeně nemožné. Stýkali se s božským a věčným a stýkali se s ním v lidské přirozenosti Ježíše Krista. Tím byla prokázána možnost, aby se člověk už zde na zemi setkal s božským. A stalo se to ve svátostných znameních. Známe slavný výrok sv. Lva Velikého: „Co bylo na Kristu viditelné, přešlo do svátostí církve.“ Svátosti církve, svátostná znamení, mají tedy nyní funkci lidské přirozenosti Kristovy. Svátostnými znameními je Kristus dále mezi námi, jimi nadále působí. (Pokorný L., Prostřený stůl, ČKCH Praha, 1990, str. 45n.)

KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/

VSTUPNÍ ANTIFONA

Budeš-li uchovávat v paměti viny, Hospodine, Pane, kdo obstojí? Ale u tebe je odpuštění, Bože.

VSTUPNÍ MODLITBA

Prosíme tě, Bože, dej nám svou milost, aby nás vždycky předcházela a provázela a stále nás vedla ke konání dobra. Skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Tento úryvek patří k nejznámějším z Izaiášovy apokalypsy (kap. 24 – 27). Bůh je ukázán jako vítězný král, zachránce chudých. On zve všechny národy na hostinu na Siónu. Hostina je symbolem přátelství, Boží ochrany a štěstí.

Iz 25,6-10a

Hospodin zástupů vystrojí všem národům na této hoře tučné hody, hody s výborným vínem; budou to šťavnatá jídla a vybraná vína. Na této hoře sejme závoj, který halil všechny lidi, přikrývku, která kryla všechny národy. Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře. Odejme hanbu svého lidu na celé zemi, neboť Hospodin to pravil. V ten den se řekne: „Hle, náš Bůh, doufali jsme v něho, že nás vysvobodí; on je Hospodin, v něho jsme doufali, jásejme a radujme se z jeho spásy, neboť Hospodinova ruka spočine na této hoře.“

ŽALM 23

Odpověď: Smím přebývat v Hospodinově domě na dlouhé, předlouhé časy.

Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám, – dává mi prodlévat na svěžích pastvinách, – vodí mě k vodám, kde si mohu odpočinout, – občerstvuje mou duši. Vede mě po správných cestách – pro svoje jméno. – I kdybych šel temnotou rokle, – nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. – Tvůj kyj a tvá hůl, – ty jsou má útěcha. Prostíráš pro mě stůl – před zraky mých nepřátel, – hlavu mi mažeš olejem, – má číše přetéká. Štěstí a přízeň mě provázejí – po všechny dny mého života, – přebývat smím v Hospodinově domě – na dlouhé, předlouhé časy.

2. ČTENÍ

Pavel dostal finanční pomoc a projevuje svoji vděčnost. Přesto však chce zdůraznit, že se rozhodl nebýt nikomu přítěží. A životní zkušenost ho naučila „žít v nedostatku i v hojnosti“. Ne však silou vůle (na rozdíl od stoiků, hlásajících autarchii neboli soběstačnost), ale silou Boží.

Flp 4,12-14.19-20

(Bratři a sestry!) Dovedu žít v odříkání a dovedu žít v hojnosti. Seznámil jsem se důvěrně se vším: se sytostí i hladověním, s nadbytkem i nedostatkem. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Ale jste hodní, že jste mi pomohli v mém tíživém postavení. A protože můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše ve všem, cokoli budete potřebovat. Bohu, našemu Otci, buď sláva na věčné věky! Amen.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

EVANGELIUM

Hostina je v Bibli častým symbolem mesiánské doby, vyznačující se hojností a štěstím. Bůh zve na tuto hostinu všechny, „dobré i zlé“. Nakolik je pravdou, že Bůh volá a povolává „nás bez nás“ (bez našeho „přispění“), natolik je také pravdou, že nás nespasí „bez nás“ (bez naší spoluúčasti).

Mt 22,1-14

Ježíš mluvil k velekněžím a starším lidu v podobenstvích: „Nebeské království je podobné králi, který vystrojil svému synovi svatbu. Poslal služebníky, aby svolali hosty na svatbu, ale ti nechtěli přijít. Poslal znovu jiné služebníky se vzkazem: ‘Řekněte pozvaným: Hostinu jsem přichystal, moji býci a krmný dobytek jsou poraženi, všechno je připraveno, pojďte na svatbu!’ Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, jiný za svým obchodem. Ostatní pochytali jeho služebníky, ztýrali je a zabili. Krále to rozhněvalo. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům: ‘Svatební hostina je sice připravena, ale pozvaní jí nebyli hodni. Jděte proto na rozcestí a pozvěte na svatbu, koho najdete.’ Služebníci vyšli na cesty a shromáždili všechny, které našli, zlé i dobré, takže svatební síň byla plná hostí. Když vstoupil král podívat se na hosty, uviděl tam člověka, který neměl na sobě svatební šaty. Řekl mu: ‘Příteli, jak jsi sem přišel bez svatebních šatů?’ On se nezmohl na slovo. Tu řekl král sloužícím: ‘Svažte mu ruce i nohy a vyhoďte ho ven do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubů.’ Mnoho je totiž povolaných, ale málo vyvolených.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás živíš svatým tělem a drahou krví svého Syna; vyslyš naše pokorné prosby a dej, ať nás přijímání tohoto pokrmu stále pevněji spojuje s tebou, abychom měli účast na tvém božském životě. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Téma naprostého, krutého a násilného odmítnutí Boží nabídky je prvním motivem dnešního Ježíšova podobenství. Je to jedno z velkých tajemství, spojených s lidskou svobodou. Odmítnutí však neznamená, že by se Bůh se svým zvaním unavil, že by se dokonce urazil. K zavřeným dveřím lidského srdce přichází jeho další pozvání. Evangelium nám tak předkládá druhé téma, pro nás plné naděje: touhu Boha po společenství s námi, vyjádřenou společným stolováním na hostině. Tato Boží touha se nezastaví před ničím; z naší strany však má jedno omezení čas života. Dokud žijeme, máme příležitost se rozhodnout k přijetí toho velkorysého Božího pozvání. Chybějícím svatebním šatem jednoho ze stolovníků nám evangelista Matouš připomíná, že mezi vírou a životem, slovy a skutky musí být soulad. Naše rozhodnutí pro společenství s Bohem totiž musí být celé, upřímné, opřené o život!

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 10. 10.

Řím 1,1-7

Lk 11,29-32

Komentář: Řím 1,1-7
Jak dnes mohu já – povolaný Bohem – přispět k oslavě Kristova jména?

ÚTERÝ 11. 10.

Řím 1,16-25

Lk 11,37-41

Komentář: Řím 1,16-25
V evangeliu (=radostné zvěsti) se „projevuje Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří“. Beru toto vážně ve svém životě? Snažím se být otevřený Boží moci? Přijímám spásu do svého života?

STŘEDA 12. 10.

Řím 2,1-11

Lk 11,42-46

Komentář: Řím 2,1-11
Trvalé uznání vlastní hříšnosti (místo odsuzování druhých a povyšování se nad ně) a vytrvání v dobrém díle vede k Bohu, ke cti, slávě a pokoji.

ČTVRTEK 13. 10.

Řím 3,21-30a

Lk 11,47-54

Komentář: Řím 3,21-30a
Bůh nás ospravedlňuje „na základě víry v Ježíše Krista, … vždyť všichni jsou hříšníci“. Nemohu se vychloubat, jsme na tom všichni stejně. Jedině víra v Krista – smírnou oběť, víra žitá, odrážející se v celém životě, mi otevírá cestu k Bohu.

PÁTEK 14. 10.

Řím 4,1-8

Lk 12,1-7

Komentář: Řím 4,1-8
Uvěřit Bohu tak jako Abrahám… Co to pro mne může konkrétně znamenat v dnešním dni? K čemu jsem zván, k čemu jsem poslán?

SOBOTA 15. 10. Pam. sv. Terezie od Ježíše

Řím 4,13.16-18

Lk 12,8-12

Komentář: Řím 4,13.16-18
Jsme dědicové na základě víry, skrze víru jsme byli ospravedlněni, dostáváme Boží milost, to nejdůležitější, co potřebujeme pro svůj život. A Abraham, jeho víra a jeho cesta mají pro mne být povzbuzením, abych vytrval v naději na spásu, kterou mi Kristus získal…Výběr literatury komentující nedělní (ev. i všednodenní) liturgické texty:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život

Křesťan a sport - nové číslo časopisu Rodinný život
(6.4.2018) Patří sportovní aktivity do života věřícího křesťana? Rozvíjíme jimi pouze své tělesné schopnosti? Je...

Připomínka genocidy ve Rwandě (mezinárodní den 7. dubna)

(6.4.2018) Genocida – naše národní noční můra – zcela rozvrátila mou zemi. V temném a zmateném světě, který se...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.