Hospodine, slyš moje slova. (Žl 5,2) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

6.10.2013

27. neděle v mezidobí – cyklus C

Dnešní neděle nabízí poměrně často otevírané téma pokory. V prvním čtení prorok Habakuk, zřejmě tváří tvář děsivému nebezpečí, klade Bohu otázky a dostává Boží odpověď. V evangeliu bude třeba pečlivě naslouchat, proč Ježíš mluví o služebnících právě takto. Pomůže nám vzpomenout si na předchozí neděle, kde se různě mluvilo o bohatství a služebnících. Druhé čtení se otáčí kolem služby v církvi, vyhoření i práce v církvi.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tento prorok píše snad před rokem 597 př. Kr., kdy je Judsko v deset let trvajícím ohrožení Babyloňany. První část knihy se skládá z Habakukových otázek Bohu a Božích odpovědí. Poslední věta naší perikopy je zcela zásadní argument v textech Nového zákona (Řím 1,17; Gal 3,11; Žid 10,38). Hebrejské slovo „emuná“ znamená jak „věrnost“, tak také „víru“.

Hab 1,2-3; 2,2-4

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“

ŽALM 95

Nezatvrdit srdce je zásadní podmínka, aby člověk zakusil velké Boží skutky. Jedině tak může jít a chválit Boha.

Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme skálu své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. ČTENÍ

Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Opět narážíme na důležité poznámky z tehdejší praxe (vzkládání rukou, tedy ritus svěcení), stejně jako na pojetí víry jako svěřeného pokladu, tedy čehosi tradovaného a předávaného.

2 Tim 1,6-8.13-14

Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. Aleluja.

EVANGELIUM

V předchozích textech se mluvilo o bohatství (Lk 16). Jako by svatopisec potřeboval vyvážit předchozí vyprávění, připojuje naše texty. Nejde jen o to „být chudý“, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (17,3-4), věřit (17,5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (17,7-10).

Lk 17,5-10

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého Syna; dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále víc a více k své podobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Myslel Ježíš vážně slova o víře a otrocích, když vyprávěl svá přirovnání? Je třeba porozumět souvislostem předchozích textů. Mnohdy žijeme, podobni boháčovi z podobenství o Lazarovi (Lk 16,19-31), bez víry, bez ochoty vidět svět okolo sebe, snad jen zaměřeni na šokující zprávy. Víra však znamená spolehnout se na Boha, i když nevidíme žádná šokující fakta. A nejde ani o „hrbatou“, falešnou pokoru, ale o pravdu a vědomí, kdo skutečně jsme. Člověk v Božích očích má velikou cenu, vždyť se Boží Syn stal člověkem! Ale bez pravdy a lásky se k Bohu nedá fakticky přistoupit. Je třeba obojího, a to nejen k Bohu, ale i k lidem okolo nás.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 7.10.

Jon 1,1 – 2,1.11

Lk 10,25-37

Komentář: Lk 10,25-37
Spolu se znalcem zákona polož otázku: „A kdo je můj bližní?“ A dívej se do svého života, jakou ty sám na ni svým jednáním dáváš odpověď.

ÚTERÝ 8.10.

Jon 3,1-10

Lk 10,38-42

Komentář: Lk 10,38-42
Co mne znepokojuje, o co si dělám zbytečné starosti? Mám vůbec čas sednout si k Pánovým nohám a naslouchat mu?

STŘEDA 9.10.

Jon 4,1-11

Lk 11,1-4

Komentář: Lk 11,1-4
Vyber si jednu z proseb „modlitby Páně“, zůstaň u ní při svém dnešním setkání s ním a zůstaň u ní při všem svém dnešním konání.

ČTVRTEK 10.10.

Mal 3,13-20a

Lk 11,5-13

Komentář: Lk 11,5-13
„Proste... hledejte... tlučte.“ Pozvání ke každodenní důvěře, ke spolehnutí se na nebeského Otce, k vytrvalé prosbě o Ducha svatého...

PÁTEK 11.10.

Jl 1,13-15; 2,1-2

Lk 11,15-26

Komentář: Lk 11,15-26
Být s Kristem, spolu s ním shromažďovat je mnohem víc než všechno lidské pomlouvání, obracení dobrých úmyslů naruby či neochota přijmout pravdu, vyžadující změnu mého života.

SOBOTA 12.10.

Jl 4,12-21

Lk 11,27-28

Komentář: Lk 11,27-28
Nezáleží na příbuzenství, nezáleží na stycích a známostech. Záleží na naslouchání Božímu slovu a na jeho zachovávání – na jeho každodenním uskutečňování – mnou!

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!

První jména kapel CampFestu 2018 zveřejněná!
(28.5.2018) CampFest, ktorý sa koná 2.-5. augusta 2018 na Ranči Kráľova Lehota, ako predovšetkým hudobný festval,...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.