Sekce: Nedělní liturgie

6.10.2013

27. neděle v mezidobí – cyklus C

Dnešní neděle nabízí poměrně často otevírané téma pokory. V prvním čtení prorok Habakuk, zřejmě tváří tvář děsivému nebezpečí, klade Bohu otázky a dostává Boží odpověď. V evangeliu bude třeba pečlivě naslouchat, proč Ježíš mluví o služebnících právě takto. Pomůže nám vzpomenout si na předchozí neděle, kde se různě mluvilo o bohatství a služebnících. Druhé čtení se otáčí kolem služby v církvi, vyhoření i práce v církvi.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.

VSTUPNÍ MODLITBA

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit. Skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Tento prorok píše snad před rokem 597 př. Kr., kdy je Judsko v deset let trvajícím ohrožení Babyloňany. První část knihy se skládá z Habakukových otázek Bohu a Božích odpovědí. Poslední věta naší perikopy je zcela zásadní argument v textech Nového zákona (Řím 1,17; Gal 3,11; Žid 10,38). Hebrejské slovo „emuná“ znamená jak „věrnost“, tak také „víru“.

Hab 1,2-3; 2,2-4

Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, – ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!“ – ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Můžeš se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozmáhá se svár. Tu mi Hospodin odpověděl: „Napiš vidění, vyryj ho zřetelně na desky, aby ho mohl každý snadno přečíst. Na určený čas totiž ještě čeká vidění, spěje však k naplnění a nezklame. I když ještě prodlévá, počkej na ně, neboť jistě se splní, nedá se zdržet. Hle, zahynul ten, kdo nebyl upřímný v duši, spravedlivý však bude žít pro svou věrnost.“

ŽALM 95

Nezatvrdit srdce je zásadní podmínka, aby člověk zakusil velké Boží skutky. Jedině tak může jít a chválit Boha.

Odpověď: Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Pojďme, jásejme Hospodinu, – oslavujme skálu své spásy, – předstupme před něho s chvalozpěvy – a písněmi mu zajásejme! Pojďme, padněme, klaňme se, – poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem! – Neboť on je náš Bůh – a my jsme lid, který pase, stádce vedené jeho rukou.Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: – „Nezatvrzujte svá srdce jako v Meribě, – jako tehdy v Masse na poušti, – kde mě dráždili vaši otcové, – zkoušeli mě, ač viděli mé činy.“

2. ČTENÍ

Pokračujeme v četbě pastorálních listů. Opět narážíme na důležité poznámky z tehdejší praxe (vzkládání rukou, tedy ritus svěcení), stejně jako na pojetí víry jako svěřeného pokladu, tedy čehosi tradovaného a předávaného.

2 Tim 1,6-8.13-14

Milovaný! Vybízím tě: zase oživ plamen Božího daru, který ti byl dán vzkládáním mých rukou. Vždyť Bůh nám nedal ducha bojácnosti, ale ducha síly, lásky a rozvážnosti! Proto se nestyď veřejně vyznávat našeho Pána ani se nestyď za mě, že nosím kvůli němu pouta. Naopak: Bůh ti dej sílu, abys nesl jako já obtíže spojené s hlásáním evangelia. Jako vzoru zdravé nauky se drž toho, cos ode mě slyšel, a měj přitom víru a lásku v Kristu Ježíši. Ten drahocenný, tobě svěřený poklad opatruj skrze Ducha svatého, který v nás bydlí.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno. Aleluja.

EVANGELIUM

V předchozích textech se mluvilo o bohatství (Lk 16). Jako by svatopisec potřeboval vyvážit předchozí vyprávění, připojuje naše texty. Nejde jen o to „být chudý“, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (17,3-4), věřit (17,5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (17,7-10).

Lk 17,5-10

Apoštolové prosili Pána: „Dej nám více víry!“ Pán řekl: „Kdybyste měli víru jako hořčičné zrnko a řekli této moruši: ‘Vyrvi se i s kořeny a přesaď se do moře!’, poslechla by vás. Když někdo z vás má služebníka a ten orá nebo pase, řekne mu snad, až se vrátí z pole: ‘Hned pojď a sedni si ke stolu’? Spíše mu přece řekne: ‘Připrav mi večeři, přepásej se a obsluhuj mě, dokud se nenajím a nenapiji. Potom můžeš jíst a pít ty.’ Děkuje snad potom tomu služebníkovi, že udělal, co mu bylo přikázáno? Tak i vy, až uděláte všechno, co vám bylo přikázáno, řekněte: ‘Jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.’“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Všemohoucí Bože, ty nás sytíš a vnitřně obnovuješ svátostí těla a krve svého Syna; dej, ať ten, který se stal naším pokrmem, přetváří nás stále víc a více k své podobě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Myslel Ježíš vážně slova o víře a otrocích, když vyprávěl svá přirovnání? Je třeba porozumět souvislostem předchozích textů. Mnohdy žijeme, podobni boháčovi z podobenství o Lazarovi (Lk 16,19-31), bez víry, bez ochoty vidět svět okolo sebe, snad jen zaměřeni na šokující zprávy. Víra však znamená spolehnout se na Boha, i když nevidíme žádná šokující fakta. A nejde ani o „hrbatou“, falešnou pokoru, ale o pravdu a vědomí, kdo skutečně jsme. Člověk v Božích očích má velikou cenu, vždyť se Boží Syn stal člověkem! Ale bez pravdy a lásky se k Bohu nedá fakticky přistoupit. Je třeba obojího, a to nejen k Bohu, ale i k lidem okolo nás.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 7.10.

Jon 1,1 – 2,1.11

Lk 10,25-37

Komentář: Lk 10,25-37
Spolu se znalcem zákona polož otázku: „A kdo je můj bližní?“ A dívej se do svého života, jakou ty sám na ni svým jednáním dáváš odpověď.

ÚTERÝ 8.10.

Jon 3,1-10

Lk 10,38-42

Komentář: Lk 10,38-42
Co mne znepokojuje, o co si dělám zbytečné starosti? Mám vůbec čas sednout si k Pánovým nohám a naslouchat mu?

STŘEDA 9.10.

Jon 4,1-11

Lk 11,1-4

Komentář: Lk 11,1-4
Vyber si jednu z proseb „modlitby Páně“, zůstaň u ní při svém dnešním setkání s ním a zůstaň u ní při všem svém dnešním konání.

ČTVRTEK 10.10.

Mal 3,13-20a

Lk 11,5-13

Komentář: Lk 11,5-13
„Proste... hledejte... tlučte.“ Pozvání ke každodenní důvěře, ke spolehnutí se na nebeského Otce, k vytrvalé prosbě o Ducha svatého...

PÁTEK 11.10.

Jl 1,13-15; 2,1-2

Lk 11,15-26

Komentář: Lk 11,15-26
Být s Kristem, spolu s ním shromažďovat je mnohem víc než všechno lidské pomlouvání, obracení dobrých úmyslů naruby či neochota přijmout pravdu, vyžadující změnu mého života.

SOBOTA 12.10.

Jl 4,12-21

Lk 11,27-28

Komentář: Lk 11,27-28
Nezáleží na příbuzenství, nezáleží na stycích a známostech. Záleží na naslouchání Božímu slovu a na jeho zachovávání – na jeho každodenním uskutečňování – mnou!

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Mladí lidé proti zvrácenému politickému zřízení

(21.2.2018) 22. 2. 1943 byli v Mnichově gilotinou popraveni tři mladí lidé Sophie Scholl, Hans Scholl a Christoph Probst z...

Katecheze o rodinách pro rodiny

Katecheze o rodinách pro rodiny
(20.2.2018) Papež František nabízí šest katechezí s mottem: "Mluvme o rodině! Buďme rodinou!"

Přijímací řízení KTF - do konce února

(20.2.2018) Přemýšlíte, kam se vydat po střední škole? Rádi byste rozšířili obzory možností studia svých dětí?...

Když děti nepřicházejí

Když děti nepřicházejí
(20.2.2018) Nové číslo časopisu Rodinný život nese téma opředené mnoha otazníky, jež se ovšem dotýká stále...

Alenka v zemi zázraků - v kinech

Alenka v zemi zázraků - v kinech
(19.2.2018) 8. února 2018 přichází do kin poetický film Alenka v zemi zázraků. Autoři a režiséři: Jana Kristina...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.