Modli se k svému Otci. (Mt 6,6) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

25.9.2011

26. neděle v mezidobí – cyklus A

Dnes už je nám jasné, že nelze oddělovat slavení eucharistie a modlitbu od života. Nejsme křesťany jenom v kostele. Pravá zbožnost se realizuje a ověřuje v každodenním životě. I mše je výrazem dokonalé lásky a zároveň pomocí pro nás, abychom účinně milovali naše bratry a sestry.


KOMENTÁŘE k nedělním biblickým textům:
- http://pastorace.cz/kazani
- Téma týdne - kratičké zamyšlení na každý týden na základě citátu z nedělních liturgických textů: http://www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/

PŘÍMLUVY:
Přímluvy pro každou nedělní mši koncipované na základě aktuálního dění v církvi, ve světě i v naší zemi
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/

LITURGICKÝ KALENDÁŘ:
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099 naleznete zde: http://pastorace.cz/kalendar/

VSTUPNÍ ANTIFONA

Všechno, co jsi nám učinil, Bože, v pravdivém soudu jsi učinil. Zhřešili jsme totiž a neposlouchali jsme tvá přikázání. Ale dej slávu svému jménu a jednej s námi podle množství svého milosrdenství.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám slibuješ, a došli do nebeské slávy. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Tento text představuje určitý průlom ve starozákonní teologii. Zatímco předtím převažovalo pojetí kolektivní viny a odpovědnosti (Ez 18,2), nyní se jasně ohlašuje, že každý je odpovědný za skutky své, a ne svých předků (18,2-4).

Ez 18,25-28

Toto praví Hospodin: „Říkáte: ‘Pán nejedná správně!’ Slyšte tedy, izraelský dome! Je to mé jednání, které není správné, nebo spíše vaše? Jestliže spravedlivý opustí svou spravedlnost a páchá nepravost a zemře, zemře pro nepravost, které se dopustil. Jestliže se však zločinec odvrátí od svých zlých skutků, které spáchal, a jedná podle práva a spravedlnosti, sám sebe zachrání. Neboť proto, že se bál a odvrátil se od všech svých nepravostí, které spáchal, jistě bude živ a nezemře.“

ŽALM 25

Odpověď: Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.

Ukaž mi své cesty, Hospodine, – a pouč mě o svých stezkách. – Veď mě ve své pravdě a uč mě, – neboť ty jsi Bůh, můj spasitel, – nepřestávám v tebe důvěřovat. Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování, – na své milosrdenství, které trvá věčně. – Nemysli na hříchy mého mládí, na má provinění, – pamatuj na mě ve svém milosrdenství – pro svou dobrotivost, Hospodine! Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě.

2. ČTENÍ

Jednomyslnost, stejná láska – to není nabádání k uniformitě, ale ke stejnému postoji nezištné lásky, která hledá to, co prospívá druhému (pokora zde není míněna jako sebepodceňování, ale jako ponížení ke službě). V tom je vrcholným příkladem sám Kristus, a proto je připojen chvalozpěv o jeho ponížení kvůli člověku, v jeho prospěch.

Flp 2,1-11

(Bratři a sestry!) Jestliže je u vás trochu křesťanské snahy druhé těšit, trochu láskyplného povzbuzení, nějaké duchovní společenství a trochu srdečné účasti, dovršte mou radost tím, že budete stejně smýšlet, že vás bude všechny pojit jedna láska, že budete svorní a jednomyslní. Nic nedělejte z hašteřivosti nebo touhy po prázdné slávě, ale z pokory ať každý z vás pokládá druhého za lepšího, než je sám. Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých. Mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Kristus Ježíš: ačkoli má božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Byl jako každý jiný člověk, ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno, takže při Ježíšově jménu musí pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí a každý jazyk musí k slávě Boha Otce vyznat: Ježíš Kristus je Pán.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. Aleluja.

EVANGELIUM

Po několik týdnů se budeme zabývat texty zaznívajícími několik dní před Kristovou smrtí. Ježíš mluví velmi otevřeně! Již není čas na opatrné přesvědčování. V rozjímání lze nejen srovnat, který „typ syna“ mi je podobnější, ale především se zamyslet, zda beru Ježíšova slova vážně.

Mt 21,28-32

Ježíš řekl velekněžím a starším lidu: „Co soudíte o tomto případu: Jeden člověk měl dva syny. Přistoupil k prvnímu a řekl mu: ‘Synu, jdi dnes pracovat na vinici.’ On odpověděl: ‘Mně se nechce,’ ale potom toho litoval, a přece šel. Přistoupil k druhému a řekl totéž. Ten odpověděl: ‘Ano, pane,’ ale nešel. Který z těch dvou vykonal otcovu vůli?“ Odpověděli mu: „Ten první.“ Ježíš jim řekl: „Amen, pravím vám: Celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království. Přišel k vám Jan, aby vám ukázal správnou cestu, ale neuvěřili jste mu. Celníci však a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, a přece ani potom jste se nezměnili a neuvěřili jste mu.“

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Prosíme tě, Bože, dej, ať nás toto přijímání obnoví, a když slavením Kristovy oběti zvěstujeme jeho smrt, ať jsme připraveni spolu s ním trpět, abychom měli také podíl na jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

K ZAMYŠLENÍ

Kdo z lidí pochopí, že volit život znamená volit smrt. Řečeno jinými slovy: abych mohl být já, volím tebe. Mám o tebe starost, chci tvé štěstí, pomohu ti. Zříkám se sebe pro tebe. Takovému postoji říkáme láska. A jaký je život bez smrti, tedy bez lásky? Smrt definitivní.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 26.9.

Zach 8,1-8

Lk 9,46-50

Komentář: Zach 8,1-8
„Vysvobodím svůj lid … budou mým lidem a já jim budu Bohem v pravdě a spravedlnosti.“ Toto Boží zaslíbení se uskutečnilo a uskutečňuje i v mém životě a mohu v důvěře očekávat, že se bude uskutečňovat i nadále… Jsem schopen a ochoten to vnímat?

ÚTERÝ 27.9.

Zach 8,20-23

Lk 9,51-56

Komentář: Zach 8,20-23
Žiji svoji křesťanskou víru tak, aby se mohlo stát, že i mně někdo řekne: „Chceme jít s vámi, neboť jsme slyšeli, že s vámi je Bůh“?

STŘEDA 28.9. slavnost sv. Václava

Mdr 6,9-21

Mt 16,24-27

Komentář: Mt 16,24-27
Co jsem ochoten, co jsem ochotna ztratit pro Krista?

ČTVRTEK 29.9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

Zj 12,7-12a

Jan 1,47-51

Komentář: Zj 12,7-12a
„Veselte se, nebesa“, ďábel už prohrál… I ty jsi zvítězil „Beránkovou krví a slovem svého svědectví“. Toto vítězství může být viditelné i ve tvém životě (skrze víru a z ní vyrůstající jednání) a Boží archandělé ti v tom mohou být svědky, průvodci a pomocníky.

PÁTEK 30.9.

Bar 1,15-22

Lk 10,13-16

Komentář: Bar 1,15-22
Připoj se k Baruchovu kajícímu vyznání, uznej své hříchy, své slabosti, zlé záliby svého srdce, službu cizím bohům... Přes pokání vede cesta návratu k Pánu, našemu Bohu, k obnovení tvé osobní smlouvy s ním.

SOBOTA 1. 10.

Bar 4,5-12.27-29

Lk 10,17-24

Komentář: Bar 4,5-12.27-29
Pokračování včerejšího: Bůh tě má na paměti, chce ti dát věčnou radost. Uznání tvých vin tě nemá vést k upadnutí do deprese, ale k pevnějšímu přimknutí se k Tomu, který na tebe nezapomněl, který tě chce vysvobodit.

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Boží tělo -svátek

(30.5.2018) Slavnost Těla a krve Páně

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.