Obraťte se, a budete žít! (Ez 18,32) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

20.9.2015

25. neděle v mezidobí – cyklus B

Jak vypadá Božího království v našich podmínkách a v naší situaci? Taková představa se může radikálně lišit od představy Boží. Jak to ale zjistit? Dnešní texty nabízejí určité vodítko postavené na praktických událostech. Budeme sledovat tři situace: první čtení je výsměch křivých lidí, kteří se vysmívají spravedlivému. Ve druhém čtení je kritizována komunita (farnost) za pokrytectví. A konečně v evangeliu učedníci vůbec neposlouchají, a tedy ani nechápou, co vlastně znamená být mesiášem.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoli soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého Syna…

1. ČTENÍ

Kniha Moudrosti je asi nejmladší ze Starého zákona. Její hlavní téma je moudrost, která tkví především v poslušnosti Bohu. Pošetilci nechtějí o poslušnosti slyšet a vysmívají se jí, dokonce ji obcházejí zlem. Ale moudrost hned vzápětí (2,21-22) ukazuje krátkozrakost takového jednání.

Mdr 2,12a.17-20

Bezbožníci řekli: „Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda najde ochranu, jak říká.“

ŽALM 54

Tento žalm je modlitbou víry. Víme, že v Bohu je naše síla, a to i navzdory nepřátelům či zlu. Připojme se k této modlitbě důvěry.

Odpověď: Pán mě udržuje naživu.

Bože, zachraň mě pro své jméno, – svou mocí mi zjednej právo! – Bože, slyš moji modlitbu, – popřej sluchu slovům mých úst! Neboť povstali proti mně zpupní lidé, – násilníci mi ukládali o život, – na Boha nebrali ohled. Hle, Bůh mi pomáhá, – Pán mě udržuje naživu. – Budu s radostí přinášet oběti, – chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.

2. ČTENÍ

Svatý Jakub rozvíjí ve třetí kapitole otázku pravé moudrosti, kterou vykresluje na konkrétních příkladech. V závěru kapitoly popisuje vlastnosti „pravé moudrosti“. A na to navazuje textem s jasně cílenou kritikou jednání konkrétního společenství a jeho nešvarů.

Jak 3,16 – 4,3

Milovaní! Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kdejaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost. Z čeho vznikají války, z čeho boje mezi vámi? Jen z vašich žádostí, které bojují ve vašich údech. Žádáte, ale nemáte; zabíjíte a nenávidíte, a přesto nemůžete dosáhnout ničeho; bojujete a válčíte, ale nic nemáte, protože neprosíte. Prosíte, a nic nedostáváte, protože prosíte špatně: chcete to potom rozplýtvat na své rozkoše.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Bůh vás povolal kázáním evangelia, abyste dosáhli slávy našeho Pána Ježíše Krista. Aleluja.

EVANGELIUM

Navazujeme na předchozí neděle a pokračujeme v Ježíšově cestě do Jeruzaléma vstříc událostem Velikonoc. Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni řeší otázku svých kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení svého poselství. Teprve samotné Velikonoce jim otevřou oči a oni porozumí.

Mk 9,30-37

Ježíš a jeho učedníci procházeli Galilejí, ale on nechtěl, aby o tom někdo věděl. Poučoval totiž své učedníky a říkal jim: „Syn člověka bude vydán lidem do rukou a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane.“ Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat. Potom přišli do Kafarnaa. Když byl v domě, zeptal se jich: „O čem jste cestou rozmlouvali?“ Oni mlčeli, protože cestou mezi sebou rozmlouvali o tom, kdo z nich je největší. Ježíš se posadil, zavolal si svých Dvanáct a řekl jim: „Kdo chce být první, ať je ze všech poslední a služebníkem všech.“ Pak vzal dítě, postavil ho před ně, objal ho a řekl jim: „Kdo přijme jedno z takových dětí kvůli mně, mne přijímá; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Tys dal svá nařízení, Hospodine, aby se jich dbalo svědomitě. Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi; pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací s tvou milostí směřovali ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Není nic špatného, když se snažíme zajistit sobě a svým blízkým štěstí, bohatství a pokud možno bezstarostný život. Ale všechny tyto jistoty nejsou to nejdůležitější, co Bůh od člověka očekává. Iluze bezproblémového života, který zařídíme sobě či druhým, byla často velkým pokušením, jež přineslo mnoho bolesti. Problémy mají svoji cenu! Jsou totiž velmi praktickou ukázkou, že nejsme sami sobě bohem a že bez Boha se dobré řešení hledá jen obtížně. Správná cesta obsahuje několik podmínek: Dobra se nedosahuje zlem (první čtení). Lhostejnost nevede dlouhodobě ke štěstí. Bůh je součástí našeho rozhodování a hledání optimálních řešení. A konečně pohodlí a zajištění není poslední cíl lidského života. Tím je plnost vztahu s Bohem a tomu by měla být podřízena všechna velká rozhodování.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 21.9. svátek sv. Matouše

Ef 4,1-7.11-13

Mt 9,9-13

Komentář: Mt 9,9-13
Žasneme nad odvahou vyvolit právě Matouše, představitele nenáviděné třídy. Ježíš však v něm „viděl člověka“. A jeho osobní výzva: „pojď za mnou“ má dnes nadzvednout i mě!

ÚTERÝ 22.9.

Ezd 6,7-8.12b.14-20

Lk 8,19-21

Komentář: Lk 8,19-21
Být členem Ježíšovy rodiny je tedy na první pohled snadné. Kolik lidí ale stojí i dnes venku a rádi by jej viděli? Představme Mu je alespoň v modlitbě!

STŘEDA 23.9.

Ezd 9,5-9

Lk 9,1-6

Komentář: Ezd 9,5-9
Ezdráš trpí se svým lidem tím, že vztah k Hospodinu prožívá niterněji. Jeho vztah je základem kněžství jako spojnice mezi nezdárným lidem a Bohem. Ani mě modlitba nemusí vždy oblažovat, někdy může být velmi těžká; vždyť i já mám ze křtu podíl na Kristově kněžství!

ČTVRTEK 24.9.

Ag 1,1-8

Lk 9,7-9

Komentář: Ag 1,1-8
Nezdary, těžkosti, prostě smůla – může být i dnes důsledkem toho, že jsme se zaměřili moc na sebe. Nedařilo by se mi lépe, kdybych víc investoval do vztahu k Hospodinu, víc se zaměřil na službu druhým?

PÁTEK 25.9.

Ag 1,15b – 2,9

Lk 9,18-22

Komentář: Ag 1,15b – 2,9
Ageus povzbuzuje přesvědčivě: jeho ústy mluví totiž Hospodin! My, kteří už slávu Boží – Ježíše – máme jako Přítele, přestaňme být šiřiteli poplašných zpráv, neukazujme už konečně na druhé, ale vzhůru, nad sebe!

SOBOTA 26.9.

Zach 2,5-9.14-15a

Lk 9,43b-45

Komentář: Zach 2,5-9.14-15a
Zachariáš v 6. století před Kristem pozoruje snahu o změření šířky, délky Jeruzaléma. My, Boží lid Nového zákona, si stále nemůžeme zvyknout na nezměrnost, neměřitelnost jeho lásky k Církvi, která je oním městem bez hradeb…

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY:


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení vycházející z nedělních liturgických textů:
- www.vira.cz/Texty/Tema-tydne/


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ a přímluvy
- www.pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://www.apha.cz/nedelni-primluvy-1
na základě nedělních biblických textů:
- www.pastorace.cz/Kazani/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- www.pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá Radio Proglas a televize Noe.
Televize Noe svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb
ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- www.tvnoe.cz
- www.proglas.cz

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Modlitba v době sucha

(14.8.2018) Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy. Všechno, co Hospodin chce, to...

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát modlili za „premenu“

CampFest oslávil dvadsať rokov. Jeho účastníci sa tentokrát  modlili za „premenu“
(13.8.2018) Kráľova Lehota: Vyše šesť a pol tisíc mladých kresťanov z rôznych cirkví a denominácií sa na tri dni...

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu

Festival UNITED představuje klubovou a dětskou scénu
(3.8.2018) Organizátoři festivalu UNITED představují dvě speciální scény. Klubová scéna je novinkou letošního...

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND

CAMPFEST FESTIVAL UŽ TENTO VÍKEND
(2.8.2018) Po roku čakania je to tu. CampFest Open Air Music Festival sa už tento štvrtok začne na Ranči Kráľova Lehota a...

Nové tváře i staří známí na CampFestu 2018

(23.7.2018) Väčšina zahraničných účinkujúcich už na CampFeste vystupovala v priebehu predchádzajúcich rokov. Svoju...

OHLÉDNUTÍ ZA KCHK 2018

(23.7.2018) V neděli 15. července se v pavilonu F brněnského výstaviště uzavřel další ročník katolické charismatické...

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce

20. července 1969 dosáhli lidé povrchu Měsíce
(17.7.2018) 20.7.1969 přistálo na Měsíci Apollo 11 s lidskou posádkou.

Katolická charismatická konference 2018

(4.7.2018) Začátek prázdnin je v Brně již neodmyslitelně spojen se začátkem katolické charismatické konference, která...

Cyril a Metoděj

(3.7.2018) Oba rodní bratři, jejichž svátek slavíme 5. července, pocházeli ze Soluně. Ta byla v té době největším...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.