Ukládejte si poklady v nebi. (Mt 6,20) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

21.9.2014

25. neděle v mezidobí – cyklus A

Evangelium této neděle je na první pohled zaměřeno na sociálně ekonomické téma. Ale cílem textů je samozřejmě rovina víry. Není snadné vystihnout, jaký je Bůh, a tak Ježíš sahá po podobenstvích. Podnikatel z dnešního evangelia jedná na první pohled nelogicky, ale cosi zásadního sděluje! První čtení toto sdělení podtrhne, když Bůh mluví k národu sklíčenému zajetím, výčitkami vlastního selhání a pocitem bezmoci. Druhé čtení odpovídá téměř stejným podmínkám jako první čtení (zajetí, nesvoboda), ale pohled víry je zásadně jiný. Kdyby to liturgie umožňovala, bylo by logičtější číst texty tak, aby druhé čtení zaznělo jako poslední, protože ukazuje člověka nejen sklíčeného, ale také naplněného vírou, který zakusil Boží moc.

VSTUPNÍ ANTIFONA

Pán praví: Spása lidu jsem já. Budou-li ke mně volat v jakémkoliv soužení, vyslyším je a budu jejich Pán navěky.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Text 55. kapitoly Izajáše čteme v liturgii často. Jde o vrchol „Deuteroizajáše“, textu z 6. stol. př. Kr., který zaznívá uprostřed Babylónského zajetí. Bůh svůj lid povzbuzuje, aby neztrácel naději!

Iz 55,6-9

Hledejte Hospodina, když je možné ho najít, vzývejte ho, když je blízko! Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení; ať se obrátí k Hospodinu a on se nad ním smiluje, k našemu Bohu, který mnoho odpouští, neboť nejsou mé myšlenky myšlenky vaše ani vaše chování není podobné mému – praví Hospodin. O kolik totiž převyšují nebesa zemi, o to se liší mé chování od vašeho, mé smýšlení od smýšlení vašeho.

ŽALM 145

Zpívat o Božím milosrdenství může a má každý, kdo ho zakusil. Na prvním místě je to Izrael, ale také všichni, kdo přijali Krista.

Odpověď: Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.

Každý den tě budu velebit – a chválit tvé jméno po všechny věky. – Veliký je Hospodin a veškeré chvály hodný, – jeho velikost je nevystižná. Milosrdný a milostivý je Hospodin, – shovívavý a plný lásky. – Dobrotivý je Hospodin ke všem – a soucit má se všemi svými tvory. Spravedlivý je Hospodin ve všech svých cestách – a svatý je ve všech svých činech. – Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají, – všem, kdo ho vzývají upřímně.

2. ČTENÍ

Svatý Pavel je ve vězení, zřejmě kolem roku 50 po Kr., a píše do církevní obce, kterou sám založil. Z listu plyne, že i tuto komunitu obcházejí různí hlasatelé a ne vždy zvěstují evangelium v plnosti. Pavlovi nejde o vězení, ale především o hlásání evangelia a věrnost bratrů ve víře.

Flp 1,20c-24.27a

Bratři! Budu moci oslavit na sobě Krista, ať svým životem, ať svou smrtí. Vždyť pro mě život je Kristus a smrt ziskem. Avšak kdybych tady žil dál, mohl bych ještě s užitkem pracovat. A proto nevím, co bych měl volit. Přitahuje mě totiž obojí: mám touhu zemřít a být s Kristem – a to je věc mnohem, mnohem lepší; ale pro vás je zase nutnější, abych zůstal ještě naživu. Jen se chovejte tak, jak to odpovídá Kristovu evangeliu.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. Aleluja.

EVANGELIUM

Poté, co se Ježíš setkal s bohatým mládencem a mluvil o tom, že každý, kdo opustil majetek či blízké pro Ježíše, dostane stokrát více, vypráví Ježíš podobenství, jak se dobrý Bůh zachová k těm, kteří se obrátí na poslední chvíli. A naopak, jak věrní budou zřejmě zaskočeni mírou Boží dobroty. Denár byla zjevně odměna za běžnou denní práci.

Mt 20,1-16

Ježíš řekl svým učedníkům toto podobenství: „Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.‘ A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak. Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: ‚Co tu celý den nečinně stojíte?‘ Odpověděli mu: ‚Nikdo nás nenajal.‘ Řekl jim: ‚Jděte i vy na mou vinici!‘ Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: ‚Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.‘ Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: ‚Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik, co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.‘ On však jednomu z nich odpověděl: ‚Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?‘ Tak budou poslední prvními a první posledními.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Tys dal svá nařízení, Hospodine, aby se jich dbalo svědomitě. Kéž jsou pevné mé cesty, abych zachovával tvé příkazy.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Bože, ty obnovuješ naše síly svými svátostmi; pozvedej nás neustále svou pomocí, abychom vytrvalou spoluprací s tvou milostí směřovali ke spáse. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Ježíš se opakovaně v evangeliu obrací nejen na ty, kdo patří mezi hříšníky, ale na „věrné“, „spolehlivé“ či „dokonalé“, k nimž se mohli přičítat i blízcí učedníci Pána. Text evangelia můžeme vztáhnout i na sebe, jako slovo k těm, kdo plní křesťanské závazky… Jak se sneseme v Božím království s těmi, kteří byli z našeho pohledu nevěrnými a obrátili se doslova na poslední chvíli? Bude Bůh počítat naši dlouholetou věrnost? Bůh dává všem, kdo budou spaseni, plnou míru. Ti, kdo spočinou před Bohem, zakusí plnou míru Boží blízkosti. V Boží přítomnosti již není rozdílů. Klíčem k pochopení je totiž nesrovnatelnost Boží odměny s tím, co my můžeme sami nabídnout. Ač se třeba cítíme dobrými křesťany, pokud nechápeme tento princip Božího království, jsme teprve na začátku křesťanské praxe, jak to ostatně prokázali učedníci v příběhu, který následuje po naší perikopě.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 22.9.

Př 3,27-35

Lk 8,16-18

Komentář: Př 3,27-35
Jak dnes mohu prokázat dobrodiní (z toho, co mohu poskytnout)? Kdo v mém okolí je potřebuje?

ÚTERÝ 23.9.

Př 21,1-6.10-13

Lk 8,19-21

Komentář: Př 21,1-6.10-13
Žít spravedlivě a čestně – těžký úkol pro každý den mého života – je to však cesta, která vede k Hospodinu…

STŘEDA 24.9.

Př 30,5-9

Lk 9,1-6

Komentář: Př 30,5-9
Pros spolu se Šalamounem, abys mohl v dnešním dni zakoušet, že Hospodin je tvůj štít, že tě provází a chrání na tvých cestách.

ČTVRTEK 25.9.

Kaz 1,2-11

Lk 9,7-9

Komentář: Kaz 1,2-11
Pomíjivost, marnost, lidská omezenost, zapomnění – s tím vším se potkávám ve svém životě. Ale je tady ten, který nepomíjí, trvá, není omezený, nezapomíná… a ten mne stvořil a počítá se mnou!

PÁTEK 26.9.

Kaz 3,1-11

Lk 9,18-22

Komentář: Kaz 3,1-11
„Zvěst o věčnosti“ byla vložena i do tvého srdce, zároveň je ale Bůh a jeho konání zahalené rouškou tajemství a neproniknutelnosti. Bůh blízký, přítel a zároveň Bůh mocný, s kterým se nemohu srovnávat a stavět mu na roveň. Oba tyto rozměry jsou důležité v mém vztahu k němu.

SOBOTA 27.9.

Kaz 11,9 – 12,8

Lk 9,43b-45

Komentář: Kaz 11,9 – 12,8
Radost patří k životu, i když důvody k ní často pomíjí. Nikdy by ale neměla zmizet radost z Hospodina, radost ze života a z království, které nám byly Kristem získány.

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

 

zveřejněno v rámci mediální spolupráce

Tomáš More (22.6.)

Tomáš More (22.6.)
(21.6.2018) Filozof, humorista, mučedník... Popraven králem Jindřichem VII. Patron politiků a vládců.

Josef Kemr - výročí narození skvělého herce

(19.6.2018) Josef Kemr (20. 6. 1922 – 15. 1. 1995) vynikající herec a aktivní křesťan.

Den otců

(15.6.2018) Den otců se mnoha zemích slaví třetí neděli v červnu. Jinde se slaví na svátek svatého Josefa (19.3.)

Příprava na manželství - osvědčená publikace

Příprava na manželství - osvědčená publikace
(13.6.2018) Zkušenost ukazuje, že řada mladých lidí dnes nenachází odvahu k rozhodnutí pro manželství.

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů

Festival UNITED představuje zajímavá témata seminářů
(6.6.2018) Krize, odpuštění, deprese, vztahy či mužská spiritualita jsou příklady témat diskutovaných během...

Srdce Ježíšovo - slavnost

(6.6.2018) "Nejsvětější Srdce Páně" - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem....

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“

Rodinný život 3/2018 „Závislosti a rodina“
(5.6.2018) V aktuálním čísle se Rodinný život dotýká závažného a velmi aktuálního tématu – závislostí. Texty...

5. června se připomíná ´Světový den životního prostředí´

(4.6.2018) V našem nakládání s přírodou je cosi v nepořádku. Existuje ale též ekologie člověka (Benedikt XVI.)

Červnové číslo časopisu pro dívky IN!

(1.6.2018) Vítáme vás u červnového čísla časopisu IN!

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.