Dobrý pastýř dává za ovce život. (Jan 10,11) - Biblický citát na dnešní den

Sekce: Nedělní liturgie

31.8.2014

22. neděle v mezidobí – cyklus A

Rozhodnutí se pro Boha může mít velmi slavnostní podobu, např. při biřmování někde v katedrále... Ale to není celá skutečnost. K cestě za Bohem patří také těžké okamžiky. Když Ježíš začal o těchto skutečnostech mluvit, bylo to pro apoštoly zcela nepřijatelné, jak popisuje evangelium. Sám Ježíš však jde touto cestou. První čtení ukazuje, že Ježíš zdaleka není první, kdo musí při svém úkolu nasadit pro Boha úplně všechno. A tak nepřekvapí povzbuzení svatého Pavla, na kterém je postaven zásadní pojem všeobecného kněžství křesťana

VSTUPNÍ ANTIFONA

Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.

VSTUPNÍ MODLITBA

Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost tobě a posiluj naši vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré. Prosíme o to skrze tvého Syna...

1. ČTENÍ

Prorok Jeremiáš vystupuje v době velkého ohrožení Babyloňany (609-586 př. Kr.). Oznamované Boží slovo se však vládnoucí elitě nelíbí. A tak muž ze vznešeného rodu a kdysi významného postavení se stává přehlíženým a ponižovaným. Pro Boží věc nakonec vydává vlastní život.

Jer 20,7-9

Svedl jsi mě, Hospodine, a dal jsem se svést; byl jsi silnější než já a přemohls mě! Celý den jsem na posměch, všichni se mi vysmívají. Kdykoliv mluvím, musím křičet, ohlašovat násilí a zpustošení; Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou a posměchem po celý den. Řekl jsem si: „Nebudu se již o něho starat, nebudu již mluvit jeho jménem.“ Tu se Hospodinovo slovo stalo v mém nitru hořícím ohněm, zavřeným v mých kostech; snažil jsem se ho snést, ale nebylo to možné.

ŽALM 63

Bůh je skálou, ale jeho cesty nekopírují lidské představy o vítězství. Jeho ochrana a bezpečí jsou však zcela reálné pro toho, kdo se o něj opře.

Odpověď: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!

Bože, ty jsi můj Bůh, – snažně tě hledám, – má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo – jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, – abych viděl tvou moc a slávu. – Vždyť tvá milost je lepší než život, – mé rty tě budou chválit. Tak tě budu velebit ve svém životě, – v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. – Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, – plesajícími rty zajásají ústa. Neboť stal ses mým pomocníkem – a ve stínu tvých křídel jásám. – Má duše lne k tobě, – tvá pravice mě podpírá.

2. ČTENÍ

Po dlouhé stati o ospravedlnění (Řím 1 – 8) a rozjímání o spáse Izraele (Řím 9 – 11) začne svatý Pavel vybízet a povzbuzovat posluchače ke konkrétnímu jednání. Z této statě čteme úvodní slova.

Řím 12,1-2

Pro Boží milosrdenství vás, bratři, vybízím: přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou! To ať je vaše duchovní bohoslužba. A nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.

Zpěv před Evangeliem

Aleluja. Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí naše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. Aleluja.

EVANGELIUM

Po té, co učedníci zažili velké zázraky s Kristem, nabývají pocitu, že jejich Mistr je nový vládce země či dokonce světa. On však směřuje zcela jinam a učedníci jeho slovům nerozumí. Nejprve Petra ustanovuje „skálou“ církve (viz minulá neděle), aby vzápětí mluvil o své vlastní smrti na kříži!

Mt 16,21-27

Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“ Tehdy řekl Ježíš svým učedníkům: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě! Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Neboť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale ztratí svou duši? Nebo jakou dá člověk náhradu za svou duši? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy odplatí každému podle jeho jednání.“

ANTIFONA K PŘIJÍMÁNÍ

Jak nesmírná je tvá dobrotivost, Hospodine, uchovals ji těm, kdo se tě bojí.

MODLITBA PO PŘIJÍMÁNÍ

Nasytil jsi nás, Bože, chlebem, který v nás živí lásku; prosíme tě: ať nám tento pokrm dává sílu, abychom tě milovali a sloužili ti ve svých bratřích. Skrze Krista, našeho Pána.

K ZAMYŠLENÍ

Slovo moc je v dnešní společnosti vnímáno s velkou opatrností. Ježíš má moc rozmnožit chléb, utišit bouři či vyhnat démony. Avšak moc není jen despotický projev toho, kdo jiným dává okusit svoji nadřazenost. Bůh nepotřebuje nad nikým vítězit, protože jeho JE veškerá moc. Porozumět Bohu lze jen při pohledu na jeho zvláštní jednání se stvořením. Člověka povolal k velkému úkolu, aby spravoval zemi a učinil ji tak chválou Boha. Jestliže člověk nedokázal svůj úkol naplnit a naopak naplnil svět zlem, Bůh sám bere toto zlo na sebe. A nyní povolává člověka znovu, a znovu mu svěřuje moc, ale moc sloužit, vydat se za druhé i za cenu vlastní oběti. A právě oběť je chvalozpěvem lásky milujícímu Bohu. Není myslitelná oběť bez obětujícího člověka, ale také oběť bez Boha ztrácí smysl. Moc v Ježíšově pojetí je služba druhým motivovaná láskou k Bohu.

TEXTY K ROZJÍMÁNÍ NA TENTO TÝDEN

PONDĚLÍ 1.9.

1 Kor 2,1-5

Lk 4,16-30

Komentář: 1 Kor 2,1-5
Pavel se nespoléhá na své schopnosti, na naučené dovednosti, na své zkušenosti. Spoléhá se na Krista, který se tak může jasně projevit v Pavlově jednání a mluvení...

ÚTERÝ 2.9.

1 Kor 2,10b-16

Lk 4,31-37

Komentář: 1 Kor 2,10b-16
Otevři se Duchu Božímu a nech si dnes znovu ukázat, co všecko ti dal Bůh darem...

STŘEDA 3.9.

1 Kor 3,1-9

Lk 4,38-44

Komentář: 1 Kor 3,1-9
Svoji víru nemohu stavět na Pavlovi či Apollovi, ale pouze na Kristu. Stejně tak spory mezi příznivci jednotlivých osobností (apoštolů, kazatelů...) jsou projevem nezralosti, kterou mám opustit a vrůstat více do Krista...

ČTVRTEK 4.9.

1 Kor 3,18-23

Lk 5,1-11

Komentář: 1 Kor 3,18-23
„Vy však patříte Kristu a Kristus Bohu“ – z této základní skutečnosti má vyrůstat moje identita, moje „moudrost“, moje vědomí obdarování („všecko je vaše“).

PÁTEK 5.9.

1 Kor 4,1-5

Lk 5,33-39

Komentář: 1 Kor 4,1-5
Tak snadno posuzujeme a odsuzujeme, tak jednoduše máme lidi přečtené, víme, kam kdo patří – do jaké „krabičky“. U Boha tomu však může být zcela jinak...

SOBOTA 6.9.

1 Kor 4,6-15

Lk 6,1-5

Komentář: 1 Kor 4,6-15
Sebeuspokojení je nebezpečím pro život křesťana. Už mám všeho dostatek, jsem bohatý duchovními dary, už mám patřičnou duchovní úroveň, jsem (mnohem) dokonalejší než všichni ostatní farníci... Cesta evangelia vede jinudy, jak nám ukazuje apoštol Pavel…

DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY:


NEDĚLNÍ KÁZÁNÍ
- http://pastorace.cz/kazani


PŘÍMLUVY NA KAŽDOU NEDĚLI
na základě aktuálního dění:
- http://ps.apha.cz/nedelni-primluvy/
na základě nedělních biblických textů:
- http://pastorace.cz/Vecny-rejstrik/Primluvy-k-liturgii.html


TÉMA TÝDNE
kratičké zamyšlení z nedělních liturgických textů:
- http://vira.cz/Texty/Tema-tydne/


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Dynamický liturgický kalendář od roku 1901 do 2099
- http://pastorace.cz/kalendar/


LITERATURA K LITURGICKÝM BIBLICKÝM TEXTŮM
Výběr literatury k liturgickým textům:
- http://www.ikarmel.cz/tema/liturgicky-rok/


VEZMI A ČTI
týden s Božím slovem
- http://www.vezmiacti.cz/index.php?page=tyden-s-bozim-slovem


BOHOSLUŽBY V PŘÍMÉM PŘENOSU
Bohoslužby v přímém přenosu pravidelně vysílá televize Noe. Svým divákům také přináší přímé přenosy ze slavnostních bohoslužeb ve Vatikánu a z papežových cest po světě
- http://www.tvnoe.cz

Celosvětový den skautů - 24. duben

Celosvětový den skautů - 24. duben
(23.4.2018) Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED

„Mezi námi“ – motto a téma promluv hlavních řečníků festivalu UNITED
(22.4.2018) Hlavní řečníci vsetínského festivalu UNITED se každý rok z různých stran dotýkají motta festivalu. Po...

Den Země - 22. dubna

Den Země - 22. dubna
(21.4.2018) 22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát pohanskými uctívači...

Josef Beran

Josef Beran
(18.4.2018) * 29. prosinec 1888 Plzeň + 17. květen 1969 Řím

Pozvánka na hudebně-evangelizační festival na Slovensku - 20. ročník CampFestu

(17.4.2018) Mládež pro Krista (Sk) Vás zve 2.-5. 8. do Kráľovej Lehoty v N. Tatrách na CampFest s tématem "PREMENIŤ".

Pátek 13.

Pátek 13.
(13.4.2018) Víte, co znamená, když vám černá kočka přejde přes cestu?

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

(12.4.2018) 13. dubna 1950 přepadla komunistická bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého...

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.

Tři dny křesťanské spirituality v Brně a Anselmem Grünem 13.-15.4.
(7.4.2018) Ve dnech pá 13. až ne 15. dubna 2018 proběhne další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“.

Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

(7.4.2018) Slavnost je přesunuta kvůli připadnutí na termín Květné neděle. Žádný učený z nebe nespadl a z nebe...

Kurzy Alfa - kurzy o křesťanství ve vašem okolí
Chcete se dozvědět více o křesťanství? Navštivte kurzy Alfa ve vašem okolí.